Skip til primært indhold

Projekter der fremmer unges trivsel og sundhed

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Unges trivsel og sundhed". Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Unges trivsel og sundhed

Ligesom i resten af landet er der i Syddanmark en betydelig andel af unge som mistrives fysisk eller mentalt (23 procent af unge kvinder og 11 procent af unge mænd). Derudover er der en betragtelig stigning i antallet af syddanske borgere, der giver udtryk for dårligt mentalt helbred, herunder stress, nervøsitet, træthed, søvnbesvær, nedtrykthed og depression. Region Syddanmark vil derfor understøtte alternative muligheder for at indgå i positive fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne for derved at øge unges trivsel og sundhed.

Igangværende projekter

Trivsel, mental sundhed og positive fællesskaber på FGU

Formålet med projektet er at udvikle et godt FGU-læringsmiljø og en læringskultur, der understøtter FGU-elevernes trivsel, mentale sundhed og kompetencer til at indgå i positive fællesskaber og dermed styrke elevens fremmøde og overgang til job eller uddannelse. Læringsmiljøet og læringskulturen udvikles og skal afspejle en pædagogisk og didaktisk praksis, der bygger på inddragelse af elever og undervisere i udviklingen af den unges trivsel, mentale sundhed og kompetencer til at indgå i positive fællesskaber

Projektets indsats

FGU-institutionerne oplever udfordringer med at opretholde og stabilisere FGU-elevernes fremmøde samt at få eleverne til at indgå i både sociale fællesskaber og fagfællesskaber. Nogle undervisere afprøver i dag forskellige tiltag, men ansøger vurderer et behov for en mere systematiseret og målrettet indsats på tværs af FGU-institutionerne med inddragelse af både undervisere og elever for at øge elevernes trivsel og mentale sundhed.

Den primære elevrettede indsats er understøttelse af trivselsfremmende uddannelsesmiljøer og fællesskabende aktiviteter på FGU. Projektet til bl.a. inddrage principperne i den mentalt sundhedsfremmende tilgang "ABC for mental sundhed", hvor underviserne klædes på til at styrke positive fællesskaber på FGU. 

I projektet udvikles en model for lærersamarbejde med fokus på relationsarbejde, herunder et observations- og dialogværktøj rettet mod den pædagogiske praksis før, under og efter projektets aktiviteter. Derudover udvikles en model for inddragelse af elevråd og elevteams til kvalificering af undervisningen.

Eleverne skal deltage i fællesskabende aktiviteter fx bestående af fællesspisning, morgensamling og øget tilbud af fritidsmuligheder.

I projektet arbejdes desuden med ”Den gode start" med henblik på at give FGU-eleverne en god start på deres uddannelsesforløb. Dette indebærer fx, at eleverne møder elevguides, der modtager og guider dem ved opstart. Derudover styrkes vejlederindsatsen, så vejlederen følger eleven før, under og efter FGU.

Projektet har dertil et virksomhedsrettet spor, hvor virksomheder i samarbejde med FGU-eleverne skal skabe meningsfulde samarbejder med fokus på fællesskabende aktiviteter, vejledning i karrieremuligheder og ung-til-ung indsatser.

Forventede resultater

 • FGU-elevernes fremmøde forbedres med 25 %.
 • FGU-elevernes overgang til uddannelse og/eller job øges med 15 %.
 • Flere elever oplever, at der er et godt fællesskab mellem eleverne på FGU.

Parter

 • FGU Trekanten
 • FGU Syd- og Midtfyn
 • FGU Fyn
 • FGU Sønderjylland
 • FGU Kolding & Vejen

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2023 – 31. juni 2025 og fik den 19. december 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.764.754,60 kr.

Unge og trivsel i fællesskaber

Projektet bygger videre på et andet stort trivselsprojekt ”Fremskudt trivselsberedskab”, der blev med-finansieret af uddannelsespuljen, og som netop er afsluttet. Evalueringen viste, at de unges trivsel var forbedret, og at elever, der ellers ville være faldet fra uddannelsen, var blevet fastholdt. Der er dog stadig mange unge, der mistrives og er ensomme på erhvervsuddannelserne og FGU. Den virtuelle undervisning grundet COVID-19 situationen har endvidere betydet, at endnu flere unge er ensomme.

Projektets indsats

Projektet vil skabe fællesskabende aktiviteter, hvor unge oplever at blive en del af et fællesskab. Aktiviteterne finder sted både i undervisningen og i fritiden. Projektet vil inspirere eleverne til at bruge fritidstilbud i foreningslivet og på natur- og kulturområdet som for eksempel selvforsvar, mountainbike, e-sport, rollespil, musik eller vandreture til et shelter.

