Skip til primært indhold

Udtalelse fra forretningsudvalget

Udtalelse fra forretningsudvalget efter mødet den 11. november 2015

Forretningsudvalget har på sit møde i dag drøftet

- den foreløbige advokatundersøgelse fra Kromann Reumert

- refleksions- og læringsnotat om projekt ”Smart Vækst og Velfærd”

- en række af de sager, der har været omtalt i medierne de seneste uger

- overvejelser om den fremtidige direktionsstruktur

Forretningsudvalget gør opmærksom på, at Kromann Reumert rapporten ikke er endelig, idet der afventes en udtalelse fra Carl Holst. Rapporten forventes færdiggjort i uge 47 og vil blive behandlet på ekstraordinært møde i forretningsudvalget og på regionsrådsmødet den 23. november 2015. Den færdige rapport vil være offentlig tilgængelig.

Det billede, der har været tegnet af Region Syddanmark i offentligheden i de seneste måneder, er ikke et billede, som yder retfærdighed overfor de næsten 25.000 medarbejdere, som yder en fantastisk indsats hver dag. Og det er et billede, der overskygger de gode resultater, som Region Syddanmark har stået - og står - for.

Forretningsudvalget understreger, at flere af de sager, der har været fremme, har været behandlet i forretningsudvalg og i regionsråd. Der skal ikke herske tvivl om, at forretningsudvalget og regionsrådet har det øverste og endelige ansvar for regionens virke. Set i bagspejlet kunne og burde der i højere grad have været efterspurgt tættere opfølgning og kontrol og have været stillet krav om en tydeligere politisk forankring.

Det er ligeledes forretningsudvalget opfattelse, at den daværende regionsdirektør og direktion burde have været mere opmærksom på de løbende udgifter omkring regionsrådsformanden, herunder sikret et velfungerede kontrolsystem.

Den daværende regionsdirektør og direktionen burde endvidere i større omfang have ”advaret” regionsrådsformand og forretningsudvalg jf. de sager der er beskrevet, som har befundet sig i gråzonen/udenfor gråzonen i forhold til regionens opgavevaretagelse.

Uagtet at Kromann Reumert rapporten er foreløbig, finder forretningsudvalget det derfor afgørende for Region Syddanmarks muligheder for at komme videre, at der fremadrettet arbejdes på at genskabe omverdenens tillid til, at forhold omkring regionsråd og regionsrådsformand er kendetegnet af respekt for de offentlige midler, regionen forvalter, ordentlighed, åbenhed og politisk forankring.

Forretningsudvalget har derfor anbefalet overfor regionsrådet:

  • At det indskærpes overfor såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres. Både i forhold til vurdering af disse og i forhold til den enkelte leders og medarbejders pligter og ansvar
  • At der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde. Procedurerne skal beskrive politisk forankring, gennemsigtighed, opfølgning og herunder eventuel anvendelse af dispositionsgrænser
  • At de eksisterende procedurer for internt ledelsestilsyn gennemgås, og at det vurderes, om der set i lyset af de beskrevne sager og den færdige Kromann Reumert rapport er brug for opstramning.
  • At større tværgående initiativer drøftes mere formelt i forretningsudvalget og regionsrådet inden et endeligt forslag til en projektplan fremlægges til godkendelse. Fremtidige initiativer skal desuden i højere grad forankres i de relevante fagudvalg, ligesom der skal sikres relevant politisk afslutning.
  • Så snart de igangsatte undersøgelser (Kromann Reumert/Statsforvaltningen) er afsluttet, vurderes om der skal i gangsættes yderligere undersøgelser i forhold til direktionens embedsførelse.

Forretningsudvalget har endvidere besluttet at afholde et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 23. november forud for regionsrådsmødet med henblik på at behandle den endelige rapport fra Kromann Reumert. På dette møde vil der kunne komme supplerende anbefalinger til regionsrådet.

Herudover har Forretningsudvalget noteret sig en betydelig interesse for den tidligere direktionsmodel. Modellen blev besluttet af et enigt regionsråd. Set i bakspejlet må det konstateres, at modellen - og den måde, den har været forvaltet på - har været særdeles uhensigtsmæssig, og har betydet en uhensigtsmæssig arbejdsform for direktionen.

Regionsrådet besluttede derfor i foråret 2015, at den fremtidige direktion skulle være én samlet direktion, hvor fagdirektørerne refererede til regionsdirektøren. Ved ansættelsen af den nye regionsdirektør (1. oktober 2015) blev det signaleret, at en af regionsdirektørens første opgaver var – i samarbejde med regionsrådet – at beslutte snitflader og opgaveportefølje i direktionen.

Forretningsudvalget afventer præsentation af forslag til fremtidig direktionsstruktur på mødet den 23. november, men har i dag drøftet forventningerne til den fremtidige struktur. Forretningsudvalget forventer, at direktionen vil fremstå som et samlet hold, der varetager den overordnede ledelse af regionens opgaver, og at regionsdirektøren sikrer den overordnede ledelse. Regionsdirektøren skal desuden sikre, at opgaverne løses i sammenhæng, og at der skabes synergi mellem driftsområderne.

Det er på den baggrund også forretningsudvalgets forventning, at den fremtidige direktion kommer til at arbejde på en sådan måde, at bl.a. de refleksions- og læringspunkter, der er beskrevet i notat af 9. november, kan håndteres. Det vil bl.a. sige stærkere sammenhæng mellem direktions- og driftsniveau, sammenhæng mellem top-down og bottom-up og en tværgående tilgang.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark, 

Gruppeformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, mobil 29 20 12 00

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark,
 mobil 40 40 77 46

Gruppeformand Lasse Krull (C), Region Syddanmark,
 mobil 40 74 45 99

Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (Ø), Region Syddanmark,
 mobil 20 46 06 03

Gruppeformand Ida Damborg (SF), Region Syddanmark,
 mobil 20 59 89 49

Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (I), Region Syddanmark,
 mobil 28 69 79 00

Gruppeformand Kristian Grønbæk Andersen (B), Region Syddanmark,
 mobil 20 86 79 60

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V