Skip til primært indhold

Borgeren

Digitalisering og de digitale muligheder har stor betydning for borgeren og patientens møde med sundhedsvæsenet.

Digitalisering kan give øget mulighed for lighed i sundhed

Pejlemærket for Region Syddanmark er at være borgernes og patienternes region. Som en del af pejlemærket er fremhævet, at regionen skal arbejde for lighed i sundhed, og at borgerne, patienterne og de pårørende skal inddrages i udviklingen af regionens ydelser.

Digitalisering og de digitale muligheder har stor betydning for borgeren og patientens møde med sundhedsvæsenet. Digitalisering skaber alternative muligheder for tilgængelighed, mulighed for at være uafhængig af fysiske rammer og nye muligheder for inddragelse. Derfor er adgang til virtuel kontakt til Region Syddanmarks sundhedstilbud en ret, som alle borgere og patienter skal have mulighed for at benytte sig af, når det er fagligt muligt.

Når disse muligheder tages i anvendelse, rettes opmærksomhed på, at ikke alle patienter og borgere er digitalt parate. Der skal således altid være adgang og ligeværdige tilbud til de patienter, der ikke ønsker eller kan anvende digitale løsninger.

Der skal herudover være opmærksomhed på at sikre patienterne relevant støtte til anvendelsen af de digitale løsninger, så flere bliver fortrolige med de digitale muligheder.

Borgeren og patienterne skal have ret til en virtuel kontakt når det er fagligt muligt og fagligt forsvarligt. Dette medvirker til at gøre regionens sundhedstilbud bedre og mere tilgængelige.

Virtuelle kontakter minimerer barrierene ved (lang) transporttid, giver (bedre) muligheder for inddragelse af pårørende, og hjemlige omgivelser kan medvirke til at gøre patienterne mere trygge. Derfor har patienter ret til virtuel kontakt, når dette ikke står i modsætning til behandlingen.

På den afholdte konference fortalte ”Danske Patienter”, at de som patientorganisation har fortaget en undersøgelse af borgerens parathed til virtuel kontakt. Mere end halvdelen af de adspurgte har den virtuelle kontakt som præference. Motivationen herfor er bl.a. sparet transporttid.

På de gennemførte dialogmøder og på den afholdte konference blev der udtrykt opbakning til en fortsat indsats i forhold til virtuelle kontakter. På dialogmøderne blev der lagt vægt på, at (videreudvikling) af virtuelle kontakter skal forankres i faglig praksis og anvendes under respekt for patienternes ønsker og digitale kompetencer.

I digitaliseringsstrategien for 2019-2021 er der formuleret en målsætning om at 30% af de ambulante kontakter skal være virtuelle. Status er, at mellem 25 og 27% af konsultationerne er virtuelle (primært telefonkonsultationer og E-mails), og målet er derfor ikke nået endnu.

Målsætningen om 30% digitale kontakter fastholdes for strategiperioden 2022-2024, idet delmålet er, at andelen af videokonsultationer øges betragteligt. Der følges op på enhedsniveau.

I strategiperioden skal der igangsættes et eller to forsøgsprojekter med henblik at afklare mulighederne for at tilbyde videokonsultation allerede i første indkaldelsesbrev og, om virtuelle konsultationer øger muligheden for tilgængelighed udover normal arbejdstid, herunder anvendelse af digitale ”chatbots”.

Digitaliseringsudvalget følger op herpå.

Der skal være lige muligheder – både for borgere, der ønsker at anvende de digitale muligheder og for borgere, der ikke kan eller ikke ønsker det.

I forberedelserne til nærværende strategi, dialogmøderne og den afholdte konference har fokus været på digitale kompetencer, herunder også i forhold at sikre at borgere, der ikke ønsker/ikke kan anvende de digitale muligheder sikres gode og relevante tilbud.

Derfor fortsættes arbejdet med udvikling af digitale løsninger målrettet patienterne med afsæt i faglig praksis og anvendes under respekt for patienternes ønsker og digitale kompetencer. Det betyder også, at der skal være ligeværdige tilbud til de patienter, der ikke ønsker eller ikke kan anvende de digitale løsninger. Ligeværdige tilbud er ikke nødvendigvis det samme tilbud som et digitalt understøttet – men et tilbud, hvor patienterne får hjælp på en ligeværdig måde.

I Region Syddanmarks digitaliseringsstrategi for 2019-2021 er der lagt vægt på, at sygehusene sikrer introduktion af og undervisning i digitale løsninger til borgere og patienter.

Det forudsættes, at de igangværende initiativer på sygehusene fortsættes i den kommende strategiperiode. Digitaliseringsudvalget orienteres årligt om status og fremdrift.

