Skip til primært indhold

Fremtidens ambulancetjeneste skal være robust og fleksibel

Det præhospitale område står – ligesom resten af sundhedsvæsenet – over for en lang række udfordringer, blandt andet øget efterspørgsel. Derfor er der behov for en robust og fleksibel ambulancetjeneste i Region Syddanmark. Regionspolitikerne skal nu drøfte en ny strategi på området, herunder om der skal sættes gang i et nyt udbud af ambulancedriften i Trekantområdet.

Der er behov for at se på, hvordan ambulancetjenesten skal fungere i fremtiden, og derfor skal politikerne i Region Syddanmark nu drøfte et udkast til en ny strategi på området.

Forslaget til den nye strategi for ambulancetjenesten i Region Syddanmark, der skal behandles i Præhospitaludvalget den 9. januar og i regionsrådet den 23. januar 2023, har overordnet det samme formål: at sørge for, at borgerne i Syddanmark også i fremtiden får den bedste ambulancetjeneste.

Ambulancetjenesten i Region Syddanmark drives i dag af regionens egen ambulancetjeneste, Ambulance Syd, der kører på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland, og Falck, der kører i Trekantområdet.

Den nuværende kontrakt med Falck for Trekantområdet udløber den 31. august 2025, og det er ikke muligt at forlænge den nuværende kontrakt.

I løbet af efteråret har regionen gennemført en række analyser og dialoger for at se på hele ambulanceberedskabet og vurdere, om der er behov for et bredere udbud. Det munder nu ud i, at anbefalingen til politikerne er at sætte gang i et udbud af ambulancedriften i Trekantområdet.

Region Syddanmark var den første region i landet til selv at drive ambulancetjeneste, og det er gennem de forløbne år lykkedes at opbygge en velfungerende drift. Der lægges i strategiudkastet op til, at Ambulance Syd skal forsætte med at køre uændret i de tre ud af fire områder i regionen, som de kører i i dag. Formand for Præhospitaludvalget Bente Gertz (S) siger:

- Jeg er spændt på drøftelserne i det præhospitale udvalg og i regionsrådet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i regionen er meget glade for Ambulance Syd, hvor regionens medarbejdere og ledelsen har formået at opbygge et stærkt ambulanceselskab. Omvendt er vi også opmærksomme på, at flere leverandører er med til at drive innovation og kvalitetsudvikling frem på forskellig vis. Derfor skal vi nu drøfte, om vi skal sætte gang i et nyt udbud af ambulancedriften i Trekantområdet, som vil understøtte et konkurrencepræget ambulancemarked.

Forbedret akuttilbud til borgerne

Ligesom resten af sundhedsvæsenet står det præhospitale område over for øget efterspørgsel af præhospitale ydelser i form af akut hjælp og akut behandling.

I forslaget til den nye strategi for ambulancetjenesten er der en række initiativer, som skal styrke og forbedre de akutte behandlingstilbud til borgerne i Syddanmark.

Det handler blandt andet om at bruge ambulancepersonalets kompetencer bedre og på nye måder i fremtiden. Det gælder blandt andet i de akutbiler til fremskudt visitation, som regionen har fået penge til fra Sundhedsstyrelsen. Bente Gertz siger:

- Vi skal drøfte mere fælles uddannelse på tværs af operatører for at sikre en ensartet kvalitet over for borgerne. Samtidig ønsker vi at sikre, at den enkelte redders kompetencer vedligeholdes og udvikles. Det kan ske ved en personalemæssig rotation mellem beredskaber med mange patientkontakter og beredskaber med få patientkontakter.

Ændring i brugen af beredskabstyper

I forslaget til den nye strategi indgår også en justering i sammensætningen af døgn- og effektive beredskaber. Som det er nu, består beredskabet af to typer: Døgnberedskaber med indlagt hviletid (24 timers døgnvagt) og effektive beredskaber, hvor redderne er på arbejde op til 12 timer ad gangen. Bente Gertz siger:

- Vi skal drøfte sammensætningen af beredskaber, så det harmonerer med, hvor travlt der er de pågældende steder. Det, peger flere analyser på, er en god idé.

Hvis regionsrådet godkender strategien for ambulancetjenesten, vil der på regionrådsmødet i februar blive forelagt en udbudsstrategi for Trekantområdet.

APPFWU02V