Skip til primært indhold

Forureningsfanen påvirker ikke udeluften i Grindsted

Data fra en ny moniteringsboring ved Bekkasinvej i Grindsted bekræfter, at den centrale del af forureningsfanen ikke påvirker udeluften i byen.

Det forurenede grundvand under Grindsted løber langt de fleste steder dybt nede i jorden. Resultater fra en nyetableret moniteringsboring ved Bekkasinvej viser, at den mest koncentrerede del af forureningsfanen løber i 40-60 meters dybde.

- Vores nye analyser bekræfter det billede, vi på forhånd havde af forureningsfanen. Nemlig at vi finder det mest forurenede grundvand langt under terræn. Det betyder også, at forureningen i grundvandet ikke giver problemer for hverken udeluft eller indeklima, siger civilingeniør Jørn K. Pedersen, der er projektleder på den nye moniteringsboring ved Bekkasinvej.

Når man kommer mere end 40 meter under jordoverfladen, viser analyserne som ventet høje koncentrationer af fokusstoffer som vinylklorid og andre klorerede opløsningsmidler samt sulfonamider og kulbrinter. Sulfonamider var 1930’ernes svar på penicillin og bruges stadig mod visse infektioner.

Ingen problemer med udeluften

Region Syddanmark har desuden foretaget målinger af udeluftkvaliteten ved tre af de formodede mest forurenede områder i byen – henholdsvis ved Grindsted Å, rundt om fabriksgrunden og ved den gamle losseplads syd for byen.

Der er blandt andet målt for stoffer som benzen, toluen, klorerede opløsningsmidler som PCE og TCE samt nedbrydningsprodukter som fx vinylklorid.

Ikke en eneste måling viste et niveau i nærheden af de gældende afdampningskriterier for klorerede opløsningsmidler eller vinylklorid.

Eneste svage overskridelse af afdampningskriteriet er for benzen, men målingerne er på niveau med, hvad der er almindeligt baggrundsniveau i udeluft. Overskridelser af afdampningskriteriet for benzen ses i udeluften over hele landet og skyldes primært udledning fra trafik og industri.

Prøverne er udtaget under næsten vindstille forhold, der giver de højeste koncentrationer, fordi fx vinylklorid og andre problemstoffer kun langsomt fortyndes af luften. 

Foto af boringerne på Bekkasinvej

Foto af boringerne på Bekkasinvej

Kort over udeluftmålingerne

Kort over udeluftmålingerne

 

FAKTA om boringen ved Bekkasinvej:

Moniteringsboringen er i realiteten tre boringer med ca. fem meters afstand. Hver boring er udstyret med to-tre filtersætninger. Det betyder, at der tages prøver i syv forskellige dybder i intervallet fra ca. seks meter under terræn og helt ned til 72 meters dybde.

FAKTA om udeluftmålingerne:

Der er foretaget målinger over en 14-dages periode i alt 13 steder fordelt i de tre områder. Desuden er der foretaget referencemålinger uden for undersøgelsesområderne til kontrol og verifikation af resultaterne. Alle prøver er analyseret for kulbrinter og klorerede opløsningsmidler. Derudover er der foretaget 26 målinger specifikt for indhold af vinylklorid i udeluften.

Kontaktoplysninger til regionsrådets medlemmer

Kontaktoplysninger:

Jørn K. Pedersen

Civilingeniør


29201930
APPFWU01V