Skip til primært indhold

Projekter der fremmer unges kompetencer til et bæredygtigt samfund

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Kompetencer til et bæredygtigt samfund". Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Kompetencer til et bæredygtigt samfund

Verden står over for miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer i forhold til at sikre et bæredygtigt samfund – særligt for kommende generationer. Unge er i høj grad optaget af klimaet, men mangler viden og handlekompetence på området. Kun godt halvdelen af de 18-29-årige syddanskere kender ifølge Region Syddanmarks klimaundersøgelse FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Viden og kompetencer om bæredygtighed er afgørende for at lykkes med den grønne omstilling.

Igangværende projekter

Grøn omstilling

I projektet vil ni erhvervsskoler opkvalificere faglærere og udvikle nye undervisningsforløb til den grønne omstilling med henblik på at styrke elevernes kompetencer til den grønne omstilling. Lærerne skal både have et generelt overblik over klimaudfordringen, den grønne omstilling samt betydningen for virksomhederne, herunder hvordan det påvirker egne fag og brancher.

Projektets indsats

Projektet opkvalificerer faglærere, så de dels får indblik i klimaproblematikken set i en national og en international kontekst og dels fordyber sig i viden rettet mod deres branche. Elektrikere arbejder fx med emner som energieffektivitet og power2x, tømrere med byggematerialers klimabelastning, merkantile med nye forretningsmodeller i cirkulær økonomi og ernæringsfaglærere med fødevarers klimabelastning.

Som en del af opkvalificeringsforløbet udvikler lærerne i alt 60 nye undervisningsforløb til grundforløb 1 og 2 og til hovedforløbene. Heraf er 34 undervisningsforløb til de tekniske erhvervsuddannelser, seks undervisningsforløb til SOSU-uddannelserne og 20 undervisningsforløb til de merkantile erhvervsuddannelser.

Der er følgende 23 forskellige erhvervsuddannelser med i projektet:

Teknisk EUD: El, VVS, smed, automatik, IT/Data, tømrer, møbel- maskin- og bygningssnedker, skibsmontør, teknisk design, personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker, gastronom, ernæringsassistent, industritekniker.

Merkantil EUD: Handel, kontor, detail, event.

Social- og sundhedsuddannelser: SOSU-hjælper, SOSU-assistent, PAU.

Forventede resultater

 • 90 % af de deltagende elever på GF1 har fået indsigt i deres eget klimaaftryk og hvilke handlemuligheder, de som borgere har for at reducere deres eget klimaaftryk.
 • 90 % af de deltagende elever på GF1 og GF2 har fået indsigt i hvilke områder, der generelt belaster klimaet mest i Danmark og globalt set.
 • 90 % af eleverne på GF2 har fået indsigt i klimaudfordringerne i den branche, de søger praktikplads indenfor.
 • 90 % af eleverne på det merkantile studieår kan anvende udvalgte løsninger til at vurdere og dokumentere den grønne værdikæde i den branche, de søger praktikplads indenfor.
 • 90 % af de deltagende elever på hovedforløbet har fået kompetencer til at vurdere, hvilke processer, produkter og services inden for deres egen branche, som er de mest klimabelastende samt hvilke muligheder, der er for at reducere dette.
 • 90 % af eleverne på hovedforløbet har fået kompetencer til at bruge klimaparametre/ den grønne værdikæde til at foretage bæredygtige valg inden for eget fag, og kan perspektivere til andre fag

Parter

 • Tietgen Business
 • EUC Syd
 • Svendborg Erhvervsskole- og gymnasier
 • Rybners
 • SOSU Syd
 • SOSU Esbjerg
 • IBC International Business College
 • Campus Vejle
 • BC Syd

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2023 til 31. august 2026 og har fået tilsagn fra regionsrådet om støtte på 6.000.000 kr. og tilsvarende støtte fra socialfonden på 6.000.000 kr.

Landbrugsskolerne som frontløbere i den grønne omstilling af dansk landbrug

Fremtidens landbrug skal være mere bæredygtigt. Fire landbrugsskoler er derfor gået sammen om at klæde deres elever på med den nødvendige viden og de rette kompetencer til at være rollemodeller for omstillingen af landbruget.

Projektets indsats 

I projektet er der et gennemgående fokus på at udvikle undervisningen inden for to indsatsområder, nemlig

 1. klimaoptimering af den animalske produktion gennem teknologi og
 2. omlægning af dele af landbrugsproduktionen til plantebaseret produktion.

Som et centralt element heri efteruddannes lærerne i landbrugets klimabelastning samt de nyeste teknologier og metoder til at nedbringe udledningen af klimagasser. Derudover udvikles og afprøves 23 faglige forløb fordelt på grundforløbet, hovedforløbet og lederuddannelsen.  

