Skip til primært indhold

Tilpasning af socialområdet skal give stærkere faglige miljøer

Region Syddanmark laver en justering af organisationen på det sociale område, så seks centre bliver til fire. Øvelsen skal gøre centrene mere fleksible i forhold til vekslende efterspørgsel og skabe endnu stærkere faglighed til glæde for borgerne på centrene.

En ny organisering på socialområdet skal samle de sociale tilbud ud fra målgrupper. Den nye struktur som et flertal i regionsrådet vedtog på regionsrådsmødet 25. juni 2018 betyder, at medarbejderne i højere grad får mulighed for at dele viden og skabe endnu bedre tilbud.

Ved at samle centrene med udgangspunkt i målgrupperne, skaber man desuden en tydeligere profil udadtil og bedre rammer for smidige overgange for borgerne, når de skal overgå fra regionens børne- og ungetilbud til voksentilbud.

Sidst men ikke mindst vil den nye organisering gøre de sociale centre mere økonomisk robuste, så centrene i højere grad kan undgå fyringer og nedskæringer, hvis efterspørgslen på tilbuddene falder i en periode.

Et flertal stemte for omorganiseringen

Selvom det fælles medarbejderudvalg på socialområdet bakker op om tilpasningerne, så har der i ugerne op til regionsrådsmødet været udtrykt bekymring blandt enkelte medarbejdere om effekterne af omorganiseringen.

Et flertal i regionsrådet bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen godkendte tilpasningen, men udstak en række fokuspunkter til den videre proces:

  • Medarbejdernes arbejde med borgerne og samarbejdet med de pårørende fortsætter som hidtil
  • Fortsat tæt dialog med pårørenderådene som inddrages og orienteres jævnligt om forestående tiltag i relation til organisationstilpasningen
  • Dialog med og inddragelse af medarbejdere og ledere
  • Der skal arbejdes med en ledelsesmodel, der har fokus på, at det fremtidige ledelsesspænd ikke bliver for stort.

Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stemte imod forslaget.

Ny struktur vil gavne borgere og medarbejdere

Udvalgsformand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), mener, at en ny struktur vil gavne borgerne og medarbejderne:

- Vi har et ønske om at gøre vores specialiserede tilbud så gode som muligt, og det gør vi bedst igennem en ny organisering, der samler faglighederne mere end i dag. Det andet ønske er en større økonomisk stabilitet, der skal sikre, at udsving i antallet af pladser, som regionen afsætter til kommunerne, ikke medfører besparelser og fyringer det ene år, hvorefter vi skal ansætte medarbejdere igen året efter.

Det er kommunerne, der visiterer borgere med brug for højtspecialiseret støtte til de regionale tilbud. Kommunerne kan således også vælge at flytte borgerne til andre tilbud, og det kan skabe udsving i antallet af optagede pladser på de regionale tilbud.

Regionens seks centre bliver til fire

Omorganiseringen forenkler strukturen på socialområdet, så regionens seks centre bliver lavet om til fire:

  1. Handicapcenter Nordøstfyn og Handicapcenter Storebælt sammenlægges til et nyt center. Samtidig flyttes Børnehusene Stjernen organisatorisk fra Børne- og Autismecentret til det nye center.
  2. Børnehusene Middelfart og Møllebakken slås organisatorisk sammen til ”Et nyt børne-/ungetilbud” og samles i det center, der pt. hedder ”Specialcenter for Unge og Voksne”. Den geografiske placering af det nye børne- og ungetilbud er endnu ikke fastlagt.
  3. Børnehusene Middelfart og Børnehusene Stjernen flyttes organisatorisk fra Børne- og Autismecentret. Der skabes dermed et nyt målgruppespecifikt center ”Autismecenter”.
  4. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) gøres til en stabsfunktion i stedet for et center – men beholder i øvrigt sit navn, da det i høj grad er kendt under dette navn.

Thies Mathiasen slår fast, at omorganiseringen ikke betyder fyringer:

- Det er ofte bedre at tilpasse organisationen i perioder, hvor man ikke står med kniven for struben. Vi mener, det er rettidig omhu at lave strukturen om nu. Tilpasningen sker altså ikke for at spare penge, og vil derfor ikke påvirke borgerne eller betyde fyringer.

Socialledelsen vil følge omorganiseringen tæt og vil løbende deltage i personalemøder og møder med pårørende.

Den nye struktur træder i kraft til 1. januar 2019.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V