Skip til primært indhold

Udvalg anbefaler at tog erstattes med busser

Et flertal i Region Syddanmarks regionale udvalg anbefaler regionsrådet, at Vestbanen nedlægges og erstattes med busser. Anbefalingen er givet på et udvalgsmøde i dag.

Region Syddanmark og Varde Kommune har i en lang periode drøftet fremtiden for Vestbanen. Varde Kommune er senest kommet med et konstruktivt forslag om at hjemtage driften af banen og har givet tilsagn om at medfinansiere en del af de store investeringer. Hverken Varde Kommune eller Region Syddanmark kan dog garantere for, at de fremtidige driftsudgifter til banen kan holde budgettet.

”Regionen ønsker ikke at skrive en veksel ud på denne risiko. Derfor vil togløsningen efterlade resten af den kollektive trafik i regionen i stor økonomisk usikkerhed. Og det kan vi ikke forsvare”, siger formanden for udvalget, Lasse Krull (K).

Lasse Krull har stor respekt for udspillet fra Varde kommune. Varde Kommune har virkelig gjort det, der var muligt, og Region Syddanmark har forståelse for de lokale ønsker om at bevare jernbanen. Men udvalget er ganske enkelt nødt til at se på hele regionens behov og sikre mest mulig kollektiv trafik for pengene.

”Vi må konstatere, at det vil være meget dyrere at vælge togløsningen. Samtidig vil en moderne busløsning pænt honorere kravene til miljø og rejsetid. Derfor vil vi meget gerne benytte muligheden for at bevare rute 40 og udbygge den kollektive trafik i Sydtrafiks område, når der nu kan frigøres finansiering til det. Det er på den baggrund, at et flertal i udvalget anbefaler, at Vestbanen ophører og at der i stedet etableres en regional busbetjening”.

”Varde Kommune har som sekundært alternativ til togløsningen fremsat en række ønsker til fremtidig busbetjening. Jeg mener, at vi i vid udstrækning efterkommer disse ønsker. Vi vil naturligvis gå i tæt dialog med Varde kommune om den konkrete planlægning”, siger Lasse Krull.

Den regionale busbetjening anbefales etableret, så den dækker de nuværende brugere af Vestbanen med målrettet pendlerbetjening i morgen- og eftermiddagstimer samt to timers drift om aftenen og i weekender. Det er meget tæt på det kørselsmønster, der er hos brugerne af Vestbanen i dag. Udvalget anbefaler, at betjeningen af Vrøgum indgår i den regionale løsning, og at de kommunale ønsker til samdrift i videst mulige omfang imødekommes. Tillige at der sker en nærmere koordinering af de regionale og lokale ruter og køreplaner. Endvidere anbefales, at regionsrådet fastholder betjeningen på rute 40, Blåvand-Oksbøl-Esbjerg.

Hvis revisionen af bloktilskudskriterierne mod forventning ikke ændres og dermed fastlåser regionernes finansiering til valg af bestemte transportløsninger, anbefaler udvalget, at beslutningen revurderes. Udvalget anbefaler regionsrådet at anmode regeringens finansieringsudvalg om en hurtig revision af kriterierne.

Regionsrådet behandler sagen på sit møde mandag den 28. juni 2010.

Fakta om Vestbanen

Banen transporterer på hverdage 450-500 passagerer tur-retur og i weekenden 75-125 passagerer tur-retur.

Banen koster i dag 7,1 mio. kr. og vil fremover koste godt 21 mio. kr. årligt incl. forrentning og afskrivning.

En modernisering af banen forudsætter investeringer på 105 mio. kr.

En busløsning, med bedre køretider og større miljøvenlighed vil koste ca. 6 mio. kr. årligt.

APPFWU02V