Forventede resultater 

 • 80 % af de deltagende landbrugselever på grundforløbet kan beregne deres eget omtrentlige klimaaftryk og forstå det i forhold til Concitos 17 tons model.
 • 90 % af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet kan give minimum tre begrundede årsager til, at dansk landbrug skal være klimaneutralt.
 • 90 % af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet med speciale inden for husdyrproduktion kan forstå og forklare tre eksempler på, hvordan den animalske produktions klimabelastning kan reduceres gennem anvendelse af teknologi og andre indsatser.
 • 90 % af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet med speciale inden for planteproduktion kan forstå og forklare, hvordan dansk landbrug kan brødføde 45 % flere personer pr. arealenhed om ti år (2032) gennem omlægning og teknologi.
 • 90 % af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet ønsker at bruge deres uddannelse til at bidrage til et bæredygtigt landbrug ved at være ambassadører for anvendelse af mere teknologi og omlægning til mere plantebaseret landbrug og mindre klimabelastende animalsk produktion.

Parter 

 • Dalum Landbrugsskole
 • Grindsted Landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • Kjærgård Landbrugsskole
 • FN17 Business Inkubator & Akademi

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.979.918,90 kr.

Klima-Kunderejsen mod bæredygtigt byggeri

Klima-Kunderejsen skal medvirke til at gøre byggebranchen mere bæredygtig. I projektet klædes elever på relevante uddannelser på til at være forandringsagenter for den grønne omstilling af byggeriet.

Projektets indsats 

I projektet gennemføres forskellige aktiviteter rettet mod elever på ni forskellige uddannelser relateret til byggebranchen. På EUC Syd indgår tømrer-, murer-, elektriker-, VVS-energi- og tekniskdesigneruddannelsen, og på Erhvervsakademi Sydvest indgår bygningskonstruktør-, byggekoordinator-, el-installatør- og finansøkonomuddannelsen. I projektet udvikles og afprøves faglige forløb, hvor eleverne bliver klædt på til at rådgive om og gennemføre klimavenlige løsninger inden for byggeriet. Undervisningen baserer sig på Klima-Kunderejsen, der er et undervisningsmateriale bygget op omkring et scenarium, hvor en kunde ønsker en grøn omstilling af sin bygning. Formålet med projektet er at styrke elevernes evner inden for kommunikation, samarbejde, koordinering og tekniske emner som fx energiteknik.

Forventede resultater 

 • 80% af de deltagende elever forstår sammenhængen med andre faggruppers praksis i forbindelse med bæredygtigt byggeri.
 • 85% af de deltagende elever har forståelse for og kendskab til metoder for god kommunikation.
 • 80% af de deltagende elever får kompetencer til at omsætte opnået viden til rådgivning af forskellige kunder og kundegrupper inden for byggeriet.
 • 75% af de deltagende elever får en større indsigt i at italesætte og omsætte kundens behov til løsninger.
 • 70% af de deltagende elever forstår og vil være på forkant med de valg, som kunden står overfor i hele byggeprocessen og i forhold til bæredygtighed.
 • 80% af de deltagende elever kan tænke helhedsorienteret.
 • 70% af de deltagende elever kan komme med ideer til energirenovering under besøg hos kunden.
 • 90% af de deltagende elever får øget deres kompetencer inden for de energitekniske/faglige forhold.

Parter 

 • EUC Syd (Sønderborg, Aabenraa, Haderslev)
 • EASV (Esbjerg og Sønderborg)
 • Project Zero A/S

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. november 2021 til 30. april 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.544.112,60 kr. 

Viden der virker 

Projektet har fokus på at styrke gymnasieelevernes kompetencer til et bæredygtigt samfund med mere cirkulær økonomi. Der udvikles, afprøves og implementeres case-baserede undervisningsforløb, som tager afsæt i affaldshåndtering i sundhedssektoren. Fokus spænder over hele processen fra behov til indkøb, anvendelse, genbrug, affaldssortering, bortskaffelse og genanvendelse af materialer, produkter og ydelser.

