Skip til primært indhold

Projekter der skaber gode uddannelsesmuligheder i hele regionen

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Gode uddannelsesmuligheder i hele regionen". Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Gode uddannelsesmuligheder i hele regionen

En god tilgængelighed til uddannelser er vigtig. Det har betydning for de unges valg af ungdomsuddannelse, og hvorvidt de gennemfører den. Derudover giver en god tilgængelighed til de videregående uddannelser, bl.a. i form af et decentralt udbud, de unge mulighed for at videreuddanne sig uden at skulle flytte langt væk. Det har bl.a. betydning for arbejdsmarkedet og indkomstgrundlaget lokalt og regionalt. En del færdiguddannede vælger nemlig at blive boende tæt på den by, hvor de har gennemført deres uddannelse.

Igangværende projekter

Trekantområdets Karrierekanon

Formålet med projektet er at øge andelen af unge fra studieforberedende ungdomsuddannelser (STX, HHX, HTX, HF) i Trekantområdet, som søger ind på videregående uddannelser, herunder særligt de videregående uddannelser i Trekantområdet. Projektet styrker en systematisk tilgang i arbejdet med elevernes studie- og karriereperspektiv.

2500 elever deltager i innovative brobygningsaktiviteter og i undervisningsforløb i konkrete fag – samfundsfag, dansk, teknologi, fysik, erhvervsøkonomi mv. Dette giver elever indblik i videregående uddannelser, studiemiljø, forskning og karrieremuligheder i Trekantområdet, som grundlag for et informeret studievalg.

Der etableres forpligtende samarbejde mellem de studieforberedende ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser i Trekantområdet (SDU, IBA, UCL, UCSYD, FMS, DSKD) til udvikling af undervisningsforløb og brobygnings-aktiviteter med en stærk forankringsstrategi. Ydermere etableres et ungeråd.

Projektets indsats

Projektets indsats er organiseret i tre arbejdspakker. Den første arbejdspakke omfatter i alt 12 undervisningsforløb, der skal udvikles i et tæt samarbejde mellem gymnasielærere og undervisere på de videregående uddannelser inden for rammerne af tre forskellige fagfællesskaber, hhv. ”STEM”, ”Velfærd” og ”Business, kommunikation, innovation”. Sigtet med de målrettede undervisningsforløb er, at de både skal løfte kernestoffet i de enkelte gymnasiefag og studie- og karriereperspektivet ift. de videregående uddannelser og efterfølgende karrieremuligheder. Projektets anden arbejdspakke er innovative brobygningsaktiviteter, der bl.a. omfatter ”after study program”, som skal hjælpe den uddannelsessøgende med at se det hele studieliv. Et løft af gymnasielærernes viden om uddannelsesmulighederne i Trekantområdet, samt ung-til-ung aktiviteter indgår også i brobygningen. Projektets tredje og sidste arbejdspakke er viden og netværk, som bl.a. omfatter udvikling af eksemplariske handleplaner for systematisk integrering af studie- og karriereperspektivet i gymnasiefagene, midtvejsseminar og konference, samt peer-to-peer support til de seks testgymnasier, der udvælges i projektets andet år.

Forventede resultater

 • 80% af de deltagende elever overvejer at tage en videregående uddannelse efter gennemførelse af den studieforberedende ungdomsuddannelser
 • 90% af de deltagende elever har opnået øget viden om uddannelsesmulighederne og studie-miljø i Trekantområdet
 • 60% af de deltagende elever vurderer uddannelser og studiemiljø i Trekantområdet som attraktive
 • 40% af de deltagende elever reflekterer en positiv interesse for at påbegynde en videregående uddannelse i Trekantområdet ind i arbejdet med deres studie- og karriereplaner.

Parter

 • IBC
 • Middelfart Gymnasium
 • SDU (Kolding)
 • IBA
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • 6 testgymnasier
 • Vejle Tekniske Gymnasium
 • UCL
 • Designskolen Kolding
 • UC Syd
 • Trekantområdet Danmark

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden august 2022 til juli 2025 og fik den 25. april 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.386.455,60 kr.

Integration af gymnasiale institutioner på tværs – nytænkning og implementering

Erhvervsgymnasiet Grindsted og Grindsted Gymnasium & HF er i 2021 fusioneret til Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole. Projektets formål er at understøtte en vellykket integration af elever, medarbejdere og kulturer. 

