Skip til primært indhold

Bedre rengøring gør det ikke alene

Region Syddanmarks tiltag på hygiejneområdet har ifølge eksterne eksperter virket, og nu er regionen klar med en ny plan, der skal forbedre hygiejnen yderligere og dermed sænke antallet af infektioner på de syddanske sygehuse.

Hygiejnen skal være bedre på sygehusene. Det gælder også i Region Syddanmark. Selvom regionen ikke skiller sig ud fra resten af landet, så har regionsrådet alligevel besluttet, at der skal gøres en ekstra indsats for at forbedre hygiejnen og dermed nedbringe infektionstallene.

Første skridt blev taget i efteråret 2013, hvor regionsrådet på baggrund af mindre tilfredsstillende resultater blandt andet besluttede at sætte fokus på rengøring og hygiejne. Det medførte en opgradering af den kontrol, som eksterne eksperter foretager på sygehusene to gange årligt.

Det øgede fokus har tilsyneladende haft en effekt, og resultaterne viser en klar fremgang for alle sygehuse i forhold til resultaterne fra foråret 2013.

- Vi gjorde det klart overfor sygehusene, at vi ville se meget bedre resultater i de eksterne kontroller af rengøringen, og det ser ud til, at det har haft en effekt. Det er rigtig dejligt at se, at sygehusene allerede nu har rykket sig, selvom der stadigvæk er plads til forbedring enkelte steder. Nu skal vi se på, hvordan vi kan rykke os yderligere, siger formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S).

Stikprøvekontrollerne bliver foretaget af Dansk Servicerådgivning og foregår ved, at firmaet udfører grundige visuelle kontroller på sygehusene af eksempelvis operationsrum.

Fokus på bedre rengøring skal fastholdes

Flere af de indsatser, Region Syddanmark nu har sat i søen for at nedbringe antallet af infektioner på sygehusene, drejer sig om at fastholde fokus på en forbedret rengøring.

Det skal blandt andet ske ved at undersøge, om der er andre metoder til at kontrollere rengøring og hygiejne på. Metoder, som kan supplere den visuelle kontrol, der i dag er den fagligt anerkendte metode.

Samtidig vil regionen sætte en undersøgelse i gang af kompetenceniveauet hos rengøringspersonalet, og sidst men ikke mindst, skal nye teknologier inden for rengøringsområdet testes og vurderes.

Indsatser rækker ud over rengøring

Rengøring er et vigtigt element i indsatsen, men der skal sættes ind flere steder for at opnå den optimale effekt. Derfor rækker regionens nye plan også videre end rengøringen. 

- Der er ingen tvivl om, at rengøring er en vigtig faktor, når vi taler om patientsikkerheden på sygehusene, men rengøring løser ikke alt. Vi er nødt til at se udfordringen i et bredere perspektiv, hvis vi for alvor skal se en nedbringelse af antallet af infektioner. Og det gør vi i vores nye handlingsplan, siger Poul-Erik Svendsen (S).

For at kunne dokumentere, at indsatsen har en effekt, er Region Syddanmark allerede gået i gang med at udvikle et måleværktøj. Det skal bruges til at følge udviklingen og dermed dokumentere, at indsatsen virker.

Fra håndhygiejne til resistente bakterier

En af de nye indsatser drejer sig om håndhygiejnen hos patienter, pårørende og personale. Det er et vigtigt område, hvis antallet af infektioner skal nedbringes. Derfor er der sat et arbejde i gang med at styrke håndhygiejnen hos alle, der færdes på sygehusene.

Endnu et område, som den nye handlingsplan tager hånd om, er bekæmpelsen af resistente bakterier. Region Syddanmark arbejder allerede målrettet med området, men nye indsatser skal styrke bekæmpelsen yderligere. En database med overblik over de resistente bakterier skal sikre, at indsatsen målrettes. Når der er udbrud af de resistente bakterier, skal antibiotika kun benyttes, hvis det er strengt nødvendigt. 

En af de indsatser, Region Syddanmark allerede har set resultater af, er forebyggelsen af infektioner i forbindelse med respiratorbehandling, katetre og blodforgiftning. Det har regionen arbejdet målrettet med på alle sygehusene de seneste år, og det er skrevet ind i regionens sundhedsplan. Indsatsen bygger blandt andet videre på gode resultater fra Kolding Sygehus. Resultater, der nu er bredt ud til resten af sygehusene i Region Syddanmark.

Alle de nye indsatser sættes i gang i løbet af 2014.

Fakta

Tabellen nedenfor viser resultatet af de kontrolbesøg, Dansk Servicerådgivning har foretaget på sygehusene i Region Syddanmark i 2013 og 2014. Kontrollen foregår ved, at rummene bliver kontrolleret i forhold til to anerkendte standarder (DS/INSTA 800, DS/INSTA 2451-10). Tallene viser en klar forbedring i antallet af godkendte rum. 

DS/INSTA 800   Forår 2013 i % Forår 2014 i %
Sygehus Lillebælt  91 98
Odense Universitetshospital  78 95
Sygehus Sønderjylland  81 92
Sydvestjysk Sygehus  90 97
DS/INSTA 2451-10   Forår 2013 i % Forår 2014 i %
Sygehus Lillebælt 92 96
Odense Universitetshospital  88 90
Sygehus Sønderjylland  89 90
Sydvestjysk Sygehus  94 97

Region Syddanmarks indsatser på hygiejne- og rengøringsområdet:

  • Foretage undersøgelse, der kortlægger antallet af infektioner de seneste år på sygehuse i Region Syddanmark. De nuværende tal, der benyttes på landsplan, er baseret på estimater.
  • Undersøge om en alternativ kontrolmetode (ATP-målinger) kan give værdi fremadrettet til kontrol af rengøringen på særligt kritiske områder, eksempelvis medicinrum og operationsstuer.
  • Sætte kampagne i gang, der skal få målgrupper som patienter, pårørende og personale til at ændre adfærd, når det eksempelvis gælder håndhygiejne.
  • Undersøge kompetenceniveauet hos rengøringspersonalet og sørge for opkvalificering og efteruddannelse, hvor der er brug for det.
  • Vurdere og afprøve nye teknologier inden for rengøringsområdet.
  • Undersøge muligheden for at oprette en database til overvågning af multiresistente bakterier.

Yderligere information

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2920 1200

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125

Kontaktoplysning

APPFWU01V