Skip til primært indhold

Region Syddanmark godkender flere midler til fødeområdet

Regionsrådet har i dag afsat 80 mio. kr. til fødselsområdet over de næste fire år. Pengene kommer fra Finansloven for 2022, og de skal blandt andet gå til at ansætte flere medarbejdere og en ny ret til to dages barselsophold på sygehuset efter fødslen eller et hjemmebesøg fra en jordemoder. Pengene fordeles nu mellem regionens sygehuse, så de over de kommende måneder kan tage hul på arbejdet.

Den 9. maj 2022 indgik regeringen og aftalepartierne bag Finansloven for 2022 en aftale om 100 mio. kr. til regionerne i 2022 og 2023 til fødselspakken ”En god start på livet.”

Region Syddanmark får med aftalen tildelt godt 21 mio. kr. om året i 2022 og 2023 til:

  • rekruttering af medarbejdere på fødeafdelingerne og barselsafdelingerne
  • fastholdelse af medarbejdere
  • indførelse af ret til, at alle førstegangsfødende kan blive op til to dage på barselsafdelingen efter fødslen eller få et hjemmebesøg af en jordemoder dagen efter fødslen.

Der er også afsat penge til, at de syddanske kommuner kan styrke ammerådgivningen og til en evaluering af retten til to dages barselsophold for førstegangsfødende. I 2025 er der også prioriteret yderligere 62,2 mio. kr. til en udvidelse af rettigheden til to dages barselsophold for flergangsfødende.

Med regionsrådets godkendelse vil midlerne nu blive overført til regionens fire somatiske sygehusenheder, så arbejdet kan sættes i gang.

Ændring i Region Syddanmarks fødeplan

I februar godkendte regionsrådet Region Syddanmarks nye fødeplan, hvori det fremgår, at kvinden og det nyfødte barn som udgangspunkt udskrives fra sygehuset inden for 24 timer, når fødslen er forløbet normalt.

Den nye ret til to dages barselsophold betyder, at regionens fødeplanen skal tilrettes. Regionsrådet vil i løbet af efteråret 2022 få fremlagt et forslag fra Fødeplansudvalget til en revideret fødeplan.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Mette With Hagensen (S), siger:

- De nye tiltag er en god styrkelse af fødeområdet, men det er en meget stor opgave, sygehusene og i særdeleshed barselsafsnittene står overfor med indførelsen af retten til to dages barselsophold. Derfor håber jeg, at de fødende og deres familier vil have forståelse for, at der er brug for tid til at lave de nødvendige ændringer ude på sygehusene. Helt konkret vil det betyde, at rettigheden indføres i løbet af efteråret og vinteren 2022.

Fødeområdet i fokus

Midlerne fra finansloven til fødeområdet falder godt i tråd med den politiske prioritering af fødeområdet, der allerede var gennemført i Region Syddanmark.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- I Region Syddanmark har vi allerede taget ambitiøse skridt til at sikre gode og trygge forhold for alle gravide og fødende med regionens nye fødeplan. Vi ved, at fremtiden byder på et stigende fødselstal, og det er samtidig vores forventning, at flere familier i fremtiden får brug for ekstra støtte i forbindelse med graviditet og fødsel. Regionens fødeplan har fokus på at give alle mødre, nyfødte og deres familier en god start på livet. Med finanslovsmidlerne får vi nu yderligere mulighed for styrke området, så det bliver endnu bedre at være gravid og fødende i vores region.

Fakta

Region Syddanmarks nye fødeplan indeholder syv indsatsområder og 36 konkrete anbefalinger. Den er baseret på Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger, beskriver regionens indsats på fødeområdet og bygger samtidig videre på eksisterende tilbud.

Regionens fødeplan indeholder:

  • en partnerskabsaftale med Mødrehjælpen om rådgivning og specialiseret støtte til sårbare gravide og deres familier
  • at udvide tiden ved den første jordemoderkonsultation med 20 minutter og tilbyde alle førstegangsfødende individuelle fødselssamtaler i graviditetsuge 35. De flergangsfødende, der har behov for det, vil blive tilbudt en fødselssamtale i graviditetsuge 36
  • styrkelse af Kendt Jordemoderordning, så flere kan føde med en jordemoder de kender fra deres graviditetsforløb
  • ombygningen af 38 fødestuer til sansefødestuer, der skal give de fødende en bedre fødselsoplevelse med lys, lyd og levende billeder, i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg
  • uddannelse af medarbejdere, der består af syv nye føtalmedicinere og 10 nye sonografer, der kan scanne gravide og diagnosticere fostre, hvis de er syge inde i deres mors mave. De vil blive uddannet og fordelt mellem regionens fire sygehuse og fødeafdelinger i årene 2022-2030. 

Fødeplanen blev vedtaget af det forrige regionsråd 20. december 2021. For at sikre forankring i det nye regionsråd blev fødeplanen også godkendt 28. februar 2022. 

Fødeområdet aktivitetsfinansieres for at sikre, at økonomien følger med, når fødselstallet stiger.

Læs mere om fødeplanen her.

APPFWU02V