Skip til primært indhold

Ny råstofplan for Region Syddanmark

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer har lyttet til de indkomne høringssvar til Råstofplan 2016. Det har medført justeringer af det oprindelige forslag som følge af velbegrundede argumenter, men det er samtidig lykkedes at fastholde en forsyningshorisont af sten, sand, grus og ler på mindst 24 år.

Der skal bruges masser af sten, sand og grus til byggeri, veje og diger i de kommende år. Derfor er det afgørende at sikre tilstrækkelig med råstofressourcer, både her og nu og til fremtidige byudviklings- og infrastrukturprojekter.

Regionerne har ansvaret for at kortlægge råstofferne og lave en overordnet plan for indvindingen af dem ved at udlægge områder som interesse- eller graveområder. Samtidig skal indvindingen af råstoffer ske i et balanceret hensyn til natur og miljø, borgere og kommunale udviklingsplaner.

I den nye Råstofplan 2016, som Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark i dag har behandlet og sendt videre til regionsrådet med henblik på endelig vedtagelse, vil der blive udlagt 27 nye graveområder.

- Jeg synes, at vi har lavet en god plan. Det er klart, at de fleste borgere er kede af at få en grusgrav som nabo, fordi det kan støve og støje i dagtimerne. Men vi er nødt til at hente råstofferne tæt på, hvor de skal bruges, og de steder, hvor de er placeret fra naturens side, forklarer Jørn Lehmann Petersen (S), der er formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

169 høringssvar

Da råstofplanen sidste år blev sendt i høring i maj-juli 2016, kom der hele 169 høringssvar, og det har medført en del justeringer af det oprindelige forslag.

- Det er vigtigt at understrege, at vi i udvalget fysisk har været ude at besigtige de fleste steder og har taget dialogen med de berørte borgere og deltaget i både borger- og kommunemøder siden december 2014, hvor vi satte gang i processen med at få revideret den nuværende råstofplan, siger Preben Jensen (V), næstformand i udvalget.

Fx er graveområdet Bolderslev i Aabenraa Kommune efter høringsfasen blevet reduceret fra 37,1 til 26,5 hektar, idet kommunen har planer om at udvide et erhvervsområde i den nordlige del af det oprindelige graveområde.

I Assens Kommune er det planlagte graveområde ved Ålsbo taget helt ud af planen på grund af særlige natur- og landskabshensyn, og i Tarup-Davinde i Odense Kommune er graveområdet reduceret med 3,3 hektar, for at give plads til at en virksomhed, der forædler og sælger frø over hele verden, kan udvide forretningen i de kommende år.

Interesseområdet omkring Vibæk-Hostrup i Varde Kommune er blevet reduceret af hensyn til byudviklingen omkring Alslev, og endelig justeres interesseområdet mellem Almind og Viuf, så forbindelsesvejen mellem de to byer friholdes. Desuden indstiller et politisk flertal i udvalget, at graveområdet Viuf II ikke udlægges i denne omgang for at give Kolding Kommune tid til at udarbejde en perspektivplan for området. Viuf II fastholdes som interesseområde.

Bortset fra Viuf var der politisk enighed om at om alle de øvrige 26 nye graveområder, der udlægges i Råstofplan 2016.

Samlet set betyder ændringerne, at der vil blive udlagt ca. 3,7 millioner kubikmeter færre ressourcer i forhold til det oprindelige forslag. Der vil dog fortsat være nok råstoffer til at opfylde regionens strategi om en forsyningshorisont på mindst 24 år i hvert af de fire delområder.

Råstofplanen kommer til endelige drøftelse og vedtagelse i regionsrådet 27. marts 2017.

Se forslag til Råstofplan 2016 

FAKTA om interesse- og graveområder

Når et område udlægges som interesseområde, betyder det, at der ikke må ske byudvikling, opførelse af anlæg, skovplantning eller andet, der kan forhindre fremtidig råstofindvinding. Der indvindes som udgangspunkt ikke råstoffer fra et interesseområde, før det bliver udlagt til et graveområde.

I graveområder har regionen foretaget en overordnet vurdering af forholdene. Inden selve gravningen kan begynde, skal der dog først udstedes en gravtilladelse. Før en sådan kan gives, vil der blive foretaget helt konkrete vurderinger i forhold til nabohensyn, støv, støj, natur, landskab, trafik og evt. fortidsminder i jorden. Samtidig kan indvinding af råstoffer kun ske, såfremt lodsejer ønsker det.

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU01V