Skip til primært indhold

Kvalitet på det præhospitale område

Ansvaret for kvalitet på det præhospitale område er forankret i Region Syddanmarks kvalitetsråd. Efter udfasningen af Den Danske Kvalitetsmodel og med udgangspunkt i et ønske om at skabe en kvalitetsmodel, der har et øget fokus på patientsikkerhed og det operative virke, har kvalitetsrådet i 2019 udarbejdet en ny kvalitetsmodel for det præhospitale område.

Ansvaret for kvalitet på det præhospitale område er forankret i Region Syddanmarks kvalitetsråd. Efter udfasningen af Den Danske Kvalitetsmodel og med udgangspunkt i et ønske om at skabe en kvalitetsmodel, der har et øget fokus på patientsikkerhed og det operative virke, har kvalitetsrådet i 2019 udarbejdet en ny kvalitetsmodel for det præhospitale område.

Kvalitetsrådet er sammensat af lederne fra akutlægebilerne, ledere fra AMK vagtcentralen, ambulanceoperatørnes kvalitetschefer og korpslæger, samt en repræsentant fra afdelingen for kvalitet og forskning. Udover at behandle en lang række faglige sager relateret til kvalitet på det præhospitale område, har kvalitetsrådet faste punkter på dagsordenen vedr. monitorering på mønstre og tendenser i utilsigtede hændelser samt patient- og pårørendeklager med henblik på at kunne uddrage læring.

Den nye kvalitetsmodel for det præhospitale område tillægger kvalitetsrådet i Region Syddanmark en mere aktiv rolle i fastsættelse af rammerne for arbejdet med kvalitetsforbedringer, herunder løbende udvælge fokusområder, foretage løbende risikovurderinger og forestå udarbejdelsen af handlingsplaner for forbedringstiltag ved potentielle kvalitetsbrist. Ved at flytte fokus til de patientsikkerhedskritiske områder fremfor administrative standarder, bliver det muligt at agere hurtigere og mere målrettet i forhold til risikoområder og eventuelle kvalitetsbrist.

Det præhospitale område er blevet akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel i 2017 og senest har Styrelsen for Patientsikkerhed ved et risikobaseret sundhedsfagligt tilsyn i 2019 fastslået, at det præhospitale område og begge ambulanceoperatører i Region Syddanmark lever op til alle målepunkter.

Læs de seneste tilsynsrapporter på det præhospitale område.

APPFWU02V