Skip til primært indhold

Regionens budget for 2022 er vedtaget

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd vedtog mandag 27. september Region Syddanmarks budget for 2022. Regionen har i alt 27,8 mia. kr. at gøre godt med i 2022. Langt de fleste penge går til drift af regionens sygehuse, men takket være regionens stabile økonomi er der også 60 mio. kr. til nye initiativer. Det drejer sig blandt andet om indsatser, der skal forbedre forholdene for de fødende, og indsatser på psykiatriområdet.

Region Syddanmarks driftsbudget for 2022 blev vedtaget af det syddanske regionsråd mandag eftermiddag. Dermed at det besluttet, hvordan de 27,8 mia. kr., som udgør regionens budget for 2022, skal bruges.

Størstedelen af beløbet går til den daglige drift af regionens mange opgaver, men på grund af regionens sunde og stabile økonomi har det også været muligt at finde 60 mio. kr. til nye initiativer på sundhedsområdet.

Fødende skal have bedre forhold

De 60 mio. kr. skal blandt andet give fødeområdet et markant løft med flere ansatte og bedre forhold for nybagte, sårbare familier. En del af de 60 mio. kr. er også øremærket til den såkaldte akutplan, som skal skabe bedre sammenhæng i den behandling, patienterne får fra sygehuset, kommunen og den praktiserende læge, lige som psykiatriområdet også tilføres penge til en række forskellige indsatser.

Derudover er der afsat 285 mio. kr. til anlægsinvesteringer, som blandt andet kommer til at gavne fødeområdet. Godt 15,5 mio. kr. skal nemlig bruges på at ombygge 38 fødestuer til sansestuer, der skal give de fødende bedre forhold, og 65 mio. kr. er afsat til at om- og nybygge neonatal-, barsels- og fødeafsnittene på Kolding Sygehus. 

Aftaleparterne har rosende ord til regionens medarbejdere, som har været omstillingsparate under coronapandemien og løst opgaverne i en hverdag med mange udfordringer. Der afsættes 12,5 mio. kr. til initiativer, der blandt andet skal forbedre arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen.

Bred opbakning til budgettet

Igen i år er der bred opbakning til budgettet. Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance stemte for regionens budget for 2022, mens Enhedslistens to medlemmer står uden for budgettet. Det betyder, at 39 af regionsrådets 41 medlemmer har stemt for budgettet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over de nye initiativer, som der nu er afsat penge til: 

- Det glæder mig, at så stor en del af regionsrådet står bag budgettet, og at vi er blevet enige om at afsætte penge til så vigtige initiativer. Med pengene til fødeområdet giver vi de fødende endnu bedre forhold og de nye syddanskere en god start på livet. Det glæder mig også, at psykiatriområdet bliver yderligere styrket blandt andet med penge til at fastholde den mobile psykiatriske skadestue i Svendborg.

Bedre sammenhæng i den akutte indsat og mere lighed i sundhed

I Socialdemokratiet glæder de sig blandt andet over, at den akutte indsats på tværs af sygehus, kommune og praktiserende læge styrkes.

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Socialdemokratiet hæfter sig ved, at fødeområdet får et væsentligt løft. Samtidig glæder vi os over, at den akutte indsats styrkes med en sammenhængende indsats, så borgere med akut opstået sygdom eller skade får det rette tilbud på det rette tidspunkt. Det sikrer den nye akutplan. Endelig glæder vi os over øget borgerinddragelse og en indsats, så medarbejderne får en attraktiv arbejdsplads.

Et flertal af partierne bag budgetaftalen ønsker, at der indgåes aftale om en privat fødeklinik i Trekantområdet, mens et mindretal bestående af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti ønsker en regionalt drevet klinik i stedet for.

Gruppeformand Annette Blynel (SF) siger:

- SF har igen haft et fast blik i retning mod langt mere lighed i sundhed. Derfor er vi tilfredse med ekstra penge til ”En god start på livet”, hvor både forældre, børn og personale kan se frem til bedre forhold før, under og efter fødsel. Vi udvider med ekstra fødeklinikker, men der var et klart og tydeligt nej tak til privat fødeklinik fra SF. Det offentlige tilbud har vores prioritet. Og så lykkedes det igen at få afsat knap 15 mio. ekstra til psykiatrien, aktivitetstilbud og ekstra socialsygeplejersker.

Styrkelse af psykiatriområdet og fusion af regionale busselskaber

I Dansk Folkeparti er de glade for midlerne til psykiatriområdet.

