Skip til primært indhold

Råstofplan for de næste fire år vedtaget

Et flertal i regionsrådet vedtog mandag 27. marts den plan, der i de kommende år skal sikre tilstrækkelig med sten, sand, grus og ler til at bygge veje, broer og bygninger i Region Syddanmark.

Der vil blive udlagt 27 nye graveområder i Råstofplan 2016, som et flertal i regionsrådet bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Alternativet mandag eftermiddag stemte for.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige endte med at stemme imod den samlede plan, da flertallet ikke vil tage interesseområdet Viuf II ud af planen. Enhedslisten undlod at stemme. 

Planen blev sendt i høring for 11 måneder siden. Forud havde regionsrådspolitikere besøgt 14 lokaliteter og under høringen deltaget i tre borgermøder, to kommunemøder og behandlet 169 høringssvar.

- Vi har sat det meget højt at lytte og være i dialog. På den ene side skal vi balancere forsyningssikkerheden og erhvervsinteresser, og på den anden side hensynet til naboer og natur. De mange høringssvar til det oprindelige forslag viser, hvilke bekymringer et nyt graveområde giver lokalt. Og det er helt forståeligt, sagde Preben Jensen (V), der er næstformand i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer.

Socialdemokratiets Peter Christensen understregede, at det har været en stor omgang at få planen på plads, men at han var godt tilfreds med resultatet.

- At grave grus kræver godt naboskab, og derfor vil jeg gerne opfordre alle entreprenører til at tilslutte sig vores kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding. Det handler om at tage hensyn til naboerne i forhold til fx, hvad tid man graver på dagen, og hvordan forhold omkring støv vil blive håndteret. 

Viuf i Kolding Kommune delte vandene

Dansk Folkeparti endte med at stemme nej til den samlede råstofplan, da partiet ikke kunne overbevise flertallet om at tage interesseområdet Viuf II ud af planen. Viuf II ligger mellem landsbyerne Almind og Viuf i den nordlige del af Kolding Kommune.  

- Vi forsøgte at få opbakning til et kompromisforslag, der fastholdt Viuf I som graveområde, mod at man tog Viuf II helt ud af planen, og jeg kan kun beklage den absolut manglende lydhørhed fra S og V til vores kompromisforslag. Der har sjældent været et område, hvor der har været så saglig god grund til at tage det ud af planen af hensyn til byudviklingen som i Almind og Viuf. Derfor stemte vi nej, selv om vi er for den øvrige del af planen, pointerede Niels Erik Søndergaard (DF).  

Også SF var optaget af, at indvindingen af råstoffer ikke må gå ud over sammenhængskraften imellem Almind og Viuf:
 
- SF ved godt, at det er nødvendigt at grave efter grus og ler. Men vi skal passe på naturen og undgå gener for naboerne til grusgravene så vidt muligt borgere. Vi kan se, at man på nogen planer har lyttet til borgerne i Almind-Viuf. Kolding Kommune står med en stor opgave i at sikre, at området bliver udlagt til boligområde. Almind-Viuf er et sammenhængende område og ikke Almind og Viuf, sagde Ida Damborg, der valgte at stemme for den samlede plan.  

Det samme gjorde Andreas Lund Andersen fra Alternativet.

- For os handler det om, at man holder den rette balancegang i forhold til naturen, så man gør mindst mulig skade. Realiteterne er, at vi skal bruge nogle ressourcer til at bygge sygehuse og veje, så derfor stemmer vi for planen.

Mere genbrug

Enhedslistens Vibeke Syppli Enrum var optaget af, at man i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer fremover tænker projekter ind, der sigter mod at genbruge flere materialer.

- Det er lidt svært at forholde sig nuanceret til planen, når vi ikke har haft plads i udvalget. Jeg synes, det er godt, at vi har nogle mål om mindst mulig transport og miljøbelastning ved siden af forsyningssikkerheden.

Men kunne vi ikke igangsætte nogen projekter, hvor regionen gør noget mere i forhold til genbrug og dygtiggøre os der, ligesom vi har vedtaget at gøre omkring oprensningsteknikker i forbindelse med forureningen i Kærgård Klitplantage.

FAKTA om interesse- og graveområder:

  Når et område udlægges som interesseområde, betyder det, at der ikke må ske byudvikling, opførelse af anlæg, skovplantning eller andet, der kan forhindre fremtidig råstofindvinding. Der indvindes som udgangspunkt ikke råstoffer fra et interesseområde, før det bliver udlagt til et graveområde.

I de nye graveområder har regionen foretaget en overordnet vurdering af forholdene under udarbejdelsen af Råstofplan 2016. Inden selve gravningen kan begynde, skal der dog først udstedes en gravtilladelse. Før en sådan kan gives, vil der blive foretaget helt konkrete vurderinger i forhold til nabohensyn, støv, støj, natur, landskab, trafik og evt. fortidsminder i jorden. Samtidig kan indvinding af råstoffer kun ske, såfremt lodsejer ønsker det.

Se aktuel råstofplan

Yderligere oplysninger:

Preben Jensen (V), næstformand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, M: 40 25 85 78

Peter Christensen (S), medlem af Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, M: 24 44 62 55

Niels Erik Søndergaard (O), medlem af Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, M: 31 90 47 40

Ida Damborg (F), gruppeformand og medlem af regionsrådet, M: 20 59 89 49

Vibeke Syppli Enrum (Ø), gruppeformand og medlem af regionsrådet, M: 20 46 06 03

Andreas Lund Andersen (Å), midlertidigt regionsrådsmedlem for Alternativet, M: 24 40 50 10

Kontaktoplysninger

APPFWU01V