Projektets indsats

Projektet udgør et naturligt næste skridt i det nuværende campussamarbejde i Grindsted, som omfatter ungdomsuddannelser og 10. klasse. Projektet har til hensigt at understøtte brobygning mellem hhv. medarbejdergrupperne og eleverne fra de to oprindelige institutioner. Der iværksættes forskellige faglige og sociale arrangementer for at understøtte brobygningen, fx aktivitetsdage og et værdiseminar. Projektet arbejder også med ekstern brobygning, primært til kommunens udskoling, samt en styrkelse og udvikling af den trængte htx.

Forventede resultater

 • Det samlede elevoptag på den fusionerede skole skal ved projektets afslutning mindst være på niveau med optaget ved projektets start.
 • Antallet af elever hjemmehørende i Billund Kommune, som søger ungdomsuddannelse uden for kommunen, skal være reduceret med 25% pr. 1. marts 2023.
 • Htx-uddannelsen er øget med 25% i 1.g elevoptaget i løbet af projektperioden.
 • Eud/eux GF1 opnår hen over projektperioden et øget elevoptag på mindst 10%.

Parter

 • Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. oktober 2021 til 31. december 2023 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.896.165,60 kr.

Campus Faaborg

Otte partnere er gået sammen om at udvikle Campus Faaborg, der rummer seks forskellige uddannelsesinstitutioner. Formålet med projektet er, at unge i Broby- og Faaborgområdet skal have adgang til et attraktivt ungdoms- og studiemiljø i nærområdet.    

Projektets indsats 

I projektet samarbejder campusskolerne om bl.a. studievejledning, elevtrivsel og organisering, så eleverne i videst mulig omfang fastholdes i uddannelse og lærerressourcer mv. bliver anvendt bedst muligt. Der gennemføres desuden faglige forløb for 10. klasse, så eleverne klædes på til at træffe valg om ungdomsuddannelse og kender til mulighederne på campus. Endeligt samarbejder parterne i projektet samarbejde om fælles faglige og sociale events både i og uden for skoletiden. Dette skal bidrage til at udvikle en fælles campuskultur og traditioner.   

Forventede resultater 

 • Overgangsfrekvensen til ungdomsuddannelse blandt grundskoleelever fra Broby– og Faaborgområdet øges med 5% og specifikt med 15% for 10. klasses eleverne på Campus.
 • Frafaldet fra ungdomsuddannelser blandt unge i Broby- og Faaborgområdet mindskes med 10 procentpoint. Fra 16,3% til 6,3%.
 • Antallet af unge på Faaborgegnen, der deltager aktivt i Ungdomsskolens aktivitetstilbud efter skoletid øges med 10% fra et udgangspunkt på 225 elever i skoleåret 2019/2020.

Parter 

 • Faaborg Gymnasium
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd
 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • SOSU Fyn
 • Dalum Landbrugsskole, Korinth
 • FGU Syd- og Midtfyn, Faaborg
 • HF & VUC Fyn, Faaborg
 • Forstbotanisk Center Øxenhaverne

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 16. september 2021 til 31. juli 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.725.056,60 kr.

Brobygning på erhvervskollegiet

Brobygning på erhvervskollegiet er en attraktiv mulighed for unge fra områder, hvor vækst- og fordelsuddannelser, som eksempelvis automatiktekniker, industritekniker, VVS og lastvognsmekaniker ikke udbydes, på trods af at virksomheder i lokalområdet efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Med inspiration fra efterskoleverdenen udvikles og implementeres i samarbejde med kommunerne et brobygningskoncept, hvor de unge gennem en koncentreret uge oplever skole- og fritidslivet på skolehjemmet.

Projektet videreudvikler skolehjemskonceptet i samarbejde med de unge, ligesom en styrket indsats vedrørende praktikpladssøgning er med til at sikre, at alle de unge har en praktikplads, når de har bestået grundforløbsprøven.

Projektets indsats

Den primære elevrettede indsats består i særligt tilrettelagte brobygningsforløb af en uges varighed (søndag aften til fredag eftermiddag), hvor 10.klasseselever fra Svendborg og Assens Kommuner bor på skolehjemmet. I dagtimerne deltager eleverne i brobygningsaktiviteter på erhvervsskolen, og om eftermiddagen og om aftenen deltager eleverne i fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter på skolehjemmet.

Ud over brobygningsforløbene for folkeskoleleverne vil der være aktiviteter rettet mod de nuværende skolehjemselever for at forbedre skolehjemstilbuddet. Der bliver dels udviklet nye fritidsaktiviteter for at fremme et godt ungemiljø på skolehjemmet og dels gennemføres der et særligt praktikpladssøgningskursus for skolehjemselever for at sikre dem praktikpladser i de lokalområder, hvor eleverne kommer fra.

