Skip til primært indhold

Ny strategi giver flere digitale løsninger til borgerne

Borgerne skal have adgang til nye, sikre digitale løsninger, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet, og de eksisterende muligheder skal udvikles og udnyttes i større grad. Det er nogle af hjørnestenen i Region Syddanmarks nye digitaliseringsstrategi, der frem mod 2021 lægger op til at investere massivt i at udbrede teknologi og know-how på tværs i sundhedsvæsenet til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Region Syddanmark står i de kommende år over for en række komplekse digitaliseringsopgaver. To store fælles it-løsninger skal tages i brug; patientjournalsystemet EPJ og RIPA SYD til det billeddiagnostiske område. Samtidig oplever regionen, at mange patienter og borgere efterspørger flere digitale og teknologiske løsninger, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Derfor har Region Syddanmark udarbejdet en ny digitaliseringsstrategi, der netop er blevet godkendt af regionsrådet. Frem mod 2021 sætter strategien rammer og retning for det kommende arbejde med digitale løsninger. 

Formand for Digitaliseringsudvalget i Region Syddanmark, Mette Bossen Linnet (V), siger:
 
- Det er en vigtig strategi. På den ene side skaber den grundlaget for udviklingen af de digitale løsninger, vi tilbyder borgere og patienter. På den anden side skaber den nødvendige ro om de store fælles it-løsninger, som regionen allerede har sat i gang, og som skal tages i brug i de kommende år. Strategien tager afsæt i fem indsatsområder, og vi investerer i regionen massivt i initiativer inden for it-sikkerhed og it-arkitektur, udvikling af nye og eksisterende digitale løsninger, og også specifikke borgerrettede initiativer som selvbetjeningsløsninger og apps.

Massive digitale investeringer på fem indsatsområder

Den nye digitaliseringsstrategi supplerer og udbygger de initiativer, der allerede er sat i gang i den tidligere Strategi for Sundheds-it. Digitaliseringsstrategiens 5 indsatsområder er:

  1. 1borgerens ret til digital kontakt
  2. 2forenkling, effektivisering og udvikling
  3. 3tværsektorielle løsninger og viden på tværs
  4. it-sikkerhed, data og digitale kompetencer
  5. it-landskab, principper, ejerskab og styring.

Hvert indsatsområde understøttes af en række konkrete initiativer, som gør det muligt for Region Syddanmark at foretage digitale og teknologiske investeringer, der skal aflaste medarbejderne på regionens sygehuse ved at understøtte processer og kliniske arbejdsgange og gøre patientoplevelsen og behandlingen bedre.

Samlet set er der afsat 173 mio. kr. til finansiering af strategien. 50 mio. kr. skal i de kommende tre år bruges til gennemførelse og færdiggørelse af tiltag i den tidligere Strategi for Sundheds-it, mens 70 mio. kr. skal bruges til ”skal”-projekter, som allerede er aftalt med regeringen i de årlige økonomiaftaler eller sammen med de andre regioner i regi af Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI).

Digitale løsninger skal bredes ud

Mere end 50 mio. kr. er afsat til udvikling af digitale løsninger, som skal komme medarbejdere og borgere til gavn. Der er bl.a. afsat 15 mio. kr. til en innovationspulje, der skal sikre anvendelse af robotløsninger og kunstig intelligens på tværs af regionens sygehuse.

Strategien har også fokus på, at borgerne – også de der ikke er helt så digitaliseringsparate – skal understøttes i at bruge de digitale løsninger.  En implementeringspulje på 10 mio. kr. er derfor afsat til videreudvikling af app’en ”Mit Forløb” og til flere andre borgerrettede løsninger inden for digital selvbookning.

Borgerinddragelse er en vigtig forudsætning for et succesfuldt arbejde med digitalisering, fortæller Mette Bossen Linnet:

- Sundhedsvæsnet er til for borgerne, og det har været et stort fokus i vores arbejde med strategien. Alle borgere og patienter har ret til og skal have lige mulighed for digital kontakt til vores sundhedsvæsen. Det økonomiske rygstød, der følger med strategien, betyder, at vi nu kan sætte handling bag ordene. Vi skal udvikle og udbrede telemedicinske løsninger, give patienterne bedre overblik over deres eget forløb og tilbyde flere og bedre muligheder for selvbooking.
 

- Vi styrker samtidig informationsindsatsen over for de borgere, som er mindre digitaliserings-parate. Dels ved at hjælpe patienter med at anvende de digitale løsninger, og dels ved fortsat at tilbyde ikke-digitale alternativer. Borgerne skal inddrages i arbejdet, så vi er sikre på, at det vi laver og sætter i gang også giver værdi for dem. Samtidig vil vi hele tiden have øje for borgernes retssikkerhed og privatliv i arbejdet med digitalisering.

Netop it-sikkerhed er et særskilt indsatsområde i strategien, som kræver løbende investeringer. I strategien er der afsat 10 mio. kr., der bl.a. skal bruges til at sikre vitale it-systemer og it-infrastruktur mod nedbrud. Borgere og patienter skal have tillid til, at deres data ikke ødelægges eller misbruges.

Fakta

Region Syddanmark har siden 2013 haft en række smallere it-strategier, og senest er Strategi for Sundheds-it 2015-2017 udløbet. En række af strategiens initiativer rækker dog ud over strategiperioden og skal føres i mål. Sammen med ibrugtagning af store fælles it-løsninger vil de i de næste tre år kræve betydelige ressourcer i forhold til uddannelse af medarbejdere og tilpasning af arbejdsgange. Det tager den nye digitaliseringsstrategi, der netop har et tidsperspektiv frem til 2021, højde for. Strategiens initiativer vil gøre en stor og vigtig forskel for borgerne, idet nye digitale løsninger kan være med til at forbedre behandlinger og patientoplevelser.

Se nyeste version af Region Syddanmarks Digitaliseringsstrategi.
 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU02V