Skip til primært indhold

Syddanske unge skal blive bedre til tysk

Regionsrådet har valgt at bevilge knap 20 mio. kr. fra uddannelsespuljen til 13 uddannelsesprojekter – heraf går 6,3 mio. kr. til fire projekter, der skal forbedre unges tyskkompetencer.

Manglen på danskere med kompetencer inden for andre fremmedsprog end engelsk bliver mere og mere tydelig. Erhvervslivet efterspørger arbejdskraft med sprog som tillæg til andre kompetencer, mens antallet af elever på ungdomsuddannelserne med de efterspurgte kompetencer falder, og der er udsigt til mangel på kvalificerede lærere både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne i de kommende år.

Derfor indkaldte Region Syddanmark tidligere på året projektansøgninger til uddannelsespuljen, der kan være med til at fremme unges kompetencer inden for tysk.

Det har resulteret i, at fire projekter med fokus på tyskkompetencer modtager i alt 6,3 mio. kr. i medfinansiering fra uddannelsespuljen.

Den røde tråd

Et af disse projekter er ”Godt på vej med tysk”, som er et samarbejde mellem otte sønderjyske uddannelsesinstitutioner.

Projektet har til formål at skabe en rød tråd, der binder de forskellige uddannelser sammen i forhold til faget tysk og sikrer nogle gode overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse samt fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse og erhvervslivet. Den røde tråd skal bl.a. skabes gennem netværksmøder mellem lærere fra grundskolerne og ungdomsuddannelserne samt kommunale tyskvejledere.

Derudover vil projektet gennemføre brobygningsaktiviteter mellem grundskoler og ungdomsuddannelser, som fx elev til elev-undervisning og rollemodeller, samt mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i tæt samarbejde med SDU og Europa-Universität Flensburg. Projektet vil desuden afholde autentiske sprogmøder, hvor eleverne kommer ud og oplever sproget i forskellige sammenhænge.

Endelig ønsker projektets deltagere at etablere et formaliseret samarbejde med SDU og UC Syd. Samarbejdet vil bl.a. omhandle brobyggende aktiviteter for elever på ungdomsuddannelserne, tilbud til lærerstuderende om praktikophold på en ungdomsuddannelse eller grundskole i de deltagende kommuner samt tilbud til universitetsstuderende om ”praktikdage” hos ungdomsuddannelserne – fx ”En dag som tysklærer i gymnasiet”.

Tyskkundskaber under pres

Formand for Udvalget for Regional Udvikling Michael Nielsen (K) siger:

- Tysk er det mest udbredte 2. fremmedsprog hos danskerne. Desværre er tyskkundskaberne under pres, da antallet af studenter med tysk på A-niveau er faldende, mens studenter med tysk på B-niveau stiger. Og vi ser det samme mønster i Region Syddanmark. Når erhvervslivet samtidig skriger på arbejdskraft med tyskkompetencer, er det helt naturligt, at vi bidrager til, at flere unge udvikler disse kompetencer.

Du kan læse mere om de 13 projekter, der fik tildelt midler fra uddannelsespuljen, i bilaget til dagsordenspunktet her.

APPFWU02V