Skip til primært indhold

Bæredygtig indvinding af råstoffer i Syddanmark

Regionsrådet har i dag vedtaget en plan, der sikrer en bæredygtig indvinding af råstofferne i Syddanmarks undergrund frem til 2020.

Råstofplanen skal sikre Syddanmark en tilstrækkelig forsyning af ler, sand, grus og sten. Her er nye indvindingsområder nødvendige, da råstofferne ellers i løbet af kort tid ville slippe op. Regionsrådet i Region Syddanmark har med en række tiltag vedtaget, at den fremtidige indvinding skal være bæredygtig.

- Jeg er glad for, at vi har fået en helstøbt plan, der under hensyn til naturen og vores fælles ressourcer, kan sikre industrien de fornødne råstoffer til fremtidige byggerier og anlæg af veje, siger formanden for særligt udvalg vedr. miljø, Poul Weber (V).

Mere natur – mindre transport

Med bæredygtighed tænkt ind i råstofplanen har regionsrådet bl.a. lagt vægt på at undgå råstofindvinding i de særlig værdifulde landskabs- og naturområder. De steder, hvor det ikke er muligt at finde alternative indvindingsområder, vil der komme særlige krav til efterbehandling af området. Det tilgodeser natur- og landskabsinteresserne og bidrager til en forbedring af regionens biodiversitet – altså mangfoldigheden i dyre- og plantelivet.

Regionen stiller også krav til, at råstofforekomsterne bliver udnyttet optimalt, så der ikke efterlades restforekomster, der ikke kan udnyttes senere. Og så bliver der lagt vægt på lokal forsyning for at mindske behovet for transport.

Støtte til bedre udnyttelse af ressourcer

Region Syddanmark vil fremover støtte initiativer, der har til hensigt at nedsætte forbruget af råstoffer til byggeri og anlægsvirksomhed. Og ved at stille krav til anvendelse af bestemte råstoffer til byggeri og offentlige anlægsarbejder og bedre udnyttelse af dårlige råstofkvaliteter, er det muligt at økonomisere med råstofforbruget.

Samtidig vil regionsrådet undersøge mulighederne for at oprette en jordfond, der kan erhverve jord til råstofindvinding i store sammenhængende områder og opfordre staten til at erhverve jord til råstofindvinding og skovplantning, så råstofferne kan udnyttes optimalt.

Se hele råstofplanen her

FAKTA

I Danmark genanvendes 90 pct. af de beton og teglmaterialer, der nedbrydes. F.eks. genbruges vejmaterialer ved anlæg af nye veje eller ændring af gamle. Det er en høj genanvendelsesprocent i forhold til andre lande, men alligevel bidrager nedbrydningsmaterialerne blot med ca. 7 pct. af råstofforbruget.
Det skyldes, at der bygges meget mere end der rives ned, og at mange eksisterende bygninger renoveres og genbruges til nye formål.

Råstofplanen udlægger:

  • 66 graveområder for sand, grus og sten
  • 3 graveområder for klæg til diger
  • 6 graveområder for teglværks-ler
  • 123 interesseområder for sand, grus og sten
  • 174 interesseområder for ler og 1 interesseområde for bentonit

Råstofplanen har været i to offentlige høringer. Der er i alt kommet 130 forslag, indsigelser og bemærkninger, som på forskellig vis er blevet indarbejdet i planen. Med vedtagelsen erstatter råstofplanen retningslinierne for råstofindvinding i regionplanerne fra de tidligere Fyns, Vejle, Ribe og Sønderjyllands Amter.

Råstofplanen skal revideres i 2012 i henhold til råstofloven.

Yderligere oplysninger fås hos:

Poul Weber (V), formand for særligt udvalg vedr. miljø, mobil 29 20 15 00

Karin Fynbo, planlægger afdelingen for Råstoffer og Jordforurening, tlf. 76 63 19 57

Andreas Blinkenberg, planlægger i afdelingen for bæredygtighed, mobil 29 20 19 54

APPFWU02V