Skip til primært indhold

Bredt budgetforlig sikrer stor pose ekstra penge til fødende

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har her til aften indgået forlig om Region Syddanmarks 2022-budget. Region Syddanmarks stabile økonomi videreføres, samtidig med at det er muligt at finde ekstra penge til mange nye initiativer til næste år.

Samlet set afsættes der i næste års budget omkring 100 mio. kr. i drift og anlæg til at forbedre forholdene for fødende og barslende, 6,6 mio. kroner ekstra til den såkaldte akutplan, der skal skabe bedre sammenhæng i den hjælp, patienter modtager fra sygehuse, praktiserende læger og deres kommuner, og i alt 14,6 mio. kr. til forskellige indsatser på psykiatriområdet.

Dette er blot tre eksempler på initiativer, som regionsrådspolitikerne har valgt at prioritere i Region Syddanmarks budget for næste år. I alt har politikerne øremærket 60 mio. kr. til driften af nye initiativer. Hertil kommer, at der er prioriteret for 285 mio.kr. på anlægsområdet.

Bredt forlig

Bag forliget om næste års budget står Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Samlet set står 39 af regionsrådets 41 medlemmer bag forliget. Enhedslistens to medlemmer er ikke med i forliget.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) siger:

- Jeg er glad for, at vi endnu engang kan lande et bredt forlig, og at aftalepartierne med denne budgetaftale videregiver et godt økonomisk grundlag til det kommende regionsråd. Vi har afsat et historisk højt beløb til en række prioriterede områder. Samtidig er vi optaget af at fastholde en solid økonomi. Vi får store engangsudgifter i de næste år, når OUH flytter. Vores gode økonomi skal sikre, at vi undgår sparerunder og stop-go-beslutninger i den forbindelse.

Region Syddanmark skal være en attraktiv arbejdsplads, og derfor arbejdes der også med en række initiativer i forhold arbejdsmiljø og trivsel samt rekruttering og fastholdelse. Med budgetforliget afsætter partierne blandt andet 5 mio. kr. til en indsats til forebyggelse og håndtering af høje, følelsesmæssige krav i arbejdet og 7,5 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter. 

Blandt andre områder, som aftalepartierne har fundet ekstra penge til, kan nævnes 15,5 mio. kr. årligt til digitalisering og cybersikkerhed og en klimapulje på 15 mio. kr. samt flere kompetencer til at understøtte arbejdet med den grønne omstilling af regionens organisation.

Bedre forhold for fødende

Aftalepartierne er enige om at give fødeområdet et markant løft. Der afsættes cirka 18 mio. kr. til næste år til flere hænder på området. Det beløb stiger til cirka 24 mio. kr. i 2025. De ekstra penge skal blandt andet sikre mere tid i jordemoderkonsultationerne og bedre forløb for nybagte sårbare familier i et samarbejde med Mødrehjælpen, ligesom der budgetteres med en stigning i aktiviteten på fødselsområdet, der kræver ekstra tilførsel af ressourcer.

Hertil kommer, at der øremærkes midler til at etablere to jordemoderledede fødeklinikker i Odense og Kolding. De jordemoderledede fødeklinikker har til formål at øge de fødendes valgmuligheder og imødekomme det stigende antal fødsler på Fyn og i Trekantområdet.

Som led i at sikre moderne rammer bygges samtlige 38 fødestuer i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg om til sansefødestuer, der skal give bedre fødemiljøer. Det er der afsat 15,4 mio.kr. til.

Der er også i anlægsbudgettet fundet 65 mio.kr. til at forbedre mor-barn-faciliteter på Kolding Sygehus og til forbedrede fysiske forhold på fødeområdet i Svendborg.

Stephanie Lose er glad for at de ekstra penge til fødeområdet:

- Fødeområdet er noget af det, vi har været enige om at give et markant løft. Det er jeg rigtig glad for er lykkedes. Det handler både om ekstra hænder men også om forbedrede fysiske forhold og nye jordemoderledede fødeklinikker. Alt sammen noget, som skal være med til at sikre mor, barn og hele familien de bedste vilkår for en god start på livet.

Formel vedtagelse 27. september

Efter planen skal Region Syddanmarks budget for 2022 formelt vedtages på regionsrådsmødet mandag den 27. september 2021.

Region Syddanmarks samlede driftsbudget for 2022 er på i alt 27,8 mia. kr. For de penge leverer cirka 25.500 fuldtidsmedarbejdere sundheds-, psykiatri- og socialydelser til de 1,2 mio. syddanskere og arbejder med at styrke den regionale udvikling.

Link til budgetaftale

Eksempler på nye initiativer i 2022-budgettet

 • Gennemførelse af akutplan: 6,6 mio. kr. stigende til 18,6 mio. kr. årligt
 • Gennemførelse af fødeplan: 5,65 mio. kr. stigende til 11,6 mio.kr. årligt
 • Samarbejde med civilsamfundet - Mødrehjælpen: 2,5 mio. kr. årligt
 • Gennemførelse af hjerteplan: 3,75 mio. kr. årligt
 • Lægeuddannelse i Esbjerg: 1 mio. kr. årligt og 1 mio. kr. til opstart (engangs)
 • Innovative digitale løsninger og hjælp til digitalisering: 4,8 mio. kr. årligt
 • Øget cybersikkerhed: 10,7 mio. kr. årligt
 • Styrket børneonkologi på OUH: 1,5 mio. kr. årligt
 • Udvidelse af åbningstider - mammografi: 0,4 mio. kr. årligt
 • Intensivpladser i psykiatrien: 2,5 mio. kr. årligt
 • Telepsykiatri for unge: 2,5 mio. kr. årligt
 • Permanentgørelse af mobil skadestue i Svendborg: 2,4 mio. kr. årligt
 • Aktiviteter psykiatri: 3,2 mio. kr. årligt
 • Socialsygeplejersker: 1 mio. kr. årligt
 • Styrket præhospital indsats: 5 mio. kr. årligt
 • Svalegangen omsorgscenter: 2,5 mio. kr. årligt
 • Styrkelse af klimaenhed: 1 mio. kr. årligt
 • Borgerinddragelse: 1,2 mio. kr. i to år

Der igangsættes derudover en række initiativer og processer, for eksempel et arbejde med en styrket indsats i forhold til patienter med knogleskørhed og et arbejde med etablering satellitpraksis på speciallægeområdet, som skal sikre mere nærhed for borgerne, der hvor der er langt til speciallægepraksis. Ligeledes er det aftalt at gennemføre en række anlægsinvesteringer.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V