Skip til primært indhold

Projekter der fremmer kompetencer til arbejdsmarkedet

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Kompetencer til arbejdsmarkedet".Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Kompetencer til arbejdsmarkedet

I Syddanmark er i stigende grad brug for, at virksomhederne har adgang til kompetencer, der kan understøtte fremtidens digitale og teknologiske udvikling. På baggrund af det stigende behov for kompetencer inden for science og teknologi er der behov for at sætte fokus på de såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technolgy (inkl. IT), Engineering og Math). I en globaliseret verden er der også brug for borgere og medarbejdere, som er dygtige til sprog. Det gælder engelsk, men det gælder også andre sprog. Som nabo til Tyskland har Region Syddanmark et ønske om en større sammenhæng på tværs af grænsen. Tyskland er nemlig Danmarks største eksportmarked.

Igangværende projekter

FVU og den kompetente samfundsborger

Projektet vil styrke virksomhedsansattes basale færdigheder inden for skrivning, læsning, regning, engelsk og IT. En mere fleksibel tilrettelæggelse af forberedende voksenundervisning på tværs af de syddanske VUC’er skal bidrage til, at virksomhederne i højere grad benytter sig af tilbuddet.  

Projektets indsats 

I projektet udvikles og afprøves et fælles udbud af alle fag inden for forberedende voksenundervisning (FVU) på tværs af de syddanske voksenuddannelsescentre (VUC). Projektet har således til formål at gøre det nemmere for VUC’erne at opnå et tilstrækkeligt antal kursister til at oprette undervisningshold, der retter sig mod bestemte virksomheder eller brancher. I projektperioden udvikles og afprøves nye undervisningsforløb, ligesom forskellige undervisningsformer afprøves, idet kursisterne kan deltage både fysisk og virtuelt. VUC’erne vurderer desuden alle virksomhedskursisters digitale kompetencer med henblik på at tilbyde FVU digital til de kursister, der har behov for det.  

Forventede resultater 

 • 90 % af deltagerne i projektet oplever at have fået bedre basale kompetencer, og at disse kan anvendes på deres arbejde.
 • 90 % oplever at have lyst til at fortsætte eller starte på et nyt FVU-kursus efter deltagelse i projektet.
 • Andelen af kursister, som gennemfører et FVU-forløb i projektet, er 15% højere end i 2019.

Parter 

 • HF & VUC FYN
 • VUC Syd
 • VUC Vest
 • Kolding HF & VUC
 • VUC Campus Vejle
 • HF & VUC Fredericia
 • Vitec (virksomhed)
 • Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 1. december 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.399.503,60 kr.

Europæiske kompetencer i Region Syddanmark

Projektet vil styrke syddanske unges blik for, hvordan Region Syddanmark indgår i en større europæisk kontekst, og hvilke internationale jobmuligheder regionen tilbyder.

Projektets indsats 

Kernen i projektet er at inspirere flere syddanske unge til at vælge at gøre karriere i regionens internationale erhvervsliv. Gymnasieeleverne skal derfor besøge virksomheder og opnå viden om, hvordan EU sætter rammerne for en stor del af den danske eksport. Dette kobles bl.a. med STEM ved at fokusere på virksomheder i energisektoren og inden for den digitale omstilling. Undervisere udvikler og afprøver desuden syv undervisningsmoduler med fokus på bl.a. grøn omstilling, miljø, innovation og digitalisering.  

Forventede resultater 

 • Eleverne opnår øget kendskab til EU og dets rolle i regionen.
 • Eleverne vælger i højere grad at gøre karriere i regionen.
 • Eleverne opnår øget demokratisk selvtillid.

Parter 

 • Svendborg Gymnasium
 • Varde Gymnasium
 • Tønder Gymnasium
 • IBC Kolding
 • Mulernes Legatskole
 • Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)
 • South Denmark European Office (SDEO)

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 368.903,40 kr.

I got skills 2023

En række partnere er gået sammen om at bruge DM i skills som et omdrejningspunkt for at styrke unges interesse for erhvervsuddannelserne.   

Projektets indsats 

I projektet gennemføres forskellige aktiviteter rettet primært mod elever i udskolingen og deres forældre. Udover, at folkeskoleeleverne deltager i DM i Skills, bliver der afholdt åbent hus arrangementer, hvor elever og deres forældre præsenteres for erhvervsuddannelserne. Derudover fungerer private virksomheder som ambassadører for erhvervsuddannelserne og holder oplæg for eleverne, herunder om erhvervsuddannelsernes relation til bæredygtighed og grøn omstilling. I projektet møder folkeskoleelever også rollemodeller fra erhvervsskolerne, ligesom folkeskoleeleverne skal besøge en erhvervsskole.    

Forventede resultater 

 • Rollemodeller fra EEO og Boss Ladies samt andre elever fra erhvervsskoler, når ud til 4000 elever i udskolingen, og hjælper gennem ung til ung kontakt udskolingseleverne med at nuancere valget af uddannelse – 30 % bliver motiveret for at søge i retning af eud.
 • 2500 elever i 7. årgang introduceres til erhvervsuddannelserne gennem materialet ”bliv nysgerrig på erhvervsuddannelserne” – 40 % motiveres til at undersøge de erhvervsuddannelser, de har interesse i nærmere.
 • 950 elever på de gymnasiale uddannelser får gennem EUD-workshops viden om erhvervsuddannelserne og motiveres til at se EUD som en karrierevej. 

Parter 

 • EUC Lillebælt
 • SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
 • Fredericia Kommune
 • Trekantområdet Danmark
 • UU-centre i de 7 kommuner i Trekantområdet
 • Hansenberg
 • Studievalg Danmark
 • FGU Trekanten
 • Syddansk Erhvervsskole
 • IBC Fredericia

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 28. februar 2023 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.484.145,00 kr.

Tysk i et karriereperspektiv

Projektet vil styrke unges interesse for tysk sprog og kultur og give elever et indblik i, hvilke jobmuligheder gode tyskkundskaber giver. 

Projektets indsats 

Karrierelæring er kernen i projektet, og skal derfor via projektets aktiviteter indarbejdes som en fast og grundlæggende del af tyskundervisningen både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. I projektet samarbejder skolerne med lokale virksomheder, hvor eleverne præsenteres for jobs, der kræver gode tyskkundskaber. Derudover gennemføres elev til elev undervisning, hvor gymnasieelever underviser grundskoleelever i fx turismeerhvervet. Som led i projektet udarbejdes og afprøves nyt undervisningsmateriale, som suppleres med ekskursioner til tyske skoler, institutioner og virksomheder. Sprogcertificering integreres i den daglige undervisning på hhx, stx og afprøves på hf og eud.

Forventede resultater 

 • 80 % af de deltagende elever har generelt fået mere interesse for faget tysk.
 • 80 % af eleverne er bevidste omkring de karrieremuligheder som tyskkompetencer giver på arbejdsmarkedet.
 • 30 % af eleverne, der har faget tysk, deltager i sprogcertificering.

Parter 

 • Det Blå Gymnasium, Tønder
 • Det Blå Gymnasium, Sønderborg
 • Aabenraa Statsskole
 • Haderslev Katedralskole
 • Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.657.725,80 kr.

MIME: Master class in Innovation, Math and Economics

Projektets formål er at udvikle et talenttilbud for matematikinteresserede elever på ungdomsuddannelserne i Sønderborg og at understøtte, at flere unge tager en videregående STEM-uddannelse i Syddanmark. Det vil projektet gøre gennem et tæt samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Sønderborg og Syddansk Universitet (SDU), Mads Clausens Instituttet.

Projektets indsats

Projektet samler i løbet af projektperioden tre hold af elever fra forskellige gymnasier til undervisning med fokus på STEM og matematik på SDU i Sønderborg. Det et-årige forløb starter med en introduktions-aften med et besøg på Center for Industriel Mekanik (CIM) og slutter ligeledes med en afslutningsaften, der afholdes på CIM, hvor eleverne præsenter årets arbejde for undervisere, ledere og rektorer.

Grundtanken i projektet er at undervisere fra SDU fungerer som inspiratorer, mentorer og debattører, der udfordrer eleverne på deres STEM-kompetencer og synliggør gennem praksisrelaterede undervisningsforløb, hvordan disse kompetencer gør sig gældende på arbejdsmarkedet. Fx hvordan matematik kan anvendes i relation til samfundsmæssige problemstillinger.

Forventede resultater

 • 90 % af eleverne på MIME søger ind på en videregående uddannelse, der har fokus på matematikkompetencer efter endt ungdomsuddannelse.
 • Alle eleverne udvikler nye matematiske kompetencer.
 • Minimum 40 % af den samlede elevdeltagelse i MIME er piger.

Projektets parter

 • SDU, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
 • SDU, Mads Clausens Institut
 • Alssundgymnasium Sønderborg
 • Sønderborg Statsskole
 • Det Blå Gymnasium, Sønderborg
 • EUCSyd HTX
 • UNIVERSE Science Park
 • ProjectZero
 • Sønderborg Kommune

Flere af parterne indgår i House of Science-partnerskabet.

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 263.163,60 kr.
 

Den gode overgang mellem grundskole og FGU

FGU Trekanten vil samarbejde med de kommunale ungeindsatser i Vejle, Billund, Fredericia og Middelfart om at udvikle afsøgningsforløb målrettet lokale målgrupper i de enkelte kommuner og grundskoler. Dette skal medføre, at flere elever deltager på FGU-institutionens afsøgningsforløb for derefter at gennemføre et FGU-forløb. Udslusningen fra FGU skal medføre, at flere kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Projektets indsats

Projektet vil styrke det konkrete samarbejde mellem den kommunale ungeindsats/UU, grundskolen og Forberedende grunduddannelse - FGU ved i fællesskab, at udvikle og implementere nye afsøgningsforløb, som understøtter elevens lige og ubrudte vej til uddannelse og beskæftigelse.

FGU-institutionerne er udfordrede af et manglende kendskab til FGU blandt elever, forældre, lærere, vejledere og kommuner. Det betyder, at unge, som vil have godt af et FGU-forløb, ofte ikke vejledes i denne retning og dermed ikke får det uddannelses- eller beskæftigelsestilbud, der er mest relevant for dem. Dette medfører i værste tilfælde, at elever oplever at mislykkes, og som resultat heraf måske hverken kommer i uddannelse eller beskæftigelse.
I forbindelse med udvikling af afsøgningsforløbene på FGU vil projektet blandt andet arbejde med 1) Udvikling af en sammenhængende model for vejledning af elever i grundskolen målrettet FGU. 2) Udvikling og kvalificering af elevens uddannelsesplan i samarbejde mellem FGU og grundskole. 3) Udvikling og afprøvning af afsøgningsforløb, der etablerer samtidighed og sammenhæng med grundskolens introduktions- og brobygningsaktiviteter. 4) Viden og information om FGU i den gode overgang mellem grundskole og FGU

Forventede resultater

 • 75 % af de elever, som tilmeldes FGU direkte fra grundskolen er blevet realkompetence - og målgruppeafklaret via et afsøgningsforløb. (Baseline for 1. og 2. kvartal 2020 er 1,5 %.)
 • Andelen af elever, der udsluses fra FGU uden kendt perspektiv (fx til uddannelse eller beskæftigelse) nedbringes med 20 %. (Baseline er 27 %, 189 elever ud af 682).
 • Elevernes trivsel er forbedret med 10 % målt på temaer inden for læringsmiljøet, faglig og social trivsel og sociale relationer.

Projektets parter

 • FGU Trekanten
 • KUI/UU og grundskoler i Vejle, Middelfart, Fredericia og Billund Kommune
 • FGU Kolding og Vejen
 • FGU Syd-og Midtfyn
 • FGU Vest

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2023 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.334.155,20 kr.

Flere mod STEM 

Formålet med projektet er at skabe motivation for STEM-undervisningen på stx-gymnasier i Region Syddanmarks geografiske område, og dermed bidrage til rekrutteringen til de videregående STEM-uddannelser og til Region Syddanmarks målsætning om at give de syddanske unge kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund.

Projektets indsats

Projektet vil bidrage til at flere elever, herunder især flere piger, på de naturvidenskabelige studieretninger efterfølgende vælger en naturvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse. Projektet vil øge og per-spektivere elevernes viden om, opfattelse af og interesse for de videregående STEM-uddannelser og de tilhørende professioner via en systematisk og koordineret indsats, der når eleverne gentagne gange i løbet af deres gymnasieforløb. Projektet indebærer, at eleverne spiller et karrierelæringsspil i 1., 2. og 3. g, delta-ger i Science og Engineering Cup i 2. g og anvender en samtaleguide i 2. og 3. g.

I løbet af den treårige forsøgsperiode udvikles, afholdes og implementeres tre komplementerende aktivite-ter:

1. Karrierelæringsspil.
2. Innovationskonkurrence ”Science & Engineering Cup”, hvor eleverne arbejder med problemstillinger relateret til FN’s Bæredygtighedsmål.
3. Samtaleguide til studievalg.

De tre komplementerende aktiviteter gør, at eleverne vil opleve mere motiverende STEM-undervisning og opnå større viden om uddannelses- og karrieremuligheder inden for STEM.

Ingeniørforeningen og Engineer the Future har allerede udviklet projektets aktiviteter, og det ansøgte projekt kan derfor karakteriseres som et udbredelsesprojekt. I projektet samarbejder fire syddanske gymnasier om at videreudvikle og kvalificere karrierelæringsspillet, samtaleguiden, innovationskonkurrencen Science and Engineering Cup og de tilhørende virksomhedsbesøg. Forud for deltagelsen i Science and Engineering Cup får eleverne et introduktionskursus til engineering-metoden, ligesom de fire gymnasiers lærere og studievej-ledere får introduktionskurser til engineering-metoden, karrierelæringsspillet og samtaleguiden.

Projektet har et særligt fokus på at øge pigernes interesse for STEM. På baggrund af observationsstudier af elever, skal der derfor udvikles en kønssensitiv spillevejledning til karrierelæringsspillet. Den kønssensitive spillevejledning skal understøtte lærere og studievejledere i at tilrettelægge karrierelæringsspillet og at kom-munikere om karrierevalg på en måde, der ikke reproducerer kønsstereotypiske forventninger og forestillinger.

En mindre del af projektets budget skal anvendes til en målrettet kommunikationsindsats, der skal inspirere flere syddanske gymnasier til at deltage i Science and Engineering Cup og til at anvende karrierelæringsspillet.

Forventede resultater

 • 75 % af eleverne oplever, at de har fået større indsigt i egne kompetencer, og at de har gjort sig fle-re overvejelser om deres studievalg.
 • 75 % af eleverne oplever at have fået større indsigt i egne interesser samt studie- og karrieremulig-heder inden for STEM-området.
 • 50 % af eleverne oplever brugbarheden af STEM-fagenes arbejdsmetoder i løsningen af samfunds-relevante problemstillinger.
 • 20 % flere elever overvejer at tage en STEM-uddannelse – og væksten er især båret af, at en stør-re andel af de unge kvinder har flyttet deres holdning.

Projektets parter

 • Rosborg Gymnasium og HF
 • Fredericia Gymnasium
 • Middelfart Gymnasium og HF
 • Alssundgymnasiet
 • Engineer the Future

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 til-sagn på fra regionsrådet om støtte på 798.057,60 kr.

SSH-kompetencer i fokus

Projektet har til formål at sikre tilstrækkelige faglærte social- og sundhedshjælperkompetencer (SSH-kompetencer) i SOSU-Esbjergs geografiske dækningsområde. I et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Fanø Kommune og SOSU Esbjerg udvikles og afprøves rekrutteringsaktiviteter og en ny model for Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH-uddannelsen), hvor der er fokus på helhed og vekselvirkning mellem skole- og praktikforløb samt på praksisnær undervisning og transfer mellem teori og praksis. Projektet har desuden fokus på elevernes læringsmiljø og rammerne for deres udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer. Afprøvningen af modellen vil blive evalueret med henblik på at undersøge, hvorvidt og hvordan nytænkningen af SSH-uddannelsen kan overføres til andre kommuner i vores geografiske område og til andre SOSU-skoler.

