Skip til primært indhold

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Øget digital samarbejde mellem kommune, praksis og regionen kan give et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Digitalisering skal ramme lokalt og nær borgeren

Det er Region Syddanmarks pejlemærke, at regionen prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal udvikles i samarbejde med praksis og kommuner - og med respekt for lokale forskelle og behov. Det fremgår også af pejlemærket, at der skal være fokus på lokal forankring kombineret med tværgående regionale, kommunale og nationale prioriteringer. Udgangspunktet er helhed og værdi i indsatsen over for patienterne og at lette deres vej igennem sundhedsvæsenet.

På dialogmøderne og på den afholdte konference blev det fremhævet, at der er behov for både nationale og regionale/kommunale løsninger. Fælles medicinkort er fremhævet som eksempel på en nyttig og velfungerende national løsning, og der ses hen imod implementering af en række nye nationale løsninger. Samlet Patientoverblik (fælles aftaleoversigt og stamkort) er et eksempel herpå. Fælles udbredelse af telemedicin (FUT) er et andet eksempel, der i første omgang vedrører udbredelse af en telemedicinsk løsning på KOL-området.

Digitalisering og de digitale muligheder har betydning for det tværsektorielle samarbejde, idet digitale løsninger kan muliggøre, at viden er tilstede på tværs af sektorer, og dermed sikrer at den nødvendige viden er til rådighed for den konkrete opgavevaretagelse.

Digitale løsninger skal bruges til at sikre den nødvendige viden er (let) tilgængelig på tværs af sektorerne

Digitale løsninger skal medvirke til at skabe bedre sammenhæng på tværs af sektorerne

Viden på tværs af sektorerne sikres bl.a. gennem samarbejdsaftalen om patientforløb (SAM:BO), som omfatter såvel visning af data som kommunikationsstandarder på tværs af sektorerne.

Der er stor tilfredshed med aftalen. I digitaliseringsstrategien for 2019-2021 blev der lagt til grund, at denne aftale fortsat skulle udvikles. Det er der også behov for fremadrettet. SAM:BO baserer sig på udveksling af oplysninger via de nationale MedCom standarder. I den kommende strategiperiode er der planlagt en række opgraderinger heraf. Opgraderingerne vedrører bl.a. muligheder for akut kommunal henvisning samt udvikling af sygehusadvis og korrespondancemeddelelser.

Viden på tværs af sektorer kan også sikres ved egentlig deling af data. Deling af data vil gøre det muligt at intensivere samarbejdet på tværs af sektorer, og det vil i højere grad være muligt at tilrettelægge fælles patientforløb. På såvel dialogmøderne og på den afholdte konference var der efterspørgsel efter bedre muligheder herfor.

Der er aktuelt en række formelle barrierer som skal håndteres, hvis egentlige fælles dataplatforme skal realiseres. Håndtering af disse barrierer skal ske på nationalt niveau. I de senere år er der sket en god udvikling i forhold til mulighederne for at dele data, og med økonomiaftalen for 2022 signaleres, at der fortsat vil blive arbejdet med disse muligheder. I den sammenhæng er MedCom-samarbejdet centralt, og Region Syddanmark vil i strategiperioden løbende bidrage til samarbejdet samt deltage i pilotprojekterne omkring datadeling baseret på bl.a. eDelivery og HL7-FIHR standarderne.

Endelig vedrører viden på tværs faglig kollegial sparring og vidensudveksling. Den digitale understøttelse heraf kan bl.a. ske via webinarer og E-læring. Der er gode erfaringer hermed, og på dialogmøderne, og den afholdte konference, var der efterspørgsel på yderligere udvikling heraf.

Der er behov for løbende erfaringsudveksling samt vurdering af muligheder for at gennemføre initiativer i stor skala. Dette skal naturligvis ske i samarbejde med kommunerne. Digitaliseringsudvalget følger udviklingen.

Digitale muligheder skal bruges til at skabe nye tilbud (f.eks. i eget hjem)

Digitalisering gør det muligt at være uafhængig af fysiske rammer. Dette har haft meget stor betydning under Covid-19 krisen, hvor anvendelse af telemedicinske konsultationer og videomøder har medvirket til at finde nye veje i et samfund, som på væsentlige områder var lukket ned under krisen.

Uafhængighed af fysiske rammer betyder, at det i højere grad er muligt at behandle borgerene i hjemmet, og at finde samarbejdsløsninger, hvor fysisk tilstedeværelse ikke er nødvendig.

På nationalt niveau er der igangsat en række store tværsektorielle projekter, som giver muligheder for, at behandle borgeren i eget hjem. Det vedrører blandt andet implementering af ”Fælles udvikling af telemedicinske løsninger (FUT)”. Løsningen vedrører i første omgang KOL patienter, og det er allerede aftalt, at næste skridt er hjertesvigtspatienter. Herudover forventes igangsat tværgående analyse af muligheder i forhold til multisyge patienter.

De nationale projekter vedrører også fælles udvikling af telesår og udvikling af fælles digital løsning til gravide (digitalisering af vandrejournal).

I strategiperioden er der behov for fortsat at udvikle de nationale tværsektorielle projekter, herunder at sikre en god organisatoriske implementering i Region Syddanmark.

I Region Syddanmark er herudover igangsat en række digitale projekter på tværs af region og kommuner. Projekterne er for de flestes vedkommende resultatet af lokalt samarbejde mellem sygehus og kommune (f.eks. ”Den Digitale Ø 2.0” på Ærø). Nogle af projekterne har potentiale til yderligere udbredelse. Andre er, og vil fortsat være, lokale projekter.

Regionsrådet har med budget 2020 afsat en pulje på 20 mio. kr. med henblik på skalering.

Som eksempel herpå har regionsrådet i oktober 2020 udpeget telemedicin til palliative/onkologiske patienter som skaleringsprojekt. Projektet følges i regi af nærværende strategi, idet målet er, at alle enheder har velfungerende praksis ved udgangen af strategiperioden, og at telemedicinsk palliativ behandling er en fast integreret del af det terminale koncept.

I den kommende strategiperiode må forventes, at der mellem region og kommuner fortsat vil være mulighed for udvikling af nye måder, hvorpå de digitale muligheder kan understøtte behandling i eget hjem, og der vil løbende ske en vurdering af skaleringsmuligheder.

Skalering af løsninger kan også ske tværregionalt, og Region Syddanmark vil derfor løbende i strategiperioden deltage i og bidrage til samarbejdet omkring Innovationsboardet – i regi af Danske Regioner.

Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at der i den kommende strategiperiode vil blive etableret sundhedsklynger omkring de enkelte akutsygehuse. Der bliver afsat fælles midler, som sundhedsklyngerne kan anvende. I det omfang, der opstår fælles digitale projekter, vil det formentligt være muligt at aftale finansiering heraf, inden for disse fælles økonomiske rammer.

I regi af digitaliseringsstrategien for 2019-2021 er der desuden arbejdet med implementering af telemedicinske udskrivningssamtaler. Konceptet er i sin vorden, og der er i strategiperioden behov for videreudvikling og fortsat ibrugtagning på tværs af region og kommuner. Målet er, at alle enheder ved udgangen af strategiperioden har udviklet fast praksis og de nødvendige samarbejdsaftaler med kommuner og almen praksis.

APPFWU01V