Skip til primært indhold

Bredt forlig om syddansk budget med ekstra penge til sundhed, psykiatri og grøn omstilling

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har her til aften indgået forlig om Region Syddanmarks 2023-budget. I en udfordret tid har partierne lagt vægt på at understøtte stabil drift, og samtidig gør regionens sunde økonomi det muligt at finde ekstra penge til nye initiativer til næste år.

Sundhedsvæsenet står i en historisk svær situation som følge af blandt andet corona, lange ventelister og manglen på arbejdskraft. For at styrke rekruttering og fastholdelse afsatte regionsrådet i januar 2022 70 mio. kr. til strategisk, lokal løndannelse på de mest vagttunge områder.

Med budgetaftalen sikres der tryghed om sygehusenes driftsrammer og de stigende udgifter på praksisområdet, og tilskudsmedicin dækkes. Samtidig prioriterer politikerne en række nye initiativer, herunder initiativer til samlet set 35 mio. kr., hvoraf de fem mio. kr. er finansieret af besparelser på administration.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) siger:

- Jeg er glad for, at vi endnu engang kan lande et bredt forlig. Vi er udfordrede på en lang række fronter. Derfor er det ekstra vigtigt, at der i regionsrådet er enighed om den retning, vi skal i, og at der har været et stort fokus på at sikre rammerne for stabil drift, samtidig med at der er plads til nye initiativer.

Forhandlerne bag forliget om Region Syddanmarks 2023-budget. Fra venstre: Sabrina Bech Røn (NB), Dan Skjerning (S), Mette With Hagensen (S), Bo Libergren (V), Stephanie Lose (V), Anne Skau Styrishave (R), Annette Blynel (SF), Carsten Sørensen (DF) og Morten Weiss-Pedersen (K). Foto: Anders Flindt Prytz Christensen

Forhandlerne bag forliget om Region Syddanmarks 2023-budget. Fra venstre: Sabrina Bech Røn (NB), Dan Skjerning (S), Mette With Hagensen (S), Bo Libergren (V), Stephanie Lose (V), Anne Skau Styrishave (R), Annette Blynel (SF), Carsten Sørensen (DF) og Morten Weiss-Pedersen (K). Foto: Anders Flindt Prytz Christensen

Forhandlerne havde sat hinanden stævne i et af mødelokalerne i regionshuset i Vejle. Foto: Anders Flindt Prytz Christensen

Forhandlerne havde sat hinanden stævne i et af mødelokalerne i regionshuset i Vejle. Foto: Anders Flindt Prytz Christensen

Foto: Anders Flindt Prytz Christensen

Foto: Anders Flindt Prytz Christensen

Bredt flertal bag forlig

Bag forliget om næste års budget står Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Samlet set står 39 af regionsrådets 41 medlemmer bag forliget. Enhedslistens to medlemmer er ikke med i forliget.

En af de mest synlige konsekvenser af den historisk udfordrende situation er for lange ventetider på de syddanske sygehuse. Regionsrådet har allerede truffet en lang række beslutninger, der giver sygehusene de bedst mulige betingelser for at nedbringe ventetiderne. Regionsrådet vil følge området nøje og løbende vurdere, om der er behov for at videreføre relevante initiativer og sætte nye i værk for at nedbringe ventetiden.

Stephanie Lose siger:

- Vi skal hele tiden arbejde med at sikre, at sygehusene er gode og attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne har lyst til at arbejde og tage sig godt af patienterne. Medarbejdersituationen er historisk udfordret, og forligspartierne er derfor enige om at nedsætte et politisk udvalg, der skal sætte fokus på sammenhængen og overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv. Desuden afsætter vi permanent 7,5 mio. kr. årligt til at understøtte trivslen på regionens arbejdspladser og prioriterer midler til at understøtte en række andre indsatser relateret til trivsel og arbejdsmiljø.

Penge til ekstra ambulance og akutbiler

Regionsrådet har de seneste år løbende styrket det præhospitale område med flere ambulancer, akutbiler, liggende sygetransporter og stationer. For yderligere at styrke beredskabet er aftalepartierne enige om at indsætte en ekstra ambulance i dagtid i Vejle, at indsætte en døgndækkende akutbil nord eller vest for Haderslev samt at indsætte en akutbil i dagtid i Odense SØ.

Nye initiativer inden for psykiatrien

Regionsrådet har vedtaget en ambitiøs, fuldt finansieret psykiatriplan, der er ved at blive implementeret. Forligsparterne er enige om nye initiativer inden for psykiatrien, som skal ses i sammenhæng med psykiatriplanen, den kommende nationale 10-års-plan for psykiatrien og en igangværende proces med at sikre en fremtidssikret model for indretning af børne- og ungepsykiatrien. Til de nye initiativer er der samlet set afsat omkring otte mio. kr. årligt fra 2023.

Målrettet klimaindsats på indkøbsområdet

Regionsrådet har besluttet, at regionens samlede udledning af CO2 skal reduceres med mindst 35 procent frem mod 2030. Forbrug af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlæg står for op mod 90 procent af regionens samlede klimaaftryk. Aftalepartierne er derfor enige om en målrettet klimaindsats på indkøbsområdet, blandt andet ved at spare mindre på området og ved at styrke arbejdet med data og dokumentation.