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF) siger:

- I Dansk Folkeparti er vi særdeles glade for, at psykiatrien får et løft, og at vi får rullet alle de 39 punkter ud, som er i regionens psykiatriplan. Derudover er der rigtig mange ting i budgettet for 2022, som vi ser frem til at få sat i gang, blandt andet indsatserne i den nye fødeplan og behandlingen af patienter med Binge Eating Disorder (BED). Samtidig glæder vi os til at få en mere aktiv inddragelse af borgerne.

I Det Konservative Folkeparti er der glæde over udsigten til muligvis at fusionere de to regionale busselskaber.

Gruppeformand Morten Weiss-Pedersen (K) siger:

- Vi konservative er glade for, at der er enighed om, at der bør ske en fusion af de to regionale busselskaber til fordel for et fælles og herved spare millioner af kroner. Herudover er det positivt, at aftaleparterne ønsker, at sprogundervisningen i tysk skal styrkes, og at det skal undersøges, hvordan kontrol og bureaukrati på sygehusene kan reduceres for at skabe øget tid til patienterne.

Enhedslisten stemte ikke for budgettet

Enhedslisten står som eneste parti uden for budgetaftalen og stemte derfor heller ikke for budgettet.

Regionsrådsmedlem Lars Mogensen (EL) siger:

- Der er to hovedårsager til, at Enhedslisten ikke er med i aftalen om budget 2022. For det første er klimaindsatsen uambitiøs og uklar. Der er stort set ingen penge sat af til klima, miljø og forurening. For det andet tages situationen omkring regionens personale og deres løn- og arbejdsvilkår slet ikke seriøst. Der skal gøres meget mere for at fastholde personalet, hvis ikke det skal ende med et kollaps i det offentlige sundhedsvæsen.

Økonomisk underbyggede planer – eller kreativ tænkning?

Radikale Venstre er tilfredse med, at borgerinddragelse og klima er opprioriteret.

Gruppeformand Morten Brixtofte Petersen (R) siger:

- Radikale Venstre noterer med tilfredshed, at vi overgiver det nye regionsråd en region med økonomisk underbyggede planer for forbedring af sundhedsvæsnet og råd til indflytning på Nyt OUH. På kort sigt er vi især tilfredse med, at borgerinddragelse og klimaindsats er blevet opprioriteret, og vi glædes over, at Geopark Det Sydfynske Øhav bliver en del af det regionale landkort.

Liberal Alliance mener derimod, at budgettet primært bærer præg af kreativ tænkning.

Grruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (LA) siger:

- Regionen svømmer i penge. Det aktuelle budgetforlig bærer mest af alt præg af kreativ tænkning om, hvordan vi kan få brugt pengene.

Omkring fødeklinikker ser Liberal Alliance gerne, at der indgås aftale med en privat samarbejdspartner om en fødeklinik, men ønsker ikke, at der arbejdes med fødeklinikker beliggende udenfor sygehusmatriklerne.

Se budgetaftalen

Eksempler på nye initiativer i 2022-budgettet

 • Gennemførelse af akutplan: 6,6 mio. kr. stigende til 18,6 mio. kr. årligt
 • Gennemførelse af fødeplan: 5,65 mio. kr. stigende til 11,6 mio.kr. årligt
 • Samarbejde med civilsamfundet - Mødrehjælpen: 2,5 mio. kr. årligt
 • Gennemførelse af hjerteplan: 3,75 mio. kr. årligt
 • Lægeuddannelse i Esbjerg: 1 mio. kr. årligt og 1 mio. kr. til opstart (engangs)
 • Innovative digitale løsninger og hjælp til digitalisering: 4,8 mio. kr. årligt
 • Øget cybersikkerhed: 10,7 mio. kr. årligt
 • Styrket børneonkologi på OUH: 1,5 mio. kr. årligt
 • Udvidelse af åbningstider - mammografi: 0,4 mio. kr. årligt
 • Intensivpladser i psykiatrien: 2,5 mio. kr. årligt
 • Telepsykiatri for unge: 2,5 mio. kr. årligt
 • Permanentgørelse af mobil skadestue i Svendborg: 2,4 mio. kr. årligt
 • Aktiviteter psykiatri: 3,2 mio. kr. årligt
 • Socialsygeplejersker: 1 mio. kr. årligt
 • Styrket præhospital indsats: 5 mio. kr. årligt
 • Svalegangen omsorgscenter: 2,5 mio. kr. årligt
 • Styrkelse af klimaenhed: 1 mio. kr. årligt
 • Borgerinddragelse: 1,2 mio. kr. i to år

Der igangsættes derudover en række initiativer og processer, for eksempel et arbejde med en styrket indsats i forhold til patienter med knogleskørhed og et arbejde med etablering af satellitpraksis på speciallægeområdet, som skal sikre mere nærhed for borgerne, der hvor der er langt til speciallægepraksis. Ligeledes er det aftalt at gennemføre en række anlægsinvesteringer.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V