Skip til primært indhold

Indsats for ligestilling nytter

Det kan være svært for en indvandrer-patient at have indsigt i det danske sundhedsvæsen. Samtidig kan læger og sygeplejersker have svært ved at omsætte indvandrer-patientens symptomer til entydige diagnoser.

Hvordan man bedst nedbryder de barrierer, der er i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet, har man stor viden om og erfaring med på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital.

Den viden skal nu udbredes til det øvrige sundhedsvæsen i Region Syddanmark. Det vedtog regionsrådet på sit møde mandag, som blev indledt med en temadebat om ligestilling inden for bl.a. sundhedsområdet.

Ligestilling tager tid

Netop indsatsen over for etniske minoriteter blev under debatten fremhævet som et konkret eksempel på, hvordan regionsrådet arbejder med ligestilling.

- Selv om tingene ikke sker fra den ene dag til den anden, så nytter det noget at arbejde med ligestilling. Tænk, hvis vi ikke havde gjort noget. Så ville vi nok ikke være i stand til at notere de fremskridt, som vi nu kan se inden for det indvandrermedicinske område, slog regionsrådsmedlem Susanne Linnet (V) fast, da hun som formand for Ligestillingsfølgegruppen i Region Syddanmark indledte temadebatten om ligestilling.

Fra begge sider af salen var der opbakning til at fortsætte arbejdet med ligestilling, som også bl.a. dækker tidlig opsporing af sygdom, fokus på somatiske sygdomme for personer med psykiske sygdomme og skævhed i uddannelse.

- Det giver kvalitet i løsningen af opgaverne, når man tænker køn og ligestilling ind, og det resulterer i både menneskelige og økonomiske gevinster, sagde næstformand for Ligestillingsfølgegruppen Margot Torp (S), og stillede følgende forslag: - Med hensyn til Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, kunne den danne grundlag for et nationalt center.

Mænd i omsorgsfag

Mette Valentin fra Social Balance bragte den kønsmæssige ulighed inden for omsorgsfag ind i debatten.

- Da jeg var formand for Ligestillingsarbejdsgruppen, tog jeg initiativ til et EU projekt, som har til formål at få flere mænd ind i omsorgsfag, ved at inddrage velfærdsteknologi. Jeg vil opfordre til, at man i højere grad inddrager velfærdsteknologi i uddannelserne inden for omsorgsfagene.

Bent Bechmann (K) bragte erfaringer fra Finland ind i debatten.

- Her har man dokumenteret, at det er de første 1.000 dage fra selve undfangelsen, der betyder noget for, hvordan et menneskes liv udvikler sig. Som politikere kan vi være med til at påvirke rammerne for den første tid i et menneskes liv, så lad os fortsætte det gode arbejde imod ulighed, sagde han.

Sådan udbredes viden fra Indvandrermedicinsk Klinik på OUH udbredt til hele regionen:

 • Etablering af et indvandrermedicinsk team på alle somatiske og psykiatriske sygehusenheder.
 • En målrettet indsats over for praktiserende læger.
 • Dialog med kommunerne om indsatsen på det indvandrermedicinske område med udgangspunkt i den enkelte kommunes behov.
 • En særlig dialog med kommuner med asylcentre i Region Syddanmark med henblik på tidlig opsporing. 

Fakta om Region Syddanmark og ligestilling

 • Region Syddanmarks Ligestillingsfølgegruppe skal sikre, at de beslutninger, regionsrådet har truffet om ligestillingsarbejdet i regionen, bliver ført ud i livet. Regionsrådet har bl.a. fokus på:
 • Tidlig opsporing: En undersøgelse har vist, at dobbelt så mange mænd som kvinder har en forøget risiko for at udvikle kronisk sygdom
 • Videndeling mellem Indvandrermedicinsk Klinik på OUH og regionens øvrige sygehuse
 • Somatisk sygdom for personer med psykisk sygdom: Mænd med en sindslidelse dør 20 år tidligere end almenbefolkningen, mens kvinder dør 15 år tidligere. 40 procent af overdødeligheden skyldes selvmord og ulykker. 60 procent skyldes fysisk sygdom.
 • Uddannelsesudfordringen: I Region Syddanmark var det i 2011 blot 27,7 procent af de unge mænd, mens det var 41,9 procent af de unge kvinder mellem 25-34 år, der gennemførte en videregående uddannelse.
 • Mænd i omsorgsfag: Der er i Region Syddanmark blot 3,9 procent mænd i gruppen af sygeplejersker og SOSU-medarbejdere. Der er således en meget skæv kønsfordeling på dette område, ligesom rekrutteringsgrundlaget er meget snævert.
 • Kvalificering af ligestillingsredegørelsen: Hver andet år har regionen pligt til at sende en ligestillingsredegørelse til ministeren for ligestilling. Ud fra redegørelsen giver ministeren regionen enten en grøn, gul eller rød vurdering. Den seneste samlede vurdering af Region Syddanmarks indsats landede på gul. Derfor sætter Ligestillingsfølgegruppen nu særligt ind, så regionen kan få en grøn vurdering.
APPFWU01V