Skip til primært indhold

Demente får hjælp fra nyt akut demensteam

1. januar 2008 modtager Akut Demensteam i Odense de første demente patienter. Teamet skal hjælpe demente, der har psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser. Det drejer sig om depressive symptomer, hallucinationer, vrangforestillinger, svær angst, ændret døgnrytme, uro, råben samt verbal og fysisk aggressivitet.

Demensteamet vil indenfor 48 timer kunne yde en hurtig indsats i situationer, hvor en dement borger reagerer voldsomt overfor omgivelserne.

Behandlingen er en kombination af medicinsk behandling, rådgivning om behov for omsorg og pleje samt supervision af plejepersonale. Patienter kan være i behandling i teamet i op til seks måneder.

- Det er et spændende projekt, der både kan hjælpe de demente borgere, deres pårørende og deres omgivelser i øvrigt. Det er et eksempel på, hvordan vi i Region Syddanmark agter at styrke tilbuddene til demente og ældre med lignende tilstande, siger Bente Gertz Hansen (S), formand for det udvalg i Region Syddanmark, der beskæftiger sig med fremtidens psykiatri.

Akut Demensteam hører til under Psykiatrisk afdeling P på Odense Universitetshospital (OUH). Teamet består af en overlæge, en distriktssygeplejerske og en sekretær og tilbyder ambulant besøg hos patienten, i hjemmet eller på plejehjemmet.
 
Der er en forventning om, at Akut Demensteam kan medvirke til, at brugen af magtanvendelse falder. Simpelthen fordi teamet med hurtig og bedre behandling kan undgå, at voldsomme reaktioner udvikler sig. Der forventes også et fald i antallet af indlæggelser i psykiatrisk afdeling – især indlæggelser fra plejehjem.

På psykiatrisk afdeling i Odense regner man med, at projektet fører til en udbygning af hospitalets samarbejde med praktiserende læger og kommuner. Derudover vil demensteamet arbejde sammen med det ældrepsykiatriske team i afdelingen og Demensklinikken, OUH.

Demens i moderat til svær grad forekommer hos omkring 6 % af borgere over 65 år.

Fakta

Psykiatrisk afdeling P i Odense er en højt specialiseret almen psykiatrisk afdeling, som behandler mennesker med skizofreni, stemningslidelser (herunder depression), angsttilstande og misbrug. Desuden er der specialafsnit til behandling af ældre og unge med psykiske lidelser. Distriktspsykiatri med ambulante aktiviteter udgør en væsentlig del af behandlingstilbudene. Som universitetsafdeling er forskning og uddannelse en integreret del af arbejdet, og afdelingen har to professorer.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Overlæge Annette Lolk, tlf. 65414126
  • Ledende overlæge Thorkil Sørensen, tlf. 65 41 41 11
  • Oversygeplejerske Erik Jensen, tlf. 65 41 41 31
APPFWU01V