Skip til primært indhold

Nye direktionsmodeller sendes i høring

To modeller for den fremtidige organisering af den øverste administrative ledelse i Region Syddanmark blev præsenteret for regionsrådet på et møde mandag 23. november. Regionsrådet sender nu de to modeller i høring i organisationen.

Regionsrådet besluttede på et møde 27. april, at den fremtidige organisering af den administrative ledelse i Region Syddanmark skulle bestå af en regionsdirektør og en direktør for henholdsvis psykiatri- og socialområdet, sundhed og regional udvikling.

Regionsrådet besluttede samtidig, at en af de første opgaver, en kommende regionsdirektør skulle gå i gang med, var, at arbejde videre med direktionens organisering.  

Jane Kraglund blev ansat som regionsdirektør 1. oktober 2015, og hun har nu udarbejdet to mulige modeller for organisering af den administrative ledelse. Regionsrådet drøftede de to modeller på regionsrådsmødet 23. november.

- Det er helt afgørende, at vi får en direktion, der både sikrer en god betjening af regionsrådet, og samtidig sikrer sammenhæng både på tværs og mellem niveauerne. Vi vil også lægge vægt på, at direktionen fungerer som et hold, og at der fokus på synergi og tværgående tænkning. Alle modeller vil have fordele og ulemper, og det gælder også de to modeller, der er beskrevet. Nu glæder vi os til at høre medarbejdernes kommentarer, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

En driftsmodel og en tværgående model

De to modeller, som Jane Kraglund præsenterede for regionsrådet, har det til fælles, at regionsdirektøren er den eneste, der refererer direkte til det politiske niveau.

Den ene model beskriver Jane Kraglund som en ”Driftsmodel”. Organiseringen er – i lighed med i dag – opdelt med afsæt i de tre driftsområder med en sundhedsdirektør, en psykiatri- og socialdirektør og en regional udviklingsdirektør, der alle refererer til regionsdirektøren. Driftsenhederne refererer til de respektive fagdirektører.

Den anden model beskrives som ”Den tværgående model”. I denne model findes der en koncernledelse under regionsdirektøren, som består af tre koncerndirektører med hvert deres tværfaglige ansvarsområde.

Der lægges op til, at den ene koncerndirektør på direktionens vegne varetager opgaver indenfor regional udvikling. En anden koncerndirektør varetager på direktions vegne drift, økonomi og byggeri med videre for alle regionens faglige områder. Og endelig vil den tredje koncerndirektør på direktionens vegne varetage bl.a. forskning, udvikling og innovation på tværs af organisationen. 

I denne model refererer socialdirektør, sygehusledelser og psykiatrisygehusledelsen til regionsdirektøren.

Modellerne sendes i høring

De to modeller sendes nu i høring i de regionale samarbejdsudvalg. Derefter behandler regionens forretningsudvalg sagen på et udvalgsmøde 9. december.

Regionsrådet træffer den endelige beslutning om den fremtidige model på et regionsrådsmøde 21. december. Modellen træder i kraft pr. 1. januar 2016, og implementeringen af den valgte model kommer til at ske i løbet af første halvår 2016.

Se dagsordenspunkt med beskrivelse af de to modeller

Yderligere information

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU01V