Skip til primært indhold

Regionsrådet har lyttet til Middelfarts argumenter om råstofplanen

Middelfart Kommune blev lige som alle andre interessenter hørt, inden Råstofplan 2012 i går blev vedtaget af et enstemmigt regionsråd.

Et samlet regionsråd vedtog mandag Råstofplan 2012, der skal sikre sten, sand, grus og ler til de kommende års mange byggerier i regionen. Forud for den endelige vedtagelse havde Middelfarts borgmester ellers sendt et brev til de 41 syddanske regionsrådsmedlemmer, hvori Steen Dahlstrøm opfordrede til en sidste øjebliks ændring af råstofplanen.

Borgmesteren ville have et 400 hektar stort interesseområde mellem Strib og motorvejen pillet ud af den endelige plan. Men den opfordring valgte et enigt regionsråd at se bort fra.

Når området er taget med som interesseområde skyldes det, at der er tale om forholdsvis veldokumenterede ressourcer. Der er et stort behov for at finde langsigtede muligheder for at opretholde forsyningen med grus, sand og sten i Trekantområdet og på Vestfyn.

- Middelfart Kommunes argumenter er velkendte. Vi har holdt flere møder med dem efter høringsfasen. Vi har tilrettet interesseområdet for at imødekomme to af deres kritikpunkter, og de øvrige bekymringer mener vi ikke, der er grundlag for – og det har vi meddelt kommunen, siger udvalgsformand Bent Bechmann (C).

Skovrejsning er kommet med

Argumenterne går blandt andet på, at råstofplanen truer væsentlige drikkevandsinteresser, at den forhindrer planlagt grundvandsbeskyttelse via skovrejsning i området, samt at den kan bringe en fremtidig tredje Lillebæltsforbindelse i fare.

- Af Middelfart Kommunes egen indsatsplan for området fremgår det, at der er udfordringer med både nitrat og pesticider i vandet, hvorfor det ikke kan udelukkes at vandindvindingen i området på sigt må erstattes med vand indvundet på den jyske side af Lillebælt, fortsætter Bent Bechmann.

Han understreger samtidig, at vandindvinding ikke påvirkes af, at et areal udlægges som interesseområde. Regionen vil ikke udlægge området som graveområde, før der er skabt en langsigtet afklaring for vandindvindingen, eller at det på anden måde kan ske uden risiko.

Planlagt skovrejsning til beskyttelse af drikkevandsinteresser giver den nye råstofplan netop mulighed for, som en af flere ændringer der er sket på baggrund af høringsfasen.

Lillebæltsbro ikke i fare

- Der er heller ikke på nogen måde konflikt mellem en eventuel tredje Lillebæltsbro og råstofområdet. Tværtimod har vi i den endelige råstofplan taget et område på 6,5 hektar ud til mulige landanlæg, ligesom det for staten som bygherre kun er positivt at have et råstofområde så tæt på som muligt af hensyn til pris og CO₂-udledning fra transport af materialer, forklarer Bent Bechmann.

Selv hvis en anden linjeføring skulle komme i spil, giver planloven miljøministeren mulighed for at pålægge såvel kommune som region at tilpasse deres planlægning af hensyn til nationale interesser. Med andre ord vil statslige infrastrukturanlæg altid stå over regionale råstofplaner og deraf følgende bestemmelser.

Fakta – interesseområder

I råstofplanen opereres grundlæggende med to typer af områder: interesseområder, der er en reservation til en mulig indvinding i fremtiden, og graveområder hvor kommunerne kan give tilladelse til råstofgravning. Det omtalte område er i råstofplanen udlagt som interesseområde.

Der kan gå mange år før en eventuel råstofindvinding bliver aktuel i et interesseområde. Med udlægningen af interesseområder følger ikke rettigheder til indvinding af råstoffer, men der er tale om restriktioner i forhold til planlægning og gennemførelse af tiltag, der kan hindre indvindingen af råstoffer på kort eller langt sigt. Der skal desuden foregå en selvstændig toårig planproces, før et interesseområde kan udlægges til graveområde.

Både af hensyn til pris og klima er det bedst, hvis råstofområderne ligger tæt på det byggeri eller anlæg, det skal forsyne, så man undgår alt for lange transporter. På den anden side vil regionen ved beslutning om graveområder altid foretage en afvejning i forhold til natur, vandindvinding, miljø, landskaber og mennesker der bor i området.

APPFWU01V