Skip til primært indhold

Region Syddanmark sparer 1,5 mio. kr. ved at nattelukke skadestuen i Vejle

Halvanden million kroner. Om året. Så meget sparer Region Syddanmark ved at lukke skadestuen i Vejle fra kl. 22-07.

Som led i budget 2015 skal Region Syddanmark finde områder til besparelser på i alt 120 mio. kr. hvert år. Et af områderne, der foreslås, er at lukke skadestuen på Vejle Sygehus fra kl. 22-07. Et område, der altså årligt vil give en besparelse på 1,5 mio. kr.

Lægevagt berøres ikke

I de første syv måneder af i år var der ifølge Landspatientregistret 2.036 besøg på skadestuen i Vejle i tidsrummet kl. 22-07. Besøgene fordelte sig på 1.049 kirurgiske besøg og 987 medicinske besøg.

I besparelsesforslaget lægges der op til, at de ortopædkirurgiske patienter fremover køres til sygehuset i Kolding. Visiterede medicinske patienter skal fremover bringes til Vejle, som de bliver det i dag. Ligesom patienter til fx Otologisk Afdeling, Øjenafdelingen, Organkirurgisk Afdeling, Medicinsk Afdeling og Neurologisk Afdeling forsat visiteres til og modtages på Vejle Sygehus.

Der vil altså fortsat være lægedækning i tidsrummet 22-07 på Vejle Sygehus, ligesom en række patienter potentielt vil kunne henvises til lægevagten, der også er til stede i Vejle, og som ikke berøres af spareforslaget. 

Besøgstallene hviler på erfaringer fra før, regionen indførte visitation til skadebehandling. Erfaringer fra andre regioner, der har indført skadestuevisitation før Region Syddanmark, viser, at skadestueaktiviteten her er faldet med 20-30 pct. I dag har skadestuen i Vejle ca. 10 patientbesøg hver dag mellem kl. 22-07. Når regionens skadevisitation er konsolideret, forventes det tal at falde til otte patienter om dagen i samme tidsrum.

Der tages højde for afledte udgifter

I rene tal sparer regionen 3,128 mio. kr. om året ved at lukke skadestuen fra kl. 22-07.
Til gengæld styrkes det ortopædkirurgiske sengeafsnit med en speciallæge samt Akut Visitations Afsnit i Vejle samt Akutafdelingen i Kolding med en sygeplejerske i nattevagt. Det beløber sig til en merudgift på i alt 1,609 mio. kr. om året.
I alt bliver nettobesparelsen 1,519 mio. kr. hvert år.

Det er en naturlig følge af beslutningen, at ambulancekøreturene med ortopædkirurgiske patienter, der fremover skal til Kolding frem for til Vejle, bliver længere og dermed medfører en merudgift.

Det forventes, at der hver nat vil blive kørt en-to patienter til Kolding i stedet for til Vejle. I det netop gennemførte ambulanceudbud fremgår det, at regionen betaler 2,10 kr. pr. km. ambulancekørsel. Omregnet til kroner og ører pr. år svarer den længere køretur til en merudgift på godt 30.000 kr. Det tal skal måles op imod den årlige nettobesparelse ved nattelukningen på 1.519 mio. kr.

I forlængelse af spareforslaget vil der blive behov for at blive indgået nye aftaler internt på sygehuset i Vejle evt. i samarbejde med lægevagten omkring modtagesituationen for særligt de svært syge og hyperakutte patienter.

Hvad angår tandskadevagten vil en fremadrettet løsning afklare, hvorvidt tandskadepatienterne forsat skal beholdes i Vejle, eller om de skal følge de ortopædkirurgiske skadestuepatienter til Akutafdelingen i Kolding, hvor ekspertisen allerede forefindes.

FAKTA 

  • Lukningen af skadestuen i Vejle i tidsrummet 22-07 er grundlæggende en fremrykning af implementeringen af den samlede akutplan, som regionsrådet vedtog i 2007. I planen fremgår det, at der på et senere tidspunkt skulle tages stilling til, hvordan den lægelige betjening af skadestuefunktionen skal tilrettelægges. Første skridt blev taget i september 2010, hvor visitationsretningslinjerne for ambulancekørsel til Vejle blev ændret, således multitraume patienter ikke længere skulle til Vejle Sygehus. Ser man i selve akutplanen, fremgår det, at der på sigt ikke skal indlægges akutte ortopædkirurgiske patienter på Vejle Sygehus. Forslaget om lukning af skadestuen om natten implementerer således kun den beslutning delvist, da der endnu i en periode vil være mulighed for akutte ortopædkirurgiske indlæggelser på Vejle Sygehus i det meste af døgnet.
  • Besparelsen indgår sammen med over 30 andre besparelsesforslag i et samlet katalog med besparelser for omkring 120 mio. kroner, der skal spares hvert år fremover.
  • Den samlede besparelser er nødvendig, fordi der er brug for midlerne til at finansiere behandling på andre områder. Det drejer sig blandt andet om stigende udgifter til særlig dyr medicin og til respirationspatienter. Pengene, der skal spares på bl.a. at nattelukke skadestuen i Vejle, går altså fortsat til patientbehandling.

Yderligere information:

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, tlf.: 2946 7125

APPFWU01V