Skip til primært indhold

En række driftsopgaver skal prøves på det frie marked

Det syddanske regionsråd har udpeget en række driftsopgaver, som nu skal prøves på det frie marked.

Madlavning og tøjvask på sygehusene og drift af regionens it. Det er nogle af de opgaver, som de syddanske regionsrådspolitikerne ønsker afprøvet på det frie marked.

Regionsrådet vedtog i december 2010 en udbudsstrategi, som lægger op til at udpege nogle ikke-kliniske områder, der afprøves på det frie marked. Det skete i forlængelse af styrelseslovens krav til regionerne om at udarbejde en udbudsstrategi. 
På seneste møde 30. januar havde regionsrådet en række mulige konkrete opgaveområder til drøftelse.

- Som region er vi forpligtet til at få mest muligt ud af borgernes skattekroner. I overensstemmelse med loven undersøger vi derfor, om der er områder, hvor vi kan opnå bedre og måske billigere løsninger, end vi har i dag. Vi har nu besluttet først at se på madlavning og tøjvask på sygehusene og driften af vores store it-systemer. I den sammenhæng holder vi også fokus på OPP, hvor private udbydere kan stå for både anlægsopgaven og driften, mens vi lejer os ind eller køber os til visse ydelser, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Ansatte høres

Når et arbejdsområde bliver afprøvet på det frie marked og måske ender med at blive sendt ud på private hænder, vil der uundgåeligt være medarbejdere, der bliver berørt. Derfor har regionens hovedudvalg aftalt principper for processen. Blandt andet vil berørte medarbejdere løbende blive orienteret og involveret i konkurrenceudsættelses-processen.

Regionen tager først fat på markedsafprøvningen af regionens it-driftscentre, som står for driften af regionens store it-systemer. Det vil ske i løbet af 2012. Markedsafprøvningen af madlavning og tøjvask er af ret omfattende karakter og involverer større overvejelser om anlæg, logistik og koordinering med hele det fremtidige bygningskompleks på sygehusområdet. For eksempel overvejes det at bygge et nyt stort vaskeri, der skal håndtere vasketøj fra alle syddanske sygehuse. Der er sat udredningsarbejder i gang omkring fremtidig madlavning og tøjvask.

Følger mål

Konkurrenceudsættelsen bunder ikke kun i et ønske om at opnå billigere løsninger. Det er lige så vigtigt, at en ekstern opgaveløsning tager hensyn til regionens mål om effektivisering, fortsat udvikling og innovation.

Fakta
Region Syddanmarks sygehusvaskerier

Regionen ejer og driver Syddanske Vaskerier, som vasker hospitalstøj, uniformer og linned for Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehus Lillebælt. Syddanske Vaskerier driver tre vaskerier i Region Syddanmark i henholdsvis Odense, Svendborg og Vejle. De tre vaskerier klarer 5.322 tons vasketøj om året.
Vaskeriopgaven for Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus er i dag allerede udliciteret til henholdsvis De Forenede Dampvaskerier og Jysk Linnedservice.

Region Syddanmarks sygehuskøkkener

Regionen ejer og driver seks produktionskøkkener på sygehusene i Odense, Kolding, Vejle, Fredericia, Sønderborg og Esbjerg. De producerer dagligt den mad, som patienterne får tilbudt, samt i vid udtrækning også den mad som personale og gæster på sygehusene har adgang til at købe.
Typisk leverer produktionskøkkerne til andre sygehusmatrikler inden for samme sygehusenhed, samt til de psykiatriske sygehuse.
Produktionen opgøres i kostdøgn, og der produceres samlet set årligt godt 1,6 mio. kostdøgn i de syddanske sygehuskøkkener.

Region Syddanmarks it-driftscentre

Regionen har to it-driftscentre i henholdsvis Esbjerg og Odense. Hertil kommer 25 mindre serverrum f.eks. på regionens sygehuse som også er en del af den regionale it-drift platform. Datacentrene danner rammen om den basisdrift af it-systemer, som anvendes i somatikken, psykiatrien samt på det sociale område.

APPFWU01V