Projektets indsats

 • Projektet retter sig mod verdensmål 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Verdensmål 12 handler om at reducere klima- og miljøbelastning ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger på. Det kræver nye kompetencer hos virksomheder og borgere at gå fra en lineær forbrug-og-smid-væk-kultur til en cirkulær tilgang, hvor materialer genanvendes og produkters levetid forlænges gennem reparation og genbrug.
 • Det er vigtigt, at unge allerede på ungdomsuddannelserne får nye kompetencer til mere ansvarlig forbrug og produktion, og projektet retter sig derfor mod et område, som er afgørende for at lykkes med den grønne omstilling.
 • Konkret vil projektet udvikle og afprøve case-baserede undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i affaldshåndtering i sundhedssektoren. Der udvikles minimum otte unikke undervisningsforløb fordelt med minimum to forløb på hver af de fire gymnasiale uddannelser hhx, htx, stx og hf. Hvert undervisningsforløb vil inddrage fagenes kernestof og have et omfang á 10-20 lektioner. De konkrete cases udvikles i samarbejde med sygehuse og private leverandører, så elever og lærere arbejder med reelle udfordringer, der omsættes i undervisningen. Der er indgået aftaler med Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital samt en privat virksomhed.
 • Ud over den case-baserede undervisning i samarbejde med eksterne parter skal der også udvikles og gennemføres undervisningsforløb, hvor eleverne identificerer og løser udfordringer relateret til affaldshåndtering på egen uddannelsesinstitution. Formålet er, at eleverne opbygger en tro på, at de selv er i stand til at gøre en forskel i forhold til at udvikle bæredygtige løsninger.

Forventede resultater

 • Mindst 50 % af de involverede elever oplever, at forløbet har styrket deres viden om job- og
  karrieremuligheder inden for arbejdet med grøn omstilling.
 • Mindst 20 % af de involverede elever udtrykker interesse for at arbejde med grøn omstilling i fremtidigt job eller karriereforløb.

Mindst 75 % af de involverede elever oplever:

 • At projektet har styrket deres viden om grøn omstilling og affaldshåndtering.
 • At de har fået kompetencer til at kunne bidrage til løsning af udfordringer inden for
  bæredygtighed og cirkulær økonomi.
 • At de kan analysere produkters miljø- og klimabelastning.
 • At de har fået indsigt i produkters livscyklus fra indvinding af råmaterialer til fremstilling af produktet, anvendelsen af det samt genanvendelse.
 • At de kan udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.
 • At de kan identificere udfordringer og udvikle løsninger angående bæredygtighed på egne skoler.

Parter

 • Campus Vejle
 • Rosborg Gymnasium
 • Skt. Knuds Gymnasium
 • Odense Tekniske Gymnasium
 • Syddansk Sundhedsinnovation

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn på fra regionsrådet om støtte på 2.544.776,00 kr.

Verdensmål som fagmål 

Med afsæt i FN’s Verdensmål 12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion” er det projektets overordnede formål at bidrage til, at elever på erhvervsgymnasierne opnår øget faglig viden, indsigt og handlekompetencer til at kunne indgå i innovative processer, der er rettet mod at designe et samfund præget af ansvarligt forbrug og produktion.

Projektets indsats

 • Verdensmål 12 handler om at reducere klima- og miljøbelastning ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger på. Det kræver nye kompetencer hos virksomheder og borgere at gå fra en lineær forbrug-og-smid-væk-kultur til en cirkulær tilgang, hvor materialer genanvendes og produkters levetid forlænges gennem reparation og genbrug.
 • Projektet foregår på de erhvervsgymnasiale uddannelser (htx og hhx). Ifølge projektet er deres elever optaget af klimaudfordringen og flere træffer valg om at handle bæredygtigt i hverdagen, men de mangler kompetencer til at indgå i innovative processer, der er rettet mod at designe et mere bæredygtig samfund. 
 • Projektet vil integrere verdensmål 12 i fagenes kernestof og i den almindelige fagundervisning.
 • Klima og bæredygtighed skal ikke blot være noget, der arbejdes med en enkelt dag eller temauge.
 • Konkret udvikles 20 nye undervisningsforløb om ansvarligt forbrug og produktion i profilfagene på hhx/htx. Hvert undervisningsforløb vil have en varighed á 5-10 lektioner. Der er også brug for at nytænke den didaktiske praksis, hvis den nye faglighed om ansvarligt forbrug og produktion skal blive en integreret og naturlig del af undervisningen og kulturen på skolen. Derfor skal 17 lærere efteruddannes til at kunne stå i spidsen for den didaktiske omstillingsproces for alle undervisere på de deltagende uddannelser. Ansvarligt forbrug og produktion vil indgå i alle øvrige fag. Der vil være en særlig opmærksomhed på regionale og lokale aftryk, og der vil blive samarbejdet med lokale virksomheder om deres bæredygtighedsudfordringer.