Projektets indsats

Projektet vil profilere SSH-uddannelsen, herunder via film formidle de gode historier fra både færdiguddannede og nuværende elever. Derudover skal uddannelsen synliggøres via de sociale medier, og der skal etableres et ambassadørkorps, der skal bidrage til at formidle fagets DNA.   
Projektet vil desuden ændre SSH-uddannelsens opbygning for fire hold på SSH-uddannelsen, svarende til ét ud af to hold på fire optag (ca. 100 elever i alt), så der i projektperioden for disse hold sker en større vekselvirkning mellem skole- og praktikforløb. Det skal medvirke til, at eleverne oplever en større sammenhæng mellem den teori, de lærer i skoleforløbene og den virkelighed, de møder i praksis. I forlængelse heraf vil projektet udvikle materiale og nye tilgange til praksisnær undervisning, f.eks. i form af simulations- og scenariebaseret undervisning og opgaver, der går på tværs af skole og praktik.
Endelig vil projektet udvikle læringsmiljøet i både praktikken og på skolen. Det indebærer både indsatser for at styrke elevernes udvikling af faglige, kommunikative og relationelle kompetencer (karakterdannelse) samt indsatser for at forbedre samarbejdet mellem skole og praktik omkring elevernes trivsel og mestring af udfordringer. Derudover vil projektet gentænke de fysiske læringsrum med henblik på at skabe større sammenhæng mellem læringsrummenes udformning og den virkelighed, eleverne oplever i praksis.

Forventede resultater

 • Andelen af indgåede uddannelsesaftaler i forhold til dimensioneringen på SSH-uddannelsen i Esbjerg og Fanø Kommuner stiger fra 84 % i 2019 til 100 % i 2023.
 • Frafaldet på SSH-uddannelsen falder fra de – generelle – 25 % i 2019 til 15 % på hvert af de 4 SSH-hold, der indgår i projektet (skolen egne tal opgjort dels pr. kvartal og dels i den årlige informationsindsamling).
 • Antallet af uddannede social- og sundhedshjælpere i Esbjerg og Fanø Kommuner stiger fra 49 i 2019 til 66 i 2023, svarende til en stigning på 35 % (skolens egne tal opgjort i den årlige informationsindsamling).

Projektets parter

 • SOSU Esbjerg
 • Esbjerg Kommune
 • Fanø Kommune

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 15. december 2020 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.227.211,80 kr.

Sprog og samskabelse

Projektet vil med udgangspunkt i samskabelse lave aktiviteter sammen med gymnasieelever, der sigter på at øge elevernes interesse for og kundskaber i fremmedsprog samt deres kendskab til sprogrelaterede jobmuligheder i virksomheder og civilsamfundsorganisationer i regionen. Projektet er primært rettet mod tysk, sekundært fransk og spansk. 

Samskabelse er valgt som udgangspunkt, da vi gennem samskabelse kan definere faste og ad-hocbaserede fælles opgave- og problemløsninger i tætte samarbejder mellem gymnasier, civilsamfundsinstitutioner, lokale virksomheder samt udenlandske og lokale skoler. 

Projektets indsats

Projektet ønsker at afprøve en række nye tilgange til undervisning i 2. fremmedsprog med udgangspunkt i samskabelse og autentiske sprogmøder.

Derfor vil der i projektet blive udviklet nye metoder og nye forløb, der kan anvendes af andre. Projektet vil bl.a. inddrage samarbejde med civilsamfundsinstitutioner, virksomheder og udenlandske og danske skoler for at give eleverne mulighed for at arbejde med sprogindlæringen gennem samskabelse og autentiske sprogmøder.   

Projektets elevrettede indsats består i at udvikle og afprøve undervisningsforløb og -materialer i 2. fremmedsprog med fokus på etablering af autentiske sprogmøder i samskabelse med civilsamfundsinstitutioner, virksomheder og skoler. Omdrejningspunktet for alle aktiviteterne vil være det autentiske sprogmøde.

Forventede resultater

 • 25% af de elever, der deltager i projektet, angiver, at de efter endt ungdomsuddannelse vil søge ind på en videregående uddannelse med sprog, eller i sammenhæng med anden uddannelse vil tilegne sig sprogkompetencer, som gør dem i stand til at vælge en karriere, hvor 2. fremmedsprog er en forudsætning.
 • 80% af de deltagende elever oplever en øget motivation til yderligere at mestre 2. fremmedsprog både i et kommunikativt og karrieremæssigt perspektiv. 

Parter

 • Vejen Gymnasium og HF (tovholder)
 • Sønderborg Statsskole
 • Rosborg Gymnasium og HF
 • IBC Fredericia
 • Vejen Idrætscenter

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden august 2020 til august 2022 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.862.910,66 kr.  

Den didaktiske podcast

Projektet ønsker at bidrage til, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Op mod 25% af eleverne på erhvervsuddannelserne har læsevanskeligheder og svage danskkompetencer, og mange har vanskeligt ved at indlære teori og forbinde det til praksis via de traditionelle lærebøger .Den Didaktiske Podcast udvikler og afprøver et nyt undervisningsmateriale, podcasts, der vil give bl.a. denne gruppe andre læringsmuligheder og dermed bidrage til at fastholde dem i uddannelse.  

Projektets indsats

CIU (Center for anvendelse af it i undervisningen) er projektleder på dette projekt og vil sammen med fire erhvervsuddannelser udvikle og afprøve undervisningsmateriale i et nyt medie, nemlig podcasts, der skal imødekomme elever med svage læseforudsætninger og elever, der lærer bedre gennem lydmediet.

I projektet udvikles i alt 16 nye podcasts af en varighed på ca. 15 min. Der udvikles fire podcast til hver af følgende uddannelser: EUD-Business, tømrer, SOSU-assistent og landbrugsuddannelsen. Alle podcasts retter sig mod kernestof og grundbegreber i de enkelte uddannelser. Således formidles fagenes grundlæggende teoretiske begreber samtidig med, at begreberne forbindes til fagenes praktiske udøvelse. Ideen er at give undervisningsstoffet en mere levende form og at udbygge undervisningsmaterialet med fx særlige elevinvolverende læringsaktiviteter.

For at sikre podcastenes relevans, set fra et elevperspektiv, udvikles de af erfarne lærere i tæt samarbejde med deres elever.  

Den primære elevrettede indsats består i afprøvningen af de nye podcasts. I den forbindelse giver eleverne feedback på, hvordan det er at lære via podcasts. 160 elever er direkte involveret i udviklingen af podcasts for at gøre dem så relevante og interessante for eleverne som muligt.

Forventede resultater

 • 70 % af de elever, der har lyttet til podcastene, har tilkendegivet, at det er en mere attraktiv måde at tilegne sig stoffet på, og at de har fået lyst til at høre mere.
 • 60 % af de elever, der har lyttet til podcastene, har fået lyst til at læse/tjekke noget efter i grundbogen.
 • 60 % af eleverne har fået en større forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis inden for deres fag. De har med andre ord fået øje på transferværdien.
 • 60 % af eleverne har fået en bedre forståelse for grundlæggende begreber inden for faget (materialelære, sikkerhedsregler mv.).
 • Lærerne vurderer, at mindst 60% af eleverne ser ud til at klare sig bedre til prøverne, hvormed de på sigt er mindre frafaldstruede.

Projektets parter

 • Tietgen Business
 • Vestfyns Handelsskole
 • BC Syd
 • Tønder Handelsskole
 • HANSENBERG
 • ZBC (Zealand Business College)
 • Rybners
 • Syddansk Erhvervsskole
 • SOSU Syd
 • SOSU Fyn
 • SOSU Esbjerg
 • Dalum Landbrugsskole
 • Grindsted Landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • Forlaget Systime
 • Forlaget Praxis                    
 • Forlaget Gyldendal
 • Forlaget Seges

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2020 til 30. juni 2022 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.939.743 kr.

Succesfulde overgange i FGU-uddannelse og beskæftigelse 

I projektet udvikles der metoder, modeller og værktøjer til undervisning, vejledning og skolekultur, der kan medvirke til succesfulde overgange til uddannelse og beskæftigelse.

Der udvikles og etableres netværk og partnerskaber med ungdomsinstitutioner og erhvervslivet i skolernes nærområder. Der etableres et lærende partnerskab imellem partnerskabsskolerne, hvor udviklingen koordineres og afprøves i de enkeltes skolers nærområde og hvor erfaring og viden samles og formidles i hele partnerskabet inden for flg. indsatser.

Udvikling og etablering af succesfulde overgange til uddannelse.
Udvikling og etablering af succesfulde overgange til job og beskæftigelse.

Projektets indsats

Med projektet udvikles og gennemføres et lærerkursus, der bl.a. styrker elevernes karrierelæring og indsigt i egne styrker og muligheder. Planlægningen og gennemførelsen af undervisning og aktiviteter skat ske med afsæt i, at eleven udvikler kompetencer til at være entreprenør for egen udvikling og eget liv i et praksisfællesskab med andre unge.

Projektet vil skabe et skolemiljø, som anerkender og værdsætter den enkeltes styrker og potentiale. Dette skal bl.a. ske ved at udvikle en model for gruppevejledning med fokus på ligeværdighed og de deltagendes styrker. Derudover udvikles ung-til-ung vejledning med elev-ambassadører fra mulige/kommende uddannelsesretninger (fx erhvervsuddannelser).

Gennem projektet etableres desuden et samarbejde på tværs af FGU, erhvervsskoler og erhvervsliv, som skal fungere som et helhedsorienteret praktikforløb for eleven. Der vil i projektperiodes udvikles og afprøves fysiske og digitale samarbejdsformer mellem aktørerne.

Den primære elevrettede indsats består i, at eleverne gennem projektet får styrket deres personlige kompetencer gennem deltagelse i ung til ung vejledning, brobrygningsforløb og deltagelse i fritidsaktiviteter, der bygger på involvering og demokratisk forståelse.

Forventede resultater

 • 960 elever oplever forbedret trivsel og genkender, at de har fået styrket de personlige kompetencer (beslutningskompetence, overgangskompetence, mulighedskompetence og selvindsigt).
 • De unges trivsel på FGU-skolerne i projektet er mindst 5 % bedre end landsgennemsnittet.
 • De unges overgang til uddannelse fra de deltagende FGU-skoler er bedre end landsgennemsnittet.
 • Målet med dette projekt er at øge overgangen til job og uddannelse med 10 % i forhold til baseline. Baseline findes i juli 2020, hvor der foreligger resultater fra opstart i august 2019.

Parter

 • FGU Trekanten
 • FGU Kolding og Vejen
 • VUC Vest
 • FGU Syd- og Midtfyn
 • FGU Vest
 • EUC Lillebælt
 • Rybners
 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
 • HANSENBERG

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden juli 2020 til december 2022 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.226.040,50 kr.

Sundt AF-STEMt

Projektet søger at adressere nedenstående udfordringer ved at lade unge medvirke til at udvikle morgendagens løsninger til sundhedsvæsenet og herigennem styrke de unges og derigennem de samlede STEM-kompetencer i regionen. Den kønsmæssige ulighed i søgningen til science søger man at imødegå ved at inddrage rollemodeller fra civilingeniør-uddannelsen i velfærdsteknologi, der udmærker sig ved, at kvinderne her udgør halvdelen af de studerende.

I den vestlige verden, herunder i Danmark, har man identificeret nogle samfundsmæssige makrofaktorer, der forventes at få en drastisk indflydelse på fremtidens sundhedssystem. Det gælder bl.a. den demografiske udvikling, hvor antallet af personer over 80 år forventes at være fordoblet i 2036. En anden faktor er den stigende forekomst af kronisk sygdom og en tredje faktor er sundhedsvæsenets forøgede evne til at behandle for flere sygdomme og i længere tid end tidligere. Denne udvikling kalder på nye teknologiske løsninger inden for fremtidens sundhedsvæsen, hvilket igen kræver mere arbejdskraft med STEM-kompetencer.

I tillæg til ovenstående, har det længe været gældende, at mænd vælger videregående science-uddannelser i højere grad end kvinder. Forskellen er desuden blevet øget markant hen over de seneste 10 år, idet flere mænd vælger science, mens søgningen er uændret blandt kvinderne.

Projektets indsats

Den ene hovedaktivitet foregår i undervisningen hjemme på den enkelte uddannelsesinstitution, hvor de respektive elever og studerende arbejder med undervisningsforløb centreret omkring de samme 4-6 sundhedscases og tilhørende teknologier. Det kunne fx omhandle wearables i form af aktivitetsure eller apps på smartphones, hvor teknologi med kunstig intelligens styrker patienters viden om sygdom, sundhed og fysisk aktivitet. Eller teknologier til borgere med KOL, som måler puls, blodsukker og åndedræt med data, som kan deles med læge eller andet sundhedspersonale. Kompleksiteten i undervisningsforløbet er tilpasset niveauet på det konkrete klassetrin.

Den anden hovedaktivitet foregår på tværs af uddannelsestrin, hvor elever og studerende møder hinanden i form af bl.a. studie- og brobygningsbesøg på det overliggende uddannelsestrin (folkeskoleelever besøger det tekniske gymnasium og gymnasieelever besøger universitetet), og derudover indgår der besøg i sundhedsfaglig praksis (fx medarbejdere og patienter i Steno Diabetes Center Odense).

Projektet vil udvikle og anvende en såkaldt kaskademodel, hvor 9. klasseelever holder oplæg og aktiverer 6. klasseelever, htx-elever holder oplæg og aktiverer 9. klasseelever og universitetselever holder oplæg og underviser htx-elever og 9. klasseelever.

Den elevrettede indsats har et omfang på seks timer i 6. klasse, 60 timer i 9. klasse som valgfag, 40-60 timer for htx-eleverne og to gange 3,5 ECTS-point for de universitetsstuderende (30 ECTS-point svarer til et semesters arbejde). Valgfaget i 9. klasse er primært rettet mod de særligt motiverede og talentfulde elever, hvor det ifølge ansøger gælder, at der kun er få motivationsstyrkende initiativer i forvejen, som supplement til den konventionelle undervisning.

Forventede resultater

 • Mindst 50 % flere elever fra de deltagende folkeskoler vælger en HTX efter folkeskolens afgangsprøve.
 • Fra de deltagende skoler øges andelen af piger der vælger HTX med minimum 50 %
 • Mindst 50 % af de involverede elever på folkeskole- og HTX niveau har efter deltagelse i projektet øget deres interesse for STEM på sundhedsområdet
 • Mindst 50 % af de deltagende elever på folkeskoleniveau oplever projektets brobygningsaktiviteter som værdifulde ift. deres valg af ungdomsuddannelse
 • Mindst 75 % af de deltagende elever fra HTX ser projektets brobygningsaktiviteter som værdifulde ift. deres valg af videregående uddannelse
 • 10 % af HTX eleverne, som har deltaget i projektet, påbegynder uddannelsen "civilingeniør i velfærdsteknologi" og at ingen af disse indgår i 1. års frafaldet (sygdom, nødvendig geografisk flytning o.l. er selvfølgelig en undtagelse)

Parter

 • Odense Tekniske Gymnasium (hovedansøger)
 • Seden Skole
 • SDU – Civilingeniør i Velfærdsteknologi
 • Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
 • Agedrup Skole
 • Risingskolen

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden fra den 1. januar 2020 til 31. september 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.446.299,31 kr.

Lab-STEM - Laboratorium for integreret STEM-undervisning og læring 

Lab-STEM-projektet vil skabe et ’living lab’ for integreret STEM (science, technology, engineering, mathematics) undervisning og læring. Målet er at udvikle en STEM-didaktik med tilhørende læringsforløb, som bygger bro over den faglige adskillelse af matematik, science og teknologi og stilles til rådighed for undervisnings- og læringspraksis på alle uddannelsesniveauer.

LabSTEM vil involvere 38 partnere på tværs af hele forsknings- og undervisningssektoren i regionen, der tilknyttes syv LabSTEM-laboratorier i geografisk afgrænsede områder i regionen. I laboratorierne mødes pædagoger, lærere, studerende og forskere mødes og udvikler integrerede STEM-forløb, som afprøves og stilles til rådighed for praksis. LabSTEM skal vække den almene interesse for naturvidenskab, så flere unge fremover vil vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Projektets indsats

Projekt LabSTEM fokuserer på både at styrke bidraget fra science, teknologi og matematik til en demokratisk og handlingsorienteret almendannelse og vække interessen for science, teknologi og matematik blandt flere danske unge, sådan at flere fremover vælger en STEM-uddannelse til gavn for hele Danmarks fremtid. Projektet søger tillige støtte fra Novo Nordisk Fonden.

LabSTEM skal gennem inspirerende undervisningsforløb give eleverne de autentiske oplevelser med STEM, der tydeliggør STEMs betydning i forbindelse med forskning, erhverv og løsning af tiden store udfordringer. Gennem ’LabSTEMs’ netværk skal der etableres forbindelser til forskningsinstitutioner, virksomheder samt foreninger og organisationer med henblik på at etablere samarbejder og inddrage cases, der kan bidrage til en positiv fortælling om, at STEM viden og kompetencer får større og større betydning for hver enkelt borger og samfundet hver eneste dag.