Forventede resultater

 • Søgningen til GF1 på Syddansk Erhvervsskole i Odense er styrket med 30 elever årligt.
 • Søgningen er primært sket inden for de vækst- og fordelsuddannelser, der er i fokus.
 • Alle skolehjemselever har en praktikplads ved udløbet af GF2.
 • 80 % af de deltagende 10. klasseelever vurderer, at forløbet har bidraget til større viden om erhvervsuddannelserne.
 • 80 % af de deltagende 10. klasseelever har fået en mere positiv holdning til erhvervsuddannelserne.
 • 50 % overvejer positivt, at de vil tage en erhvervsuddannelse med udgangspunkt i at bo på skolehjem.

Parter

 • Syddansk Erhvervsskole (lead partner)
 • Svendborg Kommune
 • Assens Kommune   
 • UUO Odense
 • UU Faaborg Midtfyn
 • UU Sydfyn

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden oktober 2019 til juni 2024 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.003.711 kr.

Afsluttede projekter

Implementering og faglig forankring af et Campusmiljø på Ribe Katedralskole 

Formålet med ”Implementering og faglig forankring af et campusmiljø på Ribe Katedralskole” har været at styrke og udbygge udbuddet af ungdomsuddannelser i Ribe, og dermed bidrage til at flest muligt unge (særligt drenge) gennemfører en ungdomsuddannelse. Baggrunden for projektet har været, at Ribe Katedralskole (STX og HF) fusionerer med Handelsgymnasiet Ribe (HHX, EUX og EUD) til en ny Ribe Katedralskole, der som led i campustilblivelsen også skulle starte HTX som en ny uddannelse i byen.

Projektets indsats

 Indsatserne i projektet indebar bl.a.:

 • Kollegasparring med henblik på faglig og pædagogisk udvikling og sammenrystning af underviserne fra den oprindelige Ribe Katedralskole og daværende Handelsgymnasiet Ribe.
 • Udvidet brobygning til områdets grundskoler (3.-10. klasse) med gennemførelse af hhv. besøg, workshops og forløb på Ribe Katedralskole.
 • Opstart af HTX gennem samarbejde med Kjærgaard Landbrugsskole: 18 elever på 1. hold i skoleåret 2020/2021 og pt. 24 elever på 2. hold i 2021/2022.
 • Samarbejde med de videregående uddannelser i Esbjerg (hhv. AUC og SDU).
 • Samarbejde med det omkringliggende samfund og erhvervsliv, fx markedsføring af vadehavsprodukter, om end denne aktivitet har været hæmmet af COVID-19.
 • Faglige og sociale elevaktiviteter for understøtte udviklingen af et godt studiemiljø på tværs af ungdomsuddannelser på Ribe Katedralskole.

Resultater

Projektet har bidraget til en vellykket fusion mellem den oprindelige Ribe Katedralskole og daværende Handelsgymnasiet Ribe. Evaluator vurderer, at det er lykkedes at skabe et bredt og robust ungdomsuddannelsestilbud for de unge i Ribe og opland, som på sigt har potentialet til at øge procentdelen af en ungdomsårgang, der søger en ungdomsuddannelse.

En læring, der kan fremhæves er bl.a., at når en ungdomsuddannelse udvikler en række faglige tilbud til alle klassetrin i grundskolen får man skabt en sammenhæng mellem skoleformerne og får introduceret skolemiljøet på ungdomsuddannelsen til eleverne på en anden måde, og på et tidligere tidspunkt, end ved de traditionelle brobygningsforløb.

På de interne linjer er det bl.a. projektets erfaring, at kollegasparringen har vist sig at være et effektivt middel til at blande lærergrupperne fra de to fusionerede institutioner og få udviklet en fælles kultur. Særligt for de mindre faggrupper har det været positivt, at der nu er flere lærere at sparre med, ligesom det er blevet nemmere at fylde den enkelte lærers årsskema, da der kan undervises på flere uddannelsesretninger.

Parter

 • Ribe Katedralskole (inkl. daværende Handelsgymnasiet Ribe)
 • Grundskoler i Ribe og omegn
 • Aalborg Universitet Esbjerg
 • SDU
 • Nationalpark Vadehavet
 • Vadehavscentret
 • Kjærgaard Landbrugsskole.

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 16. marts 2018 - 31. december 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.101.555 kr., hvoraf de 2.326.167 kr. (svarende til 75%) blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Kontakt uddannelsesteamet

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU02V