Forventede resultater

 • 80 % af eleverne tilkendegiver, at de via undervisningen og i samarbejde med lokale virksomheder har opnået en øget indsigt i, hvad miljø- og klimabelastning er.
 • 80 % af eleverne tilkendegiver, at de via undervisningen har opnået konkrete kompetencer til at kunne indgå i innovative processer, der er rettet mod at designe et samfund præget af ansvarligt forbrug og produktion.
 • 80 % af eleverne tilkendegiver, at de via undervisningen og i samarbejde med lokale virksomheder har opnået øget viden og konkrete kompetencer, som sætter dem i stand til at vurdere hensigtsmæssige tiltag i forhold til at understøtte og udvikle cirkulær økonomi, genbrug og genanvendelse samt reparation og vedligeholdelse.
 • 80 % af de deltagende elever tilkendegiver, at de via konkret samarbejde med lokale og regionale virksomheder har fået øje for karrieremuligheder i erhvervslivet i relation til ansvarligt forbrug og produktion.

Parter

 • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
 • Syddansk Universitet (SDU)
 • Rybners Gymnasium (hhx)

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.186.835,00 kr.

Bæredygtig industri som karrierevej 

Med afsæt i FN’s verdensmål 12 om ”Bæredygtigt forbrug og produktionsformer” vil projektet medvirke til, at flere unge i Trekantområdet får interesse for STEM-kompetencer og vælger en faglært erhvervsuddannelser inden for dette område, og dermed vælger en uddannelse som kan anvendes i industrivirksomhederne. Projektet skal dermed være med til at fremme unges kompetencer inden for områder, der kan skabe en teknologisk, grøn og bæredygtig fremtid.

Det skal ske gennem målrettede undervisningsforløb på både skole og virksomhed, som finder sted i et tæt samarbejde mellem folkeskoler og industrivirksomheder, nytænkning af erhvervspraktik, samt kompetenceudvikling af virksomheder og lærere/UU. Det øgede fokus på praksisfaglighed vil være et bærende element i projektet. Projektet vil kunne tilpasses individuelt i de 7 deltagende kommuner.

Projektet bygger videre på egne erfaringer fra projekt Industrien som karrierevej 1.0, som arbejder med at motivere flere folkeskoleelever til at vælge erhvervsuddannelser inden for industrien. I det nye projekt er målgruppen elever i 7. og 8. klasse, hvor målgruppen i det tidligere projekt var 5.- og 6. klasse samt 10.klasse. I dette projekt har partnerskabet et nyt fokus på bæredygtig produktion og grøn omstilling.

Projektets indsats

Den primære elevrettede indsats består af fire nye undervisningsforløb på hver 20 timer i bæredygtig produktion i fagene matematik, håndværk og design, fysik/kemi samt i biologi for 7. og 8. klasse. Eleverne får en grundlæggende viden om bæredygtig produktion og grøn omstilling på skolen, før de kommer ud på virksomhederne. I virksomhederne skal eleverne finde løsninger på konkrete praksisnære problemstillinger. Det kan være i forhold til materialer, maskiner, energiforbrug etc. Undervisningsforløbene har samtidig fokus på den praktiske dimension i fagene.

Projektet adresserer FN’s verdensmål 12: Bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Forventede resultater:

 • 20 % af eleverne tilkendegiver, at de kunne forestille sig at tage en teknisk erhvervsuddannelse inden for STEM-kompetencerne
 • 75 % af eleverne forstår anvendeligheden af STEM
 • 75 % af eleverne har kendskab til bæredygtig produktion
 • 60 % af eleverne synes, at det vil være spændende at arbejde i en industrivirksomhed
 • 40 % % af eleverne kunne selv forestille sig at arbejde i en industrivirksomhed 

Periode og tilsagn  

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.500.000 kr.

STEM Escape Rooms 

Projektet skal udvikle en række undervisningsforløb for grundskolens 8. årgang knyttet an til FN´s Verdensmål. Som en del af undervisningsforløbene indgår en besøgstjeneste baseret på de meget populære Escape Rooms. Således udvikles der f.eks. et undervisningsmateriale omkring bæredygtig energi. Selve undervisningsmaterialet bruges på grundskolerne som forberedelse til besøgstjenesten.

Besøgstjenesten er fysisk placeret på Esbjerg Gymnasium, men i projektet er der taget højde for, at projektet vil kunne overføres til ethvert andet gymnasium og indgå som en regional besøgstjeneste. Således består hvert STEM Escape Room af en kasse, hvori alt nødvendigt materiale knyttet til dette STEM Escape Room findes. Hvert STEM Escape Room handler om et af FN´s Verdensmål og igennem undervisningsmateriale og besøgstjeneste lærer de unge således om Verdensmålene.