Forventede resultater

 • Mindst 8 % flere blandt de deltagende elever på ungdomsuddannelser vil vælge en videregående STEM uddannelse.
 • Mindst 10 % flere blandt de deltagende elever fra grundskolen vil vælge en naturvidenskabelig studieretning.
 • Mindst 10 % flere af de deltagende gymnasieelever vælger en naturvidenskabelig studieretning.

Parter 

 • Midtfyns Gymnasium & HF 
 • Syddansk Universitet 
 • UC Lillebælt 
 • UC Syd 
 • Vestfyns Gymnasium 
 • VUC Fyn Glamsbjerg 
 • Faaborg Gymnasium 
 • HTX Lillebælt 
 • Fredericia Maskinmester skole
 • Social- og sundhedsskolen, Fredericia, Vejle & Horsens 
 • Middelfart Gymnasium & HF
 • Vejle Tekniske Gymnasium 
 • Assens Kommune 
 • Faaborg-Midtfyn Kommune 
 • Fredericia Kommune 
 • Langelang Kommune 
 • Ribe Katedralskole 
 • Vardehavsskole 
 • Varde Gymnasium 
 • Syddansk Erhvervsskole 
 • Tornbjerg Gymnasium
 • Holluf Pile Skole 
 • Ejerslykkeskolen 
 • Sanderumskolen 
 • Børneinstitutionen, Sanderum-Tingløkke 
 • Teknologiskolen 

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.999.265 kr.

ARducation (Augmented Reality i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser)

Projekt ”ARducation” vil gribe en af de største aktuelle vækstpotentialer i digitaliseringen af brancherne: Augmented Reality (AR). Ny undervisning med AR – ”forstærket virkelighed" – skal fremme STEM kompetencer hos de unge på erhvervsgymnasier, i erhvervsuddannelser og i grundskolernes udskoling. Det indebærer en teknologididaktisk kvalificering af undervisere.

Projektets indsats 

Projektet vil fokusere på de kommercielle innovationspotentialer for AR i fagene, tværfagligt, i nye studieretninger og i brobygningsaktiviteter. Eleverne skal lære at anvende AR-apps samt opnå en forståelse for brug af AR i industrien, på kontorområdet og i detailhandlen. Udvalgte hold vil desuden afprøve AR-tilpasning og -programmering i teknologifag, og dermed skal også nye afleveringsformer med AR belyses. Samtidig skal den teknologididaktiske model ROBOdidaktik (2019) virtualiseres via AR. Her vil cases fra AR-undervisningen indgå.

Forventede resultater

 • 30 % af HHX, HTX og EUX eleverne, svarende til min. 170 elever, vælger efterfølgende en videregående uddannelse inden for områder som fx digital business, teknologi eller IT.
 • 30 % af de merkantile og tekniske EUD-elever, svarende til min. 690 elever, anvender deres nye IT-kompetencer i erhvervspraktisk sammenhæng og ift. praktik/jobsøgning.
 • 30 % af udskolingseleverne, svarende til min. 2.010 elever, vælger en ungdomsuddannelse på et erhvervsgymnasium.
 • Projektet ”ARducation” ønsker at gribe de udviklingstendenser i (it-)erhvervslivet, som influerer samfundsudviklingen. Eleverne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne skal lære at modsvare digitaliseringens betydning. Projektets aktiviteter har til hensigt at forsyne eleverne med stærke STEM-kompetencer. Ved at arbejde med AR-teknologier i undervisningen vil projektets målgrupper gennem projektet opnå ny viden og nye teknologiske færdigheder.

Derudover vil projektet også arbejde med AR i relation til lærerkvalificering. Dette vil ske gennem AR-virtualisering af den teknologididaktiske model ROBOdidaktik[1] (SDU) og afholdelse af workshops for gymnasieundervisere, grundskolelærere og EUD-undervisere.

Parter 

 • Handelsgymnasiet Vestfyn 
 • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier 
 • Business College Syd 
 • Syddansk Universitet 
 • SDU Embodied Systems for Robotics and Learning, Mærsk Mc-Kinney 

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.895.720 kr.

[1]Modellen ROBOdidaktik er udviklet i relation til undervisningsforløb med robotteknologier.

Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde 

Projektets mål er at bibringe ordblinde unge på ungdomsuddannelserne forudsætningerne for at bestå overgangskrav og efterfølgende påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet vil udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice og den nyeste forskning.

Der er udvalgt 4 indsatsområder:

1. Styrke visitationsforløbet
2. Styrke relations arbejdet mellem de ordblinde, de ordblinde og deres ordblindeundervisere, og styrke og videreudvikle undervisningen i anvendelse af hjælpemidler
3. Styrke det organisatoriske samarbejde institutionernes imellem
4. Inddragelse af forældrene

Projektets indsats 

 • Udvikle og implementere 8 koncepter for et styrket visitationsforløb – et pr. skole.
 • Udvikle og implementere 10 koncepter for it-instruktionsforløb, der skal styrke og forbedre de ordblindes anvendelse af deres it-hjælpemidler.
 • Styrke relations arbejdet mellem de ordblinde og styrke undervisningen af de ordblinde via i alt 80 udviklede workshops.
 • Udvikle en model og en procedure for, hvordan der kommunikeres med de ordblinde unge.  – en pr. skole.
 • Udvikle og implementer 10 handleplaner for unge ordblinde på egen institution- en pr. skole.
 • Udvikle og implementere 10 handleplaner for overgangen på tværs af skolerne.
 • Udvikle og implementere 10 koncepter for, hvordan den enkelte skole kommuniker både skriftligt og mundligt med de unge ordblindes forældre, med henblik på at hjælpe forældrene med at understøtte deres barns udbytte af ordblindeundervisningen.

Forventede resultater 

 • Alle optagne elever på en ungdomsuddannelse skal screenes i forbindelse med optag.Alle screenede elever, der vurderes at kunne have ordblindeproblematikker, testes med den Nationale Ordblinde Test.
 • Alle unge der testes positiv (ordblind) tilbydes Specialpædagogisk Støtte (SPS) for ordblinde.
 • 10 % flere unge ordblinde gennemfører deres ungdomsuddannelse – dvs. 75 % af de ordblinde elever. I dag er gennemførelsesprocenten 65 %.

Parter

 • Tietgen Business
 • FGU Fyn (Odense, Assens, Kerteminde, Nordfyn og Nyborg)
 • HF & VUC Fyn
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Kold College
 • Dalum Landbrugsskole
 • Kommunale 10. klasser
 • Odense Kommune (2 afd.)
 • Ordblindeefterskolen Nislevgård
 • Ordblindeefterskolen Rågelund
 • Ordblindeforeningen repræsenteret ved lokalafdelingen på Fyn og Ungdommens Uddannelsesvejledning (Odense, Assens, Nordfyn og Nyborg)

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.883.259,20 kr.

Helheds- og praksisorienteret undervisningsplanlægning og læring i FGU-uddannelsen 

Projektet og indsatserne har til formål, at udvikle metode, modeller og værktøjer, der generelt understøtter helheds-og praksisorienteret undervisningsplanlægning inden for alle fag på FGU-uddannelsen og konkret for fagindholdet i PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære).

Projektet understøtter endvidere udvikling af fælles professionelle normer centreret omkring pædagogik og didaktik i indsatsen over for eleverne, med henblik på at mindske frafald og styrke afklaring og læring, og få eleverne videre i uddannelse og/eller beskæftigelse. Eleverne oplever, at undervisningen er relevant, meningsfuld og tilgodeser deres behov, ved at være struktureret, autentisk og med tydelige læringsmål, der adresseres i elevens forløbsplan, så progression sikres.

Projektets indsats 

 • Udvikle model for og værktøjer til Action Learning forløb på FGU-uddannelsen.
 • Gennemførelse af Action Learning pilotprojekt for EGU forløb i PASE.
 • Gennemførelse af Action Learning forløb for PASE i sammenhæng med hele FGU-uddannelsen.
 • Udbredelse af de udviklede forløb til FGU Syd- og Midtfyn og FGU Kolding og Vejen.

Forventede resultater 

 • Flere elever overvinder barrierer for deres undervisning, fordi de oplever et praksisfællesskab på FGU.
 • Færre elever får økonomiske og personlige problemer, der fører til frafald via den i projektet udviklede forløbsplan for faget PASE.
 • Lærerne oplever relevans, synergi og styrkebaseret samarbejde via udviklingsarbejdet af faget PASE
 • ca. 900 elever har gennemført det nyudviklede obligatoriske PASE-fag
 • Mindst 30 lærer fordelt på 3 skoler har gennemført Action Learning forløb i PASE.
 • Omkring 90 lærere har erfaring med beskrivelse af en undervisningsplan og/eller gennemførelse af forløb i overensstemmelse med de udviklede modeller, metoder og værktøjer.
 • Flere unge kommer i uddannelse, gennemfører en uddannelse eller kommer i job.

Parter

 • FGU Trekanten
 • FGU Syd- og Midtfyn
 • FGU Kolding og Vejen.

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 15. december 2019 til 31. oktober 2021 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 615.429 kr.

Merkantil dannelse i et STEM perspektiv 

Kun ca. 25 % af merkantile EUX-elever påbegynder hovedforløbet. Med 600.000 ansatte inden for Dansk Erhvervs/HK’s område er det en stor udfordring, der hidtil er løst ved at uddanne HHX-elever, hvilket ministeriet ønsker at lukke for. Dispensation er netop forlænget til 2023 med klar forventning om, at skoler og erhverv styrker overgangsfrekvensen.

Projektet sætter ind på fire områder: 1) Grundforløbseleverne modnes til at ville gennemføre erhvervsuddannelsen gennem styrket kobling mellem grundforløb og hovedforløb/virksomhederne. 2) Hovedforløbet gøres mere attraktivt ved bl.a. udvikling af nye attraktive valgfag inden for miljø og STEM. 3) Talentfulde elever får bedre mulighed for at tage dele af akademi-uddannelserne parallelt med hovedforløbet. 4) Desuden styrkes den merkantile grundfortælling gennem uddannelse af elever og lærere som interne/eksterne ambassadører. Fra region Syddanmark deltager ca. 1.100 elever.

Projektets indsats

Projektet indsats består bl.a. i at styrke hovedforløbets attraktivitet og øge de merkantile faglærtes omdømme og status ved at skabe en tættere kobling mellem grundforløb, EUX-år og hovedforløb. Dette vil projektet gøre ved at:

 • Lave brobygning til hovedforløbets specialer.
 • Sætte fokus på praktikpladssøgning og fejring af praktikpladser.
 • Lave mere praksisnær undervisning med casebaserede forløb.
 • Derudover vil projektet lave en særlig indsats målrettet talentelever (elever der vil mere). Dette vil projektet bl.a. gøre ved at:
 • Koble hovedforløbet og akademiuddannelserne.
 • Udvikle og implementere bedre konkurrencer til DM i Skills.
 • Projektet vil yderligere oprette nye valgfag med fokus på klima og STEM samt styrke gennemførelsen på GF2 for de elever, der ikke kommer direkte fra folkeskolen, hvoraf en del af +25 år og tosprogede. Det er parternes opfattelse, at styrkede kompetencer i grundlæggende IT-programmer vil kunne hjælpe eleverne til at gennemføre grundforløbet.

Forventede resultater

 • Der er udviklet tre nye valgfag, hvoraf minimum to styrker elevernes kompetencer i forhold til at implementere større klimamæssig bæredygtighed inden for deres fag. Fagene relateres samtidig til FN’s verdensmål.
 • Overgangsfrekvensen til hovedforløbet for de merkantile EUD og EUX elever stiger minimum 5 % point over de tre år fra en baseline på (estimeret) 45 %.
 • Projektet har uddannet interne ambassadører blandt eleverne, der virker som positive ”influencere” i forhold til at tale hovedforløbet op. Minimum ti unge pr. partner pr. årgang.
 • Der er skabt en kultur, hvor elever, der lander en praktikplads, fejres som på skolen og i klassen.
 • Flere elever består grundforløbet (3 procentpoint ved projektperiodens udløb, sammenlignet med baseline 2019).
 • Minimum 80 % af eleverne tilkendegiver, at de oplever deres uddannelse som tæt koblet til en fagpraksis
 • Minimum 80 % af eleverne på hovedforløbet tilkendegiver, at de bliver udfordret inden for områder, der giver dem lyst til en karriere inden for feltet

Parter

 • IBC
 • Tietgen
 • Campus Vejle
 • Viden Djurs/Region Midt
 • Tradium/Region Midt

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden oktober 2019 til september 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 976.719,04 kr.

I got skills 2021 

Projektet udvikler og gennemfører en række aktiviteter i halvåret op til DM i Skills i januar 2021 i Fredericia. Aktiviteterne retter sig især mod eleverne i udskolingen og har som mål at nuancere og kvalificere elevernes beslutningsgrundlag, inden de skal træffe den endelig beslutning om valg af ungdomsuddannelse.

Aktiviteterne består bl.a. af undervisningsforløb, som lærerne direkte kan implementere. Øvrige aktiviteter vil blive fastlagt af et Young Advisory Board med unge fra folkeskolen og elever på erhvervsuddannelserne samt af styregruppen. Trekantområdet Danmark og Fredericia kommune er stærkt engageret i projektet. Øvrige erhvervsskoler og UU’er inddrages i det omfang, de finder det relevant og har ressourcer til det.

Projektets indsats 

Projektet udvikler undervisningsmateriale/undervisningsforløb til udskolingseleverne. Materialet bygger videre på det materiale, der blev udviklet ved DM i Skills i Herning og Næstved. Ideerne til materialet findes ved workshops, hvor lærere fra Folkeskolen og erhvervsuddannelserne sammen finder frem til rammer og temaer.

Materialet udvikles efterfølgende af projektlederen med støtte fra udvalgte ressourcepersoner fra erhvervsskoler og folkeskoler. Det forventes færdigt omkring maj-juni 2020, så det kan indgå i undervisningsforløb i efteråret i efteråret 2020. Projektlederen vil indgå i tæt dialog med de kommunale skoleforvaltninger og UU’er og ad den vej komme i dialog med det formål at styrke interessen for undervisningsmaterialet.

Forventede resultater 

 • 70 % af alle 7. - 8. klasser i Region Syddanmark deltager i en eller flere af projektets aktiviteter.
 • Minimum 25 % af 9. klasserne er i berøring med en eller flere aktiviteter i projektet.
 • Det udviklede undervisningsmateriale har været anvendt i 500 klasser.
 • DM i Skills vil opnå et besøgstal på 10.000 unge fra 7. – 9. klasse fra hele landet i Messe C.
 • Ca. 2.000 unge og forældre har besøgt de arbejdende værksteder i byrummet.
 • Lokalt i Fredericia vil UU kunne registrere en stigning på 2 % i søgningen til erhvervsuddannelserne i 2021 og 2022 i forhold til søgningen i 2019.  

Parter

 • EUCL
 • SOSU Fredericia
 • Fredericia Kommune
 • Trekantområdet Danmark

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden september 2019 til december 2021 og fik den 24. juni 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.999.999,55 kr.

Faglig læsning for alle 

HF-eleverne på Rosborg Gymnasium og HF’s læseevner skal styrkes. Som et led i skolens strategiske indsatsområde om at styrke HF vil lærerne øve faglig læsning systematisk 95 minutter hver uge. Eleverne vil blive screenet og inddelt i niveauer efter læsefærdigheder, og klassernes fag vil på skift øve læsning med eleverne på de forskellige niveauer. Lærerne vil modtage efteruddannelse, der sætter dem i stand til at undervise elever i læsning på flere niveauer samt udvikle undervisningsmateriale i læsning i fagene.

Projektets indsats 

 • Indledende screenng af elevernes læseevner samt opfattelse af niveauinddelte studiegrupper.
 • Kursus for lærergruppen, så lærerne kan udvikle undervisningsmaterialet til modulerne i faglig læsning.
 • Kursus for eleverne i faglig læseteknik.
 • Hver klasse har hver uge et læsemodul på 95 minutter til faglig læsning.
 • Screeningstests i slutningen af elevernes HF-forløb.
 • Et koncept på et pilotprojekt, som kan danne baggrund for fremtidige indsatser indenfor faglig læsning.

Forventede resultater 

 • De elever, der afslutter HF på Rosborg i 2021 og 2022 er markant bedre læsere, end da de startede.
 • Øget trivsel hos de svageste elever, fordi de opnår bedre resultater og øget selvværd.
 • Eleverne har efter projektet lettere ved at skrive opgaver, herunder den større skriftlige opgave (SSO), fordi manglende læseevner og læsehastighed vil blive en mindre forhindring.
 • Ved at tydeliggøre for eleverne, hvordan man læser, og at det er acceptabelt at være en svag læser, afdramatiserer vi elevernes svagheder, hvilket fører til større trivsel.
 • Mindsket frafald på HF.

