Skip til primært indhold

Projekter der danner unge til livet

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Kompetencer til livet". Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Kompetencer til livet

Gode personlige, sociale og demokratiske forudsætninger er afgørende for, at den unge klarer sig godt i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i livet i øvrigt. De unge skal både være selvstændigt stærke og socialt robuste i forhold til at kunne modstå og håndtere de udfordringer, de møder.

Igangværende projekter

Beregne samtiden – skabe fremtiden

Tornbjerg gymnasium vil indarbejde teknologiforståelse som et centralt element i alle gymnasiets fag, så eleverne i højere grad bliver i stand til at forholde sig til og anvende moderne teknologi.  

Projektets indsats 

I projektet udvikles og afprøves 25 undervisningsforløb bredt fordelt på gymnasiets fag. Undervisningsforløbene kredser om teknologiforståelse i bred forstand og anvendelse af makerteknologier og computational thinking. Ideen er, at eleverne skal rustes til at have en handlingsorienteret tilgang til ny teknologi og det tankesæt, som teknologierne bygger på. Projektet er således et syddansk bud på, hvordan tankerne bag Digitaliseringspartnerskabets anbefaling ”Digitale kompetencer gennem hele livet, teknologiforståelse for alle i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelser” kan føres ud i livet.

Forventede resultater 

 • Har du deltaget i forløb, der har involveret makerteknologier som 3D tegning og printning?
 • Har du selv prøvet at tegne et objekt i 3D software?
 • Har du deltaget i forløb, der har involveret computational thinking?
 • Har du selv prøvet at programmere?
 • Har du analyseret samspil mellem teknologi og samfund?
 • Har du analyseret samspil mellem individ og teknologi?
 • Mindst 80 % af eleverne ved projektets afslutning vurderer, at de føler sig bedre rustet til at kunne agere i det digitale samfund.

Parter 

 • Tornbjerg Gymnasium

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 610.827,00 kr.

Kapabiliteter til hele livet 

Projektets formål er at udvikle en ny tilgang til eleverne på erhvervsuddannelserne, så der skabes fokus på kapabiliteter til hele livet i form af bl.a. demokratisk dannelse, sociale relationer, refleksionsevne, bæredygtighed og miljø.

Projektets indsats

Erhvervsskolerne oplever et behov for at arbejde med dannelse på erhvervsuddannelserne. Det har flere erhvervsskoler gjort opmærksom på i regi af den syddanske EUD-taskforce for bæredygtige erhvervsuddannelser. Ifølge projektet er eleverne blandt andet udfordrede i forhold til kritisk stillingtagen samt at udtrykke tanker og uenigheder i respekt for andre. Syv skoler i Region Syddanmarks taskforce for bæredygtige erhvervsuddannelser ønsker derfor at arbejde med elevernes almen- og professionsdannelse med afsæt i Capability Approach (CA).

På den baggrund har projektet taget kontakt til Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), som bl.a. forsker i dannelse. DPU og uddannelsesinstitutionerne har i fællesskab fundet frem til, at det teoretiske begreb kapabiliteter (anvendte eller aktive færdigheder), som Amartya Sen og Martha Nussbaum er ophavspersoner til, er et godt udgangspunkt for at arbejde med dannelse på erhvervsuddannelserne. I projektet tages afsæt i udvalgte kapabiliteter, som findes særligt relevante for de deltagende uddannelsesinstitutioner:

 • At kunne tænke, sanse og fantasere
 • At kunne ræsonnere og danne sig sin egen mening
 • At kunne leve sammen med andre og indgå i relationer
 • At kunne indgå i et politisk og arbejdsmæssigt miljø.

Derudover udvælger hver skole yderligere to kapabiliteter, som findes særligt relevante det pågældende uddannelsessted. Projektets aktiviteter består i at udvikle undervisningsmateriale med afsæt i de førnævnte kapabiliteter og med et fokus på både elevernes professions- og almendannelse. Undervisningsmaterialet udarbejdes på baggrund af viden fra elever og undervisere, som DPU indhenter i projektperioden (fokusgruppeinterviews og spørgeskemaer). Forløbene afprøves af de deltagende lærerteams i samtlige af disse læreres timer på både grundforløb 1 og 2.

Forventede resultater

 • Frafaldet reduceres med 5 procentpoint.
 • 80 % af eleverne har øget deres trivsel.
 • 80 % af eleverne oplever, at de i højere grad befinder sig godt i samarbejde i grupper/makkerpar.
 • 80 % af lærerne vurderer, at det i højere grad er vigtigt at arbejde med personlige og sociale kompetencer på grundforløbet.
 • 80 % af lærerne oplever, at de er blevet bedre til at arbejde med elevernes personlige og sociale kompetencer.

Projektets parter

 • IBC International Business College
 • Tietgen
 • SOSU Syd
 • SOSU Esbjerg
 • Svendborg Erhvervsskole og gymnasier
 • Campus Vejle
 • EUC Lillebælt
 • DPU,  Aarhus Universitet

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.182.920,20 kr.

