Skip til primært indhold

Region Syddanmark har besluttet at udbyde oprensningen af Himmark Strand

Opgaven med at rense forureningen på stranden og under havbunden på Himmark Strand sendes i udbud i august. Det er planen, at en entreprenør på oprensningsopgaven kan præsenteres i første kvartal 2025. Selve oprensningen begynder i 2025 og er færdig i 2027.

I 2019 blev Himmark Strand udnævnt til Danmarks 10. generationsforurening. Der skal fjernes ca. 70.000 mᶟ forurenet jord fra stranden og ude under havbunden. Derefter skal området genetableres med ren jord.

Oprensningen af generationsforureningen på Himmark Strand er rykket et væsentligt skridt tættere på, når Region Syddanmark til august sender oprensningsopgaven i udbud. Det besluttede regionsrådet på deres møde 24. juni 2024.

Bo Libergren (V), der er regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for den politiske følgegruppe for Himmark Strand, siger:

- Det er rigtig glædeligt, at vi nu er kommet så langt, at vi kan sende oprensningsopgaven i udbud. Nu handler det om at finde den rigtige entreprenør til opgaven, så vi kan komme i mål med oprensningen.

Den entreprenør, der vælges til opgaven, skal stå for den praktiske udførelse af den planlagte oprensning. Det vil blandt andet sige etablering af dæmninger ude i havet og bortgravning af den forurenede jord. Der skal samlet graves ca. 70.000 m3 forurenet jord op fra stranden og under havbunden. Derefter skal området genetableres med ren jord, så natur og fritidsliv kan normaliseres igen.

Større og mere udbredt forurening gør oprensningen dyrere

Den samlede opgave på Himmark forventes at kunne holdes inden for et budget på ca. 350 mio. kr., som staten betaler hovedparten af. Heraf forventes entreprenørudgifter til selve oprensningen at ligge omkring 266 mio. kr.

Prisestimatet er højere end tidligere, hvilket skyldes, at forureningen er større og mere udbredt end tidligere antaget. Det har også været nødvendigt at redesigne dæmningsløsningen, fordi havbunden har vist sig at have en ringere bæreevne end forventet.

Det nuværende estimatet er forbundet med stor usikkerhed, forklarer Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark:

- Oprensningsopgaven er omfattende og kompliceret, og når der er usikkerhed omkring prisen, handler det blandt andet om, at mængden af jord, der skal fjernes, ikke kendes 100 pct. i forvejen. Dertil kommer også, at en stor del af arbejdet skal foregå på havet, hvor vind og vejr kan fordyre og forsinke projektet.

Tidsplan

Region Syddanmark forventer, at oprensningen på Himmark Strand kan gå i gang i starten af 2025, når udbudsforretningen er afgjort og de nødvendige tilladelser er i hus, og at oprensningen og reetableringen af området er færdig i løbet af 2027.

- I et projekt af den størrelse er det forventeligt, at tidsplanen kan ændre sig undervejs. Det har fx taget længere tid end antaget at designe projektet og at få de nødvendige tilladelser til projektet. Vi håber og regner med, at det sidste snart kommer på plads, så vi kommer i mål i 2027, og Himmark Strand dermed bliver en af de første af de 10 generationsforureninger, vi bliver færdige med at rydde op efter, siger Poul Erik Jensen.

Når forureningen på Himmark strand er fjernet, og området er genetableret, vil man igen kunne færdes på stranden uden risiko, og havmiljøet ved stranden vil ikke være påvirket af forurening.

Fakta


Strandområdet ved Himmark Strand på Als blev tilbage i 1950’erne og 1960’erne brugt til deponering af lossepladsaffald og afbrænding af industriaffald. Kemikalieaffaldet fra Danfoss består af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler – herunder vinylklorid.

I 2019 blev Himmark Strand udnævnt til Danmarks 10. generationsforurening. Der skal fjernes ca. 70.000 mᶟ forurenet jord fra stranden og ude under havbunden. Derefter skal området genetableres med ren jord.

Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss indgik i 2021 en partnerskabsaftale, som har været med til at sætte rammerne for arbejdet med selve oprensningen.

APPFWU02V