Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kærgård Klitplantage

Kærgård Klitplantage blev over 17-årig periode brug til at dumpe 300.000 tons giftigt spildevand i klitterne ved Vesterhavet. Over de seneste ti år har Region Syddanmark fjernet mere end 7.000 tons stærkt forurenet jord, der indeholdt stoffer som cyanid, kviksølv og klorerede opløsningsmidler.

En af Danmarks værste forureningssager

Et enigt regionsråd er fast besluttet på at fortsætte arbejdet med at fjerne forureningen i Kærgård Klitplantage, så restriktionerne mod ophold i klitterne og badeforbuddet langs stranden på sigt kan ophæves. For 100 mio. kr. kan de synlige spor efter forureningen i Kærgård Klitplantage slettes

Med en ny handleplan i ryggen vil politikerne desuden sikre, at lærdom og viden om den grufulde forurening kan bruges til noget positivt.

Læs folderen om forureningen ved Kærgård Klitplantage og arbejdet med oprensningen af forureningen (pdf, 11,1 MB)

Se 12 minutters video fra afgravningen af grube 1 og 2 ved at trykke på fotoet.

En af danmarkshistoriens værste forureninger

Region Syddanmark overtog i 2007 en af danmarkshistoriens værste forureninger. Siden er der fjernet næsten 7.500 tons stærkt forurenet sand, jord og slam. Målet med oprensningen er i første omgang at forbedre forholdene for ophold i klitterne.

Forureningen i Kærgård er med rette blevet kaldt for en af Danmarkshistoriens største forureningskatastrofer.

I perioden 1956-1973 kørte tankvogne i pendulfart spildevand fra Grindstedværket ud i Kærgård Klitplantage imellem strandene i Vejers og Henne. Her blev spildevandet deponeret i seks såkaldte gruber, der er store udgravede huller imellem klitterne, og i alt skønnes det, at der blev deponeret 286.000 kubikmeter spildevand. Det svarer til indholdet af to tankbiler hver eneste dag året rundt i 17 år.

Spildevandet kom fra Grindstedværkets produktion af bl.a. vitaminpiller, antibiotika, sovepiller og nervemedicin og tæller stoffer som kviksølv, cyanid, benzen og klorerede opløsningsmidler.

Udsivning fra gruberne har forurenet jord, grundvand og badevand, og der blev i 1964 udstedt badeforbud på en 800 meter lang strækning langs Vesterhavet. Senere blev badeforbuddet udvidet til de 1.400 meter, der stadig er gældende i dag.

Vinylklorid i Kærgård Klitplantage

Forureningen i Kærgård Klitplantage stammer ligesom forureningerne i Grindsted fra det tidligere Grindstedværket, og også her er vinylklorid et stort problem.

Læs mere om forureningen i Grindsted By som også stammer fra Grindstedværket

Ingen fare udenfor sikkerhedszonen

Indenfor sikkerhedszonen frarådes enhver kontakt med sandet og vandet, da begge dele kan indeholde stoffer, som kan være kræftfremkaldende og give allergiske reaktioner.

Klik her for at se i fuld skærm
Oversigtskort der viser badeforbuddet ud for Kærgård Klitplantage

Undgå kontakt med sand og vand indenfor den afmærkede zone. Udenfor zonen er strande og havvand upåvirket af forureningen.

Der er ingen risiko for at komme i kontakt med forurening ved at bade i havet eller grave i sandet udenfor det afmærkede område. Tværtimod er strandene på begge sider udstyret med Blå Flag som tegn på godt og sikkert badevand.

Der er heller ingen risiko ved at drikke vandet fra hanen i området, som indvindes langt fra forureningsstedet.

Region Syddanmark overtog forureningssagen ved regionernes dannelse i 2007 og begyndte allerede året efter i samarbejde med Miljøministeriet at oprense forureningen i klitområdet bag stranden. Siden er der fjernet ca. 7.500 tons giftigt sand, slam og træ fra grube 1-4.

Gruberne 5 og 6 ligger længere inde i landet og udgør ikke nogen miljømæssig risiko, så alt den forurening, det kan betale sig at grave væk fra gruberne, er nu fjernet. Sidste læs med forurening blev kørt fra Kærgård Klitplantage 23. februar 2015.

Gravearbejdet er afsluttet

Afgravning af gruberne, rensning af jorden samt udvikling af nye metoder til at kunne oprense det forurenede grundvand under gruberne i fremtiden har foreløbig kostet ca. 48 mio. kr., som Region Syddanmark og Miljøministeriet hver har betalt halvdelen af.

Formålet med den hidtidige indsats i Kærgård Klitplantage har først og fremmest været at standse afdampningen af giftige stoffer fra gruberne, så naboer, turister og alle andre kan bevæge sig frit i hele klitområdet.

Målinger over de kommende år vil afgøre, om skiltene og pælene med forbud om ophold over gruberne kan fjernes helt. For at kunne hæve forbuddet mod ophold på stranden og på sigt også badeforbuddet er det imidlertid nødvendigt at gennemføre en oprensning af det forurenede grundvand under gruberne, som løber ud mod havet.

Hvis man fra politisk side prioriterer en yderligere indsats over for forureningen, er teknologien til stede. Region Syddanmark har sammen med et konsortium af danske og udenlandske virksomheder og universiteter udviklet en ny kombinationsmetode bestående af kemisk oxidation og biologisk nedbrydning, som kan rense det grundvand, der i dag forurener sand, strand og vand. Prisen ligger skønsmæssigt i omegnen af 76 mio. kr. Processen skønnes at tage ca. seks år.

I alt er der fra de fire gruber fjernet flere hundrede forskellige stoffer, heriblandt: 2.400 kg kviksølv, 3.250 kg cyanid, 80.000 kg klorerede opløsningsmidler og  66.000 kg totalkulbrinter (oliestoffer)

Vurdering af sundhedsrisikoen

Embedslægen har i sommeren 2015 foretaget en sundhedsfaglig vurdering af forureningen i Kærgård Klitplantage med vejledning til, hvordan man ved simple forholdsregler kan færdes i området uden at blive udsat for en sundhedsrisiko. 

Læs den sundhedsfaglige vurdering fra embedslægen af forureningen i Kærgård Plantage (pdf, 31 kb)

Kærgård Klitplantage er i dag udpeget til EU-habitatsområde og EU-naturbeskyttelsesområde.


Siden er sidst opdateret 03-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring