Skip til primært indhold

Epilepsipatienter bliver ikke ladt i stikken

I forbindelse med forhandlingerne om en driftsaftale mellem regionerne og epilepsiho-spitalet Filadelfia er der opstået usikkerhed om det fremtidige behandlingstilbud til epilepsipatienter.

- Syddanske epilepsipatienter kan være trygge ved, at de også fremover får den be-handling, de har krav på. Filadelfia har valgt at lukke afdelinger med meget kort varsel. Det er meget beklageligt. Derfor tager vi naturligvis hånd om de patienter, der føler, at de er kommet i klemme, siger regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark.

- Den aktivitet, som Filadelfia skal levere til de fem regioner, har de ikke været i stand til at fordele hen over hele året. Det er ærgerligt. Konsekvensen er, at Filadelfia har valgt at stoppe behandlingen af en række patienter med kort varsel. Vi opfordrer der-for patienter, der føler sig usikre, til at kontakte os.

Kontakt egen læge eller regionen

Patienter i Region Syddanmark - som er i behandling på Filadelfia - og som nu føler sig usikre på deres videre behandlingsmuligheder, opfordres til at kontakte egen læge eller regionen for at få en afklaring af deres situation.

De patienter som skal have en specialiseret behandling, der kun kan varetages på Filadelfia, vil fortsat skulle behandles på Filadelfia. Denne behandling vil regionen fort-sat betale for.

For øvrige patienter vil regionen undersøge behandlingsmulighederne på regionens øvrige sygehuse. Hvis det ikke er muligt at finde et behandlingstilbud på regionens egne sygehuse, kan der blive tale om at patienterne visiteres til Filadelfia. I disse konkrete tilfælde vil regionen også betale for behandling på Filadelfia.

- Patienter i Region Syddanmark som er blevet udskrevet fra Filadelfia, som har fået deres behandling aflyst på Filadelfia eller som blot er kommet i tvivl om deres fremti-dige behandlingmuligheder, kan kontakte deres praktiserende læge eller regionen for at få en afklaring af deres videre behandlingforløb, siger lægefaglig direktør, Peter Frandsen, fra Region Syddanmark.

Patienterne kan kontakte patientvejledningen i Region Syddanmark på telefon: 7663 1490.
Telefonerne er åbne: Mandag 9-14, tirsdag 9-12, onsdag 9-14, torsdag 9-14, fredag 9-12


Fakta:

Det er mellem epilepsihospitalet Filadelfia og regionerne aftalt, at

  • Epilepsihospitalet kan lægefagligt vurdere, at en patients behandling uden pro-blemer kan afsluttes eller udsættes til fortsat behandling på epilepsihospitalet i 2012, og i givet fald udskrive patienten. Patientens næste kontakt er i så fald egen læge.
  • Epilepsihospitalet henviser patienter til et andet sygehus, hvis epilepsihospitalet ikke selv fortsætter behandlingen og skønner at fortsat behandling er nødven-dig. Dette er en pligt iflg. Lovgivningen.
  • Epilepsihospitalet fortsætter den behandling, som efter lægefaglig vurdering skal foregå på epilepsihospitalet, og kontakter regionen mhp. fortsat betaling ud over den såkaldte fritvalgsramme.

Der er samtidig givet forhåndstilsagn om betaling fra alle regioner for patienter, der kan henhøres til følgende grupper:
”Patienter med epilepsi med behov for socialmedicinsk rehabilitering” i neurologi og ”Svær epilepsi hos børn med behov for intensiv langvarig observation eller behov for særlig neuropsykologisk vurdering ”.

Hvis patienter oplever, at ovenstående aftalte retningslinjer ikke er fulgt - skal man som patient henvende sig til sin egen læge for at blive henvist til et andet sygehus.

APPFWU02V