Parter

 • Rosborg Gymnasium og HF

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden august 2019 til juni 2022 og fik den 24. juni 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 977.666,58 kr.

Science og anvendt teknologi på stx 

Formålet med projektet er at få flere unge på gymnasiale uddannelser til at vælge en studieretning inden for STEM.

I den forbindelse udvikles et samlet 3-årigt forløb, der inddrager informatik-kompetencer i de naturvidenskabelige fag - især fysik. Det skal gerne blive et profileret koncept for undervisningen på studieretningen.

Konceptet skal allerede i grundforløbet fange elevernes nysgerrighed og interesse overfor studieretninger med matematik og fysik. Dette skal blandt anet ske gennem inddragelse af informatik som fag samt ved at lave praksisnære forløb med fokus på innovation inden for sensorer og robotteknologi.

I de efterfølgende 2½ år skabes et attraktivt læringsmiljø i samarbejde med eksterne parter samt videregående uddannelser og virksomheder, der kan være rollemodeller, når eleverne skal overveje uddannelse og job efter gymnasiet. Det vil dels ske gennem fælles forløb med SDU og gennem praktikforløb i relevante virksomheder.

I forbindelse med projektet vil lærerne få et kompetenceløft, så de bliver i stand til at inddrage robotteknologi og sensorer.

Projektets indsats 

 • Et 3-årigt forløb, der inddrager informatik-kompetencer i de naturvidenskabelige fag.
 • Samarbejde med SDU.
 • Opkvalificering af lærere i grundforløbet.
 • Samarbejde med lokale virksomheder.

Forventede resultater       

 • 60 % af de deltagende gymnasieelever har til hensigt at vælge en videregående STEM-uddannelse.
 • Det er et succeskriterie, at mindst 20 % af årgangen vælger studieretningen med matematik-fysik-kemi, hvilket vil være en fordobling i forhold til de nuværende 9,7 %.
 • Størstedelen af disse elever forventes at vælge en videregående STEM-uddannelse efter endt ungdomsuddannelse.
 • Overgangen fra STX på Alssundgymnasiet til videregående uddannelser inden for STEM forbedres.

Parter

 • Alssundgymnasiet Sønderborg
 • Syddansk Universitet i Sønderborg
 • Center for Industriel Elektronik (CIE)

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden marts 2019 – juli 2022 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 561.975 kr.

EUD Merkantil går digitalt 

Formålet med projektet ”EUD Merkantil går digitalt” er at udvikle endnu bedre erhvervsrettede didaktiske undervisningsmiljøer, hvor eleverne kan identificere sig med artefakter for deres valgte uddannelsesretning, og skolerne kan udnytte hinandens ressourcer gennem fælles forløb og digitale materialer.

Projektet udvikler digitale forløb/materialer og implementerer et digitalt lærerværelse til kommunikation, deling af materialer og planlægning af tværgeografiske aktiviteter.

Projektets indsats 

 • Etablering af styregruppe samt overordnet og lokal projektledelse + udvikling af hjemmeside.
 • Udvikling af samarbejde på tværs af de i projektet involverede erhvervsuddannelser.
 • Design og udvikling af digital platform til tværinstitutionelle aktiviteter.
 • Udvikling af en model for samarbejde på tværs af grundskole og ungdomsuddannelser.
 • Udvikling og implementering af to forløb og tilhørende digitale materialer til brobygning.
 • Udvikling og implementering af otte forløb og tilhørende digitale materialer til grundforløb.
 • Udvikling og implementering af tre forløb og tilhørende digitale undervisningsmaterialer, der kan løfte eleverne på grundforløb 2 til et c-niveau, så de kan optages og gennemføre undervisningen på EUX.
 • Udvikling af et fem ugers forløb til EUD Student (EUDS) med tilhørende digitale materialer.
 • Etablering af virksomhedspraktikker for undervisere.
 • Formidlings- og forankringsseminar.

Forventede resultater 

 • 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
 • 60 % af de deltagende gymnasieelever har til hensigt at vælge en videregående STEM-uddannelse.
 • 10-15 % flere søger optagelse på Grundforløb 1.
 • 10-15 % flere søger optagelse på EUX studieår.
 • 20 % flere søger optagelse og gennemfører en EUD.
 • 30-40 % af eleverne har, efter deltagelse i projektet, overvejet at søge elevpladser uden for deres eget nærområde.
 • 80-90 % af eleverne ved, efter deltagelse i projektet, mere om erhvervsmulighederne i region Syddanmark.
 • 100 % af de undervisere, der har været i virksomhedspraktik, har større viden om kulturel, faglig og teknologisk praksis blandt merkantile virksomheder.
 • 80 % af ovenstående undervisere lader denne viden indgå i konkrete undervisningsforløb.

Parter

 • Haderslev Handelsskole
 • Erhvervsgymnasiet Grindsted
 • Tønder Handelsskole
 • Varde Handelsskole og handelsgymnasium
 • Handelsgymnasiet Vestfyn
 • Vejen Business College
 • Business College Syd
 • Handelsgymnasiet Ribe
 • Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern (UCRS)

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden januar 2019 til december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.576.341,20 kr.

Digitalisering i faget 

Formålet med projektet er at bidrage til at styrke det faglige niveau og erhvervsuddannelsernes prestige gennem et fokus på digitalisering. Lærerne får opdateret deres digitale viden og udvikler undervisningsforløb med afsæt i erfaret praksis.

Eleverne deltager i tværfaglige teknologidage, hvor de får større forståelse for digitaliseringen. De laver projekter om den teknologiske nutid/fremtid tilrettelagt som workshops med praksisnære opgaver og formidler deres viden på det teknologiske/digitale område.

Projektets indsats 

 • Afdækning af virksomhedernes behov for digitale og teknologiske kompetencer. Resultatet bruges til udvikling og justering af lærernes undervisningsmateriale, hvorved undervisningen bliver endnu mere praksisnær.
 • Udvikling af elevernes digitale mindset gennem opdatering af lærernes viden på området.
 • Tværfaglige teknologidage for elever. Forløbet afvikles som hele dage primært på Grundforløb 1 og
 • Grundforløb 2. Målet er 2000 elever fordelt på 20 dage x 100 elever.
 • Projektarbejde med den teknologiske nutid/fremtid.
 • Eleverne formidler deres viden fra aktivitet 4 gennem inddragelse af digitale teknologier.
 • Formidling og informationsudveksling med de fire Videncentre i regionen. Projektet tager initiativ til to konferencer, hvor samtlige Videncentre og erhvervsskoler i regionen inviteres.

Forventede resultater 

 • Projektet indskriver ca. 3.700 elever i projektet.  Eleverne bidrager til at udvikle erhvervsuddannelsernes attraktivitet gennem deres aktive deltagelse i afprøvning af nye undervisningskoncepter.
 • Udvikling af de digitale kompetencer hos eleverne er implementeret i undervisningen.
 • Brobygningen implementerer viden fra projektet og demonstrerer over for eleverne fra Folkeskolen, at erhvervsuddannelserne giver dem mulighed for en hverdag fyldt med spændende og udfordrende digitale og teknologiske problemstillinger.
 • Ved projektets afslutning er det gennemsnitlige frafald af elever på de deltagende uddannelser faldet med 5 % point.

Parter

 • Campus Vejle
 • IBC
 • BC Syd
 • Haderslev handelsskole
 • Tønder Handelsskole
 • Dalum Landbrugsskole
 • Grindsted landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • Kjærgård landbrugsskole
 • SOSU Syd
 • SOSU Esbjerg
 • Hansenberg

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden januar 2019 til december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.107.907,60 kr.

Fokus på erhvervsvejen 

Projektet vil skabe større gennemsigtighed i forhold til de unges job- og uddannelsesvalg ved at udvikle tværinstitutionelle praksisfaglige forløb for elever fra 5.-9. klasse.

Derudover udvikles afklarings- og karrierelæringsforløb, som sættes i flow med eksisterende aktiviteter for opmærksomhed på og træning i erhvervskompetencer. Målet hermed er, at eleverne lærer at undersøge og udfolde deres færdigheder indenfor det praksisfaglige felt og skabe et mulighedsrum, hvor de bliver klogere på, hvad og hvordan de godt kan lide at lære.

Folkeskolelærerne skal i lærerpraktik på erhvervsuddannelsesinstitutionerne, så også deres kendskab udfoldes til både fagene og den didaktiske tilgang på EUD. Desuden udvikles digital elevkompetencemappe.

Projektets indsats 

Indsats med eleverne:

 • Fokus på undervisning, der introducerer grundskoleeleverne til jobmuligheder og til den faglighed og de læringsformer erhvervsuddannelserne giver, i et samarbejde med grundskolen.
 • Udfoldelse af potentialer og muligheder for beskæftigelse med en erhvervsuddannelse.
 • Større gennemsigtighed i erhvervsuddannelserne og mulighederne for job og efter-/videreuddannelse.
 • Aktiviteter, der inddrager forældre til elever i 5. – 9. klasser sammen med disse elever. 

Indsats med undervisere i grundskolen:

 • Udvikling af 5 praksisfaglige forløb på tværs af EUD, grundskole og UU.
 • Udvikling af mock-up til digital elevkompetence.
 • Aktiviteter der understøtter kendskab til indhold og læringsformer på erhvervsuddannelserne.

Efter projektets afslutning er der etableret samarbejdsaftaler med fokus på øget praksisfaglighed i folkeskolen mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner og folkeskoler for samtlige projektpartnere.

Derudover er der udviklet modeller som andre institutioner, kan gøre brug af.

Forventede resultater 

 • 10 % flere unge (i projektet) søger om optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10.klasse.
 • 90 % af grundskoleeleverne i 8. klasse kan beskrive deres egen personlige, sociale, praksisfaglige kompetencer i den digitale elevkompetencemappe.
 • At eleverne såvel som forældre kan skabe overblik over uddannelsessystemet og dets muligheder samt at elevernes viden om og interesse for EUD uddannelses- og jobmuligheder er steget. Dvs. at eleverne viser interesse for EUD uddannelses- og jobmuligheder.
 • Grundskolelærerne oplever, at de inddrager praksisfaglige elementer i undervisning 80% mere end de har gjort tidligere.
 • Lærerne på erhvervsuddannelser oplever, at det tætte samarbejde med folkeskoler og UU har givet et mere dybdegående kendskab til de kommende EUD-elevers muligheder og udfordringer.

Parter

 • International Business College (IBC)
 • EUC Lillebælt
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
 • Social- og Sundhedsskolen Syd
 • EUC Syd
 • Høje Kolstrup Skole (Abenraa Kommune)
 • Stubbæk skole (Abenraa Kommune)
 • Løjt Kirkeby Skole (Abenraa Kommune)
 • 3 afdelinger af Erritsø Fælles-skole (Højmosen, Bygaden og Krogsager)(Fredericia Kommune)
 • UU Lillebælt
 • UU Aabenraa

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden januar 2019 til december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.997.052,50 kr.

Passage til Virkeligheden - Fremtidens håndværkere 

Formålet med projektet ”Passage til Virkeligheden – Fremtidens håndværkere” er at udbrede forståelsen for mulighederne ved at vælge en erhvervsuddannelse og højne respekten for faglærte. Samtidig fokuseres på håndværksfagene som led i et bæredygtigt samfund.

Projektet vil yderligere sætte fokus på at udvikle kontakten og samarbejdet mellem grundskolelærere, rollemodeller, undervisere fra EUX/EUD og erhvervslivet for at give grundskoleeleverne et bedre grundlag for et kvalificeret uddannelsesvalg.

Projektets indsats 

Der udvikles en fysisk platform, hvor børn og unge i grundskolen møder virkelighedsnære problemstillinger fra lokale virksomheder. Dette skal give eleverne mulighed for at se en sammenhæng mellem det, de lærer i skolen og opgaver på arbejdspladsen.

Lærerne får viden om EUD/EUX-uddannelserne og klædes på til at kunne rådgive de unge i deres uddannelsesvalg.

Projektet skal udvikles til at kunne bruges som platform for undervisning, der skal opfylde det timeløsefag ”Uddannelse og job”.

Forventede resultater 

 • 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.
 • De deltagende grundskolelærere har erfaret hvordan STEM bruges til at løse virkelighedsnære problemstillinger
 • De deltagende elever bruger STEM indirekte til at arbejde på løsninger på platformen.
 • Grundskoleeleverne er efter 6. klasse inspireret til teknologiforståelse via ”hands on” erfaring med virkelighedsnære lokale teknologiske løsninger.
 • Den fysiske platform skal stå som et velfungerende samarbejde mellem skoler, erhvervsuddannelserne og virksomheder.
 • Platformen afspejler et udviklende virksomhedsmiljø, der afspejler det digitaliserede arbejdsmarked.

Parter

 • EUD Syd
 • Virksomhedsenheden, Sønderborg Kommune
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
 • Børn og Unge, Fredericia Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden september 2018 – juni 2021. Projektet fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.159.527 kr.

Robolæring 

Projekt ”Robolæring” vil modsvare Region Syddanmarks behov for, at et øget antal kompetente unge vælger en karrierevej med robotteknologier. Fire gymnasier, fem grundskoler, en ungdomsskole, en virksomhedsklynge og Teknisk Fakultet SDU vil i fællesskab styrke det teknologiske uddannelsesmiljø på Sydfyn.

Projektpartnerne vil arbejde pædagogisk med tilgangen ”fra leg til læring”, når robotteknologier vil indgå i min. 12 nye (erhvervs-)undervisningsforløb, 2 EUD-forløb og 16 nye brobygningsforløb i samarbejde med folkeskoler. Via lærer-lærer samarbejde, elev-elev undervisning og ekspertise fra SDU skal en fælles didaktisk model til dette formål identificeres og implementeres.

Projektets indsats 

 • En fælles pædagogisk tilgang og didaktisk model for undervisning i den tværorganisatoriske læringskæde: "Fra leg til læring og til livsvalg".
 • Brobygningsforløb/valgfag med robotteknologier, inspireret af cases fra robot-erhvervslivet.
 • Undervisningsprojekter: 1-2 projekter á ca. 40 lektioner per HTX/HHX/STX per år = 12-16 undervisningsprojekter over to år. I forløbene indgår faglig læring og karrierelæring.
 • En konceptbeskrivelse (drejeborg) for årlige robotevents, afprøvet på Sydfyn.
 • Forankring af læringskæden i de deltagende sydfynske skolers praksis og strategier i et formaliseret robotnerværk mellem virksomheder, uddannelsesinsotutioner og fritidsorganisationer på Sydfyn med faglig relation til SDU.

Forventede resultater 

 • 20 % flere folkeskoleelever søger ind på de gymnasiale scienceretninger.
 • 20 % flere gymnasieelever orienterer sig imod at søge ind på videregående scienceuddannelser.
 • 80 % af gymnasie- og EUD-eleverne har fået omsat deres tekniske legelyst til læring.
 • 95 % af eleverne på alle uddannelsesniveauer har fået et praksiskendskab til robotteknologier.
 • 20 % anser dem osm vigtige elementer i deres valg af uddannelse og karriere.

Parter:

 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • Svendborg HHX
 • Svendborg HTX
 • Fåborg STX
 • Nyborg STX
 • Haarhs skole
 • Rantzausminde skole
 • Øhavskolen, Fåborg
 • Nymarkskolen, Svendborg
 • Almene gymnasier i Fåborg og Nyborg.
 • Syddansk Universitet.
 • Mulernes Legatskole, Odense.

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden juli 2018 - december 2020. Projektet fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.705.088 kr.  

Voyager - Fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg 

Projekt Voyager vil i et bredt samarbejde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser, kultur- og vidensinstitutioner og erhvervsliv i Region Syddanmark skabe en bedre sammenhæng i uddannelsesforløb fra grundskole til scienceuddannelse. Dette sker gennem naturvidenskabelige undervisningsforløb med fokus på bl.a. feltundersøgelser og laboratorieforsøg udviklet i tæt samarbejde mellem parterne.

I undervisningsforløbene introduceres eleverne for faglige områder og aspekter inden for science og får indblik i de mange facetterede uddannelses- og erhvervsmuligheder, der eksisterer. Derved inspireres elever til i deres valg af uddannelse at søge i en scienceretning på en gymnasial uddannelse. Gennem kompetenceudviklingskurser for undervisere i grundskoler og på ungdomsuddannelser skærpes samarbejdet, så projektet på tværs kan lave en helhedsorienteret indsats på området, som virker på den lange bane. Netværk på tværs af fagligheder skal ligeledes være med til at styrke brobygningen mellem fx grundskole og ungdomsuddannelse.

