Skip til primært indhold

Nyt biologisk låg reducerer drivhusgas fra gamle lossepladser

Gamle lossepladser udleder metangas i mange år efter, at deponeringen af organisk affald er ophørt. Drivhusgassen belaster klimaet 25 gange mere end kuldioxid (CO2), men et nyt låg af kompost kan medvirke til at reducere udledningen kraftigt.

I finansloven for 2015 har Folketinget bevilliget 185 millioner kroner til at etablere biocover på udvalgte lossepladser for at reducere udledningen af drivhusgasser. Ved at etablere et biocover, der er en slags låg bestående af komposteret jord, kan udledningen af den belastende metangas reduceres betydeligt.
Ordningen kan være med til at opfylde både regeringens og Region Syddanmarks målsætning om at reducere udledningen af CO2.

- Vi synes det er en rigtig god ide med den nye tilskudsordning. Hvert eneste tiltag tæller i kampen for at bremse udledningen af drivhusgasser, og med muligheden for et statsligt tilskud er der al mulig grund til at opfordre ejerne af lossepladserne til at få etableret biocover. Desuden vil det give et dansk erfaringsgrundlag for biocover, der kan vise sig værdifuld i form af eksport af rådgivning og know-how, da deponering af affald er mere udbredt i udlandet end herhjemme, siger Jørn Lehmann Petersen (S), der er formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

Regionerne spiller en central rolle

Nogle lossepladser er offentlige, mens andre er privatejede, og da ordningen er frivillig, er det dermed op til hver enkelt grundejer, om man ønsker at benytte sig af muligheden for et tilskud. Ordningen finansieres af staten, mens regionerne står for at udpege egnede lossepladser og for at lave aftalerne med grundejeren. Regionerne kan også, efter aftale med den enkelte grundejer, overtage ansvaret for etablering og drift. Målet er, at etableringen af biocover på udvalgte lossepladser skal ske inden udgangen af 2017.

Frivillig ordning

Biocover-teknologien udnytter, at der i kompost findes mikroorganismer, som lever af metan og omsætter gassen til kuldioxid. Kuldioxid (CO2) som drivhusgas belaster klimaet langt mindre end metan.

Regionen Syddanmark har cirka 1.000 lukkede lossepladser. Langt fra alle vil være egnet til biocover. Enten fordi de ikke producerer tilstrækkeligt metan til, at det kan svare sig med biocover. Eller fordi den nuværende anvendelse ikke gør det muligt at etablere biocover. Endelig kan der være pladser, der producerer så meget gas, at det vil være bedre at anvende gassen som energikilde.

Den indledende screening, som udføres regionerne i fællesskab, vil blive afsluttet i løbet af efteråret 2015. Herefter går selve arbejdet med at søge tilskud samt at få etableret biocover i gang.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Jørn Lehmann Petersen (S), Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer,
Områdechef Trine Korsgaard, Miljø og Råstoffer, Region Syddanmark, mobil 29 20 15 60

Kontaktperson

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V