Skip til primært indhold

Demonstrationsanlæg i Kærgård sendes i udbud

Regionsrådet vedtog i januar en handleplan for den videre indsats mod forureningen i Kærgård Klitplantage. Et af elementerne er et demonstrationsanlæg, som skal give erfaringer med oprensning af forureningen under grundvandsspejlet – erfaringer, der senere kan anvendes til en eventuel fuldskalaoprensning.

Region Syddanmark har sendt opgaven med at etablere et demonstrationsanlæg i Kærgård Klitplantage i udbud. Anlægget vil blive placeret i den østlige ende af grube 3 og skal demonstrere de metoder, der kan oprense forureningen under grundvandsspejlet.

Regionen har afsat i alt syv millioner kroner til etablering af anlægget. De indkomne tilbud vil blive vurderet ud fra projektbeskrivelse, bemanding og timerate samt, hvor stort et overfladeareal af grube 3, de kan behandle inden for den økonomiske ramme.

15 meters dybde

Planen er at kombinere en kemisk oprensning med biologisk efterpolering. I alt ventes det, at der vil blive etableret mellem 80 og 100 boringer, som kan anvendes til både den kemiske og biologiske oprensning.

- Vi kan håbe på, at vi får nogle velkvalificerede bydere med stor erfaring i at anvende metoderne, siger Jørgen Fjeldsø Christensen, der er Region Syddanmarks projektleder på oprensningen i Kærgård Klitplantage.

Der er i udbuddet på forhånd defineret, at boringerne skal gå ned i 15 meters dybde, men ikke hvor stort et horisontalt areal, der kan behandles.

Anlæg i gang til foråret

- Det er selvfølgelig også et af kriterierne, at vi kan få demonstreret metoderne på et så stort areal som muligt, påpeger Jørgen Fjeldsø Christensen.

Byderne skal indsende deres endelige tilbud senest 12. juni kl. 13.00. Selve demonstrationsanlægget ventes klart til at kunne sættes i drift i foråret 2018.

Området omkring grube 3 vil blive afspærret, når boringerne går i gang for at forhindre uvedkommende i at komme i kontakt med forureningen.

FAKTA om forureningen i Kærgård Klitplantage

Region Syddanmark overtog i 2007 en af danmarkshistoriens værste forureninger. Siden er der fjernet næsten 7.500 tons stærkt forurenet sand, jord og slam fra gruberne. Det kostede ca. 50 mio. kr., som er delt ligeligt mellem Region Syddanmark og Miljøministeriet. Det, der er tilbage nu, er en kraftig forurening af jorden og grundvandet under gruberne.

I perioden 1956-1973 kørte tankvogne i pendulfart spildevand fra Grindstedværket ud i Kærgård Klitplantage imellem strandene i Vejers og Henne. Her blev spildevandet deponeret i seks såkaldte gruber, der er store udgravede huller imellem klitterne, og i alt skønnes det, at der blev deponeret 286.000 kubikmeter spildevand. Det svarer til indholdet af to tankbiler hver eneste dag året rundt i 17 år.

Spildevandet kom fra Grindstedværkets produktion af bl.a. vitaminpiller, antibiotika, sovepiller og nervemedicin og tæller stoffer som kviksølv, cyanid, benzen, medicinske restprodukter og klorerede opløsningsmidler.

Udsivning fra gruberne har forurenet jord, grundvand og badevand, og der blev i 1964 udstedt badeforbud på en 800 meter lang strækning langs Vesterhavet. Senere blev badeforbuddet udvidet til de 1.400 meter, der stadig er gældende i dag.

Yderligere oplysninger:

Jørgen Fjeldsø Christensen, geolog, projektleder på oprensningen i Kærgård Klitplantage, M: 29 20 19 28

APPFWU02V