Projektets indsats 

Projektet leverer følgende:

 • Gennemførelse af indledende undersøgelse og kortlægning af, hvilke scienceforløb og tilbud, der findes i regionen, og som undervisere i både grundskole og ungdomsuddannelser kan gøre brug af i udviklingsarbejdet.
 • 10 undervisningsforløb til både grundskole og gymnasier med fokus på fokus på bl.a. feltundersøgelser og laboratorieforsøg på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser samt kultur og vidensinstitutioner. Undervisningsforløbene udvikles bl.a. i samarbejde med den kommunale erhvervsudvikling (fx ProVarde). Det forventes, at 1-2 af disse undervisningsforløb vil blive udviklet i tilknytning til oprensningsarbejdet i Kærgård Klitplantage.
 • Kompetenceudviklingskursus til lærere og undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Her fokuseres på at udvikle et kursus som er anvendelsesorienteret og praksisnært. Undervisere vil være Naturvejledere, kultur og vidensinstitutionspersonale, samt undervisere fra ungdomsuddannelserne og grundskolen. Dette kursus skal være med til at give indblik i, hvordan de forskellige fagligheder arbejder og hvordan projektets parter bliver bedre til at udnytte dette tværgående indblik i sin daglige praksis.
 • Etablering af Netværk VOYAGER inden for det naturvidenskabelige område på tværs af regionen – her tænkes på erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og kultur- og vidensinstitutioner imellem. Her bygges videre på det, som allerede eksisterer lokalt, så det kan bredes ud i regionen. Samtidig koordineres netværket med eksisterende netværk på scienceområdet i regionen.

Forventede resultat 

På sigt forventer projektet at skabe effekt på 20%-målsætningen om at flere skal vælge en scienceuddannelse.

Ved projektets afslutning forventes følgende resultater:

 • At andelen af elever, der vælger en scienceretning på deres valgte ungdomsuddannelse stiger med 2 procentpoint sammenlignet med niveauet i 2017 målt over en treårig periode.
 • At andelen af elever, der vælger en scienceretning på en videregående uddannelse stiger med 2 procentpoint sammenlignet med niveauet i 2017 målt over en treårig periode.

Parter

 • Varde Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium
 • Tørring Gymnasium
 • Ansager Skole, Varde
 • Sct. Jacobi, Varde
 • Sønder Otting Skole, Haderslev
 • Pedersmindeskolen, Vejle
 • Museum Sønderjylland
 • Vejlemuseerne
 • Naturama, Svendborg
 • Fjord & Bælt, Kerteminde
 • Vardemuseerne
 • Ørkildskolen, Svendborg
 • Haahrs Skole, Svendborg
 • Hældagerskolen, Vejle
 • Konserveringscenter Vejle

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 2018 - 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.623.445 kr.

Passion for at skabe med teknologi 

Formålet med projektet er at danne elever digitalt til at begå sig på arbejdsmarkedet og i den 4. industri. Den enkelte elev får uanset valg af studieretning mulighed for selv at skabe med en eksponentiel teknologi og viden om teknologiernes betydning i samfundet og på arbejdsmarkedet. Gennem designprocesser integreres undervisning i teknologi (og STEM) med undervisning i samfundsudfordringer.

I Passion for at skabe med teknologi udvikler og underviser STX-gymnasier i Region Syd i ’computational thinking’ og den nyeste teknologi i tråd med anbefalingerne til strategien for de naturvidenskabelige fag (de såkaldte STEM-fag: science, engineering, technology og mathematics). Gymnasielærere kompetenceudvikles i computational thinking og produktorienteret undervisning, hvor eleverne skal løse samfundsmæssige udfordringer gennem brug af teknologier og designprocesser. Gymnasier i Region Syd går foran sammen med Center for Computational Thinking på Aarhus Universitet og FabLabs om at opbygge en årlig konference og lokale pionernetværk, hvor gymnasier i regionen og nationalt kan hente inspiration til didaktik og digitaliserings-strategier.

Projektets indsats 

Projektet leverer følgende:

 • 12 modeller (beskrivelser af undervisningsforløb) for, hvordan eksponentielle teknologier og computational thinking integreres i undervisningen for studerende på de almene gymnasier på tværs af fag. Nogle af modellerne beskriver, hvordan de fire kompetencer (innovation, digitale kompetencer, globale kompetencer og karrierelæring) medtænkes i en tværfaglig praksis.
 • Seks strategier (en for hver uddannelsesinstitution) for opbygning af digitale kompetencer og læringsmiljøer.
 • To regionale netværk for pionerlærere evt. sammen med folkeskolelærere.
 • Den årlige konference ml. forskere og folkeskolelærere ”FabLearn” 2020 udvides til også at omfatte undervisere og uddannelsesledere fra STX og afholdes i Region Syd.
 • Model for efteruddannelse af gymnasielærere i computational thinking og 4. industris teknologier.
 • Model for et train-the-trainer forløb på gymnasieniveau, hvor man uddanner pionerer blandt lærerne, der giver deres læring om computational thinking og didaktik videre til de øvrige lærere.

Forventede resultater 

På sigt forventer projektet at skabe effekt på 20 %-målsætningen, dvs. målsætningen om at flere skal vælge en scienceuddannelse.

Ved projektets afslutning forventes følgende resultater:

 • Antallet af lærere, der kan undervise i computational thinking og brugen af de nyeste teknologier og herunder understøtte kolleger i at benytte metoderne, er steget fra 1 til 4 pr. gymnasium.
 • Antallet af elever der prøver at bruge teknologierne er steget fra ml. 0-25/årgang til 100/årgang. Det er intentionen, at alle elever, der starter på en årgang i 2018 gennem deres 3 år på gymnasiet har fået konkrete erfaring med de nye teknologier.
 • Flere afgangselever på de almene gymnasier har i 2021, sammenlignet med i dag, interesse for at tage en videregående teknisk uddannelse.
 • 30 gymnasielærere fra min. 20 andre gymnasier end projektpartnerne er blevet inspireret til at efteruddanne sig i Computational Thinking og brug af teknologier og til at indgå i netværk. Etablerede netværk for gymnasielærere videreføres.

Parter

 • Rosborg Gymnasium & HF
 • Middelfart Gymnasium & HF
 • Rødkilde Gymnasium
 • Munkensdam Gymnasium
 • Nordfyns Gymnasium
 • Tornbjerg Gymnasium
 • FabLab Spinderihallerne
 • SDU Maker Lab
 • FabLab Odense
 • Center for Computational Thinking
 • Aarhus Universitet

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.333.972 kr.

Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige 

Projektet vil, med fokus på peer to peer undervisning fra grundskole og op til de videregående uddannelser samt samarbejde med virksomheder, styrke og øge interessen for de naturvidenskabelige fag og dermed sikre, at elever i højere grad vælger naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser. Projektet arbejder med 3 spor til at understøtte dette. 1) Det uddannelsesstrategiske spor, som øger elevernes motivation gennem inddragelse af peer-to-peer, øget fokus på naturvidenskabelige fag og samarbejde med virksomheder og generelt nye undervisningsformer 2) Det jobstrategiske spor, som øger motivationen gennem besøg på virksomheder og samarbejde med videregående uddannelser 3) Ambassadørsporet, hvor studerende på videregående uddannelser fungerer som ambassadører for det geografiske område, de har taget deres ungdomsuddannelse i.

Projektets indsats 

 • En række undervisningsforløb målrettet de naturvidenskabelige studieretninger på STX, HTX eller fagpakker på HF.
 • En manual for samarbejde mellem folkeskoleelever og fællesundervisningsforløb for folkeskoleelever og gymnasieelever fra 1.g.
 • En manual med vejledning for samarbejde mellem gymnasier og grundskole.
 • Et ambassadørkorps, der kan fungere som kontakt mellem virksomheder i de pågældende geografiske områder og de studerende på videregående uddannelser

Forventede resultater 

 • mindst 4% (svarende til 20 elever) flere af de deltagende grundskoleelever vælger en naturvidenskabelig studieretning på ungdomsuddannelserne end ved projektets start.
 • at mindst 4% (svarende til 45 elever) af de gymnasiale elever vælger en science-/naturvidenskabsorienteret videregående uddannelse.

Parter

 • Vejen Gymnasium
 • Rybners Gymnasium
 • Sønderborg Statsskole
 • Tønder Gymnasium
 • SDU
 • UC-Syd
 • Aalborg Universitet/Esbjerg

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden den 1. august. 2017 – 30. september 2020 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.620.015 kr.

EUD Student 

Projektet opretter 8 nye erhvervsuddannelser for studenter. Uddannelserne udvælges af skoler og virksomheder med baggrund i lokal mangel på faglært arbejdskraft. Længden af grundforløb og hovedforløb tilpasses så studenterne får merit for deres gymnasiale baggrund. Der udvikles et nyt koncept med omlægning af undervisningen til learning lab med lærertilgængelighed, hvor eleverne arbejder med casebaseret undervisning og fokus på problemløsning, med brug af digitale medier og ny læringsteknologi.

Projektet involverer praktikvirksomhederne i overgangene, så de er velinformerede om, at eleverne trænes i større selvstændighed, problemløsning og opsøgning af egen læring. I projektperioden rekrutteres 600 elever fra den gruppe af studenter, der formodentlig ikke af sig selv tager en erhvervskompetencegivende uddannelse (10 % af en studenterårgang).

Projektets indsats 

 • 8 nye erhvervsuddannelser for studenter inden for brancher med behov for faglært arbejdskraft.
 • Et koncept for rekruttering af studenter til de tekniske erhvervsuddannelser gennem:
  - Brug af lokale netværk med gymnasier, videregående uddannelser, jobcentre, studievalg og UU-centre.
  - 30 film med rollemodeller + 8 film om uddannelserne til anvendelse på de sociale medier.
 • Et nyt undervisningskoncept målrettet studenter på erhvervsuddannelserne. Konceptet består af flere elementer:
  - Et tilrettet Grundforløb2, hvor studenterne får merit for de har erhvervet i deres gymnasiale uddannelse og således kan afkorte grundforløbet fra 20 uger til 10 uger.
  - Omlagt undervisning til learning lab, hvor eleverne arbejder med casebaseret undervisning med fokus på problemløsning og med inddragelse af digitale medier og ny læringsteknologi.
  - 800 videoforelæsninger til brug på de otte nye erhvervsuddannelser
  - En justeret lærerrolle, hvor lærerne i højere grad er konstruktive og konsultative sparringspartnere og i mindre grad formidlende.

Forventede resultater 

 • 600 unge med en gymnasial baggrund har påbegyndt en efterspurgt erhvervsuddannelse.
 • 570 af disse unge har gennemført en erhvervsuddannelse.

Parter

 • Campus Vejle
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Rybners
 • Svendborg Erhvervsskole
 • EUC Syd
 • Brancheorganisationer
 • EUC Lillebælt
 • UU-centre
 • Hansenberg
 • Gymnasier
 • Erhvervsakademier
 • Professionshøjskoler

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2017- 31.marts 2021. Regionsrådet har den 19.december 2016 besluttet at bevilge et tilskud på kr. 2.460.443,96 til medfinansiering af projektet.

Survival Skills (City of Educatia) 

Survival Skills er et koncept, som baserer sig på et interaktivt, virtuelt spil målrettet de ældste klasser i grundskolen. Gennem rammefortællingen "Hvad nu, hvis der ikke var flere håndværkere tilbage?" tester eleverne deres færdigheder, opdager nye aspekter af egne kompetencer og muligheden for at anvende disse i en erhvervsfaglig retning. Afsættet er en fiktiv historie, hvor en familie i bogstaveligste forstand er klædt af til skindet; står uden bolig; uden pleje; uden moderne hjælpemidler.

Det er elevernes opgave at hjælpe familien med tøj, pleje, bygge et hus m.m. Udover at stifte bekendtskab med en hel række erhvervsuddannelser, får eleverne gennem leg og læring øget bevidsthed om uddannelsernes betydning for samfundet; en større viden om de muligheder erhvervsuddannelserne giver på længere sigt; større viden om enkelte uddannelser og endelig et langt mere positivt indtryk af EUD end tidligere. De får med andre ord et langt bedre grundlag at vælge fremtidig uddannelse ud fra og bliver oplyste om deres muligheder, hvis de vælger en erhvervsfaglig uddannelse.

Projektets indsats 

 • Materiale til undervisningsforløb i 7. klasse om uddannelsesvalg
 • Undervisning af folkeskolelærere i Survival Skills og derigennem øge deres viden om erhvervsuddannelserne
 • Gennemførelse af undervisningsforløb baseret på gamification for 7. klasser

Forventede resultater 

 • Ca. 260 folkeskoleklasser (på Fyn og i Jylland) à 21 elever = 5.460 folkeskoleelever
 • Ca. 1 grundskolelærer pr. klasse = 260 folkeskolelærere (game animators)
 • Ca. 2 vejledere pr. deltagende erhvervsskole = cirka 16 vejledere (game masters)
 • Ca. 2 forældre pr. folkeskoleelev (de får viden via deres børn) = 10.920 forældre

Det svarer til 70 % af alle elever i de folkeskoleklasser, der er i området, hvor Survival Skills udbydes.

Parter

 • Campus Vejle
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Tietgen
 • EUC Lillebælt
 • Svendborg Erhvervsskole
 • Kold College
 • EUC Lillebælt
 • Dalum Landbrugsskole
 • Social- og sundhedsskolen Fyn
 • Handelsgymnasiet Vestfyns
 • Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Vejle-Horsens

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres fra 2016 til 2019, men er blevet forlænget til december 2021. Projektet fik den 21. december 2015 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.249.600 kr.

Afsluttede projekter

Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job 

Formålet med ”Karrierematch til SOSU” var at reducere rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på SOSU-uddannelserne i Region Syddanmark. Det blev gjort for at styrke rekrutteringen til SOSU-uddannelserne, styrke fastholdelsen på SOSU-uddannelserne, styrke overgange fra grundforløb til hovedforløb, herunder ruste og forberede eleverne på praktikkerne i hovedforløbene og overgangene her. Derfor i gangsatte projektet aktiviteter, der skulle kunne modsvare frafaldsårsager. Konkret har projektet ønsket at rekruttere og fastholde elever gennem forberedelse og matchning, hvor formålet har været at skabe et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem elever, skoler og ansættende myndighed end tidligere set.

Projektets indsats

Projektet har leveret 7 aktiviteter:

 • Jobbazar på grundforløb 2.
 • Vejledning i at skrive ansøgning på grundforløb 2.
 • Matchning mellem elev, skole og praksis på grundforløb 2.
 • Virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2.
 • Inddragelse af praktiksteder på grundforløb 2.
 • Overgang mellem 1. skoleperiode og 1. praktikperiode på hovedforløbet.
 • Karrierevejledning på hovedforløbet.

Hver skole har afprøvet 5 af de 7 aktiviteter. Aktiviteterne ”Matchning mellem elev, skole og praksis” og ”Overgang mellem 1. skoleperiode og 1. praktikperiode” har været obligatoriske for de deltagende skoler, mens de øvrige aktiviteter har været valgfrie. Skolerne har afprøvet langt de fleste aktiviteter som planlagt jf. aktivitetsplanen for projektet.

Resultater 

Resultaterne viser, at størstedelen af eleverne har fået viden og forståelse for praksis efter matchningen. Resultaterne peger i retning af, at matchningen fastholder flere i uddannelsen og dermed sikrer større overgang mellem grundforløb og hovedforløb. Langt de fleste elever angiver, at de helt sikkert forventer at forsætte på hovedforløbet. Det ses, ved at 92 pct. af de adspurgte elever enten er enige eller meget enige i dette udsagn. Det tyder altså på, at matchningen i høj grad formår at fastholde eleverne på uddannelsen og sikre, at de fortsætter på hovedforløbet efter afslutningen af grundforløbet.

I forhold til overgangene mellem hovedforløb og praktik erklærer 81 pct. af eleverne sig enten enige eller meget enige i, at de har en god fornemmelse af, hvad det kræver at arbejde i praktikken. Hele 93 pct. erklærer sig enten enig eller meget enig i at eleverne har fået indblik i praktikken efter matchningen.
Kigger man på de endelige resultater, ses det, at nærmest alle af de adspurgte elever forventer at færdiggøre hovedforløbet. 97 pct. af eleverne er nemlig enige eller meget enige i, at de forventer at færdiggøre hovedforløbet. 87 pct. af eleverne erklærer sig enige eller meget enige i, at de har tilstrækkelig viden om hjælperuddannelsen og assistentuddannelsen (SSH/SSA), når de skal vælge/har valgt uddannelsesretning.
Det tyder altså på, at overgangsaktiviteterne ligeledes har virket, og at færre elever frafalder hovedforløbet som følge af projektets indsatser. 