Projektets indsats

Projektet ønsker at øge andelen af unge, der vælger en naturvidenskabelig studieretning på de gymnasiale ungdomsuddannelser, hvad enten det er på stx eller htx. Halvdelen af eleverne på EG vælger en samfundsvidenskabelig studieretning, og kun en ud af syv klasser på anden årgang har fysik og kemi som studieretningsfag.  

Projektet bygger videre på naturvidenskabsfestivallen, hvor legen er i centrum, og tilsætter et konkurrence element i form af en masse opgaver, der skal løses førend man kan slippe ud af det pågældende STEM Escape Room. Et STEM Escape Room er et rum, hvor eleverne skal løse en række opgaver for at kunne komme ud af rummet. Opgaverne er knyttet til et af FN´s Verdensmål og hvor eleverne igennem opgaverne fokuserer på et af verdensmålene som f.eks. bæredygtig energi. Såvel legen som konkurrencen skal fastholde nysgerrigheden hos de unge, og det faglige indhold skal give læring, og derigennem udvikle de unges nysgerrighed og videbegærlighed i forhold til naturvidenskab.

Forventede resultater

 • Andelen af unge der vælger naturvidenskabelige studieretninger forventes at stige med 15 elever svarende til ca. 8 % af en årgang på EG.
 • Andelen af unge der vælger naturvidenskabelige studieretninger med fysik og kemi forventes at stige med 15 elever svarende til 50 % af nuværende antal med fysik og kemi på en årgang på EG
 • Samlet set vil 45 flere elever vælge en naturvidenskabelig studieretning i Esbjerg Kommune - svarende til en fremgang på ca. 3,5 % af en årgang.

Parter 

 • Esbjerg Gymnasium 
 • Esbjerg Kommune 

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 534.540 kr.

Bæredygtigt byggeri 

Målet med projektet er, at flere unge gennem arbejdet med bæredygtighed skal opnå øget interesse for STEM og bæredygtig udvikling, opnå kompetencer til grøn omstilling og teknologisk udvikling samt lære at anvende STEM metoder til praktisk problemløsning, med særlig fokus på bæredygtighedsudfordringer.

Dette skal opnås gennem udvikling af undervisningsmateriale målrettet STEM-fagene på STX og HF/VUC. Temaet er bæredygtigt byggeri, og hvor byggeriet af det ny OUH kan levere nogle af de cases, materialet skal bygges op omkring. Hertil kommer et fokus på automatisering/digitalisering, også i byggeprocessen. Undervisningsmaterialet skal udarbejdes, så det kan anvendes i en fler- eller   tværfaglig kontekst, men også så det kan tilgås enkeltfagligt.

Projektets indsats

 • Projektet udspringer af en udviklingsgruppe, som er nedsat som en del af samarbejdsaftalen mellem Nyt OUH og Byg til Vækst. Udviklingsgruppen nåede frem til en projektide om undervisningsforløb i bæredygtigt byggeri med cases fra Nyt OUH. Gymnasierne på Fyn har efterfølgende udviklet ideen til et færdigt projekt.
 • I projektet skal der udvikles materiale til 8-10 undervisningsforløb, der alle bygger på konkrete cases, hvor der arbejdes med problemstillinger og data omhandlende bæredygtigt byggeri. Byggeriet af Nyt OUH vil kunne indgå i en række af disse cases med forskellige temaer, eksempelvis udnyttelse af råstoffer og jordens ressourcer, energiforbrug og CO2 udledning, vedvarende energikilder i energisystemet, anvendelse af data og teknologier til at reducere energiforbruget, bygningers ressourcetræk, CO2-aftryk samt spildevandsrensning og indeklima.
 • Projektet tager udgangspunkt i, at undervisningsmaterialet skal udvikles, så det kan benyttes uden fysisk at være på Nyt OUH. Der skal blandt andet optages små filmsekvenser med eksperter, der fortæller om udfordringer og løsninger samt små karrierelærings-klip, hvor de forskellige fagpersoner præsenterer sig selv og deres baggrund.
 • Som en del af projektet vil det også være muligt i et vist omfang at tage på virksomhedsbesøg og se byggepladsen med egne øjne. Projektet forventer, at der i løbet af projektperioden vil være ca. 30 virksomhedsbesøg på Nyt OUH.

