Skip til primært indhold

Rigsrevisionskritik: Region Syddanmark har allerede sat initiativer i gang

Region Syddanmark og de øvrige regioner modtager kritik fra Rigsrevisionen for overskridelser af den maksimale ventetid til kræftbehandling samt mangelfuld journalisering. Region Syddanmark anerkender overskridelsen af de maksimale ventetider og understreger nødvendigheden af korrekt journalisering. Regionen har sat en række initiativer i gang, der skal styrke behandlingen samt sikre en fyldestgørende journalisering.

Rigsrevisionen har undersøgt, om regionerne har overholdt de maksimale ventetider til kræftbehandling fra
juli 2019 til juni 2023.

Den maksimale ventetid betyder blandt andet, at der maksimalt må gå 14 dage, fra en patient har givet
informeret samtykke, til behandling for kræftsygdom sættes i gang. Hvis ventetiden overskrides, skal
patienten have et konkret tilbud om behandling på et andet sygehus, og det skal registreres tydeligt i
patientens journal. Det er især mangelfulde registreringer, regionerne bliver kritiseret for i rapporten, og her
har regionerne og sundhedsmyndighederne fortolket reglerne forskelligt.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Mette With Hagensen (S) siger:

- Vi tager selvfølgelig kritikken til os. Sygehusene og regionerne er sat i verden for at hjælpe patienterne, og
vores job er at give dem den bedst mulige behandling, hurtigst muligt. Og hvis det ikke er muligt, så skal
deres ret til behandling et andet sted altid overholdes, og der skal naturligvis journaliseres korrekt. Derfor er
jeg også glad for at se, at Sundhedsstyrelsen netop har udsendt en opdateret vejledning på området, der
skal sikre enighed mellem regionerne og sundhedsmyndighederne om, hvordan reglerne skal overholdes.

Udfordret på kapacitet

Rigsrevisionen har udtrukket en stikprøve på 380 patientforløb, hvor den maksimale ventetid er blevet
overskredet. Stikprøven er udtrukket på tværs af de fem regioner fra juli 2019 til juni 2023, og der er
udtrukket 67 tilfælde i Region Syddanmark.

I 28 tilfælde finder Rigsrevisionen, at regionen ikke har en gyldig grund til, at patienter har ventet for længe.
De pågældende patienter har ventet mellem 1-13 dage ud over de maksimale ventetider på 14 dage til
behandling.

Regionsdirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen siger:

- Vi sætter hvert år gang i 40.000 kræftpakkeforløb på de syddanske sygehuse, men det er aldrig godt nok,
når patienter oplever, at de maksimale ventetider overskrides. Så det tager vi meget alvorligt. Jeg erkender,
at der har været udfordringer med at overholde reglerne for de maksimale ventetider, og det vil jeg gerne
beklage. Det skal vi have rettet op på, men vi må også erkende, at vores kapacitet på flere områder
periodevis er meget presset. Vi arbejder dog hårdt for at styrke kræftbehandlingen og sikre patienterne
behandling inden for de maksimale ventetider.

Koncerndirektøren fortæller, at der er tale om en national udfordring med kapaciteten, hvilket betyder, at
sygehusene mangler bl.a. kræftkirurger. Region Syddanmark har sat gang i en række initiativer for at komme udfordringerne til livs ved hjælp af omorganiseringer og bedre samarbejde mellem sygehusene, så
kapaciteten udnyttes så godt som muligt.

Kritik af 28 tilfælde

Hvis ikke regionen kan overholde de maksimale ventetider, så skal regionen, ifølge kritikken fra
Rigsrevisionen, give patienten et konkret tilbud om behandling på et andet sygehus.

Regionen får i Rigsrevisionens rapport kritik for, at man i 10 ud af 28 tilfælde slet ikke kan læse i
patientjournalen, hvorvidt sygehuset og patienten har haft en samtale om et andet tilbud. Og i 18 af de 28
tilfælde har sygehuset ikke tiltrækkeligt registreret, at de har givet patienten et andet behandlingstilbud.

Kurt Espersen siger:

- Det er altid vigtigt, at vi har en god og tydelig dialog med patienten om et alternativt tilbud til behandling,
hvis vi ikke kan overholde de maksimale ventetider, og at vi sørger for at notere det korrekt i patientens
journal. Det skal der selvfølgelig være styr på. Manglende journalisering betyder ikke nødvendigvis, at
patienterne ikke har haft en snak med lægen om et alternativt tilbud, men netop derfor skal der være styr på
dokumentation og rammerne herfor.

Forskellige fortolkninger

Overordnet set har regionerne haft den samme fortolkning af reglerne på området og blev først i foråret 2023 opmærksomme på, at sundhedsmyndighederne havde en anden fortolkning af reglerne. Rigsrevisionen anerkender også i deres rapport, at reglerne på området har været uklare.

Regionernes fortolkning har været, at sygehuset efter en samtale med patienten efter dennes ønske ville
undersøge muligheden for behandling på et andet sygehus, hvis de maksimale ventetider ikke kunne
overholdes. Sundhedsmyndighedernes fortolkning af reglerne er, at sygehusene skulle allerede have et
konkret tilbud – f.eks. med navn på et andet sygehus – med til samtalen med patienten.

Regionerne har siden efteråret været i tæt dialog med de nationale sundhedsmyndigheder om den opdaterede vejledning på området, der netop er offentliggjort, i forhold til hvad lægerne skal tilbyde
patienterne og dokumentere i journalen.

Nyt system til registrering af ventetider

Region Syddanmark har siden efteråret 2023 arbejdet målrettet på at sikre en fyldestgørende registrering af
de maksimale ventetider. Arbejdet inkluderer et helt nyt system til opgørelse af ventetider på kræftområdet,
opdateret information i de breve, patienterne får fra sygehuset og en ensrettet dokumentation af tilbuddet om behandling på et andet sygehus, hvis de maksimale ventetider til behandling ikke kan overholdes. I det nye system, som regionen er ved at indfase på sygehusene, skal det nu tydeligt markeres i patientens journal, at samtalen om et konkret tilbud har fundet sted.

Patienter kan kontakte patientvejledere

Langt størstedelen af de godt 40.000 syddanskere, som hvert år starter i et kræftpakkeforløb i Region
Syddanmark, bliver udredt og behandlet inden for de maksimale ventetider. Regionens opgørelse for januar og februar i år viser, at regionen overholder reglerne for maksimale ventetider for patienter i kræftpakkeforløb i 99,8 % af tilfældene. Opgørelsen er foreløbig, da regionens nye system til dokumentation ikke er fuldt indfaset på regionens sygehuse endnu. I få tilfælde, hvor regionen ikke har kunnet overholde de maksimale ventetider, er regionen godt i gang med orientere og vejlede patienterne om deres klagemuligheder.

Alle patienter, som er i tvivl om, hvorvidt deres rettigheder er overholdt på et af regionens sygehuse, kan
altid kontakte Region Syddanmarks patientvejledere og få rådgivning og vejledning om deres rettigheder,
herunder om hvordan de klager. Patientkontoret kan kontaktes på tlf. 76 63 14 90 mandag-fredag kl. 9.00-
12.00.

APPFWU01V