Skip til primært indhold

Rapport bekræfter olieforurening på Himmark Strand

Region Syddanmark har nu fået resultaterne af de udestående forureningsundersøgelser på Himmark Strand på Nordals. Undersøgelserne har haft til formål at afdække forureningen og risikoen for mennesker og miljø.

Forureningen på Himmark Strand er nu kortlagt, og som ventet er der tale om en massiv olieforurening. Ud fra ca. 250 jordprøver og 65 vandprøver kan det estimeres, at der er tale om i omegnen af 300 tons olieforurening på den nordalsiske strand.

For en måneds tid siden viste stikprøver, at der i vandet ud for stranden blev fundet store mængder af det kræftfremkaldende stof vinylklorid. I en enkelt vandprøve udtaget i vandet under havbunden blev der fundet et indhold på 60.000 mikrogram vinylklorid/liter – et niveau, der kun matches i Region Syddanmark af forureningen i Kærgård Klitplantage.

Fundet betød, at restriktionerne for ophold på stranden blev udvidet, og der blev indført et egentligt badeforbud. Det frarådes også at fiske ud for stranden.

Fire tons klorerede opløsningsmidler

De resterende prøver bekræfter, at der er klorerede opløsningsmidler i vandprøver både på den nordlige og sydlige del af arealet samt i vandet under havbunden. I alt er mængden af klorerede opløsningsmidler estimeret til at udgøre ca. fire tons.

- Fundet af klorerede opløsningsmidler svarer nogenlunde til vores forventninger. Til gengæld er olieforureningen noget større end forventet. Det er dog vigtigt at påpege, at det altid er behæftet med stor usikkerhed, når man skal beregne totalmængder ud fra prøveboringer, forklarer civilingeniør Kristian Dragsbæk Raun, der er Region Syddanmarks projektleder på Himmark Strand-forureningen.

- Derfor bliver næste skridt at forfine resultatet gennem yderligere undersøgelser med henblik på en eventuel senere oprensning, tilføjer han.

Det var efter et dioxinfund i 2018, at regionsrådet besluttede at sætte gang i den igangværende undersøgelse.

Tæt samarbejde om næste skridt

- Vi finder fortsat et meget lille indhold af dioxiner i vandet under havbunden, så det er efter alt at dømme ikke hovedproblemet, når vi taler forureningen på Himmark Strand, siger Kristian Dragsbæk Raun.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden 1950-1967 med myndighedernes tilladelse deponerede affald fra virksomhedens produktion. Affaldet bestod bl.a. af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler. 

Region Syddanmark har hele vejen igennem forløbet haft et tæt samarbejde med både Danfoss og Sønderborg Kommune om forureningen på Himmark Strand og vil snarest indkalde parterne til en drøftelse af rapporten og det videre forløb.

Fakta:

  • Vinylklorid dannes ved organisk nedbrydning af klorerede opløsningsmidler og kan forårsage kræft.
  • Dioxin er et klorholdigt giftstof, der stammer fra afbrænding af industriaffald ved lave temperaturer.

Kontaktoplysninger:

Kristian Dragsbæk Raun, civilingeniør og Region Syddanmarks projektleder på forureningen ved Himmark Strand, tlf. 29 20 19 34

APPFWU02V