Projektet vil gøre brug af 3 værktøjer til at skabe fællesskabende aktiviteter: Fællesskabsværktøjet ”Fællesskaber i fokus” (FIF), ”ABC-for mental sundhed” og ”klasseledelse”. FIF, som er udviklet af SDU og Designskolen og afprøvet i et pilotprojekt hos flere af parterne, skal bruges til at skabe fundamentet for fællesskabet i klassen. I løbet af introforløbet på GF1 og GF2 bruges værktøjet eksempelvis til, at klassen sætter mål for fællesskabet, aftaler spilleregler for samværet i klassen og beslutter, hvilken fortælling klassen skal være kendt for. Efter introforløbet følger lærerne løbende op på klassens aftaler for at fastholde fokus på fællesskabet.

Lærere og trivselsmedarbejdere vil arbejde med at integrere ABC-for mental sundhed i selve under-visningen (Act-Belong-Commit). Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne gør noget aktivt, gør noget sammen med andre og gør noget meningsfuldt (ABC). For at kunne påtage sig ledelsen i klassen og rollen som aktiv medskaber af en fællesskabsskabende klassekultur får lærerne nye kompetencer i klasseledelse.

Forventede resultater

 • 90 % af eleverne oplever ved afslutning af deres forløb, at de er en del af et fællesskab.
 • 90 % af eleverne oplever, at der hver uge har været fællesskabende aktiviteter i undervisningen.
 • Alle eleverne oplever, at lærerne har gjort en indsats for at understøtte fællesskabet.
 • Alle eleverne kan nævne minimum tre fritidstilbud, som de kan deltage i sammen med andre.
 • 85 % af eleverne deltager i minimum et fritidstilbud sammen med andre.
 • De deltagende elever løftes 10 procentpoint på deres trivsel set i forhold til udvalgte spørgsmål i sundhedsprofilen.

Parter

Skoler: 

 • Rybners
 • Varde Handelsskole
 • BC Syd
 • Hansenberg
 • IBC Kolding
 • Sosu FVH Kolding
 • FGU Kolding
 • EUC Lillebælt
 • IBC Fredericia
 • Svendborg Erhvervsskole og gymnasier (SESG)
 • Syddansk Erhvervsskole Vejle (SDE).
 • Designskolen i Kolding, SDU.

Kommuner: 

 • Varde
 • Esbjerg
 • Sønderborg
 • Kolding
 • Fredericia
 • Svendborg
 • Vejle Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. april 2021 til 30. juni 2023 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 4.160.292,96 kr. 

Trivsel for fagligt løft

Projektet vil nytænke og udvikle faglige og sociale arrangementer, som styrker trivslen og dermed læringen hos eleverne. Parallelt hermed vil trivselsaspektet blive indarbejdet i en lang række konkrete undervisningsforløb for at styrke og berige de forskellige og mangeartede læringsprocesser, som skolerne faciliterer. Dette vil ske i tæt samspil mellem elever, undervisere og ledelse, ligesom projektet vil udnytte og dele de erfaringer, som de deltagende skoler allerede er i besiddelse af. Projektet vil også målbevidst trække på den viden, som findes eller som vil blive tilvejebragt på nationalt niveau.

Projektets indsats

Projektet tager afsæt i den gældende COVID-19-situation som har medført generelt oplevet mistrivsel blandt elever på ungdomsuddannelser. Hjemsendelse og manglen på socialt samvær medfører øget ensomhed, lavere engagement og ringere evner til samarbejde blandt eleverne. Konkret viser det sig i elevernes øgede fravær, mangel på deltagelse og hyppigere henvendelse til vejledere, hvilket i perioder har været 20 % mere end før pandemien.

Projektet tænker trivsel og dannelse som hinandens forudsætninger og har et teoretisk afsæt i Hiim og Hippes relationsmodel samt i Wolfgang Klafkis definition af dannelse.

Projektet vil udvikle og afprøve ni aktiviteter med henblik på at øge elevernes faglige og sociale trivsel. Det drejer sig om

 1. Uddannelse af lærere med afsæt i erfaringer fra projekt ”Fremskudt trivselsberedskab”.
 2. Seminarer på tværs af projektskoler.
 3. Udvikling af spørgeskema til løbende måling og evaluering af indsatser.
 4. Etablering af lokal aktivitetsgruppe med elevrepræsentanter.
 5. Deltagende og inddragende undervisning med trivsel som fokus i tilrettelæggelse af undervisningen.
 6. Fælles fysiske og virtuelle arrangementer, fx filmaften eller idrætsaktiviteter.
 7. Fysiske og virtuelle morgen-samlinger.
 8. Udnyttelse af fysiske rum/arealer med henblik på at understøtte social omgang.
 9. Virtuel vejledning uden for skoletid som supplement til den traditionelle vejledning.

