Skip til primært indhold

Nu starter oprensningen af en af Fyns største forureninger

En ny metode, som Region Syddanmark tager i brug i dag, kan gøre rensningen af alvorlige jordforureninger med klorerede opløsningsmidler mere effektiv og samtidig spare tid.

Metoden skal bekæmpe en af de største jordforureninger på Fyn, ved at koge forureningen væk. Forureningen, der truer værdifuldt grundvand, stammer fra et tidligere renseri i Højby.

Det er den første oprensning i verden, der kombinerer to kendte metoder, som hver for sig har vist sig at fungere godt. Oprensningen sker ved, at man varmer de øverste jordlag op ved hjælp af elektrisk opvarmede stålrør, der er boret ned i jorden. I de underliggende jordlag pumpes samtidig damp ned, så forureningen koges væk og samles op.

Teknologiudvikling til gavn for samfundet

”De samfundsmæssige perspektiver ved at kunne rense en så alvorlig forurening op, som den vi har her i Højby, er meget store. Samtidig kan erfaringerne nyttiggøres i mange andre sager” siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V).

Den anvendte metode beskrives som en kombination af to kendte metoder, som i udlandet og til dels herhjemme, hver for sig har vist sig at fungere godt. Kombinationen af de to metoder er ikke afprøvet før, og vil derfor blive fulgt med stor interesse blandt fagfolk såvel herhjemme som i udlandet.

”Den forurenede grund i Højby er bebygget, hvilket ville fordyre og dels begrænse mulighederne for en oprensning med traditionelle rensemetoder,” forklarer projektleder Hans Skou fra Jordforurening i Region Syddanmark.

Han fortæller, at den valgte kombination af metoder er meget anvendelig, fordi den muliggør oprensning i tæt bebyggelse uden nedrivning af bygninger. Desuden er det en hurtig metode, sammenlignet med andre metoder.

Tusind kilo forurening truer grundvandet

Forureningen skyldes utætheder i kloaksystemet til det tidligere renseri. I alt er der spildt omkring 1.000 kilo af opløsningsmidlet perchlorethylen (PCE). PCE-forurening af jord og grundvand er en af de vanskeligste forureninger at fjerne, og da stoffet er sundhedsskadeligt, er der meget snævre grænser for, hvor meget der må være i drikkevand. Grænseværdien i drikkevand ligger på hvad der svarer til 1 kg PCE i 1 million kubikmeter vand. Det tidligere renseri ligger i et område med værdifuldt grundvand og i nærheden af 3 vandværker.

”Opgaven med oprensningen er derfor at sikre grundvandet og dermed vandindvindings-mulighederne,” forklarer Hans Skou.

Regionen fjerner 95 procent af forureningen

Region Syddanmark forventer at fjerne ca. 95 procent af forureningen. Det betyder, at der vil være en lille rest tilbage i jorden og i vandet på og under renserigrunden. Dertil kommer den forurening, der allerede er spredt med grundvandet bort fra grunden. Når oprensningen er færdig, skal det vurderes, om der er behov og mulighed for at gøre noget ved den tilbageværende forurening.

Fakta om metoden

”Metoden fungerer ved, at vi nede i et sandlag, der strækker sig fra 11 meters dybde og nedefter, opvarmer jorden ved, at der pumpes damp ned. Dampen varmer både sandlaget og grundvandet op og koger i sidste ende forureningen væk. Højere oppe, i et overliggende lerlag duer det ikke at bruge damp, da dampen vil have svært ved at brede sig ud i ler. I stedet opvarmes leren ved hjælp af 45 stålforede varmelegemer, der er boret 10 meter ned i jorden, og som står med ca. tre meters afstand i oprensningsområdet. Stængerne bliver opvarmet ved hjælp af strøm. Omtrent på samme måde som en dyppekoger,” forklarer han.

Varmen breder sig ud i lerlaget og opvarmer det til over kogepunktet, hvorved forureningen i lerlaget koges væk.

Oprensningen forventes at koste ca. 21 millioner kroner, som finansieres af Region Syddanmark. Miljøstyrelsen har desuden bidraget til projektet, da styrelsen forventer, at erfaringerne fra projektet kan bruges ved lignende jordforureninger fremover. Oprensningen, som starter i dag, vil være færdig til jul.

Region Syddanmark er bygherre, mens Arkil A/S Miljøteknik og Krüger A/S står for den praktiske gennemførelse. Niras A/S er rådgiver på opgaven. 

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 4032 5210

Områdechef Trine Korsgaard, Jordforureningsafdelingen, Region Syddanmark, mobil 2920 1560

Projektleder Hans Skou, Jordforureningsafdelingen, Region Syddanmark, mobil 29 20 19 23.

APPFWU01V