Forventede resultater

 • 75 % af deltagerne (svarende til 1388 elever) oplever brugbarheden af STEM-kompetencer til problemløsning.
 • 60 % af deltagerne (svarende til 1110 elever) tilkendegiver, at deres interesse for STEM kompetencer og STEM fag er blevet øget.
 • 20 % af deltagerne (svarende til 370 elever) forventes at vælge naturvidenskabelige eller tekniske videregående uddannelser (inkluderer ikke sundhedsvidenskab)
 • 50 % af deltagerne (svarende til 925 elever) finder at STEM-fagene giver spændende karrieremuligheder (inklusiv sundhedsvidenskab).
 • 20 % af deltagerne (svarende til 370 elever) vælger naturvidenskabelige valgfag. Det kan være nye naturvidenskabelige fag eller en opgradering af fag, de har i forvejen, til et højere niveau.
 • 50 % af deltagerne (svarende til 925 elever) har tiltro til egne STEM-evner.
 • 20% af deltagerne (svarende til 370 elever) forventes at få øget interesse for temaet ”Bæredygtigt Byggeri”.

Parter

 • Faaborg Gymnasium
 • Middelfart Gymnasium
 • Midtfyns Gymnasium
 • Mulernes Legatskole
 • Nordfyns Gymnasium
 • Nyborg Gymnasium
 • Odense Katedralskole
 • Sct Knuds Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • Tornbjerg Gymnasium
 • Vestfyns Gymnasium
 • HF og VUC Fyn
 • Nyt OUH, Region Syddanmark
 • UCL
 • SDU

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2023 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.724.348,60 kr.

Bæredygtighed lokalt og globalt 

Tønder Handelsskole vil sammen med tre andre sønderjyske ungdomsuddannelser skabe bedre og mere attraktive (erhvervs)uddannelser. Det skal ske ved at bevidstgøre elever og kursister om betydningen af de 17 Verdensmål både globalt og lokalt for derigennem at give dem viden og kompetencer, så de i deres uddannelsesforløb og i deres fremtidige virke kan handle adækvat i forhold til FN´s Verdensmål i almindelighed og i særdeleshed i forhold til de 11 mål, der har størst relevans i forhold til Region Syddanmarks målsætninger.

I sammenhæng hermed lægger projektet sig op ad de anbefalinger og konklusioner, som fremgår af ”(Ud)dannet til bæredygtighed – en ny fortælling om erhvervsuddannelser” udarbejdet af Ungdomsbyen for den danske UNESCO-nationalkommission.

Projektet vil via samskabelse mellem uddannelse, erhverv og FN´s Verdensmål motivere og dygtiggøre unge mennesker i Region Syddanmark, så de kan handle både med hjerne og hjerte i forhold til ”bæredygtighedsudfordringerne”. Dette vil ske ved at inddrage FN´s Verdensmål i undervisningen i alle fag via en lang række konkrete undervisningsforløb, ligesom verdensmålene skal indgå i studieture, Company Programme og i den almindelige dagligdag. Et særligt element bliver at uddanne og motivere særligt engagerede elever til at blive ”bæredygtighedsambassadører”.

Projektets indsats

 • Projektet ønsker at sætte fokus på bæredygtighed på fire sønderjyske ungdomsuddannelser for at gøre uddannelserne mere attraktive for de unge, motivere flere til at gennemføre en uddannelse samt give de unge handlekompetence til et bæredygtigt samfund.
 • På flere af ungdomsuddannelserne, særligt i Sønderborg, arbejdes der allerede med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, men der er behov for at arbejde mere systematisk med bæredygtighed i uddannelserne og i skolernes drift og i større omfang.
 • Projektet vil derfor arbejde systematisk med at integrere FN’s verdensmål i de forskellige undervisningsaktiviteter på skolen og i den daglige drift. Faggrupper af lærere skal i samarbejde med afdelings-/uddannelsesledere justere eller nyskabe undervisningsforløb, så FN’s verdensmål bliver integreret i alle fag, på studieture, ved virksomhedssamarbejder og i deres entreprenørskabsaktivitet Company Programme. Der skal etableres et korps af elever, der skal være bæredygtighedsambassadører og alle skoler skal udarbejde en strategi- og handleplan for deres arbejde med FN’s verdensmål. Endelig skal FN’s verdensmål være synlig i skolens drift fx ved ressourceforbrug og affaldshåndtering.
 • Den primære elevrettede indsats består i integreringen af FN’s verdensmål i samtlige fag og i en række flerfaglige forløb. I alt skal der udarbejdes 1000 undervisningsforløb med FN’s verdensmål. Alle elever vil derfor skulle arbejde med FN’s verdensmål i en række fag og sammenhænge.