Parter

 • SOSU Fredericia-Vejle-Horsens - Esbjerg Kommune
 • SOSU Esbjerg - Vejen Kommune
 • SOSU Syd - Varde Kommune
 • SOSU Fyn
 • Assens Kommune
 • Billund Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Nyborg Kommune 
 • Odense Kommune
 • Vejle Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Kolding Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Haderslev Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2018 – 28. februar 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.817.203 kr.

Industrien som karrierevej 2.0 

Gymnasiet har som et af sine vigtigste formål at forberede eleverne til en videregående uddannelse. På trods af det er der fortsat relativt mange studenter, der ikke går videre med en uddannelse efter afsluttet studentereksamen. Samtidig efterspørger industrien i stort omfang kandidater med STEM-kompetencer.

Hovedformålet med dette projekt var at bygge bro mellem industrivirksomhederne, gymnasierne og tekniske videregående uddannelser med henblik på at sikre kompetenceforsyningen til industrien. Projektet inddrog produktionsindustrien i projekter for gymnasieeleverne, synliggjorde produktion som en attraktiv karrierevej og afholdt undervisningsforløb med de videregående tekniske uddannelser.

Projektets indsats 

 • Der etableredes minimum 24 partnerskabskontrakter mellem gymnasierne og industrivirksomheder.
 • Hvert gymnasium gennemførte minimum to undervisningsforløb med industrivirksomhederne årligt i tre år, dvs. minimum 48 undervisningsforløb.
 • Minimum 1200 elever deltog i et undervisningsforløb med en industrivirksomhed.
 • 6.000 gymnasieelever blev bekendt med mulighederne for at arbejde i en industrivirksomhed i et eventuelt sabbatår.
 • Minimum 150 "sabbatår jobs" ville blive synlige for gymnasieelever.
 • Der afvikledes minimum tre undervisningsforløb med de videregående uddannelser i løbet af de tre år.
 • Minimum 650 elever deltog på et undervisningsforløb på en af de videregående tekniske uddannelser.
 • Minimum 60 maskinmesterstuderende ville være i praktik i industrien.  

Effekter:

 • Flere gymnasieelever fra det almene gymnasie har fået interesse i at påbegynde en teknisk videregående uddannelse, der kan lede til en karriere indenfor industrien.
 • Flere afgangselever på de almene gymnasier ser industrien som an attraktiv karrierevej.
 • Antallet af afgangselever fra de almene gymnasier, der har søgt et fritids- eller sabbatårs job i industrien, er steget.
 • Mindst 650 elever har, som led i projektet, deltaget i en virksomhedsaktivitet.
 • 60-75 praktikforløb er etableret for maskinmesterstuderende.

Parter

 • Middelfart Gymnasium
 • Rødkilde Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium
 • Kolding Gymnasium
 • Munkensdam Gymnasium
 • Fredericia Gymnasium
 • Vejen Gymnasium
 • Grindsted Gymnasium
 • Maskinmesterskolen i Fredericia
 • Billund Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Kolding Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Vejen Kommune
 • Vejle Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 2019 – december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.581.205,60 kr.

Unge med kant 

Projektets formål var at skabe en sammenhængende indsats for den gruppe af unge, der populært kaldes ”restgruppen”. Projektets målgruppe er således de mest udsatte unge, som står uden for uddannelse og arbejdsmarkedet og som bærer på en høj kompleksitet i deres problematikker.

Projektet ønskede at etablere et tydeligt kædeansvar for udsatte unge fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det skulle ske med udgangspunktet i den kommunale ungeindsats og i samarbejde med relevante aktører som erhvervsskoler, forberedende grunduddannelse, socialområdet mm.
Projektet ville udvikle og afprøve metoder til etablering af kædeansvaret, til udvikling af en kompetenceprofil for en gennemgående kontaktperson samt til etablering af fælles organisatoriske og vejledningsfaglige metoder til at støtte de udsatte unge i deres lærings- og modningsproces henimod at de bliver uddannelses- og erhvervsparate. Sideløbende med udviklingen af metoder, skulle der gennemføres 90 ungeforløb i Vejle og Tønder Kommune, hvor de udsatte unge skulle opnå uddannelsesparathed ved at blive motiverede, lære at indgå i konstruktive relationer og anvende mestringsstrategier.

Projektets indsats 

Projektet har bl.a. resulteret i følgende:

 • Gennemførelse af seminarrække med vidensdeling og kompetenceudvikling for fagprofessionelle fra Vejle og Tønder Kommuner samt andre relevante aktører fx erhvervsskoler.
 • Udvikling af model ”Forløbsdidaktik til ungeprogression gennem kædeansvar” til at planlægge og gennemføre sammenhængende ungeforløb i et kædeansvar.
 • Udvikling og afprøvning af kompetenceprofil for kontaktperson+.
 • Gennemførelse af 106 ungeforløb heraf 32 i Tønder Kommune og 74 forløb i Vejle Kommune.
 • Afholdelse af oplæg og workshops for andre kommuner og ungeaktører fx kommuner i Region Hovedstaden.
 • Udarbejdet brochure og andre materialer om projektets metoder og modeller.
 • Afslutningskonference (virtuel) med 129 deltagere

Resultater

Projektet er lykkedes med at udvikle nye metoder og modeller til at understøtte udsatte unges udvikling frem mod at blive uddannelses- og arbejdsmarkedsparate. Udviklingen og afprøvningen af et kædeansvar, hvor ”den, der ser problemet, handler”, har vist sig at fungere godt i praksis for de deltagende kommuner, uddannelsesinstitutioner og unge. Det er således lykkedes at få skabt et samlet koncept for gode overgange mellem tilbud gennem etablering af et kædeansvar. Der er dog tale om komplekse modeller og metoder, som kan være svære at overføre til andre kommuner, men der er allerede i projektet konkrete erfaringer med, at modellerne appellerer til fagfolk uden for den direkte aktørkreds.

I forhold til projektets mål om at gøre de udsatte unge motiverede og målrettede i forhold til at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse, er det for tidligt at konkludere, om indsatsen har virket. Det kræver en længere tidshorisont. Det vurderes dog, at det er lykkedes at skabe sammenhængende og koordinerede forløb for de deltagende unge, og at forløbene har haft en positiv virkning.

Parter

 • Vejle kommune (Børne- og familiecenter, Ungdomscenter Vejle og UU Vejle)
 • Campus Vejle
 • Syddansk Erhvervsskole i Vejle
 • SOSU Vejle
 • Tønder kommune
 • Tønder Handelsskole

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2018 – 31. december 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.205.538,00 kr., hvoraf de 1.654.153,50 kr. blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Uddannelse og Bildung i grænseregionen 

Formålet med Uddannelse og bildung i grænseregionen har været at øge elevernes engagement i tysk og vække deres interesse for en karriere, der involverer tysk. Med projektet søgte man at imødegå den problematik, at elevernes interesse i tysk har været dalende, samtidig med at behovet for medarbejdere med gode tyskkundskaber i grænselandet har været stigende.

Projektets indsats 

 • Forandringsindsats 1: Tysk undervisningsforløb i samarbejde med nordtyske virksomheder og institutioner.
 • Forandringsindsats 2: Elev-til-elev undervisningsforløb, hvor elever fra HHX/STX underviste elever fra folkeskolen med eksempler fra grænseregionen. Dette gik under betegnelsen ”Botschafter”.
 • Forandringsindsats 3: Ekskursioner/studieture til Tyskland med mindst én overnatning og endagsekskursioner til nordtyske virksomheder og uddannelses- og kulturinstitutioner.
 • Forandringsindsats 5: Fællesarrangementer på de involverede skoler.
 • Forandringsindsats 6: Formidling af praktikaftaler i samarbejde med det tyske Industri-og Handelskammer i Flensborg (IHK).

Resultater

Projektet er lykkedes med at afholde de planlagte aktiviteter. Af de 15 planlagte undervisningsforløb, er 16 forløb blevet udviklet og gennemført. Der er afholdt 15 elev-til-elev-undervisningsforløb, 15 ekskursioner med overnatning, 20 endagsekskursioner og 10 fællesarrangementer på de deltagende skoler. Der er også afholdt ét seminar for studievejledere og fire seminarer for undervisere på tværs af uddannelsesstederne.

Projektets primære bidrag er, at der er på de deltagende skoler er kommet et større fokus på faget tysk og dets anvendelighed og relevans blandt både elever og lærere. Flere elever oplever, at de har fået mere viden om tysk kultur og historie og de vurderer selv, at de deltager mere aktivt i tyskundervisningen. Der er også flere elever, der har fået større lyst til dygtiggøre sig i tysk.

Selvom projektet har haft en positiv indflydelse på elevernes faglige viden og engagement, har det ikke kunnet aflæses i elevernes forventede fremtidige uddannelses- og karrierevalg. I de kvalitative interviews kommer det dog til udtryk, at selvom man ikke forventer at tage et job eller uddannelse, hvor tysk er bærende, så anser man tyskkundskaber som en konkurrencefordel på jobmarkedet generelt.

På nogle af de deltagende skoler har flere elever valgt at skrive større opgaver om tysk, og flere elever har ønsket at hæve fagniveaet. Der er desuden sket en stigning i karaktergennemsnit blandt de elever, der har taget et Sprachdiplom og flere har søgt om praktik i udlandet (PIO) i Tyskland.

Parter

 • Det blå gymnasium i Tønder
 • Tønder Handelsskole
 • Tønder Gymnasium og HF
 • Aabenraa Statsskole
 • Det Blå Gymnasium i Sønderborg
 • Statsskolen i Sønderbog
 • VUC Sønderjylland – primært Sønderborg og Tønder afdelinger
 • EUC Syd
 • Vidensby Sønderborg
 • Skoleforvaltningen i Tønder og Aabenraa 

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2018 – december 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.460.416,00 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Praksisnære projektuger som bro til de videregående uddannelser

Formålet med projektet var at motivere unge på gymnasiale uddannelser til at tage en videregående uddannelse i Syddanmark med fokus på fagområder inden for naturvidenskab, teknologi, IT/digitalisering, sundhed og økonomi.

Projektets fremgangsmåde var at udvikle en ny model for brobygning fra gymnasiale uddannelser til videregående uddannelser – en model, der tager udgangspunkt i karrierelæring, som er et vigtigt begreb i den nye gymnasiereform og som har fokus på at øge de unges valgkompetencer.

Brobygningen er sket ved at integrere karrierelæringsaktiviteter i tværfaglige, praksisnære projektuger, hvor unge på gymnasiale uddannelser arbejder anvendelsesorienteret og innovativt med flere fag, herunder science, i samarbejde med videregående uddannelser og virksomheder i Syddanmark.

I flere af undervisningsforløbene har studerende fra de videregående uddannelser fungeret som uddannelsesambassadører og rollemodeller for eleverne på de gymnasiale uddannelser.

Projektets indsats 

Projektet har bl.a. resulteret i følgende:

 • Drejebog for brobygning i fagene fra gymnasiale uddannelser til videregående uddannelser i Syddanmark, heraf titlen: Brobygning i Fagene (BiF). Modellen findes her: https://mindfactorybyecco.dk/bif/ Drejebogen beskriver didaktiske elementer, der kan integreres i brobygningsforløb i undervisningen blandt andet elevrefleksion.
 • Udvikling og afprøvning af 13 brobygnings/undervisningsforløb i samarbejder mellem gymnasiale og videregående uddannelser med deltagelse af 602 elever.
 • Kompetenceudvikling af gymnasielærere i blandt andet karrierelæring

Resultater

Projektet er ikke lykkedes med at nå egne målsætninger om at motivere flere unge til at tage en videregående uddannelse i Syddanmark. Andelen af elever som ser en videregående uddannelse og/eller karriere i Syddanmark som en attraktiv mulighed, er på ca. samme niveau efter projektet som før projektet. Det skyldes blandt andet, at målsætningerne har været for ambitiøse.

Det er vurderingen, at eleverne har fået positive erfaringer med de videregående uddannelser og særligt mødet med studerende fra de videregående uddannelser har været lærerigt. Men resultaterne peger på, at der skal en mere massiv og intensiv indsats til, for at flytte gymnasieelevers interesse for uddannelse og jobs i Syddanmark. Hertil peger evalueringen på, at der er behov for at integrere elevrefleksion mere i brobygningsforløbene, så der gives mere rum og tid til, at eleverne reflekterer over egen fremtid.
Der er opbygget et godt samarbejde mellem de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser, og der er flere konkrete aftaler om flere brobygningsforløb efter projektafslutning.

Parter

 • Tønder Gymnasium
 • Tønder Handelsskole & Handelsgymnasium
 • EUC Syd
 • VUC Syd
 • Rybners
 • Aabenraa Statsskole
 • Sønderborg Statsskole
 • Business College Syd
 • MIND Factory by ECCO
 • Studievalg i Region Syddanmark
 • Vejen Business College
 • SDU
 • UC Syd
 • Erhvervsakademi Sydvest

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.372.641,84 kr., hvoraf de 1.029.481,38 kr. blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Klar til Studier 

Projektets formål har været at styrke gymnasieelevers studiekompetencer med henblik på at give dem en god start på deres ungdomsuddannelse og samtidig forberede dem på overgangen til en videregående uddannelse. Studiekompetencer kan bruges både på gymnasiet og på videregående uddannelser og handler bl.a. om at kunne anvende notatteknik, organisere egen tid, træffe og begrunde valg, og håndtere litteratur og kilder. Projektet bygger på undersøgelser fra Københavns Universitet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som viser, at nybagte studenter mangler studieadfærd, når de starter på videregående uddannelser.

Projektets indsats 

 • Der er udviklet mere end 50 forskellige undervisningsforløb med henblik på at udvikle elevernes studiekompetencer, hvilket er flere, end der var lagt op til ved projektets opstart. Projektets undervisningsforløb er tilgængelige via hjemmesiden: http://www.klartilstudier.dk
 • Arbejdet med studiekompetencer er blevet en del af den årlige plan på skolerne.
 • UC Syd har udgivet et inspirationshæfte med videnopsamling og udvalgte forløb.
 • Der er afholdt flere workshops, end der var lagt op til ved projektets start.

Resultater

Projektets kvantitative evaluering tydeliggør ikke, at eleverne selv oplever, at deres studiekompetencer er blevet forbedret i projektperioden. Dette har overrasket projektgruppen, idet lærerne oplever, at projektet har haft en positiv effekt på elevernes udvikling af studiekompetencer. Lærerne har reflekteret over, hvorvidt evalueringen afspejler et varierende optag fra år til år, og at eleverne måske ikke selv kan sætte ord på deres studiekompetencer, hvilket også underbygges af evalueringen.

Evalueringen tydeliggør dog, at de fleste elever ved, hvad studiekompetencer er, og at eleverne aktivt anvender specifikke studiekompetencer. Fx fremhæver nogle elever bl.a. evnen til at træffe og begrunde valg i interviewene med evaluator.

Gymnasiereformen har desuden medført et øget fokus på studiekompetencer, hvilket har understøttet projektet. På grund af projektet er arbejdet med studiekompetencer dog blevet implementeret tidligere i processen og med en mere organiseret og målrettet indsats.

Projektgruppen har bl.a. fremhævet, at relationsarbejdet har været særligt væsentligt i et projekt, hvor der samarbejdes på tværs af skoler. Relationsarbejdet udfordres især, hvis der er udskiftning i deltagere fra de enkelte skoler.

Parter

 • IBC International Business College
 • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
 • EUC Lillebælt
 • UC SYD

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden august 2017 – september 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.961.978 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Geo & Bio Science Center Syd 

Formålet med Geo & Bio Science Center Syd har været at rekruttere flere unge til de naturvidenskabelige videregående uddannelser i Syddanmark. Børn og unges interesse for det naturfaglige er søgt fremmet gennem praksisnær undervisning og feltarbejde med fokus på naturens ressourcer og naturen som kilde til viden. Projektet har involveret grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Projektets indsats 

 • Forandringsindsats 1: Udvikling af 14 undervisningsforløb inden for temaerne biodiversitet og klimaforandringer med tilhørende undervisningsfilm.
 • Forandringsindsats 2: Udvikling af et undervisningsforløb i camp-format
 • Forandringsindsats 3: Udvikling af en model for samarbejder på tværs af grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
 • Forandringsindsats 4: Et efteruddannelseskoncept for undervisere på grundskole og gymnasieniveau for styrkelse af børn og unges interesse for naturvidenskab gennem den praksisnære og eksperimenterende tilgang til undervisningen i naturvidenskab, som udvikles i projektet

Resultater

Langt de fleste elever oplever, at de har arbejdet med naturvidenskab på en anden måde, end de plejer. Mere end 7 ud af 10 elever synes, de lærer mere ved at være i naturen end i klasselokalet og 8 ud af 10 synes, det har været mere spændende at lære ude i naturen. Målsætningen om, at eleverne har fået en bedre forståelse for naturvidenskab er indfriet. Den høje målsætning om, at 75 % af eleverne ville opleve at være dygtigere inden for naturvidenskab, er dog ikke mødt. Det gælder en tredjedel af eleverne.

