Skip til primært indhold

Én ud af 42 syddanske børnehaver er kraftigt forurenet

Region Syddanmark har netop afsluttet en undersøgelse af jorden i 42 børnehaver i Esbjerg, Fanø, Vejle og Middelfart Kommuner. Der er fundet lettere jordforurening på ni ud af 42 børnehaver, mens der ved én børnehave i Vejle Kommune er fundet en lille jordhøj med kraftig jordforurening med tungmetallet nikkel.

Det er udelukkende jordhøjen, der er forurenet. Der er iværksat foranstaltninger, så børnene ikke længere kommer i kontakt med den forurenede jord.

Jordhøjen, der har været brugt som kælkebakke og underlag for en rutschebane, er opbygget af tilkørt jord, der ikke stammer fra børnehaven. Den berørte børnehave og kommunen er allerede orienteret om jordforureningen, og de øvrige arealer på børnehaven kan benyttes frit.

”Vi er nu kommet godt i gang med at kortlægge børnehaverne i Region Syddanmark - en indsats, som vi har besluttet i regionsrådet. Det er godt, at vi på den måde får sikret vores børnehaver i de ældre bykerner mod jordforurening i hele regionen”, siger regionrådsformand Carl Holst (V).

Om resultatet af den aktuelle indsats siger Poul Weber (V), formand for regionens miljøudvalg: ”Børns sundhed er af største betydning. Det er glædeligt, at de nye undersøgelser viser, at kun én børnehave er kraftig forurenet, og det endda kun på et meget lille område”.

Gode råd om forurening

På ni børnehaver er der fundet lettere forurening med tjærestoffer og tungmetaller. Region Syddanmark har allerede givet rådgivning til de berørte daginstitutioner og kommunerne om brugen af de forurenede legearealer.

”Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden sammenlignet med mange andre risikofaktorer. Risikoen svarer f.eks. til den risiko, vi udsættes for fra de fødevarer, vi spiser, og er væsentlig lavere end risikoen ved luftforurening i større byer” siger ledende embedslæge Henrik L. Hansen, Embedslægerne Syddanmark i Ribe.

Selvom jorden vurderes til at være lettere forurenet, kan børnene godt lege på legepladsen. Hvis børnene og de voksne følger de råd, som vi har udarbejdet i samarbejde med embedslægen, er der ikke nogen risiko forbundet med at være på legepladsen.

De 42 børnehaver ligger alle, hvor der er størst risiko for jordforurening, nemlig indenfor ældre bykerner og i nærheden af forurenende industri. 16 af børnehaverne ligger i Vejle Kommune, 24 i Esbjerg Kommune, en på Fanø og en i Middelfart Kommune. Sidstnævnte er undersøgt, fordi kommunen er kommet med oplysninger, der gav mistanke om risiko for jordforurening.

Regionens fremtidige indsats

Region Syddanmarks strategi er at undersøge én kommune ad gangen. De fynske børnehaver er undersøgt af det tidligere Fyns Amt, og inden for de næste fire år vil regionens jyske børnehaver blive undersøgt.

I løbet af foråret og sommeren i år fortsætter regionen med at undersøge børnehaverne i Kolding og Sønderborg Kommuner. Undersøgelserne sker i tæt samarbejde med kommunerne og de enkelte børneinstitutioner.

Fakta om undersøgelserne af børnehaverne

Jordforureningen i børnehaverne er oftest forurenet med tungmetaller og/eller tjærestoffer som følge af diffus forurening. Det vil sige forurening, der er forårsaget af for eksempel fyld og sodnedfald fra ældre tid. Stoffer, som tungmetaller og tjærestoffer, er kun sundhedsskadelige ved berøring, eller hvis man indtager jord eller spiser afgrøder fra den forurenede jord.

Giver en undersøgelse anledning til mistanke om kraftig jordforurening i nogle børnehaver, foretages en nærmere undersøgelse af den pågældende børnehave for at be- eller afkræfte mistanken. Hvis jorden er kraftig forurenet vil en oprydning blive sat i gang hurtigst muligt og inden for et år. Når grunden er renset, kan børnehavens udendørs arealer igen benyttes frit. 

Hvis jorden er lettere forurenet, er de sundhedsmæssige effekter begrænsede. Efter en konkret vurdering i samarbejde med embedslægeinstitutionen kan regionen vælge at fortage en oprydning på en lettere forurenet børnehave eller give en række råd til at minimere kontakten med den forurenede jord til et acceptabelt niveau. Fremgangsmåden og rådene er udarbejdet sammen med Embedslægeinstitutionen.

Der er lavet en hjemmeside om projektet, hvor man kan finde information om selve undersøgelsen, gode råd i forbindelse med en eventuel forurening og en søgefunktion, hvorfra der kan hentes informationer om fremdriften og resultaterne fra de enkelte børnehaver.

Der er et link til hjemmesiden på www.regionsyddanmark.dk/jordforurening 

APPFWU01V