Forventede resultater

 • Over 90 % af eleverne tilkendegiver, at de trives på skolen.
 • Over 90 % af eleverne tilkendegiver, at de har et godt forhold til deres undervisere.
 • 90 % af eleverne tilkendegiver, at læringen er øget fra projektstart målt på projektaktiviteterne.

Parter

Skoler: 

 • Det Blå Gymnasium Tønder
 • EUC Syd afdeling Tønder
 • BC Syd
 • Det Blå Gymnasium Vestfyn

Kommuner: 

 • Tønder Kommune
 • Assens Kommune
 • Sønderborg Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. marts 2021 til 30. juni 2023 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.000.595,60 kr. 

Større trivsel gennem fællesskaber 

Projektet går ud på at fremme fællesskaber og trivslen på Kolding Gymnasium, der har en stor diversitet i sin elevgruppe.

Dette gøres ved:

 • At efteruddanne lærerne i nye arbejdsformer, som fremmer gode relationer i klasserne. Vi vil styrke relationen mellem læreren og eleverne samt de indbyrdes relationer blandt klassens elever.
 • At implementere en trivselsmodel indeholdende:
  Elevtrivselsmoduler i undervisningen, der specifikt har fokus på trivsel, fællesskab, accept, konflikthåndtering og demokrati. Modulerne skal øge sammenholdet i klasserne og forebygge konflikter, der kan opstå i skoletiden eller i fritiden.
 • Gode rammer for elevstyrede aktiviteter, der skaber inkluderende fællesskaber. Nogle af aktiviteterne skal ske klassevis, mens andre skal foregå på tværs af årgange og uddannelser (STX, HF og IB). Aktiviteterne skal både ligge i frikvarterer og om eftermiddagen efter skole. Der skal være mange forskellige typer af aktiviteter, så der er noget for alle elevtyper.

Projektets indsats

Projektet vil øge elevernes trivsel ved at arbejde med fællesskaber på en ny måde. I projektet udvikles bl.a. et nyt skole- og kulturudvalg, der som hovedområde skal arbejde med trivsel og fællesskaber på skolen, og som har direkte kontakt til klassernes klasseteams. Der udvikles desuden klassetrivselsmoduler, som skal afholdes af teamlærerene med jævne mellemrum.

Alle skolens lærere får kursus i arbejdsformer, der styrker relationer og trivsel blandt elever, men også mellem lærere og elever. Disse arbejdsformer implementeres i den daglige undervisning.

På elevniveau uddannelses ”elev-ambassadører” til at afholde arrangementer/aktiviteter – både for den enkelte klasse og uddannelse, men også for hele skolen.

Forventede resultater

 • Klassetrivslen er steget med mindst 10 procentpoint og ligger mindst 5 procentpoint over landsgennemsnittet.
 • Procentdelen, der overvejer at droppe ud, er faldet med mindst 10 procentpoint.
 • Andelen af elever, der specifikt angiver sociale årsager som årsag til at overveje at droppe ud, falder med 6 procentpoint. 

Parter

 • Kolding Gymnasium

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden august 2020 til juni 2023 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.322.912,16 kr.

We Train 

Projektets formål er at styrke indsatsen for fysisk aktivitet og bevægelse for elever på erhvervsuddannelserne. Målet er at styrke elevernes fysiske robusthed, så fraværsprocenten reduceres og flere gennemfører deres erhvervsuddannelse, samt at skolerne lever op til kravene om 45 minutters daglig bevægelse i skoletiden. 

Projektets indsats

 • Projektets indsats tager afsæt i en temadag og teambuilding med henblik på at udvikle bevægelsesaktiviteter i undervisningen og i pauserne.
 • I faget ”Sundhed og Samfund” på GF 1 integreres øget bevægelse f.eks. med fokus på, at bevægelse skal være sjovt for alle.
 • Aktiviteten fokuserer desuden på overgangen fra grundforløb 1 til grundforløb 2, hvor aktiviteten udvides til en valgfri aktivitet efter skoletid kaldet ”Plus puls”.
 • Unge på erhvervsuddannelserne er blandt de mest fysisk inaktive i forhold til andre grupper af unge. Ifølge rapporten ”Danske erhvervsskolers sundhedsfremmende indsatser og implementeringskapacitet”, er der evidens for, at 45 minutters motion og bevægelse fortsat er en udfordring på mange skoler. Derfor vil projektet ansætte en bevægelsesmedarbejder, som i samarbejde med underviserne skal igangsætte aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet i og uden for undervisningen på tværs af de tre uddannelsesinstitutioner.
 • Gennem sparring med bevægelsesmedarbejderen skal faglærerne gradvist tage ejerskab og være ansvarlige for afholdelse af bevægelsesaktiviteter i klasserne. Bevægelsesaktiviteterne implementeres derigennem i skoledagen og tager udgangspunkt i fællesskabsskabende fysiske aktiviteter.
 • Derudover vil projektet arbejde med den sunde erhvervsskoleelevs grundfortælling i samarbejde med CIU. I projektet uddannes et ambassadørkorps til at arbejde undersøgende og nysgerrigt med vigtigheden af fysisk trivsel. Udvalgte elever vil sammen med lærere og ledelsen arbejde med en ny værdifortælling med fokus på fysisk sundhed.