Formel vedtagelse 26. september

Region Syddanmarks budget for 2023 vedtages formelt på regionsrådsmødet mandag den 26. september 2022.

Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2023 på i alt 28,9 mia. kr. For de penge leverer cirka 26.900 fuldtidsmedarbejdere sundheds-, psykiatri- og socialydelser til de 1,2 mio. syddanskere og arbejder med at styrke den regionale udvikling.

Link til budget-aftale

Børn og unge som pårørende: 1,1 mio. kr. stigende til 3,5 mio. kr. årligt

OUH – styrke højt specialiseret behandling: 4,5 mio. kr. stigende til 8,8 mio. kr. årligt

Udvide syddansk overvægtsinitiativ: 3,8 mio. kr. stigende til 5,1 mio. kr. årligt

Osteoporose (knogleskørhed): 2,2 mio. kr. stigende til 2,9 mio. kr. årligt

Øge kapaciteten indenfor neurorehabilitering i Grindsted: 2,1 mio. kr. årligt

ATV-terapi til døve børn/børn med høretab: 2,3 mio. kr. årligt

Screening for muskelsvind hos nyfødte: 0,4 mio. kr. årligt

Bedre sammenhæng i behandlingen af borgere med dobbeltdiagnose: 1,1 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. i 2024

Reduktion af ulighed i retspsykiatrien: 0,7 mio. kr. stigende til 1,1 mio. kr. årligt

Scanningsfunktion, Middelfart: 1,1 mio. kr. stigende til 1,6 mio. kr. årligt

Model, indretning af børne- og ungepsykiatri: 5,0 mio. kr. årligt

Tre nye ydernumre til praktiserende speciallæger – øjenlæge, øre-, næse-, halslæge og hudlæge

Ambulanceberedskaber: 2,5 mio. kr.

Trivsel på regionens arbejdspladser: 7,5 mio. kr. årligt

Videncenter for compassion: 1,0 mio. kr. årligt

72 timers behandlingsansvar

Undersøge mulighed for uddannelse i fodterapi

Ad hoc-udvalg - sammenhængen og overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv

Nyt p-hus ved det nye OUH

Nyt frysehus ved det nye OUH

Partiernes reaktioner på budgetaftalen

Gruppeformand Mette With Hagensen (S):
- Udfordringerne med at rekruttere og fastholde medarbejdere står højt på den socialdemokratiske dagsorden, så vi er glade for, at vi har fået etableret et midlertidigt udvalg, der netop skal arbejde for et godt udgangspunkt for rekruttering af medarbejdere. Vi håber, dette udvalg kan skabe nye veje til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på alle regionens arbejdspladser.

Gruppeformand Morten Weiss-Petersen (K):
- Jeg er glad for det stærke fokus på stram økonomistyring, styrket dansk/tysk samarbejde samt ønsket om at fusionere de to alt for dyre busselskaber.

Gruppeformand Annette Blynel (SF):
- SF har en stille accept af aftalen. Vi er rigtig glade for lægedækningen til retspsykiatriske patienter og borgere på vores herberger, væresteder m.v. Vi er også ganske tilfredse med de permanente midler til medarbejdernes trivsel. Men vi er triste over, at der ikke i denne omgang er fundet plads til en socialoverlæge eller socialrådgivere. Psykiatrien kunne også godt have fortjent mere opmærksomhed. Men vi kommer igen, der er budgetforhandlinger igen til næste år.

Gruppeformand Sabrina Bech Røn (NB):
- I Nye Borgerlige er vi særlig begejstret for, at en undersøgelse omkring forlængelse eller permanentgørelse af den nuværende aftale med privathospitalerne, hvor borgerne oplever et sammenhængende behandlingsforløb. Vi er også glade for, at aftalepartierne er enige om at indføre screening for muskelsvindsygdomme hos nyfødte i forbindelse med hælprøven. Samtidig er vi glade for, at aftalen også har fokus på en anerkendelse af personalet.

Gruppeformand Anne Skau Styrishave (R):
- Der er ikke nogen tvivl om, at det absolut vigtigste for os i Det Radikale Venstre har været den grønne omstilling og psykiatrien. Derfor er vi også enormt glade for de grønne tiltag i aftalen og de ting, som omhandler psykiatrien – særligt selvfølgelig børne- og ungepsykiatrien og nogle af de mest sårbare psykiatriske patienter i retspsykiatrien og på misbrugsområdet.

Gruppeformand Carsten Sørensen (DF):
- Vi har i dag lavet en aftale, hvor der er den påkrævede opmærksomhed på trivsel, både den mentale hos borgerne, men også for vores ansatte i regionen. Især er det for Dansk Folkeparti glædeligt, at partierne nu sikrer, at der nu kommer et FLS-system, som er et forebyggelses- og opsporingssystem for knogleskørhed. Yderligere vil jeg nævne den forsatte indsats over for børn og unge, som mister deres forældre, som særligt positivt. Det er en god aftale, som vi i regionen har lavet for 2023, vores økonomi taget i betragtning.

APPFWU01V