Digitale gymnasier 

Formålet med projektet ”Digitale gymnasier” er at udarbejde nye undervisningsforløb, der afdækker elevernes digitale kompetencer, udfordrer deres digitale dannelse og udvikler deres digitale færdigheder. Disse forløb skal samtidigt sikre en forankring af arbejdet med digitalisering i en faglig diskurs gennem et massivt kompetenceløft af en stor lærergruppe og skal konstrueres således, at eleverne bliver fortrolige med at bruge og udnytte den teknologiske udvikling bedst muligt i et inspirerede miljø, der øger deres læring og giver dem lyst til at arbejde videre indenfor dette område.

Forløbene skal indgå som en del af arbejdet med at udvikle en overordnet digital strategi, der sikrer en progression i arbejdet med digitalisering for såvel elever som undervisere og skal dermed være med til at rammesætte de muligheder og udfordringer, som digitaliseringen skaber i undervisningsrummet.

Projektets indsatser

 • Der udarbejdes flere kompetence-udbygningsforløb for de deltagende lærere i projektet.
 • Der udvikles nye undervisningsforløb, som afdækker elevernes digitale kompetencer, udfordrer deres digitale dannelse og udvikler deres digitale færdigheder.
 • Der udvikles en overordnet digital delstrategi, som sikrer en progression i arbejdet med digitalisering for såvel elever som undervisere.
 • Projektet vil have fokus på formidling og videndeling ved at indbyde til konferencer, der viser nogle af de indsatser, der arbejdes med i projektet.

Forventede resultater

 • Andelen, der overvejer at vælge en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse, skal stige med 20 %.
 • Alle deltagende elever har fået konkrete erfaringer i arbejdet med deres digitale færdigheder, kompetencer og dannelse og kan se meningen med at arbejde fokuseret med det i forhold til fremtidige uddannelse- og karrieremuligheder.
 • 75 % af eleverne i projektet bliver mere motiverede for at arbejde konstruktivt med digitale udfordringer og teknologiforståelse.
 • 100 % af alle elever i projektet skal have et konkret kendskab til deres digitale kompetencer
 • 60 % af eleverne skal overveje, hvordan arbejdet med det digitale område kan spille ind i forhold til deres valg af videregående uddannelse og erhvervsarbejde.

Parter

 • Fredericia Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • HTX Rybners
 • HTX Odense Tekniske Gymnasium
 • HHX Campus Vejle

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden august 2018 til juni 2022. Projektet fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.000.000 kr.

Afsluttede projekter

Innovation i de gymnasiale uddannelser

Formålet med projektet var at styrke en strategisk og systematisk udvikling af innovative uddannelser, faglige fag og hele uddannelser. Ved at eleverne opnår en højere grad af self-efficavy (red. selv-kompetence/tro på egen formåen) og innovationskompetencer, og at de opnår kendskab til jobmuligheder samt til det videregående uddannelsessystem i Syddanmark

 • Ved at lærerne udvikler nye lærerroller og kompetencer til at udvikle og gennemføre undervisningsforløbene med eleverne
 • Ved at ledere på uddannelsesinstitutionerne understøtter udviklingen af de innovative uddannelser gennem organisatoriske tilpasninger

Projektets indsatser 

Projektet består af følgende indsatser: 

 • Beskrevne undervisningsforløb, hvor eleverne har været inddraget i arbejdsprocessen, og hvor fokus har været en styrkelse af elevernes self-efficacy.
 • Plan og koncept for kompetenceudvikling af lærerne, hvor fokus har været på interaktionen mellem lærerne, eleverne og ledelsen og eksterne samarbejdsparnere, herunder virksomhederne.
 • Koncept for organisatorisk forankring, der understøtter implementeringen af innovation i og af undervisningen med fokus på udvikling af elevernes self-efficacy.

Resultater 

Projektet havde til hensigt at styrke elevernes self-efficacy. Blandt de 34 elever, der deltog i evalueringsdialogen, gav 71% udtryk for den oplevelse. Projektet havde endvidere som mål, at 80% af eleverne havde set attraktive jobmuligheder i Syddanmark og at 60% havde fået øje på en karrieresti, der går over en videregående uddannelse. Vores dialog-runde angav, at det gjaldt for 58% vedkommende. Målet er således ikke nået, hvilket har betydet, at der i projektets leverancer er lagt mere fokus på bevidstgørelsen af målene, så eleverne bliver gjort opmærksomme på effekterne af at arbejde innovativt og i samarbejde med virksomheder.

Målet om stigningen i andelen af elever, der vælger en videregående uddannelse, kan først måles efter en årrække, men en formodning må være, at jo flere elever, der ser job- og karrieremulighederne i regionen, og ser at det kræver en videregående uddannelse, jo flere vil også vælge den vej.

Parter

 • Campus Vejle
 • HF & VUC Fyn Odense
 • HTX/HHX i Tønder
 • Vejen Gymnasium & HF
 • Vejen, Buisness College Syd
 • Lisbeth C - Innovation og Læring (konsulentfirma)
 • SBK Scandinavia A/S
 • Erhvervsservice i Odense Kommune 

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden august 2016 til februar 2018. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.912.407 kr., hvoraf 74 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Kontakt uddannelsesteamet

Anne Kjær Christensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758

Stine Liengaard Jensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU02V