Skip til primært indhold

Region Syddanmark sender ny akutplan i høring

Regionsrådet har 26. april godkendt at sende den nye akutplan for regionen i høring. Planen skal styrke sammenhængen i det syddanske sundhedsvæsen, så alle borgere med akut opstået sygdom eller skade hurtigt får den rette hjælp. De 32 forslag i planen skal være med til at binde sygehuse, kommuner og praktiserende læger endnu bedre sammen i fremtiden.

Bedre kobling mellem lægevagten og sygehusene, når patienter har brug for akuthjælp, og tættere samarbejde mellem sygehusene, psykiatrien og kommunerne. Det er nogle af hovedpunkterne i den nye akutplan, regionsrådet satte i værk i forbindelse med budgetforliget i 2020.

Region Syddanmark har siden akutplanen fra 2007 opbygget et stærkt og veludbygget akutberedskab til glæde og gavn for alle syddanskere. Der er etableret et stærkt sygehustilbud med akut- og specialsygehuse på tværs af regionen, og regionen har løbende udbygget det præhospitale beredskab med lægebiler, akutbiler og lægehelikoptere. Med psykiatriplanen fra 2019 er der også sat gang i arbejdet med at skabe større sammenhæng for patienterne på det psykiatriske område.

Den nye akutplan indeholder 32 indsatser, som alle skal styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, regionen tilbyder borgerne i samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne.

Samarbejde skal gavne patienter

På regionsrådsmødet 26. april besluttede regionsrådet at sende udkastet til den nye akutplan i høring fra 6. maj til 30. august 2021.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen (S) glæder sig over, at den nye akutplan er klar til komme i høring:

- Akutplanen er et meget vigtigt element i regionens arbejde. Den er med til at udstikke rammerne og sikre, at syddanskere kan få hurtig og rigtig hjælp på alle tider af døgnet og i hele regionens område. Med sygehusstruktur og præhospitaldækning på plads er tiden kommet til at se på samarbejdet mellem de mange forskellige brikker i vores sundhedsvæsen. Den nye akutplan udbygger og udvikler de tilbud vi kan tilbyde borgerne på tværs af sygehuse, psykiatrien og kommunerne. Ved at styrke samarbejdet mellem dem, kan vi gøre patienternes behandling i det syddanske sundhedsvæsen endnu bedre, end den er i dag.

Hurtig vej til den rette behandling

En del af den nye akutplan går på etablering af visitationsenheder på regionens akutsygehuse i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg. De nye visitationsenheder skal have viden om tilbud på sygehusene, i psykiatrien og ude i kommunerne. På den måde kan de hjælpe den praktiserende læge eller vagtlægen, når en borger henvender sig med akut opstået sygdom eller skade. Sammen kan de sikre, at patienten hurtigt og i rette tid bliver hjulpet hen til den rigtige behandling.

Visitationsenhederne skal have et særligt fokus på patienter, der kan have gavn af et alternativ til at blive indlagt på sygehuset. Det kan for eksempel være den ældre patient, der ikke får det bedre af at blive indlagt, men i stedet kan blive tilset i hjemmet i samarbejde med kommunen, den praktiserende læge og sygehuset. Et andet alternativ til en akut indlæggelse kunne være et besøg i et relevant ambulatorie en af de følgende dage.

Fokus på psykiatrien

Den nye akutplan lægger også op til et tættere samarbejde mellem sygehusenes fælles akutmodtagelser, de psykiatriske akutmodtagelser og kommunerne.

Det vil især gavne patienter, som træder ind ad døren til det syddanske sundhedsvæsen med både fysiske og psykiatriske diagnoser. Det kan for eksempel være patienter med misbrug, der både kan have brug for hjælp til afrusning og et akut behov for smertelindring på samme tid.

Og der skal være endnu mere fokus på at spotte patienter, hvor der kan være mere på spil end fysisk sygdom. Det kan nemlig være, at patienten også skal tilses i psykiatrien. Her skal et screeningsværktøj, som i dag anvendes på Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland, udbredes til hele regionen.

Fakta

Region Syddanmark sender ny akutplan i høring fra 6. maj til 30. august 2021.

Akutplanen sendes i høring hos en lang række parter. De inkluderer blandt andre de 22 syddanske kommuner, de fælles MED-Udvalg på regionens sygehuse, Ældresagen, Danske Patienter, Danske Seniorer, Udsatterådet, faglige organisationer, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V