Skip til primært indhold

Innovation og nye teknologier

Region Syddanmark skal spille en aktiv rolle i at udvikle nye teknologier, som kan komme sundhedsvæsenet til gavn.

Som nævnt indledningsvist opleves der overalt i samfundet en stigende digitalisering, og den digitale transformation vurderes på tværs af sektorer til at være den enkeltstående mest betydende faktor for den kommende tids dagsordener og udvikling.

Digitalisering er – og skal være – et middel til at nå Region Syddanmarks visioner og mål.

Men selv om digitalisering aldrig må blive målet i sig selv, må det også konstateres, at digitalisering i sig selv åbner nye perspektiver og muligheder.

De digitale muligheder er ikke stationære. Der forskes og udvikles konstant. Og det der er fremtidsudsigter i dag, kan meget vel være dagligdagen i morgen.

Det er Region Syddanmarks pejlemærke, at spille en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling – og med dette afsæt og med de muligheder, der kommer gennem den digitale udvikling, er det målet, at regionen gør sig klar til og involverer sig i morgendagens digitale løsninger.

Der skal etableres hensigtsmæssige rammer for digital innovation – både i forhold til den nødvendige tekniske infrastruktur, og i forhold til organisering og samarbejdet omkring de innovative løsninger.

Det skal skabes de nødvendige forudsætninger for at nye og innovative løsninger kan sættes i drift. Både de løsninger der udvikles i Region Syddanmark, og de løsninger der udvikles i andre regioner og af leverandørerne

Digital innovation er et meget bredt begreb. Begrebet spænder således over anvendelsen af nye teknologier som kunstig intelligens og machine learning, over kreative anvendelser af mere kendte teknologier som Virtual Reality til samspillet mellem medicoteknik og IT.

Der har på regionalt niveau været nedsat en taskforce, som har haft til opgave at komme med anbefalinger til styrkelse af den fællesregionale organisatoriske og teknologiske understøttelse af AI projekter (kunstig intelligens).

Taskforcen anbefaler, at der sker en styrkelse af den nuværende infrastruktur inden for følgende områder:

  • Dataoverblik, datakendskab og datatilgængelighed
  • Dataplatform
  • Projektmodel
  • Kompetenceudvikling
  • Værdigrundlag
  • Juridisk rammer

Udgifterne til ovennævnte styrkelse udgør 5 mio. kr. i investeringsudgift.

Hertil kommer behov for etablering af en kompetenceenhed. Kompetenceenheden etableres inden for en driftsramme på 4 mio. kr. årligt. Det lægges til grund, at kompetenceenheden er organiseret med fælles kompetencer centralt, men at kompetencerne fysisk tillige placeres i sygehusenes faglige miljøer.

Det er ambitionen, at der i strategiperioden idriftsættes 1-2 løsninger, der indeholder brug af kunstig intelligens. Der sikres i sammenhæng med idriftsættelsen en vurdering af driftsmæssige konsekvenser, herunder driftsmæssige aflastninger.

I takt med, at området således udvikler sig, og behovet for driftsimplementering stiger, må der forventes et behov for at styrke både centrale og driftsnære kompetencer. Håndteringen heraf vil bero på en vurdering af såvel muligheder for at tilføre området yderligere ressourcer som på mulighederne for at styrke området ved anvendelse af effektiviseringsgevinster på enhederne.

I digitaliseringsstrategien for 2019-2021 blev afsat en innovationspulje på 15 mio. kr.

Puljen blev udmøntet af regionsrådet ultimo 2019, idet 9 projekter fik tildelt puljemidler. Der var 63 ansøgere til puljen, hvoraf 33 vurderedes at ligge inden for de opstillede kriterier.

De gode erfaringer herfra videreføres i den kommende strategiperiode, idet der for perioden 2022-2024 afsættes 10 mio. kr. til understøttelse af digitale innovationsprojekter. Puljen skal fortsat anvendes til fremme af projekter og initiativer der omhandler anvendelse og udvikling af kunstig intelligens/machine learning. Derudover kan puljen også anvendes til støtte af andre former for digital innovation, f.eks. anvendelse af virtual reality.

Digital innovation omfatter også samspil mellem medicoteknik og IT

I dag lagres data fra medicoteknisk apparatur for en dels vedkommende på det enkelte medicotekniske udstyr, mens behandlingen foregår. I de tilfælde, hvor disse data skal anvendes i et specialesystem, eller hvor data skal anvendes som understøttelse af den kliniske dokumentation i journalen, overføres data manuelt, eksempelvis ved at notere data på et papir og indtastes manuelt i EPJ og specialesystemer.

I Region Syddanmark anvendes en regional platform (MDIC) for tidstro indsamling, opbevaring og formidling af data fra det medicotekniske udstyr på en struktureret og standardiseret måde. Platformens fulde potentiale er endnu ikke realiseret.

Det er derfor behov for at udarbejde en analyse af den fremtidige anvendelse af MDIC platformen bl.a. med henblik på:

  • Enklere og lettere at genbruge målte data på tværs af afdelinger, specialer og sygehuse og i forbindelse med eksempelvis forskning og AI
  • Enklere at sikre efterlevelse af it-sikkerhedsmæssige krav, idet alle data håndteres i samme infrastruktur
  • Forbedring af patientsikkerheden ved at sikre direkte binding imellem patientens identitet og de registrerede data
  • Kontinuitet i patientens målte data

Analysen skal i første omgang skabe et overblik over udfordringer og muligheder i opkoblingen af de enkelte medicotekniske systemer på MDIC og vil efterfølgende kunne munde ud i konkrete projekter. Analysen finansieres som udgangspunkt inden for de medicotekniske rammer.

Dertil skal det analyseres hvordan MDIC platformen spiller sammen med den samlede regionale integrationsplatform REGIS (da MDIC tillige er en integrationsplatform for udstyr og systemer). Dette samles i en samlet strategi for opdatering og fornyelse af REGIS som nævnt under Tillid og Sikkerhed.

APPFWU02V