Skip til primært indhold

Ligestilling på dagsordenen

Er der lige adgang for alle, når det gælder Region Syddanmarks sundhedsydelser? Hvordan står det til med ligestillingen kønnene i mellem, og er der lige integration, lige indflydelse og lige muligheder på alle områder?

En arbejdsgruppe bestående af syddanske regionsrådsmedlemmer har drøftet ligestilling i bred forstand, og har udgivet en rapport, der netop har været til godkendelse i regionsrådet.

Mange udfordringer – og mange løsninger

Ligestillingsarbejdsgruppen begyndte sit arbejde i januar 2011, og har på den baggrund udarbejdet en rapport med en række konkrete initiativer, der skal imødegå de forskellige liggestillingsudfordringer, som arbejdsgruppen har drøftet.

- Det er blevet meget tydeligt for os, at ikke kun køn, men også alder, uddannelse og etnicitet har betydning for borgernes helbred. Vi har fundet en række udfordringer, men heldigvis udfordringer vi kan gøre noget ved. Derfor har vi også en række forslag til, hvordan ligestillingen i Region Syddanmark kan blive bedre, siger formand for arbejdsgruppen og regionsrådsmedlem Mette Valentin (SF).

Forebyggende helbredsundersøgelser
Arbejdsgruppen har foreslået en lang række initiativer, som kan blive sat i gang. Gruppen foreslår blandt andet, at der sammen med praktiserende læger og kommuner igangsættes forsøg, der skal belyse potentialet i forebyggende helbredsundersøgelser, med fokus på at kompensere for ulighed i sundhed.

Mange psykisk syge har også en fysisk sygdom

Den foreslår også, at der kommer et større fokus på psykisk syge, der også har en somatisk sygdom. Statistikker viser nemlig, at personer med psykiske lidelser har en overdødelighed i forhold til resten af befolkningen. Og det er den fysiske sygdom, de typisk dør af.

Rapporten vil nu blive sendt i høring blandt brugerorganisationer, patientforeninger, på sygehusene mv., og derefter skal arbejdsgruppen komme med en anbefaling til, hvordan forslagene skal prioriteres og gennemføres. Regionsrådet godkender herefter endeligt rapporten. 

Skal bidrage til mere ligestilling

- Jeg ser frem til at modtage høringssvarene og få inddraget deres input og kommentarer. Og når rapporten så endeligt er godkendt, glæder jeg mig til, at vi kommer i gang med de konkrete initiativer. For formålet med det hele er jo, at vi skal fremme ligestillingen på en række områder i Region Syddanmark, siger Mette Valentin.

Det er arbejdsgruppens ønske, at man et år efter endelig godkendelse følger op i forhold til, hvordan og hvorvidt initiativerne er gennemført.

Fakta

Regionsrådet skal i henhold til ligestillingsloven hvert andet år redegøre for situationen med hensyn til ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner. Regionen er ikke alene forpligtet i forhold til medarbejderne, men også i forhold til borgerne.

I henhold til Sundhedsloven skal regionsrådet sikre, at der er fri og lige adgang til behandling. Det betyder, at der ikke må ske forskelsbehandling på grund af for eksempel køn, race, handikap eller økonomi.

I byggeloven er der fastlagt krav om fysisk tilgængelighed i offentlige byggerier, f.eks. krav om niveaufri adgang, toiletter, elevatorer og lignende.

APPFWU01V