Skip til primært indhold

Region Syddanmark udvider amputationsundersøgelse

Region Syddanmark har valgt at udvide en undersøgelse af benamputerede patienter, så den nu går ti år tilbage, og undersøger alle forløb, hvor patienter har fået amputeret hofte, lår, knæ eller underben. Det sker, efter at regionen har gennemgået patientforløb fra de sidste tre år og fundet 11 patienter, som muligvis kunne have haft gavn af en karkirurgisk vurdering inden deres amputation.

Region Syddanmark satte i august 2022 gang i en journalgennemgang af patientforløb, hvor patienter havde fået foretaget amputation af hofte, lår, knæ eller underben, men uden at være blevet tilset eller vurderet af en karkirurg inden for de seneste 12 måneder før amputationen. Undersøgelsen har set nærmere på patientjournaler fra 2019 til juni 2022.

Resultaterne ligger nu klar, og på baggrund af dem udvider Region Syddanmark nu undersøgelsen til at gå ti år tilbage til 2013. Derudover vil regionen udvide undersøgelsen, så den omfatter samtlige benamputerede patienter ti år tilbage. Amputationer, som var uundgåelige f.eks. på grund af en ulykke, vil, som i den nuværende undersøgelse, blive sorteret fra.

Erfarne karkirurger peger på 11 patientforløb i gennemgang

Region Syddanmark har undersøgt i alt 187 patientforløb. I 21 forløb viste det sig, at patienten alligevel var blevet vurderet af en karkirurg før amputationen. Disse forløb udgik derfor af undersøgelsen. Derudover blev 52 af amputationerne sorteret fra, fordi de var uundgåelige. Det kan eksempelvis være på grund af skader efter et trafikuheld, eller at benet ikke stod til at redde på grund af kræft.

De resterende 114 patientforløb med amputationer fordeler sig med 63 patienter på Odense Universitetshospital og 51 patienter på enten Sygehus Lillebælt, Esbjerg Sygehus eller Sygehus Sønderjylland. Samlet set konkluderer de karkirurgiske eksperter, der har gennemført undersøgelsen, at der er 11 sager, hvor man ikke kan afvise, at patienterne kunne have haft gavn af at være blevet vurderet af en karkirurg.

Der er blandt andet tale om sager, hvor det ikke fremgår af journalerne, om patienterne har fået lavet en karkirurgisk vurdering i forløbet op til amputationen, eller om patienten er blevet henvist til sygehuset for sent fra egen læge eller hjemmeplejen. Det sidste er tilfældet i et af de 11 patientforløb.

I sorteringen af de 187 forløb er der to patienter, som er blevet vurderet af en karkirurg, men hvor der ud fra de tilgængelige oplysninger er tvivl om, hvorvidt de burde være henvist til sygehuset tidligere, og om amputation derved kunne være undgået. De to forløb udgik af den generelle undersøgelse, men regionen har valgt at inkludere dem i det videre forløb sammen med de andre 11.

Undersøgelse udvides

Regionen har vendt resultatet af undersøgelsen og regionens ønske om at udvide undersøgelsen, så den går ti år tilbage, med Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienterstatningens forældelsesfrist går ti år tilbage, så derfor vil Region Syddanmarks samlede undersøgelse dække årene 2013-2022.

Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen siger:

- Vi vælger at udvide undersøgelsen, fordi vi desværre har fundet flere sager end forventet. Så selvom vi ikke kan slå ned på én enkelt årsag, så betyder det samlede billede, at vi udvider undersøgelsen både i tid og omfang. Alle patienter, som har fået amputeret hofte, lår, knæ eller underben på grund af dårligt kredsløb, vil nu få undersøgt deres behandlingsforløb. Jeg håber, at vi ved at se på alle benamputerede de sidste ti år kan være med til at skabe tryghed og tillid og give patienterne og deres pårørende vished om, hvorvidt de har modtaget den rette behandling, uanset om de er blevet vurderet af en karkirurg eller ej.

Kurt Espersen uddyber:

- Det vil blive en stor opgave for os at gennemgå de mange journaler, og det vil komme til at tage en del tid. Vi vil derfor række ud til karkirurgiske og eventuelt ortopædkirurgiske speciallæger – også de pensionerede – fra nogle af de andre regioner.

Koncerndirektøren understreger dog, at regionen samtidig er velvidende om, at området har udviklet sig enormt i den tid, og det forbehold skal man naturligvis holde sig for øje, når resultaterne skal gennemgås.

I Region Syddanmark bliver der hvert år gennemført ca. 300 benamputationer. Kurt Espersen påpeger, at de karkirurgiske eksperter i deres journalgennemgang generelt er enige om, at regionen tilbyder en høj kvalitet, når det kommer til selve udredningen og det operative indgreb ved en amputation.

Patienter får tilsendt klagevejledninger

I forhold til patienter, der allerede har fået gennemgået deres forløb og kan være berettiget til erstatning, så vil regionen nu sende brev med vejledning til at klage eller søge erstatning til de nulevende patienter, mens  regionen via skifteretten vil kontakte boet efter afdøde patienter. De to patienter, hvis samlede forløb blev identificeret, selvom de var blevet tilset af en karkirurg, vil også modtage brev med vejledning til at klage eller søge erstatning.

Kurt Espersen understreger, at regionens eksperter har været meget grundige i deres gennemgang for at sikre, at selv den mindste tvivl om korrektheden i forløbet kommer patienten til gode:

- Regionen har gennemgået sagerne fra 2019 til 2022 med en tættekam ud fra et forsigtighedsprincip og udpeget de patientforløb, hvor der kunne være den mindste tvivl om, hvorvidt patienten har fået den nødvendige behandling. De karkirurgiske eksperter understreger dog, at det ikke er sikkert, at inddragelse af en karkirurg ville have forhindret amputation. Det betyder også, at patienterne altså ikke nødvendigvis er berettiget til en erstatning. Det er udelukkende en vurdering, Patienterstatningen kan lave.

Patienterstatningen vil ud over patienternes sygehusjournal også have adgang til patientjournalen hos egen læge samt adgang til eventuelle oplysninger i hjemmepleje eller fra plejehjem. Patienterstatningen vil  således have adgang til flere oplysninger om patienterne, end regionen har haft i den undersøgelse, der er foretaget.

Mere information på vej

Regionen vil hurtigst muligt sætte gang i den udvidede undersøgelse. Rammerne for undersøgelsen, samt hvordan berørte borgere og patienter skal forholde sig, vil blive meldt ud på regionens hjemmeside og i medierne, så snart det er muligt.

Region Syddanmark sendte i august brev ud til alle, som har fået foretaget en amputation siden 2016, med orientering om klagemuligheder og 2019-2022-journalgennemgangen. Regionen vil, i forbindelse med den udvidede undersøgelse, sende breve ud med information til de patienter, der har fået foretaget en amputation fra 2013 til 2015 og kan blive berørt af den udvidede undersøgelses resultater.

Alle patienter eller pårørende, som er bekymrede eller har en konkret mistanke om mangelfuld behandling på et af regionens sygehuse, kan altid kontakte Region Syddanmarks patientvejledere og få rådgivning og vejledning om deres rettigheder, herunder om hvordan de klager og søger erstatning. Patientkontoret kan kontaktes på tlf. 76 63 14 90 mandag-torsdag kl. 8.30-12.30.

Se afrapporteringsnotat om Region Syddanmarks journalgennemgang på amputationsområdet.

APPFWU02V