Forventede resultater

 • 85 % af eleverne i målgruppen for projektet deltager i motion/bevægelse i skoletiden.
 • 65 % af eleverne i målgruppen deltager i bevægelsesaktiviteter i pauserne henover alle tre skoler.
 • 55 lærere forventes at blive ”uddannet” i bevægelsesindsatsen. 

Parter 

 • Tietgen Business
 • Kold College 
 • SOSU Fyn 

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 15. december 2020 til 15. september 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn på fra regionsrådet om støtte på 2.548.693,80 kr.

Afsluttede projekter

Fremskudt trivselsberedskab 

Formålet med ”Fremskudt trivselsberedskab” har været at iværksætte en omfattende trivselsindsats på ungdomsuddannelserne for at få flere af de sårbare og frafaldstruede unge til at gennemføre deres ungdomsuddannelse. I dag er der et stort frafald blandt sårbare unge med forskellige psykiske sygdomme som eksempelvis ADHD, angst, socialfobi eller blandt unge som har sociale, personlige og økonomiske problemer.

Projektets indsats 

Projektet har på forskellig vis arbejdet med at skabe en trivselskultur på skolerne. Der er etableret et trivselsberedskab med en specialiseret trivselsmedarbejder på hver skole, og der er etableret samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner om sårbare unge.

Hertil har lærerne været på kursus hos blandt andet PsykInfo og fået viden om unges psykiske sundhed og trivsel og redskaber til at håndtere sårbare elever, så de lettere bliver inkluderet i undervisningen, fagligt og socialt.

I projektet har sårbare unge også fået et individuelt vejlednings- og coachingforløb for at styrke deres mulighed for at mestre egen hverdag. Og endelig har der været gruppeaktiviteter for sårbare unge. 

Resultater 

Projektet har været påvirket af COVID, men det er alligevel lykkes at styrke skolernes trivselskultur og at fastholde frafaldstruede elever. 1548 elever har modtaget individuel støtte i projektet og 436 medarbejdere har deltaget i opkvalificering. Det har været særligt virkningsfuldt, at så mange medarbejdere på tværs af skolerne har deltaget i samme kursus hos PsykInfo. Flere medarbejdere giver udtryk for, at det er en stor fordel at mange forskellige typer medarbejdere (undervisere, trivselsmedarbejdere, kommunale medarbejdere mv.) har fået målrettet viden om redskaber til fastholdelse af målgruppen. Dette hjælper til, at der på tværs af medarbejdere på skolen og i kommunen bliver skabt en fælles referenceramme, når man omtaler målgruppen.

Det vurderes, at trivselskulturen vil leve videre på skolerne efter projektperioden. Særligt kurserne, hvorigennem underviserne er blevet opmærksomme på at 'læse den unge', se tegn på mistrivsel og hjælpe eleven, bidrager til et fortsat fokus på trivsel. Hertil er det lykkes flere skoler at finde midler til at have en trivselsmedarbejder også efter projektperioden. 

Se projektets hjemmeside: https://www.trivselsberedskab.dk/

Parter

 • Rybners
 • Varde Handelsskole
 • Esbjerg kommune
 • Varde kommune
 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • Svendborg kommune
 • EUC Lillebælt
 • Fredericia kommune
 • Middelfart kommune
 • IBC
 • Kolding kommune
 • Hansenberg
 • Haderslev Handelsskole
 • Haderslev kommune
 • EUC Syd
 • BC Syd
 • Sønderborg kommune
 • Sønderborg Statsskole
 • Alssundgymnasiet
 • Campus Vejle.

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden oktober 2018 til december 2021. Projektets samlede udgifter beløb sig til 25.293.135,58 kr., hvoraf de 5.000.000 kr. (svarende til 23%) blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Kontakt uddannelsesteamet

Anne Kjær Christensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU02V