Skip til primært indhold

Faldende ungdomsårgange i Sønderjylland kalder på handling

Et pilotprojekt har kortlagt uddannelseslandskabet i de fire sønderjyske kommuner. Konklusionerne kalder på handling, mener både Region Syddanmark og Tønder Kommune.

Pilotprojektet ”Uddannelseslandskabet i Sønderjylland” er ved at være ved vejs ende, og konklusionerne i den endelige afrapportering er ikke udelukkende positiv læsning for de fire sønderjyske kommuner.

Rapporten slår blandt andet fast, at de faldende ungdomsårgange, som har været virkelighed i Sønderjylland de sidste ti år, efter alt at dømme vil fortsætte frem til 2031. Men allerede nu oplever flere uddannelsesinstitutioner så lave ansøgertal, at visse uddannelser ikke kan oprettes. Det gælder bl.a. inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser hos EUC Syd i Haderslev, Sønderborg og Tønder og inden for omsorg, pleje og pædagogik hos SOSU Syd i Tønder.

Samtidig er færre unge sønderjyder i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse end i resten af både Region Syddanmark og landet.

Mere samarbejde

Formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft i Region Syddanmark Tage Petersen (V) siger:

- Der er behov for, at vores uddannelsesinstitutioner får bedre mulighed for at konsolidere sig via samarbejde. Det kan dreje sig om alt fra bygningsfællesskaber, lærerudlån, lokaleudlån og samlæsning af mindre fag til egentlige fusioner. I alle tilfælde er det vigtigt, at der både er økonomiske incitamenter og institutionslovgivninger, som muliggør samarbejder eller fusioner, og som giver institutionerne incitament til ikke kun at fokusere snævert på drift og optimering af egen institution. Det skal give mening for de enkelte uddannelsesinstitutioner at tænke på det store billede.

Lige nu er erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser reguleret af én institutionslovgivning, mens de almengymnasiale uddannelser er reguleret af en anden institutionslovgivning. Det kan give nogle problemer i forhold til eksempelvis det pædagogiske samarbejde på tværs af uddannelser med ophav i de to lovgivninger. Derudover varierer elevtaksterne og grundtilskudstaksterne meget på tværs af de to lovgivninger, og institutionerne kan miste flere millioner om året i grundtilskud ved at fusionere, selv hvis det er den eneste løsning for at bevare et lokalt uddannelsesudbud.

Region Syddanmark har drøftet projektets konklusioner med de syddanske folketingspolitikere og sendt et brev til børne- og undervisningsministeren med opfordring til at bruge konklusionerne i de kommende gymnasieforhandlinger på Christiansborg.

Mindre aktivitetsbaseret tilskudssystem

Tønder Kommune er indtil videre den sønderjyske kommune, der er blevet hårdest ramt af de faldende ungdomsårgange, idet antallet af 15-19-årige i kommunen allerede er faldet med ca. 25 pct. siden 2010. Nedgangen i ungeantallet rejser et behov for at tænke nyt.

Borgmester i Tønder Kommune Henrik Frandsen (Tønder Listen) siger:

- Vi kan se, at de faldende ungdomsårgange sætter vores uddannelsesinstitutioner under pres. Det kalder derfor på politisk handling fra Christiansborgs side, hvis det fortsat skal være muligt, også i fremtiden, at få sig en uddannelse i alle dele af landet. Der er behov for, at der fra national side bliver set på en justering af den nuværende taxameterordning, så vi i højere grad går over til et system, der er mindre aktivitetsbaseret.

På trods af udfordringerne i uddannelseslandskabet er der dog også lyspunkter. Tønder Kommune er nemlig den sønderjyske kommune, hvor flest unge vælger en erhvervsuddannelse. Hele 28 pct. valgte en erhvervsuddannelse efter grundskolen i 2020, hvilket ligger over den nationale målsætning på 25 pct.

Du kan læse hele afrapporteringen fra pilotprojektet i dagsordenspunktet på referatet fra regionrsådet

Yderligere oplysninger:

Formand Tage Petersen (V), Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Region Syddanmark, tlf. 61 36 60 22
Borgmester Henrik Frandsen (Tønder Listen), Tønder Kommune, tlf. 21 24 40 89
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

APPFWU02V