Det har fungeret godt i projektet, at der blev udarbejdet et katalog med de udviklede undervisningsforløb. Det har gjort det nemt og fleksibelt for de deltagende skoler at byde ind på forløbene og det har haft stor betydning, at de enkelte forløb kunne tilpasses målgruppen.

Det bemærkes, at der skal mere end én eller få dages forløb til at have indflydelse på de unges valg af videregående uddannelse. Lige omkring hver femte elev oplever at have fået information om deres videre uddannelsesmuligheder. Karrierelæring kunne have fyldt mere i projektet.

Alle projektets parter ønsker at fortsætte samarbejdet fremover. Der er således afsat timer til at deltage i undervisning, drift og udvikling. Projektet har desuden sikret sig støtte fra Novo Nordisk til de kommende tre år. Læs mere her: http://geobio.dk/

Parter

 • Faaborg Gymnasium
 • Nyborg Gymnasium
 • Brobyskolerne
 • Øhavsskolen
 • Vester Skerninge Friskole
 • Nordagerskolen
 • Korinth Efterskole
 • Enghaveskolen Faaborg
 • Svanninge Skole
 • Horne Skole
 • HF2
 • HF og VUC Fyn
 • Tingagerskolen
 • Vestfyns Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • Marie Jørgensens Skole
 • Fredericia Gymnasium
 • Giersings Realskole
 • Bernstorffsminde Efterskole
 • ATU

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden april 2017 – juni 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.084.852,67 kr., hvoraf 70,97% blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Industrien som karrierevej 

Formålet med ”Industrien som karrierevej” har været at synliggøre industrien som en attraktiv karrierevej for folkeskoleelever for at få flere elever til søge en erhvervsuddannelse inden for industrien og dermed bidrage til at sikre kompetenceforsyningen til industrivirksomhederne.

Synliggørelsen af industrien skulle bl.a. ske ved at inddrage industrivirksomheder i elevernes undervisning i folkeskolen i 5.-6.klasse og 10.klasse. I 5.-6. klasserne har virksomhederne adopteret en folkeskoleklasse, mens 10. klasserne har samarbejdet med virksomhederne om deres obligatoriske store opgave i 10.klasse.

Projektets indsats 

Projektet har bl.a. resulteret i følgende:

 • Etablering af lokale partnerskaber med industrivirksomheder i Trekantsområdets syv kommuner
 • Etablering af netværk mellem UU-centrene i Trekantområdet
 • En model for adoptionsklasser som grundlag for lærende partnerskaber mellem folkeskoler og virksomheder.
 • Et undervisnings- og vejledningsmateriale til 7.-9. klassetrin der tager afsæt i værdikæden for, hvordan en kartoffel bliver til Pringles chips.
 • En model for den åbne skoles samarbejde med lokale virksomheder med særligt fokus på samarbejde mellem 10. klasse og virksomheder om den obligatoriske opgave i 10.klasse.

Resultater 

Projektet har bidraget til at øge elevernes kendskab til industrien og karrieremulighederne i industrien. Det gælder både for eleverne i 5-6.klasse og eleverne i 10.klasse. 68 pct. af 5.-6. klasseeleverne giver udtryk for, at de har fundet ud af, hvad man kan arbejde med i en industrivirksomhed, mens flere 10. klasseelever har fået øje på, at EUX og EUD er relevante uddannelsesveje, hvis man ønsker en karriere i industrien.

Det større kendskab til industrien, har ikke umiddelbart resulteret i, at flere elever ser industrien som en attraktiv karrierevej. Andelen af 5.-6. klasseelever, der kan se sig selv få et arbejde i industrien engang, er konstant med 29 pct. i før-målingen og 27 pct. i efter-målingen. Mens andelen af 10. klasseelever, der kan forestille sig at få en karriere i industrien også er konstant med 52 pct. i før-målingen og 49 pct. i efter-målingen.

Projektet er efter dets afslutning blevet succesfuldt forankret i Middelfart, Billund, Haderslev og Fredericia Kommuner, mens det er uvist om projektet vil blive ført videre i Vejen, Vejle og Kolding Kommune.

Parter

 • EUC Lillebælt
 • Trekantområdet Danmark
 • Hansenberg
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Folkeskoler i Trekantsområdets kommuner
 • UU Billund
 • UU Lillebælt
 • UU Haderslev
 • UU Kolding
 • UU Vejen
 • UU Vejle
 • Billund Erhvervsfremme
 • Business Fredericia
 • Haderslev Erhvervsråd
 • Business Kolding
 • Middelfart Erhvervscenter
 • Udvikling Vejen
 • Vejle Erhvervsudvikling
 • Industrivirksomheder i Trekantområdet
 • Jobcentre i Trekantområdet
 • Dansk Metal
 • 3F
 • TEKNIQ
 • Arbejdsgiverne
 • DI
 • DIMA

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 5.159.991 kr., hvoraf de 3.497.520 kr. (svarende til 68%) blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

EUX - en del af svaret 

Projektet samlede alle relevante aktører i en indsats, hvor EUX'ernes særlige kompetencer blev afdækket, der udvikledes værktøj til at spotte virksomheder, for hvem EUX-elever er attraktive, samt modeller til at skabe et fælles sigte for elev og virksomhed. Virksomhederne blev opsøgt og hvis de sagde ja, blev de matchet med EUX-elever med de efterspurgte kompetencer.

Projektet løftede erhvervsuddannelserne (EUD) gennem 460 ekstra EUX praktikpladser i projektets løbetid. Aktualiteten understregedes af gabet mellem det nuværende optag på ca. 19 % og målet på 25 % i 2020. EUX (red. en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse) var en del af svaret, fordi det opfylder de unge og forældrenes krav - at alle døre forbliver åbne til videre uddannelse. Men uddannelsen manglede en synlig profil, og praktik i en virksomhed var afgørende for, at EUX ville blive et attraktivt alternativ til gymnasiet.

Projektets indsats 

 • Profiler på EUX elever som de ser ud efteråret 2016 og en beskrivelse af EUX profilen ud fra uddannelsens krav til EUX-elever.
 • Seks prototyper på virksomheder, der kan have en særlig interesse i at ansætte en EUX elev
 • Ti modeller på mulige karriereplaner for EUX elever, der ansættes i en EUX praktik.
 • Minimum 3000 ekstra virksomhedsbesøg samt en mere kvalificeret dialog med virksomheder-ne vedr. EUX elever.
 • Et styrket virksomhedsnetværk i erhvervsskolernes portefølje.
 • Et styrket netværk til de organisationer, der organiserer de virksomheder, der stiller praktik-pladser til rådighed for EUX elever.
 • En fælles formidling af EUX'erne og deres potentiale i forhold til virksomhedernes behov

Forventede resultater 

 • 460 ekstra praktikpladser til EUX elever
 • Minimum 90 % af de 460 EUX elever fastholder deres praktikplads 6 måneder efter afslutning af deres grundforløb 2 i juni 2019

Parter

 • EUC Syd
 • EUC Lillebælt
 • Hansenberg
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Rybners
 • Svendborg Erhvervsskole
 • Kold College
 • BC Syd
 • IBC
 • Handelsgymnasiet Vestfyn
 • Tietgen
 • Campus Vejle

Periode og tilsagn 

Projektet løb i perioden 1. august 2016 - 31. december 2019 og fik den 27. juni 2016 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på 1.326.494 kr. Derudover har projektet modtaget en støtte fra EU's Socialfond i regi af Syddansk Vækstforum på 7.302.164 kr.

Harteværket 

Målet i projekt “Harteværket” var at styrke unges interesse og kompetencer i naturfag gennem mere produktorienterede undervisningsforløb, hvor eleverne fik større medansvar for den konkrete undervisning. Forventningerne til projektet har for det første været, at et øget medansvar og inddragelse i arbejdet med naturfagsemner gennem undervisningsforløbene på Harteværket skulle resultere i, at eleverne skulle opnå større interesse for scienceområdet.

For det andet at elevernes arbejde med egne spørgsmål skulle føre til øget mestring af science, hvilket igen vil føre til større interesse og motivation for science området.​ Derudover skulle projekt Harteværket bygge bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Projektets indsats 

 • 12 undervisningsforløb ud fra en STEM/IBSE tilgang
 • Inddragelse af ung-til-Ung undervisning
 • At undervisningsforløbene er tilgængelige på www.astra.dk samt www.hartevaerket.dk
 • Afholdelse af 8 inspirations- og netværksmøder samt en afsluttende konference
 • Formidling af projekterfaringer på nationale uddannelseskonferencer (BigBang, Læringsfestival, DM i Skills, Fredericia 2016

Resultater

Gennem projektet er der blevet udarbejdet 12 undervisningsforløb til forskellige trin. 1 forløb er tiltænkt indskolingselever, 4 forløb er tiltænkt mellemtrinnet, 4 forløb er tiltænkt udskolingen og 3 forløb er tiltænkt elever på ungdomsuddannelser. Undervisningsforløbene er frit tilgængelige på Harteværkets hjemmeside, ligesom fysiske materialer til forløbene er tilgængelige på Harteværket.

Der er med succes blevet afholdt 8 fælles inspirations- og netværksmøder i løbet af projektet med deltagelse af cirka 30 antal lærere fra grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark.

Den mest centrale læring fra projektet, er at mere undersøgelsesorienterede undervisningsformer med inddragelse af et fungerende vandkraftværk med stor succes kan anvendes til at motivere elevers interesse for naturfag på såvel grundskole- som ungdomsuddannelsesniveau.

De involverede lærere har i høj grad forsøgt at tage den mere undersøgelsesorienterede undervisningsform til sig, om end det for nogle har været svært at overlade kontrollen til eleverne.

Effekten på elevniveau fremstår som begrænset – om end positiv. De kvalitative resultater fra casebesøg, observation og interview indikerer, at det gør en forskel i forhold til elevernes motivation og forståelse at arbejde med problemstillinger i virkeligheden – men at denne viden kun forankres hos eleverne, hvis der før og efter besøget gøres en stor indsats for at inddrage læringer fra besøget i undervisningen.

Parter

 • Harteværket
 • Munkensdam Gymnasium
 • Hansenberg
 • TREFOR
 • Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL)
 • Kolding Kommune
 • Insero

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. juni 2016 – 1. juli 2018. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.304.928 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

E2E - fra efterskole til erhvervsuddannelse 

Formålet med projekt E2E har været at udvikle undervisningsmæssige tiltag på efterskoler og erhvervsuddannelser, som bidrager til, at flere efterskoleelever søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter efterskolen. Projektets forløb har bestået af to konkrete undervisningsforløb/indsatser: 1) Innovations-brobygnings-opgave (IBO) i samarbejde med virksomheder og erhvervsuddannelser 2) Erhvervsrettet linjefag med samarbejde med virksomheder og erhvervsuddannelser.

Projektets indsats 

 • Konkrete samarbejdsmodeller og koncepter for erhvervsrettede linjefag på aftenskoler, hvor virksomheder og fagretninger på erhvervsuddannelserne deltager.
 • Erhvervsrettede linjefagsforløb inden for hvert af de 4 nye hovedområder efter EUD-reformen.
 • Filmmateriale og et konkret undervisningsforløb til IBO-forløbet (IBO går ud på at udvikle en idé ud fra et tema til en modtager udenfor skolen).
 • Etablering af konkrete partnerskaber mellem virksomheder og efterskoler, som skal fortsætte efter projektperioden og være til gavn for både IBO og erhvervsrettede linjefag.
 • Etablering af samarbejde mellem erhvervsuddannelser og efterskoler, som skal fortsætte efter projektperioden.  

Resultater

 • Indsats 1 er gennemført med succes. 15 efterskoler og 10 erhvervsskoler har deltaget i et IBO-forløb.
  Det betyder, at 1700 efterskoleelever ud fra en innovationstankegang har udviklet på idéer, der kan løse eller forbedre udfordringer, som virksomheder eller organisationer står overfor. Eleverne har indgået samarbejdsaftaler og har foretaget research-besøg på virksomhederne.

  Interviewene med lærere og elever viser, at erhvervsskolerne generelt har løftet opgaven med at tage det anderledes brobygningsforløb alvorligt. Eleverne fortæller om engagerede erhvervsskolelærere med stor faglig viden, de har kunnet anvende til deres IBO-idé. 
 • Indsats 2 er udmøntet forskelligt blandt de deltagende efterskoler, da linjefagene er tilpasset den enkelte skoles profil samt deres eksisterende vision for deres 10.klasses forløb.  Men de har alle, ligesom indsats 1, fokus på at inddrage både virksomheder og erhvervsuddannelser.

  Effekten på elevniveau, dvs. antallet, der vælger en erhvervsuddannelse, er ikke målbar, og forventes lille. Det fremgår dog af resultaterne at elever, der har deltaget i IBO, har fået mere viden om alle typer af ungdomsuddannelser, herunder særligt EUX. Dertil kan lægges, at eleverne i de fleste tilfælde finder besøget på erhvervsskolerne lærerigt og positivt.

  På baggrund af de gode erfaringer fra dette projekt, er det efterfølgende lykkedes Efterskoleforeningen at få bevilget på 5 millioner kroner fra Nordea-fonden til en landsdækkende udrulning.

Parter

 • Tietgen
 • Ryslinge Efterskole
 • SOSU Fyn
 • Design- og idrætsefterskolen i Skamling
 • Kold College
 • Kongeådalens Efterskole
 • Hansenberg
 • Riberkjærgård Landbrugsskole
 • SOSU Esbjerg
 • EUC Syd
 • Odense Tekniske Gymnasium
 • SDE
 • Rybners Erhvervsskole
 • Ølgod Efterskole
 • Vojens Efterskole
 • Sundeved Efterskole
 • Ladelund Efterskole
 • Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
 • Skanderup Efterskole
 • Tommerup Efterskole
 • Efterskolen Flyvesandet
 • Efterskoleforeningen.  

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden juli 2017 – august 2019 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.111.022,80 kr.

Karrierelæring på Tværs 

Projektets mål var at forberede eleverne til en ungdomsuddannelse, herunder at motivere eleverne til - den rigtige - ungdomsuddannelse ved at klæde de deltagende lærere fra grundskolerne på til at gennemføre intensive læringsforløb. Læringsforløbene blevet udviklet i samarbejde mellem lærerne fra de deltagende grundskoler og undervisere fra de deltagende ungdomsuddannelser.

Projektets først trin var at udvikle den fælles tværsektorielle styrings- og læringsplatform ”Hub to Connect”, andet trin var at udvikle og gennemføre de intensive læringsforløb for eleverne.

Projektets indsats 

 • En styrings- og læringsplatform (Hub to Connect), som skal understøtte samarbejdet mellem folkeskolen, ungdomsuddannelser, UU og virksomheder med det formål at støtte og udfordre de unge i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser.
 • En række eksemplariske intensive læringsforløb for både hele klasser og udvalgte målgrupper på tværs, herunder et inspirationskatalog, der indeholder 10 konkrete eksempler på, hvordan et intensivt læringsforløb kan forløbe.

Resultater

Der er gennemført 46 forløb, hvoraf 42 forløb er gennemført for hele klasser, tre forløb er gennemført for ikke-uddannelsesparate elever og ét forløb er gennemført for talentfulde elever og/eller særligt teknisk interesserede elever. Knap 1000 elever har deltaget i et intensivt læringsforløb i løbet af projektperioden.

En væsentlig læring fra projektet er, at det har krævet mange ressourcer og meget tid at implementere den tværinstitutionelle læringsplatform. Ikke mindst fordi at det var projektets mål, at alle samarbejdspartnere skulle bidrage til den fælles didaktik, hvilket har betydet at mange lærere, undervisere og virksomheder har været koblet på læringsplatformen fra start. Det har til gengæld bidraget positivt til oplevelsen af ejerskab til projektet og de intensive læringsforløb.

En klar struktur og rammesætning bidrager positivt til en fælles læringsplatform. Ved at UU Lillebælt har været facilitatorer af de afholdte workshops, er de nye undervisningsforløb blevet udviklet i den samme ramme og med de samme didaktiske overvejelser, samtidig med, at lærerne og underviserne selv har udviklet undervisningsforløbene, hvilket både har givet kvalitet og ejerskab. Det er en læring af projektet, at udviklingsgrupperne ikke må være for store, og at ansvarsfordelingen i udviklingsgrupperne skal være tydelig.

