Skip til primært indhold

Grube 3 og 4 ved Kærgård Plantage skal graves af

Oprensningen af Danmarkshistoriens største forurening er klar til næste fase. Nu gælder det afgravning af grube 3 og 4, der indeholder tonsvis af kulbrinter og klorerede opløsningsmidler. Projektets omfang kræver, at entreprisen sendes i EU-udbud, hvilket sker 1. april.

I perioden 1956-1973 kørte tankvogne fra Grindstedværket spildevand ud i Kærgård Plantage ved Vesterhavet imellem strandene i Vejers og Henne. Spildevandet stammede fra produktion af vitaminer og lægemidler og blev deponeret i seks såkaldte gruber, der er nogle store udgravede huller imellem klitterne. Udsivning fra gruberne har forurenet jord, grund- og badevand, og der er indført badeforbud på en 1.400 meter lang strækning.

16. januar 2007 nedsatte daværende miljøminister Connie Hedegaard og regionsrådsformand Carl Holst i fællesskab en arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan man kunne afværge forureningstruslen i Kærgård Plantage. Arbejdsgruppen besluttede, at det første trin i indsatsen skulle være rettet mod at bedre forholdene for ophold på stranden og i klitterne. Dette blev bl.a. gennemført ved bortgravning af kraftig forurenet jord ved grube 1 og 2 i perioden 2008-2009.

- Der er ingen tvivl om, at det kommer til at tage mange, mange år at rydde op efter Danmarkshistoriens største miljøskandale, men jeg er stolt over den indsats, vi fra regionens side har gjort indtil videre. Og jeg er glad for, at vi nu er klar til at gå videre til næste trin i oprensningen af Kærgård Plantage, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Nu gælder det grube 3 og 4

Næste trin omfatter en tilsvarende oprensning af forurenet jord ved gruberne 3 og 4 ned til en dybde af ca. 2,5-3,5 meter under terrænet. Begge gruber har et overfladeareal på omkring 1.000 kvadratmeter.

- Vi forventer at indgå kontrakt med den eller de entreprenører, der skal stå for afgravning, bortkørsel og jorddisponering, i midten af oktober i år. Men først skal vi igennem et EU-udbud, prækvalifikation af virksomheder og gennemgang af tilbud, inden vi kan komme i gang med opgravningen af den forurenede jord, forklarer geolog og projektleder på oprensningen af Kærgård Plantage, Jørgen Fjeldsø Christensen, fra Region Syddanmarks afdeling for Miljø og Råstoffer.

Det forventes, at afgravningen vil fjerne ca. 30.000 kg klorerede opløsningsmidler, 51.000 kg kulbrinter samt en række andre stoffer som kviksølv og cyanid.

- Når arbejdsgruppen har valgt at prioritere afgravning af grube 3 og 4, er det fordi, man her får fjernet mest mulig forurening for de midler, der er til rådighed, siger Jørgen Fjeldsø Christensen.

Om Kærgård

Forureningen i Kærgård Plantage kaldes med rette Danmarkshistoriens største. I alt skønnes det, at der blev deponeret 286.000 kubikmeter spildevand i de seks gruber. Udover klitterne og stranden er også grundvandet under gruberne kraftigt forurenet. Det forurenede område ligger i den nordvestlige del af Kærgård Plantage, som i sin helhed er udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde. Enhver form for færden på stranden og i klitterne i det forurenede område frarådes. 

APPFWU01V