Skip til primært indhold

Nye undersøgelser af Grindsted-forureningerne

Region Syddanmark har på ny undersøgt risikoen for afdampning fra grundvandet til boliger. Undersøgelsen bekræfter, at Grindsted-forureningerne ikke udgør en generel risiko for indeklimaet i boliger. Der er dog fundet forurening i kloaksystemet, som Billund Kommune og Billund Vand & Energi vil iværksætte en undersøgelse af hurtigst muligt.

Region Syddanmark har over de seneste uger foretaget en række såkaldte poreluftprøver i fem udvalgte områder i Grindsted by for at undersøge risikoen for indeklimaet i boliger. Undersøgelsesområderne er udpeget på baggrund af resultaterne fra tidligere undersøgelser og kendskabet til forløbet af forureningen i grundvandet. Undersøgelserne bekræfter, at der ikke er grund til bekymring for, at Grindsted-forureningerne udgør en generel risiko for indeklimaet i Grindsted.  

- Det er naturligvis meget positivt, at vores undersøgelse bekræfter tidligere undersøgelser, og at borgerne dermed ikke skal frygte en generel påvirkning af indeklimaet fra grundvandet, forklarer Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Fokus på huse med kældre

Regionen udførte i 2011 en lignende undersøgelse af risikoen over for indeklimaet i boliger i hele området mellem fabriksgrunden og Grindsted Å. Dengang blev det ligeledes konkluderet, at afdampning fra grundvandet med en høj grad af sikkerhed ikke udgør nogen risiko for indeklimaet.

Undersøgelsen fra 2011 tog imidlertid ikke højde for huse med kældre, hvor det forurenede grundvand står tæt ved jordoverfladen.

- Derfor besluttede vi at foretage en ny undersøgelse. Så prøverne er denne gang taget i større dybde for at tage højde for huse med kældre. Vi skal selvfølgelig kunne være helt sikre på, at borgerne i Grindsted kan sove trygt om natten og ikke frygte en generel påvirkning af indeklimaet, siger Jørn Lehmann Petersen.

10 kloakbrønde undersøgt

Region Syddanmark gennemførte i samme ombæring en stikprøveundersøgelse af ti udvalgte kloakker i og omkring de fem undersøgelsesområder på vegne af Billund Kommune. I seks af ti brønde blev der påvist koncentrationer af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler herunder vinylklorid, som overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterium.

Der findes ingen retningslinjer for, hvordan man skal risikovurdere overskridelser af forurenende stoffer i kloakker i forhold til evt. spredning til indeklima i boliger.

- I første omgang vil vi derfor i samarbejde med Billund Vand & Energi foretage en række målinger i kloakkerne i forlængelse af regionens undersøgelser, så vi kan få afgrænset, i hvilke områder vi kan måle stofferne, siger Ib Kristensen, borgmester i Billund Kommune.

Kommunen er allerede i dialog med rådgiverfirmaer, der kan udføre opgaven. I løbet af de kommende 14 dage vil en tidsplan for de forestående undersøgelser blive meldt ud i en pressemeddelelse og på www.grindstedforurening.dk

Ingen grund til at frygte ophold udendørs

Selv om der er fundet forhøjede koncentrationer af fx klorerede opløsningsmidler i grundvandet og i afdampningen fra grundvandet, så er det ikke farligt at opholde sig i udeluften. Region Syddanmark har målt udeluftforureningen ved de mest forurenede steder i byen og finder ingen problemer med udeluften.

De endelige rapporter om afdampningsundersøgelserne vil blive sendt til boligejere i det berørte område, når den foreligger i begyndelsen af december – og vil desuden blive lagt på den fælles hjemmeside www.grindstedforurening.dk

Kort over kældre i Grindsted

FAKTA

Der er over de seneste uger screenet 320 poreluftprøver og heraf udtaget 86 til analyse i et laboratorium. To af de 86 prøver viste indhold af det klorerede stof PCE i mængder, der betød, at regionen allerede torsdag i sidste uge udtog 13 supplerende undersøgelser. De supplerende prøver blev sendt til analyse i et akkrediteret laboratorium, og resultatet var, at alle prøver var under det niveau, der ville have krævet yderligere undersøgelser.

Afdampningskriteriet er 6 mikrogram pr. kubikmeter, men fordi en normal gulvkonstruktion har en dæmpende effekt på mindst en faktor 100, anbefaler Miljøstyrelsen, at man først bør foretage yderligere undersøgelser i forhold til indeklimaet ved en overskridelse på 100 gange afdampningskriteriet.

I 84 af de 86 prøver var indholdet af forurenende stoffer klart under 100 gange afdampningskriteriet, som er den faktor, Miljøstyrelsen anbefaler til at risikovurdere indeklimaproblematikker ud fra.

Udover PCE er der analyseret for øvrige klorerede opløsningsmidler herunder vinylklorid og TCE samt for oliestoffer. Ingen af disse andre stoffer optræder i koncentrationer, der udgør en risiko for indeklimaet.

Kontakt vedr. indeklimaundersøgelsen:

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, 
Hanne Nielsen, miljøingeniør i Region Syddanmark, telefon 29 20 20 27

Kontakt vedr. kloakundersøgelsen:

Ib Kristensen (V), borgmester i Billund Kommune, telefon 40 54 80 90
Karl Grundahl, miljøchef i Billund Kommune, telefon 79 72 70 91
Ole Johnsen, adm. dir. i Billund Vand & Energi, telefon 76 50 27 01

Kontaktperson

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V