Størstedelen af eleverne har opnået viden om den virksomhed, de har besøgt og dens arbejdsopgaver. Endvidere oplever over halvdelen af de deltagende elever, at de, efter at de har deltaget i et intensivt læringsforløb, kan omstille teori til praksis. De intensive læringsforløb har også betydet, at eleverne har fået et større kendskab til UU-vejlederne og dermed til at gøre brug af deres viden om ungdomsuddannelser. Eleverne har desuden fået større kendskab til kravene for deres ønskede ungdomsuddannelse, og oplever tro på egen formåen efter deltagelse i et intensivt læringsforløb

Projektet gennemføres i perioden 1. august til 30. juni 2019 og fik den 27. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.422.160 kr.

Parter

 • UU Lillebælt
 • IBC Fredericia
 • EUC Lillebælt
 • Fredericia Gymnasium og HF
 • Middelfart Gymnasium og HF
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia
 • Social- og sundhedsskolen Middelfart
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • Skoleafdelingen i Fredericia Kommune
 • Skoleafdelingen i Middelfart Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2016 – 30. juni 2019. Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.357.250 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Crossing IT 

Målet med Crossing IT var, at flere unge i Region Syddanmark skulle få lyst til at tage en naturvidenskabelig uddannelse, særligt inden for en af de mere end 80 IT-uddannelser. Dette skulle ske ved at øge de unges viden om og færdigheder i programmering gennem forskellige undervisningsforløb.

I Crossing IT har folkeskolelærere og (erhvervs)gymnasier oparbejdet kompetencer til at undervise i og med programmering. Forløbene har endvidere søgt at styrke samarbejdsrelationerne mellem erhvervsgymnasier og de lokale folkeskoler, 10. klasse centre samt med lokale virksomheder.

Projektets indsats 

Projektets indsatser består af følgende produkter, som er frit tilgængelige:

 • Rapport om behov og anvendelse af avancerede it-kompetencer i virksomheder i Region Syddanmark. 
 • Et operationelt koncept for undervisning i programmeringsfærdigheder på tværs af uddannelsesniveau og fag. CrossingIT har produceret 35 nye unikke undervisningsforløb, som dækker både korte enheder i form af nye typer brobygning og målrettede enkeltlektioner, innovative delprojekter i de nye gymnasiale it-fag, længerevarende projekter og storskala events. Forløbene er udarbejdet på baggrund af projektets egen governancemodel og er efterfølgende evalueret fagligt via den teknologididaktiske model ROBOdidaktik.
 • Etablering af lokalt forpligtende samarbejdskoncepter. Udviklingsarbejdet er drevet af erhvervsgymnasierne HHX, HTX og EUX. Erhvervsgymnasierne har desuden samarbejdet i uddannelseskæden med de lokale folkeskoler og 10. kl. centre, samt dannet nye, brede samarbejder med virksomheder, fritidsorganisationer og kommunale afdelinger.
 • Formelt netværk for IT-undervisere, som har mødtes til halvårlige netværksmøder, suppleret med en række it-faglige workshops.
 • Offentlig formidlingsevent blev afholdt i april 2019.
 • Kompetenceudvikling af undervisere, som først og fremmest har fundet sted gennem halvårlige udvekslingsfora og workshops, samt lokalt efter individuelle behov.

Resultater

Projektet lykkedes med at igangsætte og udføre 35 forskellige undervisningsforløb, som hver især udsprang fra skolens lokale behov og muligheder. En lang række af de 35 forløb har været gennemført op til 10-20 gange. Mere end 1400 elever fra grundskole og gymnasier har deltaget i mindst et af de 35 forløb (eller en skalering heraf). 50 gymnasieundervisere og 40 grundskolelærere har bidraget til mindst et undervisningsforløb under CrossingIT.

Der blev oprettet to officielle netværk (som videreføres) for it-undervisere fra erhvervsgymnasier, hvor de har mulighed for at få faglig sparring på tværs af kommuner. Der har endvidere været fokus på at skabe samarbejde mellem lokale gymnasier, folkeskoler og virksomheder. 

Det er evaluators vurdering, at projekt CrossingIT har formået at skabe en øget interesse for IT-studieretninger på (erhvervs)gymnasier og for it-uddannelser i det hele taget. Andelen af hhv. gymnasieelever og grundskolelever der finder en IT-uddannelse eller karrierevej interessant har indfriet projektets målsætning. Dobbelt så mange gymnasieelever tilkendegiver i eftermålingen, at de har lyst til at tage en it-uddannelse (14%-29%). 32% af grundskoleeleverne ser muligheder i en it-studieretning på et (erhvervs)gymnasium.

Den mest centrale læring fra projektet er, at erfaringerne fra CrossingIT er et eksempel på en velfungerende introduktion til kodning og programmering i både grundskole og gymnasium. Derudover opnåede projektet den afledte effekt, at det opleves som en god og tidlig introduktion for grundskoleelever til erhvervsgymnasiet i en tid, hvor gymnasierne oplever, at de unge vælger ungdomsuddannelse tidligere og tidligere.

Parter

 • Det Blå Gymnasium i Tønder, HHX/HTX
 • Campus Vejle, HHX/EUX
 • Svendborg Erhvervsskole, HH/HTX
 • Erhvervsgymnasiet i Grindsted, HHX/EUX/HTX
 • Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, HHX
 • Business College Syd, HHX

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2017 – juni 2019. Projektets samlede udgifter beløb sig til 4.118.518 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Vejen til NY MESTERLÆRE

Formålet med Vejen til Ny Mesterlære har været at udbrede kendskabet til Ny mesterlære-ordningen som en vej til en erhvervsuddannelse. Ny mesterlære er en indgang til erhvervsuddannelserne, der kan bruges af virksomheder, som gerne vil have eleven i længere tid. Desuden er ordningen rettet mod elever, der ikke har 02 i dansk og matematik, og som heller ikke trives i et skolemiljø.

Projektet ville også give unge forudsætninger til at få en Ny mesterlæreaftale samt klæde virksomhederne på til at håndtere en svagere målgruppe, end de er vant til.  Samlet set var målet at øge antallet af Ny mesterlæreaftaler med 50 % i Kolding og Vejen Kommuner.

Projektets indsats 

Projektet har bl.a. resulteret i følgende indsatser:

 • Koncept for afklarings- og vejledningsforløb (BootCamp)
 • Skabelon for handlings- og uddannelsesplaner til unge
 • Informationsmateriale til virksomheder, unge og vejledere om Ny mesterlære-ordningen
 • Model for praktiksamarbejde mellem uddannelsesinstitution, jobcenter og virksomhed beskrevet gennem konkrete ungecases

Resultater 

Projektet har nået målet om 50 % flere Ny mesterlæreaftaler. Antallet af Ny meterlæreaftaler er således vokset med 110 % i Vejen Kommune og 57 % i Kolding Kommune set i forhold til 2015. I Syddanmark er stigningen til sammenligning blot på 38 %. I selve projektet har der deltaget 107 unge, hvoraf 66 har gennemført en BootCamp. Heraf er der dog kun 12 af de deltagende unge, der har fået en Ny Meterlæreaftale. Det skyldes, at de unge i projektet har været en ressourcesvag målgruppe, som kæmper med forskellige problemstillinger udover ledighed. 

Det er i høj grad lykkes at udbrede kendskabet til Ny mesterlære-ordningen blandt medarbejdere i UU og i jobcentret. Der har fra ledelserne i jobcentre og UU været et mærkbart fokus på og italesættelse af Ny mesterlære-ordningen i hele projektperioden. Der har også været en intensiveret opsøgende indsats over for virksomhederne. Det vurderes, at det er dette fokus på Ny Mesterlæreordningen, der har været medvirkende til stigningen i antallet af Ny mesterlæreaftaler i henholdsvis Kolding og Vejen Kommune.

Det lykkes ikke at klæde virksomhederne bedre på til at håndtere svage unge. Virksomhederne var ikke interesserede i at afsætte de fornødne ressourcer til at deltage i mentorkurser. Afklarings- og vejledningsforløbene fortsætter ikke efter projektperioden, men erfaringer herfra indgår i nye afklaringsforløb som bliver udbudt af Jobcenter Kolding både i Kolding og Vejle.

Parter

 • IBC
 • UU Vejen
 • UU Kolding
 • Jobcenter Vejen
 • Jobcenter Kolding
 • HANSENBERG.

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2017 – september 2019. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.475.351 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark 

Formålet med ”E-Sport og Uddannelse i Region Syddanmark” var at skabe en ny HF-uddannelse med toning på E-sport. Målgruppen for projektet er den voksende gruppe af unge – især mænd – der brænder for E-sport, men ikke får påbegyndt en ungdomsuddannelse. Projektet ville desuden give eleverne/kursisterne et indblik i, hvordan deres passion for E-sport via en kompetencegivende ungdomsuddannelse kan udvikles til videre uddannelse eller til erhvervsrettede kompetencer. Oprindeligt var det også målet at inkludere AVU og hhx/EUX i projektet.

Projektets indsats 

 • Kompendium af udvalgt undervisningsmateriale, som gennem forløbet er blevet udviklet og afprøvet. Undervisningsmaterialet er tonet til e-sport, så e-sport indgår som en naturlig del af de enkelte fag.
 • En praksisændring fra traditionel undervisning til gamificering af undervisningen.
 • Drejebog som omhandler rammer og samarbejder mellem andre uddannelsesinstitutioner og inddragelse af erhvervslivet, hvor fokus i samarbejdet er karrierelæring, professionsorientering samt valgkompetence i forhold til erhvervsretning eller videre uddannelse efter endt ungdomsuddannelse.
 • Model for praktik- og projektforløb jf. den nye HF-reform
 • En konkret model for samarbejde med grundskolen.

Resultater 

Projektet nåede som planlagt at starte ét hold HF-elever i første projektår og to hold i andet projektår. Den forventede gennemførelsesprocent var 80%, hvilket blev overopfyldt for det første hold (88%). For de to hold på andet år forventes en lidt lavere gennemførelsesprocent, om end tæt på de 80%. Trods et ihærdigt forsøg, lykkedes det ikke at oprette AVU-hold med fokus på E-sport.

Evalueringen tyder på, at flere faktorer har bidraget til at fremme projektets målsætning. Bl.a. holdtræningen i E-sport formåede at skabe et stærkt fællesskab blandt kursisterne samt lærerne og kursisterne imellem. Mere end 90 % af kursisterne tilkendegiver i både før- og eftermålingen, at de er en del af et fællesskab.

En vigtig læring af projektet har været, at kursisterne på E-sport-holdene generelt set udgør en tungere målgruppe end de resterende kursister på HF & VUC FYN. En større del af kursisterne har således en række personlige og/eller sociale udfordringer. For at imødekomme dette har ledelsen prioriteret mange timers studievejledning til klassen, hvilket vurderes at være nødvendigt for at fastholde den høje gennemførelsesprocent.

Parter

 • HF & VUC Fyn
 • UCL
 • Handelsgymnasiet Ribe var også med i projektet fra starten, men valgte at springe fra.

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden juli 2017 – august 2019.
Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.784.810 kr., hvoraf 70 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Science i Syddanmark - Karrierelæring i sciencefag 

Projektets overordnede formål har været at styrke søgningen til science-uddannelser i Region Syddanmark. På den baggrund har diabetes fungeret som omdrejningspunkt for alle projektets aktiviteter, fordi det er en sundhedsmæssig problemstilling, der har høj aktualitet i samfundet og for regionen. Diabetes har givet de unge i udskolingsklasserne og på gymnasiet gode muligheder for at relatere undervisningen til hverdagen, samfundsdebatten, uddannelser og efterfølgende karrieremuligheder i Region Syddanmark.

Projektets indsats 

 • En karrierelæringsmodel for temaplanlægning i de indgående gymnasie- og grundskolefag.
 • Faglige-didaktiske efteruddannelseskurser for gymnasie- og grundskolelærere i Region Syddanmark.
 • Karrierelæringsseminarer for gymnasie- og grundskolelærere i Region Syddanmark.
 • Undervisningsmaterialer og cases om diabetes til brug i undervisningen på gymnasier og i grundskoler.
 • En model for brobygningssamarbejde med mellemlange og videregående science-uddannelser i Region Syddanmark.

Resultater

Projektet fik afholdt de planlagte aktiviteter og nåede ud til 800 gymnasieelever og 275 grundskoleelever.

Særligt i opstarten var projektet dog udfordret i planlægningen mellem gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner. Som følge af vedvarende indsats fra projektets side lykkedes det dog at få de første besøg i hus. Erfaringen herfra var, at når først uddannelsesinstitutionerne havde haft det første besøg, ville de gerne på eget initiativ fortsætte studiebesøgene, fordi de så værdien af aktiviteten for dem selv.

Eleverne i projektet har gennemsnitligt fået betydeligt større kendskab til diabetes herunder behandling, forebyggelse mv. efter deltagelse i projektet. Der ses umiddelbart ikke en større interesse i de naturvidenskabelige fag generelt eller en øget refleksion over fremtiden som følge af undervisningen i disse fag efter forløbet. Dog ses en stigning på 7%-point i andelen af grundskoleelever, hvis lyst til at tage en gymnasial uddannelse inden for science eller sundhed er steget under forløbet, mens stigningen er på 2%-point for gymnasieelever (ift. videregående uddannelser inden for science eller sundhed).

Parter

 • Svendborg Erhvervsskole
 • Studievalg Fyn
 • Svendborg Gymnasium
 • UU Center Sydfyn
 • Rødkilde Gymnasium
 • Syddansk Universitet
 • Varde Gymnasium
 • University College Lillebælt
 • EUC Syd
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Dansk Diabetes Akademi
 • Tønder Gymnasium
 • 4 folkeskoler i Svendborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn.
 • Biotech Academy

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden maj 2016 – juni 2019.
Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.465.241 kr., hvoraf 68 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Erhvervstonet forløb på tværs 

Formålet med ”Erhvervstonet forløb på tværs” har været at udvikle, implementere og forankre erhvervsrettede undervisningsforløb i de forberedende tilbud med henblik på at tiltrække flere unge, kvalificere deres uddannelsesvalg, samt styrke de unges faglighed og kvalificere dem til at gennemføre forløbene.

Projektet indsats 

 • Indsats 1 - styrkelse af det tværoganisatoriske samarbejde: Der er i dag fokus på at kontaktlærerne, almenlærerne og faglærerne har et fælles ansvar - herunder et fælles ansvar for at eleverne oplever et sammenhængende undervisningsforløb. Der er som tilsigtet udviklet et notat på hvilke opmærksomhedspunkter, der er i tværfaglige samarbejder.
 • Indsats 2 - Styrkelse af KUU-KANON og EUD-klassernes erhvervsrettede profiler: Der er udviklet flere forskellige tværfaglige undervisningsforløb - dels i samarbejde med produktionsskolen, erhvervsskolerne samt virksomheder og organisationer. I Erhvervsklasserne (VUC/SDE) er der lavet en projektuge med afsæt i opgaven Faglig dokumentation, hvor der er sat fokus på job og karrieremuligheder, og hvor der løbende er lavet en række tværfaglige undervisningsopgaver.
 • Indsats 3 - Styrkelse af samarbejdet mellem KUU-KANON og virksomheder: Her er der bl.a. udarbejdet samarbejdsaftaler med en række virksomheder.  

Resultater 

 • Evalueringen viser, at eleverne er glade for den erhvervstonede undervisning, og at undervisningsformen betyder, at eleverne oplever undervisningen som mere relevant og brugbar. Eksempelvis oplever 8 ud af 10 elever, at de kan se formålet med det, de lærer.
 • Evalueringen finder en forskel på elevernes udbytte af projektet. EUD-klasse eleverne fremstår som havende fået et højere udbytte og svarer generelt mere positivt. Fx angiver 67 pct. af EUD-klasse eleverne, at de er blevet mere afklaret som følge af undervisningen, hvor det blot er 44 pct. af KUU-eleverne. Ligeledes beretter 61 pct. af EUD-klasse eleverne, at undervisningen har betydet, at de har lyst til at tage en erhvervsuddannelse, hvor det blot er 37 pct. af KUU-eleverne.
 • En fremadrettet læring til lignende projekter er ifølge projektledelsen og de interviewede undervisere, at der skal afsættes endnu mere tid til det indledende arbejde med udvikling af læringsfællesskaber. Det kommer ikke af sig selv, men kræver en dedikeret ledelse, som afsætter tid og ressourcer af hertil samt ejerskab blandt alle deltagende parter.

Parter

 • KUU-KANON
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Kold College
 • SOSU FYN
 • Tietgen
 • AMU Fyn
 • HF & VUC FYN
 • Odense City Campus.

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2017 – december 2018.
Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.307.136 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Kontakt uddannelsesteamet

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Annette Keller

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201995

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU01V