Forventede resultater

 • De deltagende skoler har formuleret en bæredygtighedsstrategi, som dækker alle sider af uddannelsesinstitutionernes virke herunder i alle uddannelser, kantinedrift, energiforbrug m.m.
 • Elever, der består deres uddannelse, vil have grundlæggende viden om FN´s verdensmål, så de i deres videre livsforløb kan opnå handlekompetencer.
 • 80 % af de deltagende elever kan se sammenhænge og kompleksiteten mellem bæredygtighed på det lokale, regionale og globale niveau
 • 80 % af eleverne vil opnå en viden og få kompetencer til, at de kan handle adækvat i forhold til de tre bæredygtighedsdimensioner. Dvs. at de skal kunne forholde sig reflekterende og kritisk over for bæredygtighedsdagsordenen - og på den baggrund foretage personlige valg og beslutninger.
 • Frafaldet vil mindskes med 10% pga. øget motivation hos eleverne

Parter 

 • Det Blå Gymnasium Tønder & Tønder Handelsskole 
 • Business College Syd 
 • EUC Syd 
 • VUC Sønderjylland 

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2020 til 30. juni 2023 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.459.592,00 kr.

Når plastik motiverer. Flere unge i naturvidenskabelige uddannelser 

Projektet ønsker at øge motivationen for naturvidenskab hos elever på hf og i folkeskolen via en række fælles aktiviteter, der alle kredser om plastikforurening. Gennem besøg på plastvirksomheder, affaldsindsamling på lokale strande, undersøgelse af mikroplast i havdyr og udvikling af ideer til at mindske plastikforureningen vil eleverne på egen krop opleve, at naturvidenskab er både nødvendig og relevant.

Oplevelser, som vil føre til erkendelse, adfærdsændring og holdningsændring ift. STEM-fagene. Og som afslutning formidler hf-eleverne deres viden og ideer for folkeskoleelever. I sidste ende er målet, at flere unge motiveres til at vælge fag, uddannelse og karriereveje inden for det teknisk-naturvidenskabelige område. Forløbet gennemføres to gange med eventuelle justeringer efter 1. år. De endelige forløbsbeskrivelser og undervisningsmateriale og distribueres til fri afbenyttelse på diverse platforme.

Projektets indsats

 • På Kolding HF & VUC, VUC Fredericia og Campus Vejle er det blot 28 % af de hf-studerende, der vælger STEM-fag (matematik, biologi, kemi og geografi) som valgfag og dermed på B-niveau, som er et krav for at komme ind på mange STEM-uddannelser. Fravalget af STEM-fag mener projektet skyldes, at en del unge ofte har vanskeligt ved at forbinde fagenes begreber og modeller med deres egen hverdag, og derfor ikke oplever fagene som relevante, samt at fagene opleves som abstrakte.
 • Målet med projektet er derfor at øge motivationen for naturvidenskab ved at udvikle og gennemføre et undervisningsforløb, der starter og slutter med virkeligheden uden for klasselokalet, og som kobler fagenes begreber og modeller med en relevant samfundsudfordring, nemlig plastikforurening.
 • Den primære elevrettede indsats består i et tværfagligt undervisningsforløb om plastik på 1. hf i fagene kemi, biologi og geografi. I forløbet samarbejdes der med de kommunale genbrugsafdelinger og lokale virksomheder, og der indsamles plast fra en lokal strand. Der er følgende delelementer i undervisningsforløbet, som har en varighed af 12 timer i hvert af de tre fag:
 • Besøg på virksomhed, som arbejder med plast
 • Indsamling og registrering af skrald på lokal strand samt kommunal afhentning af affald
 • Identifikation af de forskellige plasttyper fra stranden i kemilaboratoriet
 • Konsekvenserne af plastikforurening ved at undersøge plastikforurening i muslinger
  Igennem de fire elementer i undervisningsforløbet skal eleverne opleve kemiens betydning i produktionslivet. De skal anvende ny teknologi til at registrere affald, samt opleve hvordan kommunens håndterer og dermed handler i forhold til det indsamlede affald. De skal erfare, hvordan laboratoriearbejde og biologiske undersøgelse kan give nyttig viden om deres nærmiljø.
 • Hertil gennemføres der et lignende tværfagligt undervisningsforløb for folkeskolelever i fagene fysik/kemi, biologi og geografi på ca. 24 timer i alt. Dele af undervisningsforløbene foregår på tværs af hf-klasser og folkeskoler. De indsamler skrald sammen og hf-eleverne formidler deres resultater til folkeskoleeleverne.

Forventede resultater

 • Andelen af hf-elever der vælger STEM-fag som valgfag stiger fra 28 % til 31 % sammenlignet med de to foregående år.
 • Mindst 60 % af hf-eleverne vurderer, at STEM-fagene er meget relevante eller ret relevante i forhold til at løse samfundsmæssige udfordringer. 
 • Mindst 50 % af eleverne vurderer STEM-fagene som meget spændende eller ret spændende.

