Skip til primært indhold

Borgerne på Ærø skal udvikle sundhedsområdet

Borgerne på Ærø skal spille en nøglerolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen både på øen og i hele Syddanmark. Ærøboerne skal komme med deres bud på, hvordan øens sundhedsmæssige udfordringer kan takles, samtidig med at løsningsforslagene skal prøves af på Ærø. Erfaringerne kan derefter udbredes til hele regionen.

Regionsrådet i Region Syddanmark ønsker at invitere borgerne på Ærø til at spille en nøglerolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på øen – og i Syddanmark. Det besluttede regionsrådet på sit møde 26. august 2019.

Tanken er, at Ærø i en periode skal fungere som udviklingskommune, hvor relevante borgergrupper kommer med deres bud på, hvordan nogle af de store sundhedsmæssige udfordringer kan takles. Samtidig skal borgerne inddrages aktivt i at skabe og afprøve løsninger, der på hver sin måde bidrager til at udvikle og styrke det nære sundhedsvæsen til gavn for alle syddanskere. Borgerne kan på den måde være med til at fremtidssikre sundhedsvæsenet.

Ærø – et oplagt sted at begynde

Formand for regionsrådet i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) siger:

- Vi vil meget gerne høre borgernes idéer og tanker til, hvordan vi håndterer de store udfordringer på sundhedsområdet, som vi står overfor, med en hastig stigning i antallet af ældre og borgere med kroniske lidelser. Borgernes stemmer er vigtige, fordi de kan kvalificere vores arbejde.

Hun tilføjer:

- Vi er en region, hvor der mange steder er langt til de store akutsygehuse, og hvor det er helt centralt, at det nære sundhedsvæsen fungerer. Ærø er derfor et oplagt sted, og vi allerede har et rigtig godt og tæt samarbejde med Ærø Kommune.  

Ærø Kommune og Region Syddanmark har i 2018 nedsat en politisk styregruppe, der har fokus på samarbejde om fælles tiltag på sundhedsområdet.

Projektet med borgerinddragelse vil være et yderligere tiltag udover de særlige initiativer indenfor sundhedsområdet, der allerede er iværksat på Ærø, for eksempel en telemedicinsk hospiceplads, som gør det muligt for borgerne på Ærø at tilbringe den sidste tid på øen i stedet for at skulle på hospice i Svendborg.

Ærø Kommune er positivt stemt

Ærø Kommune har endnu ikke taget politisk stilling til Region Syddanmarks ønske om at samarbejde med kommunen om borgerinddragelse, men Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), er positivt stemt:

- Jeg synes, det lyder spændende og relevant. Det stemmer på alle måder godt overens med de tanker, vi har gjort os i vores nye sundhedspolitik for 2019-2025, som vi nu skal i gang med at implementere. Politikken har titlen Fælles om sundheden, fordi vi netop ønsker at styrke dialogen mellem borgere og politiske udvalg, så indsatserne implementeres i det daglige arbejde på hele øen. 

Ærø Kommune vil behandle sagen på et udvalgsmøde senere på året, ligesom der vil ske en videre behandling af projektets ambitionsniveau, omfang og økonomi i relevante regionale udvalg i løbet af efteråret.

Baggrund

Regionsrådet i Region Syddanmark ønsker at give borgerne mere indflydelse på nogle af de beslutninger, regionsrådet træffer. På den baggrund har regionsrådet sagt ja til, at der arbejdes videre med tre projekter, som skal leve op til disse kriterier:

Der skal være et politisk råderum for regionsrådspolitikerne.
Borgerne skal have mulighed for at få reel indflydelse.
Projekterne søsættes inden udgangen af 2020, og det drejer sig om:

Borgerne på Ærø skal inviteres til at spille en nøglerolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på øen og skal komme med deres bud på, hvordan nogle af de store sundhedsmæssige udfordringer kan tackles. Projektet forudsætter, at byrådet på Ærø ønsker at indgå.

De unge kræver handling, når det gælder klima og bæredygtighed. Derfor foreslås en klimacamp, hvor regionsrådspolitikerne kan drøfte regionale udfordringer og muligheder i forhold til grøn transport, indkøb og intelligent energiforbrug med de unge.

Borgere i grænselandet skal i 2020 inviteres til borgermøder med henblik på at få input fra borgerne på begge sider af grænsen til den nye regionale udviklingsindsats. Afsættet for debatterne skal findes i strategisporene i den nye udviklingsstrategi, og de konkrete temaer, som sættes til debat, kan for eksempel være sprog, kulturliv, uddannelsestilbud, mobilitet, sunde levevilkår i grænselandet, grænselandet og klima.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.
Borgmester Ole Wej Petersen (S), Ærø Kommune, telefon 23 34 24 16

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V