Skip til primært indhold

Region Syddanmark tilslutter sig partnerskabet ABC for mental sundhed

Region Syddanmark tilslutter sig nu det nationale partnerskab ”ABC for mental sundhed” for derigennem at styrke de indsatser, der gerne skal forbedre syddanskernes mentale trivsel – ikke mindst de unges.

I 2017, da den seneste nationale sundhedsprofilundersøgelse løb af stablen, viste det sig, at antallet af danskere, der mistrives mentalt, var stigende – særligt blandt de unge.

Hele 23 procent af de danske kvinder i alderen 16 til 24 år og 11 procent af mændene i samme aldersgruppe havde et dårligt mentalt helbred. Blot syv år tidligere – i 2010 – var tallene 7 procent lavere for unge kvinder og 3 procent lavere for unge mænd.

Denne negative udvikling ønsker Region Syddanmark at vende, og et af redskaberne er et styrket samarbejde på tværs af regionen og de kommuner og organisationer, som er en del af det nationale partnerskab ”ABC for mental sundhed”.

Derfor besluttede de syddanske politikere på regionsrådsmødet 22. marts at indgå i partnerskabet ”ABC for mental sundhed”. De fleste af de 22 syddanske kommuner er også indtrådt i partnerskabet, og de resterende overvejer at tilslutte sig i den nærmeste fremtid.

Gør noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre

Visionen i ”ABC for mental sundhed” er at styrke befolkningens mentale sundhed og trivsel ved at få danskerne til at A – gøre noget aktivt (Act), B – gøre noget sammen (Belong) og C – gøre noget meningsfuldt (Commit).

Undersøgelser viser nemlig, at personer, som er fysisk, socialt, mentalt, kulturelt og spirituelt aktive, har bedre mental sundhed end personer, der ikke er aktive. Undersøgelser viser også, at følelsen af at høre til og indgå i sociale fællesskaber samt at engagere sig i aktiviteter, der føles meningsfulde, er fundamentale for vores mentale sundhed.

Regionen ser stort potentiale i ABC-tankegangen

Regionen har allerede fokus på syddanskernes trivsel i en række forskellige indsatser, men håber, at ABC-partnerskabet kan være med til at kvalificere indsatserne yderligere ved at sætte en fælles ramme og formulere et fælles sprog – både på tværs af nuværende og kommende regionale indsatser og på tværs af region, kommuner og andre samarbejdspartnere. 

Formand Bo Libergren (V), Udvalget for det nære sundhedsvæsen, siger: 

- Vi ønsker at gøre alt, hvad vi kan, for at få vendt den negative udvikling, vi har set de seneste år, når det gælder danskernes mentale trivsel. En udvikling, som vi i særlig grad ser hos de unge. Vi står midt i en tid, hvor corona-restriktionerne har isoleret mange derhjemme, og det har bestemt ikke gjort den mentale trivsel bedre. Vi ser et stort potentiale i tankegangen bag partnerskabet ”ABC for mental sundhed” og sætter vores lid til, at vi i samarbejdet med de øvrige partnere for alvor kan få vendt udviklingen.

Gode erfaringer med lignende partnerskab

Regionen har allerede gode erfaringer med et lignende partnerskab, nemlig ”Røgfri Fremtid”, som projekt ”Røgfri Ungdomsuddannelser” er en del af. Regionen håber, at der også inden for partnerskabet ”ABC for mental sundhed” vil vise sig muligheder for et lokalt samarbejde på tværs af regionen.

De syddanske kommuner og regionen har et fælles ønske om at nedbringe andelen af unge, der mistrives. I sundhedsaftalen 2019-2023 mellem regionen og de 22 kommuner er målsætningen at andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel skal nedbringes til maksimalt 8 procent for mænd og 16 procent for kvinder ved udgangen af 2023.

Fakta om "ABC for mental sundhed"

Som partner i ”ABC for mental sundhed” erklærer man sin opbakning til visionen om at fremme mental sundhed og trivsel i den danske befolkning.

”ABC for mental sundhed” bygger på en partnerskabstankegang, hvor indsatsen løftes i fællesskab af foreninger, organisationer og kommuner.

Statens Institut for Folkesundhed foretager løbende evaluering af partnerskabet, og størstedelen af partnerne i ”ABC for mental sundhed” oplever, at arbejdet med mental sundhedsfremme er blevet mere håndgribeligt, efter de er trådt ind i partnerskabet, ligesom partnerskabet har fremmet samarbejdet på tværs af forskellige sektorer og fagområdet.

Kontaktoplysninger på øvrige regionsrådsmedlemmer.

 

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V