Parter 

 • Kolding HF & VUC 
 • IBS (VUC Fredericia)
 • Campus Vejle (HF & VUC) 
 • Brændkjærskolen, Kolding 
 • Erritsø Fællesskoler, Fredericia 
 • Vejle Midtbyskole 

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 17. september 2019 – 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.236.596,80 kr.

Afsluttede projekter

Under havets overflade

Projektet havde til formål at styrke elevernes kendskab til og interesse for økosystemer, herunder havets, og bæredygtig fødevareproduktion. Dette skulle føre til en øget interesse for STEM-fagene og videre uddannelsesmuligheder på området. Derudover skulle projektet give eleverne en større indsigt i bæredygtig udvikling og handlekompetence til at tage ansvar for at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Projektets indsats

I projektet har Alssundgymnasiet udnyttet sit maritime nærmiljø til at udvikle et eksperimentelt undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i undersøgelser af livet under havets overflade. Den primære elevrettede indsats bestod af et undervisningsforløb, hvor eleverne iført snorkeludstyr skulle med ned under havets overflade for at opleve havets liv på nærmeste hold. Her skulle eleverne opsamle emner såsom alger og blåmuslinger, som de skulle anvende i efterfølgende laboratorieforsøg. Laboratorieforsøgene bestod bl.a. af dyrkning af alger og filtrationsforsøg med blåmuslinger, ligesom eleverne på Biologi A skulle anvende matematik i databehandlingen. Derudover er der i projektet blevet opbygget et brobygningssamarbejde med lokale folkeskoler, hvor gymnasieelever formidler viden om økosystemer mv. til udskolingselever.

Resultater

Projektet har opnået sit mål om, at 30 procent flere elever skulle vælge Biologi på B-niveau. Derudover har gymnasiet oplevet en stigning i antallet af elever, der valgte Biologi på A-niveau. Endeligt har projektet indfriet sit mål om, at 18 procent flere elever skulle skrive SRP inden for et STEM-fag. Denne udvikling blev imidlertid primært drevet af en fremgang i antallet af elever, der skrev SRP i Biologi. Projektlederne erfarede desuden, at eleverne på Biologi A fik større erfaring med at anvende matematik i databehandling, hvilket gav eleverne en forståelse for fagets anvendelighed. Det har ikke været muligt at trække tal på, hvor mange elever, der efterfølgende har søgt ind på en videregående STEM-uddannelse, men projektlederne erfarede, at en større andel end tidligere gav udtryk for en interesse heri.        

Parter

 • Alssundgymnasiet Sønderborg
 • Naturvejlederne Sønderborg
 • Humlehøjskolen
 • Sønderskovskolen

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2023 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 271.695,00 kr.

STEM HF Videre

Målet for projektet var at flere unge på HF -uddannelserne bliver mere nysgerrige på og får indsigt i mulighederne, som uddannelser inden for STEM kompetencerne repræsenterer og derfor har større mulighed for at søge en videregående uddannelse inden for STEM områderne.

Projektets indsats

Projektet har via workshops, hvor det faglige indhold fokuserede på grøn omstilling og teknologisk udvikling styrket den enkelte HF-kursists viden om uddannelse relateret til STEM kompetencerne og anvendelsen i praksis. Dette er blevet gjort via facilitering foretaget af studerende fra STEM-rettede uddannelser på UCL, som understøttes af HF-undervisere i de naturfaglige fag samt vejledere på både HF & VUC FYN og UCL. HF-eleverne har på denne måde opnået et bedre billede af både studieindhold, -retning og en toning af videregående uddannelse mod praksis.

Karrierelæringsperspektivet har været i fokus blandt HF-elever via UCL-studerendes egne erfaringer og de har delt deres vej til uddannelse. Peer to peer tilgangen har været en stor prioritet for at skabe en troværdig og ligetil adgang til viden for HF-eleverne.

Resultater

 • 316 HF-elever har deltaget i workshops på UCL inden for STEM-området
 • Der er gennemført 12 workshops på tre runder indenfor fire uddannelsesretninger inden for STEM
 • Der er udviklet drejebøger til de fire uddannelsesretninger, som er blevet digitale læringsobjekter, der videreudvikles på og skaber større erfaringsbase og materialer at dele ud af for undervisere og koordinatorer til videreførelsen af projektet.
 • Konceptet for opkvalificering af studentermedhjælperne er blevet fordelt mellem underviserne på UCL. PÅ UCL arbejdes der videre med at udvikle på den viden studentermedhjælperne skal have som facilitator på workshopsene på UCL for HF-eleverne.

Parter

 • HF & VUC Fyn
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2020 til juni 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.812.480 kr.

Kontakt uddannelsesteamet

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU01V