Skip til primært indhold

Syddansk sundhedsaftale sendes i offentlig høring

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har netop godkendt, at et udkast til den kommende sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne bliver sendt i høring. Fristen for at komme med bemærkninger til udkastet er den 6. oktober.

Den nye sundhedsaftale, der træder i kraft fra 2015, skal sikre borgerne et sammenhængende behandlingsforløb på tværs af kommune, sygehus og egen læge.

En ændring i sundhedsloven betyder, at der fra 2015 kun skal være én sundhedsaftale i hver region. I Region Syddanmark betyder det, at 22 individuelle aftaler med kommunerne skal erstattes af én fælles aftale.

22 dialogmøder mellem Sundhedskoordinationsudvalget, kommunerne og repræsentanter for almen praksis har over foråret og forsommeren givet parterne mulighed for at drøfte den kommende sundhedsaftale.

- Jeg er meget tilfreds med det udkast til en fælles sundhedsaftale, som vi nu i Sundhedskoordinationsudvalget er enige om at sende i høring, siger formand Bo Libergren (V).

- Vi har haft rigtig gode politiske drøftelser på vores møder rundt om i regionen, og vi har på den baggrund fået identificeret udfordringer og drøftet målsætninger for den kommende aftale. Jeg ser frem til høringssvarene og føler mig overbevist om, at vi får landet en rigtig god og ambitiøs fælles sundhedsaftale ved årets udgang, fortsætter han.

Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget, formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, Henning Ravn (V), er enig:

- Det har været et fint forløb. Den aktive dialog med kommuner og repræsentanter for almen praksis har ført til et fælles udkast, der vil kunne danne grundlag for at sikre borgerne rehabiliterings- og behandlingsforløb, som hænger endnu bedre sammen på tværs af sektorer.

Den nye sundhedsaftale

Den nye sundhedsaftale kommer til at fokusere på tre hovedpunkter.

Først og fremmest vil der blive fokus på sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren – hvor borgeren ses som en ligeværdig, aktiv og ansvarstagende del af behandlingsforløbet.

Dernæst vil aftalen omhandle sundhed for alle – hvor særligt udsatte grupper som f.eks. borgere med psykiske sygdomme og socialt dårligt stillede borgere gives samme mulighed for et sundt liv som alle andre.

Sidst men ikke mindst vil sundhed med sammenhæng være et hovedtema i sundhedsaftalen. Borgerne skal  tilbydes et behandlingsforløb, der hænger endnu bedre sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læge.

Det er sundhedskoordinationsudvalget, der har ansvaret for, at sundhedsaftalen kommer i hus.

Den videre proces

Sundhedskoordinationsudvalget har nu sendt udkastet til den nye sundhedsaftale i høring hos blandt andre kommunerne i Syddanmark, regionsrådet og Patientinddragelsesudvalget.

Høringsmaterialet om Sundhedsaftale 2015-2018 er tilgængeligt på Region Syddanmarks høringsportal.
Høringsfristen er mandag den 6. oktober 2014.

Sundhedskoordinationsudvalget behandler et endeligt forslag til sundhedsaftalen den 17. december. Derefter vil aftalen blive forelagt kommunalbestyrelserne og regionsrådet til endelig godkendelse.

Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 31. januar 2015.

Fakta

Sundhedsaftalen 2015-2018 indgås mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

Sundhedsaftalen skal sikre samarbejde om sundhedsvæsenet på tværs af sektorer, og indeholder blandt andet aftaler om samarbejde i forbindelse med forebyggelse, behandling og pleje samt genoptræning og rehabilitering.

Det er sundhedskoordinationsudvalget, der har ansvaret for, at sundhedsaftalen kommer i hus.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark består af:

Bo Libergren (formand), Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen fra Region Syddanmark.

Henning Ravn (næstformand), Esbjerg Kommune - Susanne Crawley Larsen, Odense Kommune - Erik Rosengaard, Nyborg Kommune - Anni B. Tyrrestrup, Middelfart Kommune - Povl Kylling Petersen, Aabenraa Kommune – alle udpeget af KKR Syddanmark.

Birgitte Ries Møller og Jørgen Skadborg, der er udpeget af PLO Syddanmark.

Yderligere informationer

Bo Libergren, V, formand for Region Syddanmarks Sundhedskoordinationsudvalg, mobil 2920 1800

Henning Ravn, V, næstformand for Region Syddanmarks Sundhedskoordinationsudvalg, mobil 4010 1246

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V