De initiativer, der er igangsat på sygehusene kræver, som udgangspunkt, at patienterne møder op på sygehusene, og er i et behandlingsforløb. Det vurderes, at der som supplement til disse tilbud også er behov for, at patienter kan bede om hjælp til regionens digitale løsninger inden man møder op på sygehuset, og inden man får tilrettelagt et fremadrettet forløb. Det kan f.eks. være hjælp til selvbooking, afgive digitale svar på spørgeskemaer, åbne indkaldelsesbreve mv.

Der er i forvejen en central supportfunktion i regi af Regional IT. Denne opgraderes med henblik på, også at kunne hjælpe borgere, som har brug for hjælp til digitale løsninger. Opgraderingen sker inden for en årlig ramme på 0,8 mio. kr., og evalueres efter to år i drift.

Digitalisering skal anvendes til at understøtte patienternes inddragelse i deres egen behandling.

Digitalisering og de digitale muligheder giver potentialer for, at borgeren i langt højere grad end hidtil kan være ”aktør i eget patient forløb”- f.eks. ved selv at booke tider, tage relevante målinger, og aflevere relevante data. Denne udvikling vil i den kommende tid have stor betydning for den måde, hvorpå samarbejdet med patienterne og borgerne udvikler sig.

App’en ”Mit sygehus” er gennem de seneste år udviklet til at være den primære digitale understøttelse af samarbejdet mellem patient og sygehus i Region Syddanmark. I digitaliseringsstrategien for 2019-2021 understøttes videreudvikling af ”Mit sygehus”. App’en understøtter bl.a. videokonsultationer, patientinformation, patientoplysninger og en aftale oversigt. ”Mit sygehus” er bygget op omkring konkrete patientforløb, og anvendes af patienter, som oprettes i app’en i forbindelse med deres behandlingsforløb.

App’en ”Mit sygehus” skal derfor fortsat udvikles og udbredes i den kommende strategiperiode, da fokus blandt andet skal være på brugervenlighed og sikkerhed mv.

Den digitale understøttelse af samarbejdet mellem patient og sygehus forventes at blive yderligere efterspurgt og intensiveret. Strategi og form for Region Syddanmarks langsigtede understøttelse af dette område skal derfor afklares i strategiperioden.

I digitaliseringsstrategien for 2019-2021 var et af fokusområderne muligheden for selv at booke tid. Dette fokus genfindes også i en række nationale strategier. Region Syddanmark har primært åbnet op for selvbooking på laboratorieområdet, men der er også igangsat forsøg og projekter på en række andre områder. Den gennemførte analyse af mulighederne for selvbooking viser, at det teknisk først vil være muligt i større stil, når EPJ Syd er implementeret.

I den kommende strategiperiode skal mulighederne for selvbooking videreudvikles. Målet er at der for 25 % af de ambulante ydelser bliver mulighed for selvbooking (eksklusiv laboratorie-området).

Målet er at borgere og patienter oplever regionens digitale løsninger som let tilgængelige og brugervenlige

App’en ”Mit sygehus” udgør jf. ovenstående, den primære digitale understøttelse af samarbejdet mellem patient og sygehus.

På nationalt niveau er udviklet app’en ”Min Sundhed”. App’en bygger på de services, som Sundhed.dk har udviklet og udstiller. Aktuelt er de primære funktioner i ”Min Sundhed” visning af relevante sundhedsdata (journaloplysninger, laboratoriesvar, svar på coronaprøver m.v.).

Herudover er der udviklet flere andre apps, som hver for sig adresserer forskellige konkrete behov.

Regionen kommunikerer desuden med borgerne via hjemmesiderne. De nuværende hjemmesider er (i et vist omfang) præget af knopskydning, og der er behov for på tværs af de nuværende løsninger at vurdere, hvordan disse kan udvikles, så de i højere grad opleves som brugervenlige.

Kompleksiteten i det borgervendte digitale landskab er fremhævet på såvel dialogmøderne, som på den afholdte konference, og der er efterspørgsel efter forenkling. Samtidig blev det understreget, at det er afgørende at de digitale borgervendte løsninger kan fungere på alle gængse platforme.

I den kommende strategiperiode igangsættes en analyse af muligheder for at forsimple og kvalitetsudvikle det digitale landskab set med borgerens øjne. Fokus i analysen skal være på relevans, transparens, overskuelighed og genkendelighed i opbygning, f.eks. i forhold til informationer på hjemmeside og øvrige kommunikationskanaler. Herudover skal analysen fokusere på muligheder for forsimpling af apps og på samspillet mellem regionale apps og nationale apps.

Borgerne og patienterne skal inddrages bl.a. gennem patient- og brugerråd med henblik på videreudvikling af digitale løsninger.

Der vil til stadighed være behov for at videreudvikle de borger- og patientvendte digitale løsninger. Både i forhold til funktionalitet og brugervenlighed, samt i forhold til anvendelsesområder.

Det lægges til grund, at der både i de større strategiske initiativer og i den løbende udvikling, sikres inddragelse af borgere og patienter. Det kan ske via patient- og brugerråd, og via dedikeret inddragelse på et givet felt.

APPFWU01V