Skip til primært indhold

Forslag til en ny råstofplan for Region Syddanmark er klar til høring

I dag 25. januar har regionsrådet godkendt et forslag til en ny råstofplan, der for de kommende 12 år baner vejen for en mere bæredygtig råstofforvaltning i Syddanmark i tråd med FN’s Verdensmål. Forslaget til råstofplanen sendes nu i offentlig høring fra 1. februar og otte uger frem.

I Region Syddanmark indvindes årligt mellem 5 og 7 millioner kubikmeter råstoffer i form af sand, sten, grus, ler og klæg. Råstofferne anvendes til byggerier, veje, diger og anden infrastruktur.

Et enigt regionsråd har i dag besluttet at sende et forslag til en ny råstofplan i offentlig høring. Planen danner rammerne for råstofforsyningen, herunder de områder i regionen, hvor man i de kommende år potentielt kan grave råstoffer. Med planforslaget tager Region Syddanmark samtidig de første skridt på vejen mod en bæredygtig råstofforvaltning.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- I regionen ønsker vi at bidrage ambitiøst til FN’s verdensmål, og derfor er en bæredygtig forvaltning af råstofferne et nyt og centralt fokus i forslaget til den nye råstofplan. Råstoffer som ler, grus, sten og sand kan ikke gendannes og findes ikke i uendelige mængder. Vi vil derfor i samarbejde med andre aktører arbejde for at finde løsninger der kan erstatte nogle af de nye råstoffer, vi bruger i dag. Det er vigtigt, at der alene graves de råstoffer op, som ikke kan undværes, og at der tages mest muligt hensyn til naturen, miljøet og den lokale befolkning, der hvor der graves. Vi vil også arbejde for, at de råstoffer, der bliver gravet op, udnyttes effektivt. De skal bruges igen og igen. På den måde kan kommende generationer også få glæde af de ressourcer, som findes i Region Syddanmark.

Nye graveområder, men de eksisterende bliver mindre

Forslaget til den nye råstofplan skitserer, hvor der kan graves efter råstoffer de kommende år. Borgere og virksomheder har indsendt ønsker til nye graveområder, og en del af disse ønsker er indarbejdet i planforslaget sammen med regionens egne forslag. Samtidig er mange områder fra Råstofplan 2016 fortsat en del af planen.

Se de områder, der er med  i forslaget til Råstofplan 2020

God dialog med borgere, kommuner, indvindere og organisationer

Regionen har været i god dialog med både borgere, virksomheder, kommuner og miljøorganisationer om forslaget til den nye råstofplan.

Jørn Lehmann Petersen, formand for Region Syddanmarks Miljøudvalg, ser frem til en fortsat god dialog i den kommende høringsperiode:

- Bæredygtighed handler i høj grad om helhedstænkning, og vi har fået mange gode input. Jeg ser nu frem til at få planen i høring, inden vi i regionsrådet vedtager den endeligt. Når der graves, skal der tages hensyn til naturen, naboer og lokalsamfund, samtidig med at vi får de råstoffer, som samfundet har brug for. I den balance er dialogen med borgere, virksomheder og myndigheder rigtig vigtig. I regionen går vi derfor ind for åbenhed og dialog, og vi ser frem til både høringssvar og virtuelle borgermøder. Når høringsperioden er forbi, ser vi på, om de bemærkninger vi har fået ind, betyder, at råstofplanen skal justeres, inden vi vedtager den endeligt. 

Klar til høring i otte uger

Region Syddanmarks forslag til Råstofplan 2020 kommer i offentlig høring fra 1. februar til 29. marts.

I den periode er det muligt at afgive høringssvar via Region Syddanmarks hjemmeside. (Høringen er afsluttet)

På grund af COVID-19 planlægger Region Syddanmark at afholde virtuelle borgermøder. Man vil kunne deltage i møderne via internettet, og her kan alle interesserede få mere at vide om forslaget til råstofplanen og stille spørgsmål direkte til politikere og fagfolk. Information om, hvornår de virtuelle borgermøder finde sted, vil kunne ses på Region Syddanmarks hjemmeside, når høringsperioden går i gang.

Fakta

  • Region Syddanmark er ansvarlig for at kortlægge råstofforekomster i regionen og planlægge den fremtidige råstofforsyning i en råstofplan, der rækker mindst 12 år frem.
  • Hvert 4. år tager Regionsrådet stilling til, om den gældende råstofplan skal revideres. I december 2018 besluttede regionsrådet, at Råstofplan 2016 skal revideres.
  • Frem til den 1. april 2019 indkaldte regionen idéer og forslag til indholdet i Råstofplan 2020 ved offentlig høring. Der kom 62 bidrag fra borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder forud for udformning af forslag til Råstofplan 2020. Der er indsendt 34 bidrag med ønsker om udlæg af nye råstofgraveområder for sand, grus og sten og fem ønsker om nye graveområder for ler. Fire ønsker er efterfølgende trukket tilbage.
  • Samlet udgør forslagene til nye graveområder for sand, grus, sten, ler og klæg et areal på i alt 828 hektar. Region Syddanmark har i forslaget til Råstofplan 2020 valgt at gøre de eksisterende interesse- og gravområder mindre. Dette med baggrund i at flere af arealerne er færdiggravede eller at de ikke indeholder nok råstoffer til, at det kan betale sig for virksomhederne at indvinde der. På den måde kan arealerne benyttes på anden vis. I alt er der derfor 485 færre hektar med råstofgraveområder og 7.752 færre hektar i interesseområderne i ny plan i forhold til Råstofplan 2016.
  • Forslaget til Råstofplan 2020 indeholder de indsatsområder, regionsrådet har fastlagt, hvilke overordnede retningslinjer, der gælder for råstofindvinding og hvor der er udlagt arealer til råstofgravning og arealreservationer til fremtidens forsyning. 
  • Lodsejere og naboer til nye arealer med graveområder vil modtage særskilt brev herom via e-boks.
APPFWU02V