Skip til primært indhold

Aftale om regionernes økonomi

Efter et ophold i forhandlingerne er det nu lykkedes at få en aftale på plads mellem regeringen og Danske Regioner om de fem regioners økonomi. Det er en aftale, som sikrer økonomisk dækning af covid-udgifterne i 2020. Men der er også nye penge i 2021, som kan bidrage til at dække stigende udgifter til medicin og øgede udgifter, der skyldes befolkningsudviklingen.

Danske Regioner har i eftermiddag indgået en aftale med regeringen, der giver regionerne økonomisk dækning af de helt ekstraordinære udgifter på sundhedsområdet i forbindelse med COVID-19. Regionerne tilføres allerede nu 3,1 mia. kr. til dækning af regionernes indkøb af værnemidler og udstyr. Desuden er det aftalt, at regionerne sidst på året kompenseres for de udgifter, som er en følge af COVID-19.

For 2021 er der aftalt, at regionerne får ekstra 1,3 mia. kr. til drift af sundhedsvæsenet. Pengene skal bidrage til at finansiere regionernes stigende udgifter til medicin og dække de stigende udgifter, som er en følge af, at andelen af ældre vokser.

Endelig er der for 2021 aftalt en anlægsramme på 3,5 mia. kr. til investeringer, som rækker ud over kvalitetsfondsbyggerierne.

Region Syddanmarks andel af det aftalte fordeles via bloktilskuddet og udgør cirka 21 procent.

Økonomisk dækning af coronaudgifter

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Jeg er glad for, at aftalen sikrer økonomisk dækning i 2020 for de ekstraudgifter, som er en følge af COVID-19. Det flugter helt med vores aftale i marts, hvor regeringen gav grønt lys til at iværksætte de nødvendige tiltag, uden at det af økonomiske hensyn kommer til at fortrænge øvrige udgifter. Derudover glæder jeg mig over, at regionerne i 2020 får finansiering til at afvikle puklen af udskudte undersøgelser og behandlinger, som er opstået på grund af coronapandemien.

- Vi ved på forhånd, at der venter en regning til stigende udgifter til især medicin og konsekvenserne af en ændret befolkningssammensætning. Derfor er det positivt, at aftalen med regeringen i vid udstrækning bidrager til at dække disse udgifter. Men samtidig er der ikke tvivl om, at der også i 2021 vil være pres på økonomien, da medicinudgifterne igen ser ud til at stige betragteligt. Det kommer til at kræve en ekstra indsats at sikre behandlingsgarantierne for vores patienter samtidig med, at vi videreudvikler vores sundhedstilbud, så de er af høj kvalitet og tæt på borgerne. Derfor hilser jeg det også velkomment, at der med finansloven for 2020 er flere sygeplejersker på vej til at løfte opgaverne næste år, ligesom vi netop har udmøntet finanslovsmidler til psykiatrien.

Penge til investeringer og kollektiv trafik

På sundhedsområdet er der aftalt en ramme på 3,5 mia. kr. til investeringer ud over kvalitetsfondsbyggerierne.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Det er godt at se, at rammen til øvrige investeringer nu bliver normaliseret efter de sidste 10 år, hvor regionerne hvert år har medfinansieret de store kvalitetsfondsbyggerier. Det giver os bedre muligheder for at forbedre de bygningsmæssige rammer på alle sygehuse.

I forhold til den regionale kollektive trafik har regeringen tilkendegivet, at de vil holde hånden under trafikselskabernes økonomi i 2020. Selskaberne er særligt udfordret af et stort fald i passagerindtægter på grund af corona-krisen.

Stephanie Lose (V) siger:

- Jeg er glad for, at regeringen vil dække de store økonomiske udfordringer i den kollektive trafik i 2020. Men allerede i det tidlige efterår har trafikselskaberne behov for at kende rammerne for næste års køreplaner. Derfor håber jeg, at regeringen i tide kommer med en løsning for 2021, for det er helt urealistisk at forestille sig, at alle passagererne er vendt tilbage i 2021.

Regionsrådet drøfter aftalens konsekvenser

Regionsrådet vil have en indledende drøftelse af økonomiaftalens umiddelbare konsekvenser for Region Syddanmark på et budgetseminar den 17. juni.  Regionens budget for 2021 vedtages endeligt i regionsrådet den 28. september.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V